Dosje javnega naročila 002099/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Zarja enota Mehurček in enota Živ Žav v Mestni občini Celje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 608.067,40 EUR

JN002099/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2020
JN002099/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN002099/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN002099/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2020
JN002099/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2020
JN002099/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2020
JN002099/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2020
JN002099/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002099/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348232/JN_92-2020_Sanacija_vrtcev_2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17225
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Zarja enota Mehurček in enota Živ Žav v Mestni občini Celje
Referenčna številka dokumenta: 430-92/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet izvedbe projekta je izvedba sanacije zemljine in zunanja ureditev vrtcev na otroških igriščih vrtca Zarja enota Živžav, Zagajškova ulica, 3000 Celje in vrtca Zarja enota Mehurček , Cesta v Lokrovec, 3000 Celje v Mestni občini Celje, skladno s projektno dokumentacijo in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ministrstvo za okoje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) bo v letu 2020 skladno z Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št.7/19) in Odredbo o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 11/19), ki se nanašata na določitev nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih izvedlo sanacijske ukrepe na otroških igriščih Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Zarja enota Mehurček in enota Živ Žav v Mestni občini Celje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.04.2020   12:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija PZI »Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Zarja enota Živžav, Zagajškova ulica, 3000 Celje in vrtca Zarja enota Mehurček, Cesta v Lokrovec, 3000 Celje v Mestni občini Celje« je dosegljiva na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2020   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da zmanjša zahtevo po strokovni sposobnosti na vsaj VI. stopnjo izobrazbe in enega zaposlenega v podjetju z vpisom v register pooblaščenih inženirjev. Glede na vrsto in velikost dela ne razumemo zakaj sploh zahtevate dva zaposlena za polni delovni čas z VII stopnjo izobrazbe. Dela se lahko izvajajo zaporedno, stopnja izobrazbe pa absolutno ne vpliva na samo kvaliteto izvedbe dela.

Hvala

ODGOVOR
Zahtevano strokovno sposobnost, ki je navedena v točki 4.1 obrazca Ponudbena dokumentacija, naročnik ne bo spreminjal.
Iz izkušenj pri sanaciji podobnih objektov v preteklosti izhaja, da je prav pomanjkanje strokovnega znanja vodilo do večjih nepravilnosti pri izvajanju sanacijskih del, kot je nepravilno ravnanje z gradbenimi odpadki, nespoštovanje predpisov o zaščiti delavcev na gradbišču, nespoštovanje predpisov o urejanju gradbišč in podobno.

Lep pozdrav!Datum objave: 15.04.2020   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V ponudbeni dokumentaciji, točka 4.2 navajate citiram:
»Ponudnik izkaže, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno izvedel vsaj 3 (tri) sanacije zemljin vrtca ali podobnega objekta«
Zgoraj citirane reference zelo