Dosje javnega naročila 001977/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 395.280,00 EUR

JN001977/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001977/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN001977/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN001977/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN001977/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2020
JN001977/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN001977/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001977/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 061-146563
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347573/Finančni_svetovalec.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17105
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66171000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je pridobitev finančnega svetovalca za projekt drugi tir Divača Koper. Obseg naročila zajema naslednje faze:

Faza A:
1. finančno svetovanje in sodelovanje pri pripravi gradiv pri pridobivanju finančnih virov iz naslova mednarodnih finančnih institucij (npr. EIB, EBRD), komercialnih bank, inštitucij EU in drugih potencialnih financerjev projekta;
2. finančno svetovanje in pomoč pri pripravi vlog in spremljajočih dokumentov za nepovratna EU sredstva (npr. CEF, Kohezijski sklad in podobno);
3. finančno svetovanje in pomoč pri usklajevanju vseh ključnih deležnikov projekta (ministrstva, finančne institucije (npr. banke, EIB), Evropska komisija, nadzorne institucije 2TDK (npr. NS s pripadajočimi komisijami, PFS, PSCN in druge);
4. sodelovanje na vseh področjih, ki se nanašajo na finančni inženiring projekta;
5. davčno svetovanje in računovodsko svetovanje v sklopu projekta;
6. svetovanje na področju prometa in železniške tehnologije.

Faza B:
1. Izdelava novelacije inve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2020   10:11
VPRAŠANJE št. 1
Vezano na prilogo 4: ali mora ponudnik vzorec pogodbe zgolj izpolniti s svojimi podatki ali tudi podpisati? Glede na to, da je kar nekaj informacij v pogodbi takih, ki jih mora izpolniti naročnik, prosimo za jasno opredelitev katere podatke iz vzorca pogodbe mora v skladu z razpisno dokumentacij izpolniti ponudnik, da se ta šteje za ustrezno izpolnjeno.

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

Pogodba mora biti izpolnjena z manjkajočimi podatki, ki se nanašajo na izvajalca ( podatki o izvajalcu, pogodbeni ceni ipd.). Pogodbe ni potrebno podpisati, saj splošni pogoji sistema eJN predvidevajo, da ima subjekt, ki je oddal ponudbo, ustrezno pooblastilo za njeno podpisovanje in je ustvarjena presumpcija, da je z aktom oddaje v informacijskem sistemu lastnoročno podpisal ponudbo (in s tem med drugim tudi vzorec pogodbe).

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 2
Potrditve / podpise referenc za tuje strokovnjake, ki bodo vključeni kot podizvajalci bomo pridobili v angleščini in v ponudbi zagotovili prevod. Razumemo, da za tak prevod ni potreben notarski prevod ampak ustreza že to da ob navadnem prevodu priložimo original. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR št. 2

Spoštovani,

Skladno s točko 2.3.1 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora biti dokumentu, ki je predložen v tujem jeziku, priložen uraden (sodni oziroma izdelanega s strani sodnega tolmača) prevod v slovenski jezik.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 3
Prosimo za potrditev, da so obrazci 2A, 2B, 2C ter 3B (potrdila o referenčnih delih) ob oddaji ponudbe res neobvezni oz. opcijski in jih je potrebno dodati le v kolikor je to naknadno zahtevano.

ODGOVOR št. 3

Spoštovani,

Skladno z določili navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je potrebno za izpolnjevanje pogojev pod točko 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) v ponudbi predložiti izpolnjena in podpisana obrazca 2 in 3.
Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi obrazce 2A, 2B, 2C in 3B, potrjene s strani naročnikov referenčnih del, ni pa to obvezno. Prav tako je zaželeno, da ponudniki že v ponudbi predloži potrdila o pridobljeni izobrazbi in opis izkušenj za vse nominirane kadre. V kolikor obrazci 2A, 2B, 2C in 3B ter potrdila o pridobljeni izobrazbi in opis izkušenj za vse nominirane kadre ne bodo predloženi že v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico, da jih zahteva v fazi preverjanja ponudb.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 4
Vezano na obrazec ESPD: katere točke obrazca je potrebno izpolniti za podizvajalce (razumemo, da za njih obrazca ni potrebno izpolniti v celoti)?

ODGOVOR št. 4

Spoštovani,

Skladno z določili navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je potrebno za podizvajalce izpolniti vse rubrike obrazca razen v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, okence »Delež podizvajanja«.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 08.04.2020   10:24
VPRAŠANJE št. 5
Vezano na reference za kader za pogoj: Ali se lahko isti projekt uporabi kot referenca za vse vključene strokovnjake? Primer: če je dotičen referenčni projekt vključeval tako pripravo investicijske dokumentacije kot izdelavo finančnega modela, ali se tak projekt lahko uporabi za referenco za pogoj tako pri strokovnjaku s področja ekonomike prometa kot strokovnjaku s področja financ. Ali v takem primeru skladno z razpisno dokumentacijo oba navedena strokovnjaka izpolnjujeta pogoj?

ODGOVOR št. 5
Spoštovani,

da, isti projekt se lahko uporabi za vse ključne strokovnjake, v kolikor izpolnjuje vse zahteve naročnika za posameznega strokovnjaka.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 6
Vezano na zahtevani referenci za vodjo naloge: glede na to, da se referenci nanašata na dvoje različnih stvari (ena se nanaša na izdelavo inv. dokumentacije, druga pa na izdelavo finančnega modela), ali se lahko uporabi isti projekt za oboje (projekt, ki vključeval tako izdelavo investicijske dokumentacije kot izdelavo finančnega modela)?

ODGOVOR št. 6

Spoštovani,

da, isti projekt se lahko uporabi za oboje, v kolikor izpolnjuje vse zahteve naročnika.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 7
V razpisni dokumentaciji kot zahtevo za vsa referenčna dela (tj. referenčna dela ponudnika / referenčna dela za kader kot pogoj / referenčna dela za kader kot merilo) navajate da »morajo biti referenčna dela zaključena pred objavo predmetnega javnega naročila.« Ob tem v obrazcih za potrditev referenc (tj. 2A-2C, 3B, 3C) zahtevate razkritje datuma ko »so bila dela po pogodbi zaključena«. Vezano na zgornje, nas zanima:
1. Ali se referenčno delo kvalificira za ustrezno, v kolikor vsa pogodbena dela po pogodbi še niso zaključena, zaključena pa je pogodbena faza v kateri se je referenčno delo pripravljalo / dokončalo. Primer: z naročnikom imamo sklenjeno pogodbo po kateri smo zavezani, da v prvi fazi pripravimo investicijski program za projekt v drugi fazi pa jim pomagamo z pridobivanjem sredstev za financiranje projekta. Prva faza je dokončana, investicijski program je dokončan, trenutno se še izvaja druga faza. Ali ta projekt lahko uporabimo kot referenco ponudnika za izdelavo investicijskega programa (tj. pogodbena faza, ki je že dokončana), četudi celotna pogodba še ni dokončana?
2. Ali se referenčno delo kvalificira za ustrezno, v kolikor so vsa pogodbena dela po osnovni pogodbi zaključena, naknadno pa je bil podpisan aneks, po katere dela še potekajo. Primer: z naročnikom je bila sklenjena pogodba po kateri smo zavezani da med drugim pripravimo investicijski program. Vse pogodbene obveznosti smo izpolnili, in pogodba je bila zaključena. Naknadno je bil sklenjen aneks, ki vključuje različna dela. Ali ta projekt lahko uporabimo kot referenco ponudnika za izdelavo investicijskega programa (tj. osnovna pogodba, ki je že dokončana), četudi dela po aneksu še niso dokončana?

Ker je zgornje vprašanje ključno za pripravo naše prijave, vas prosimo za čim hitrejši odgovor.


ODGOVOR št. 7

Spoštovani,

Da, v kolikor je investicijski program izdelan in potrjen (sklep ministra) bo naročnik takšno referenčno delo priznal kot ustrezno.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 09.04.2020   13:44
VPRAŠANJE št. 8
Glede na trenutno situacijo, ko večina družb zaradi epidemije COVID-19 ne obratuje in je tako praktično nemogoče pridobiti podpis za potrditev kadrovskih referenc za merilo (podpis obrazca 3c), bi bilo mogoče namesto podpisa reference s strani stranke, v prvi fazi predložiti izjavo o točnosti predložene reference kadra na katerega se referenca za merilo nanaša? V izjavi bi predmeten kader pod polno materialno, kazensko in moralno odgovornostjo izjavljal, da je referenca resnična. Prosimo za potrditev ali bi se takšna referenca za merilo (tj. referenca, ki ni podpisna s strani stranke, za njo pa je priložena zgoraj navedena izjava) upoštevala pri točkovanju ponudbe.

ODGOVOR št. 8

Spoštovani,

Ker gre za točkovanje v okviru meril naročnik vztraja na potrjenih referenčnih potrdilih. Bo pa naročnik kot ustrezna smatral tudi referenčno potrdila v drugačni obliki kot je predvidena z obrazcem 3C, v kolikor bodo iz njega razvidni vsi relevantni podatki za presojanje ustreznosti reference.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 9
Vezano na vprašanje 7 in vaš odgovor 7. Kakšno potrdilo o dokončanju pa se šteje za ustrezno če govorimo o finančnem modelu (kjer sklep ministra ni mogoč). Je zadosten e-mail naročnika, v katerem prejem potrjuje?

ODGOVOR št. 9

Spoštovani,

E-mail naročnika referenčnega dela je zadosten, mora pa iz njega jasno izhajati, da gre za potrditev finančnega modela.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 10
Na naše vprašanje "Potrditve / podpise referenc za tuje strokovnjake, ki bodo vključeni kot podizvajalci bomo pridobili v angleščini in v ponudbi zagotovili prevod. Razumemo, da za tak prevod ni potreben notarski prevod ampak ustreza že to da ob navadnem prevodu priložimo original. Prosimo za potrditev." ste odgovorili, da so za te dokumente potrebni sodni prevodi.

Podajamo pojasnilo, da so bili za namene potrditve referenc tujih stokovnjakov v angleščino prevedeni obrazci, ki so del ponudbe (3c), saj bi v nasprotnem primeru tuji strokovnjaki oz. njihova stranka, ki referenco potrjuje podpisovali dokument, ki ga ne razumejo. Še enkrat prosimo za potrditev, da se mora obrazec 3c v tem primeru priložiti v sodnem prevodu in ne v originalu, ki je priložen ponudbi. Smiselno bi bilo, da se priloži original obrazec, ki je priloga razpisni dokumentaciji v slovenščini, in pa podpisan prevod tega obrazca v angleščini. V nasprotnem primeru, se bo sodni prevod definitivno pri kakšni besedi razlikoval od original obrazca. Prosimo za dodatno potrditev, ali je sodni prevod tudi v tem primeru potreben?


ODGOVOR št. 10

Spoštovani,

Kot že navedeno mora biti dokumentu, ki je predložen v tujem jeziku skladno s točko 2.3.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe priložen uraden (sodni oziroma izdelanega s strani sodnega tolmača) prevod v slovenski jezik. V povezavi z vašo navedbo pa pojasnjujemo, da bo naročnik smatral kot ustrezen obrazec, ki bo sodno preveden in ne bo dobesedno identičen obrazcu naročnika, v kolikor bodo iz obrazca razvidni vsi relevantni in zahtevani podatki.

Lep pozdrav,
2TDKVPRAŠANJE št. 11
1. V točki 3.2.3. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je navedeno da mora vodja naloge aktivno govoriti slovenski jezik. Ali je sprejemljivo da ima vodja naloge dodeljenega prevajalca namesto dokazila o znanju jezika?
2. V točki 3.2.3. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je navedeno da mora vodja naloge imeti 10 let delovnih izkušenj na področju finančnih svetovalnih storitev z nudenjem storitev finančnega svetovanja pri pridobivanju posojil za infrastrukturne projekte. Ali je sprejemljivih 10 let izkušenj finančnega svetovanja pri pridobivanju nepovratnih sredstev in ne le posojil?
3. V točki 3.2.3. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je navedeno da mora vodja naloge voditi referenčni projekt, ki mora vsebovati multimodalno vrednotenje za železniški in cestni promet. Ali zadošča referenca za cestni promet in še vsaj en dodaten transportni sektor (npr pristaniški)?
4. V točki 3.2.3. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je navedeno da mora strokovnjak s področja ekonomike prometa sodelovati pri referenčnem projektu, ki mora vsebovati multimodalno vrednotenje za železniški in cestni promet. Ali zadošča referenca za cestni promet in še vsaj en dodaten transportni sektor (npr pristaniški)?


ODGOVOR št. 11

Spoštovani,

1. Ne, skladno z določili razpisne dokumentacije mora vodja naloge aktivno govoriti slovenski jezik.

2. Da, naročnik bo priznal kot ustrezne tudi delovne izkušnje za vodjo naloge na področju nepovratnih EU sredstev.

Zahtevani pogoji in reference za vodjo naloge (točka 3.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podtočka 2. Kadrovska sposobnost) se spremenijo tako, da se glasijo:

»Vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju finančnih svetovalnih storitev z nudenjem storitev finančnega svetovanja pri pridobivanju posojil za infrastrukturne projekte ali izkušenj s področja nepovratnih EU sredstev.
Najmanj 1 referenca kot odgovorni izdelovalec ali odgovorni vodja projekta izdelave predinvesticijske zasnove (PIZ) ali investicijskega programa (IP) ali študije upravičenosti (ŠU) ali predštudije upravičenosti (PŠU) ali analize stroškov in koristi (CBA). Investicijska vrednost projekta mora biti nad 10 mio EUR brez DDV za prometno infrastrukturo državnega pomena v zadnjih 5-ih letih pred objavo predmetnega javnega naročila. Referenčni projekt mora vsebovati multimodalno vrednotenje vsaj za železniški in cestni promet ali železniški in pomorski promet ali cestni in pomorski promet.
Najmanj 1 reference kot odgovorni izdelovalec ali odgovorni vodja izdelave finančnega modela za projektno financiranje. Investicijska vrednost projekta mora biti nad 10 mio EUR brez DDV za prometno infrastrukturo v zadnjih 5-ih letih pred objavo predmetnega javnega naročila.«

3. Da, vodja naloge je lahko vodil referenčni projekt z multimodalnim vrednotenjem, ki namesto železniškega ali cestnega prometa vključuje pomorski promet. Zahteva je spremenjena na način kot je navedeno v predhodni točki tega odgovora, popravek pa bo objavljen v najkrajšem možnem času.

4. Da, strokovnjak s področja ekonomike prometa s sodelovanjem pri referenčnem projektu z multimodalnim vrednotenjem lahko namesto železniškega ali cestnega prometa vključuje tudi pomorski promet.

Zahtevani pogoji in reference za strokovnjaka s področja ekonomike podjetja (točka 3.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podtočka 2. Kadrovska sposobnost) se spremenijo tako, da se glasijo:

»Vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju investicijske dokumentacije.
Najmanj 1 referenca kot sodelavec pri izdelavi predinvesticijske zasnove (PIZ) ali investicijskega programa (IP) ali študije upravičenosti (ŠU) ali predštudije upravičenosti (PŠU) ali analize stroškov in koristi (CBA). Investicijska vrednost mora biti nad 10 mio EUR brez DDV za prometno infrastrukturo državnega pomena v zadnjih 5-ih letih pred objavo predmetnega javnega naročila. Referenčni projekt mora imeti multimodalno vrednotenje vsaj za železniški in cestni promet ali železniški in pomorski promet ali cestni in pomorski promet.«

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 16.04.2020   16:43
VPRAŠANJE št. 12
V razpisni dokumentaciji je v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost zahtevano, da so bili referenčni posli izvedeni v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila. Isto obdobje je navedeno tudi pri zahtevanih referencah strokovnjakov v poglavju Kadrovska sposobnost. Ker je bilo v zadnjih petih letih v Sloveniji izvedeno le manjše število tovrstnih projektov v zahtevani vrednosti, predlagamo, da se obdobje, v katerem so bili lahko referenčni posli in reference strokovnjakov izvedeni, poveča na deset (10) let.

Za razjasnitev prosimo za potrditev, da je v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost pri številki 3. »EN elaborat prometne študije z izdelanim prometnim modelom, ki vsebuje železniški tovorni promet« mišljeno »En (1) elaborat prometne študije z izdelanim prometnim modelom, ki vsebuje železniški tovorni promet«.

ODGOVOR št. 12

Spoštovani,

1. Obdobje, v katerem so bili izvedeni referenčni posli gospodarskega subjekta in referenčni posli strokovnjakov se iz petih (5) let podaljša na deset (10) let. Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena v najkrajšem možnem času.

2. Da, pravilno razumete.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 13
Spoštovani,

Sklicujemo se na vaš odgovor na naše vprašanje številka 11.

Kot razumemo je ključni kader omejen na slovensko govoreče osebje. Prepovedana je tudi uporaba prevajalca oziroma tolmača. S tem opozarjamo na protipravnost razpisa v smislu temeljnih pravic v EU kot so prost pretok blaga ter delovne sile znotraj EU, kar postavlja vas razpis v protipraven položaj v smislu EU in slovenske zakonodaje.


ODGOVOR št. 13

Spoštovani,

Ustava RS v 11. členu določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, kar je nadalje implementirano v Zakonu o javni rabi slovenščina (Ur. l. RS, št. 86/04 in 8/10). Prav tako je uporaba slovenskega jezika v slovenskem prostoru pravica, ki izhaja iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Naročnik zahteve ne bo spreminjal, saj za določitev navedene zahteve obstajajo objektivno opravičljivi in strokovno utemeljeni razlogi, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila.
Naročnik zahteva znanje slovenskega jezika zgolj za vodjo naloge in sicer nivo znanja, ki je potreben, da ta strokovni kader pri izvajanju nalog suvereno komunicira z naročnikom in ostalimi deležniki, da je sposoben argumentirano in utemeljeno pojasniti rešitve in stališča in jih na razumljiv način predstaviti, kar je nujno potrebno za kvalitetno izvedbo predmetnega javnega naročila.

Da takšna zahteva ni v neskladju z veljavno zakonodajo je potrdila tudi Državna revizijska komisija ( npr. Sklep št. 018-002/2017 in 018-103/2017).

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 14
Prosimo za primer kaj naj bi se v obrazcu 1A navedlo pod "vrsto del" ter kaj pod "predmet del".

ODGOVOR št. 14

Spoštovani,

Pod »vrsto del« navedete npr: » Izdelava študije upravičenosti (ŠU)«, pod »predmet del« pa »Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača Koper«

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 15
1) V razpisni dokumentaciji je v poglavju 2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila navedeno, da se bodo točkovala le dodatna referenčna dela, katera morajo ponudniki navesti v obrazec 3A in zanje priložiti referenčna potrdila naročnikov del (obrazec 3B). Ali je v tem delu mišljeno, da se za dodatna referenčna dela priloži referenčna potrdila na Obrazcu 3C?

2) V razpisni dokumentaciji je navedeno, da referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del v ponudbi ni potrebno prilagati. Ali to velja tudi za referenčna potrdila za dodatna referenčna dela (Obrazec 3C)? Jih lahko ponudnik predloži naknadno oziroma po pozivu naročnika ali je treba potrjene Obrazce 3C predložiti že pri oddaji ponudbe?

3) Ali so glede na trenutno situacijo zaradi koronavirusa obrazci, dokazila in ostala dokumentacija v zvezi s ponudbo lahko podpisani elektronsko?

4) Ali lahko dodatna referenčna dela prispevajo le člani projektne skupine, navedeni v Obrazcu 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU NJIHOVIH REFERENČNIH ZAHTEV, ali se lahko te reference nanašajo na druge osebe?

5) V poglavju Tehnična in strokovna sposobnost je kot zahtevani referenčni posel navedeno naslednje: »Najmanj eno (1) predinvesticijsko zasnovo (PIZ) ali investicijski program (IP) ali študijo upravičenosti (ŠU) ali predštudijo upravičenosti (PŠU) ali analizo stroškov in koristi (CBA) v investicijski vrednosti projekta nad 10 mio EUR brez DDV za prometno infrastrukturo državnega pomena, ki vsebuje multimodalno vrednotenje (cesta, železnica)«. Prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno kot »multimodalno vrednotenje (cesta, železnica)«. Ali gre v tem primeru lahko tudi za dva ločena projekta (en cestni in en železniški), ki nista povezana, sta pa bila izvedena v okviru iste pogodbe?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR št. 15

Spoštovani,

1.) Da, v povezavi s tem glejte tudi odgovor št. 8, Datum objave: 09.04.2020, 13:44
2.) Referenčna potrdila za točkovanje v okviru meril morajo biti predložena že v oddani ponudbi.
3.) Da.
4.) Dodatne reference lahko prispevajo kadri, ki so navedeni kot pogoj za izpolnjevanje zahtev št. 2 iz zaporednih točk 2 in 3 iz tabele v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 2 Kadrovska sposobnost.
V kolikor pa se reference nanašajo na druge osebe, je potrebno za te druge osebe (za katere se uveljavljajo reference za merilo) prav tako izpolnjevanje pogoja izobrazbe in delovnih izkušenj iz tabele (zaporedna točka 2 ali 3) ter obvezno predložitev življenjepisa in fotokopije potrdila o pridobljeni izobrazbi. Ker dopolnjevanje ponudb v delu, ki se nanaša na merila ni dopustno, je potrebno vsa relevantna dokazila predložiti že v sami ponudbi.
5.) Multimodalno vrednotenje pomeni, da v CBA, ki je ključni del navedenih dokumentov, nastopata vsaj dve vrsti prometa, npr. cestni in železniški promet. Referenčni projekt, kjer v CBA nastopa le ena vrsta prometa (npr. samo cestni promet), ne bo priznana, kljub temu da sta bila dokumenta izdelana v okviru iste pogodbe. Opozarjamo pa, da se zahteva, ki jo citirate skladno s spremembo razpisne dokumentacije glasi: »najmanj eno (1) predinvesticijsko zasnovo (PIZ) ali investicijski program (IP) ali študijo upravičenosti (ŠU) ali predštudijo upravičenosti (PŠU) ali analizo stroškov in koristi (CBA) v investicijski vrednosti projekta nad 10 mio EUR brez DDV za prometno infrastrukturo državnega pomena, ki vsebuje multimodalno vrednotenje vsaj za cestni in železniški promet ali cestni in pomorski promet ali železniški in pomorski promet.«

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 28.04.2020   12:01
VPRAŠANJE št. 16
Vezano na vprašanje št. 15, točka 4. in vaš odgovor nanj razumemo torej, da lahko referenco prispeva tudi posameznik, ki NI del projektne skupine IN ni naveden na obrazcu 3? To torej pomeni, da se lahko uporabi reference kateregakoli zaposlenega v Ponudniku, v kolikor ta ustreza pogojem izobrazbe in delovnih izkušenj iz tabele (zaporedna točka 2 ali 3) in to ustrezno dokaže?

ODGOVOR št. 16

Spoštovani,

odgovor je DA, naročnik pa na tem mestu ponovno opozarja, da v kolikor gre za del ponudbe, ki se nanaša na merila, je potrebno vsa relevantna dokazila predložiti že v sami ponudbi.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 17

V razpisni dokumentaciji pod točko 2.2.1 Vsebina razpisne dokumentacije, piše, da naj bi bil del dokumentacije tudi poglavje 8 - ponudbeni predračun v xml obliki. Tega poglavja ni. Kot dela razpisne dokumentacije tudi nismo zasledili .xml oblike ponudbenega predračuna.
Ali gre za napako, ali boste razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnili?


ODGOVOR št. 17

Spoštovani,

Ponudbeni predračun je del obrazca 7: ponudba s ponudbenim predračunom, obrazec v .xml obliki ni del razpisne dokumentacije.
Skladno s točko 2.3.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek: »Predračun« naloži izpolnjen obrazec: »Ponudba in ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 18

Ali je original zavarovanja za resnost ponudbe potrebno posredovati naročniku ali je zadostno, da se scan dokumenta doda v sistem e-JN. Če je potreben original prosimo, da specificirate na koga je tega potrebno nasloviti in do kdaj mora ta biti pri naročniku.

ODGOVOR št. 18

Spoštovani,

Skladno s točko 2.3.8 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora biti Zavarovanje za resnost ponudbe predloženo v informacijskem sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti« v .pdf obliki.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 19

Razpisna dokumentacija navaja: »v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, parafiran obrazec 5.2«.
Ali je potrebno v obrazcu izpolniti podatke o ponudniku, veljavnost itd. ali je zadostno, da se obrazec pusti prazen in se ga zgolj parafira? V kolikor je potrebno katerekoli podatke izpolniti, prosimo natančno specificirajte (naštejte) katere.


ODGOVOR št. 19

Spoštovani,

Obrazec 5.2 se zgolj parafira.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 20
12. V zadnjem povzetku sprememb razpisne dokumentacije (objavljen 21.4.2020) ste v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v podtočki 2. Kadrovska sposobnost strokovnjaka s področja prometa ali tehnologije železniškega prometa zamenjali s strokovnjakom za pripravo vlog za EU sredstva.
1. Ker gre za dve popolnoma nepovezani znanji, prosimo za pojasnilo zakaj je do te spremembe prišlo?
2. Ali to pomeni, da znanja s področja prometa in tehnologije železniškega prometa za izvedbo projekta res ne bodo več potrebna?
3. Zakaj so bila, glede na spremembo, potemtakem znanja s področja prometa ali tehnologije železniškega prometa sploh prvotno zahtevana?


ODGOVOR št. 20

Spoštovani,

Naročnik je po ponovnem razmisleku ugotovil, da bo za aktivnosti tega področja v sklopu te pogodbe dovolj znanje strokovnjaka s področja ekonomike prometa.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 29.04.2020   10:44
VPRAŠANJE št. 21

1. Ali je zaradi spremembe obrazcev za potrditev referenc potrebno že pridobljene obrazce ponovno pridobiti? Npr. obrazci, kjer je sprememba opisa multimodalnega vrednotenja. Reference so nam bile že potrjene na obrazcih iz originalne dokumentacije, ki so bili naknadno spremenjeni.

2. Ali bo izvajalec od naročnika prejel izvorne tabele oz. orodja z vhodnimi podatki (operativni stroški, prihodki, napovedi, idr.) za izdelavo investicijskih dokumentov iz predhodno izdelanih dokumentov (IP, ŠU)?

3. Naročnika pozivamo, da bolj natančno opredeli postavko 6. iz faze A. Ali je predvideno zgolj svetovanje (znotraj predvidenega obsega ur za izdelavo te faze) ali je predvidena tudi izdelava kakršnikoli prometnih izračunov kot npr. napovedi, obremenjevanja, prometnega vrednotenja variant.

4. V projektni nalogi naročnika je na strani 2, 1. odstavek navedeno: »V marcu 2020 je predvideno revizijsko poročilo »Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag«. Izvajalec predmetne naloge mora prilagoditi prometne napovedi skladno z revizijskim poročilom.« Ali pravilno razumemo, da mora izbrani izvajalec prilagoditi samo napovedi prometnih tokov (skladno z revizijskim poročilom, ki je še v izdelavi)? V kolikor se spremenijo napovedi prometa se spremenijo tudi vse prometne obremenitve in posledično smatramo, da bo moral izbrani izvajalec narediti vse izračune prometnega obremenjevanja ponovno.

5. V projektni nalogi, poglavje »3.0 Dokumentacija, ki jo zagotovi naročnik«, ni razbrati v katerem dokumentu se nahajajo napovedi prometnih tokov oziroma izvorni izračuni (prometni modeli), ki predstavljajo osnovo za izračun napovedi prometnih tokov oziroma prometnih obremenitev bodočega stanja?

6. Glede na to, da bo moral izbrani izvajalec spremeniti napoved prometnih tokov, sprašujemo, ali bodo obstoječi prometni modeli (ki so predstavljali osnovo za napoved prometnih tokov?), specificirani že v faz razpisa in tudi izbranemu izvajalcu na voljo v izvorni obliki z vsemi potrebnimi notranjimi in zunanjimi procedurami, ki so potrebne za repliciranje izračuna obremenjevanja, kakor tudi za potrebe izdelave izvorno- ciljnih matrik?

a. Če je vaš odgovor ne, smatramo, da naloga v finančnem in časovnem obsegu ni izvedljiva, saj bi samo replikacija prometnega modela zahtevala bistveno več časa in finančnih sredstev, kot jih imate na voljo za izvedbo celotne naloge.
b. Če je vaš odgovor da, potem pričakujemo, da boste izbranemu izvajalcu dostavili popolnoma delujoč prometni model z vsemi zunanjimi in notranjimi procedurami v enem izmed svetovno priznanih prometnih orodij, ki ga bo možno v celoti replicirati.


ODGOVOR št. 21

Spoštovani,

1. Naročnik bo tudi reference potrjene na prvotno objavljenih obrazcih predmetnega javnega naročila smatral kot ustrezne.
2. Da.
3. Predvideno je zgolj svetovanje, ni predvidena izdelava kakršnihkoli prometnih izračunov.
4. Morebitne spremembe prometnih napovedi bo priskrbel naročnik.
5. Vsi vhodni podatki, ki so bili osnova za napovedi prometa v investicijskem programu, so navedeni v investicijskem programu, ki je javno dostopen.
6. S strani naročnika bo izvajalec prejel prometne podatke/napovedi v obliki, ki se jih bo uporabilo kot input za izračun stroškov/koristi v CBA.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 07.05.2020   08:40
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 5. 2020 do 12. ure.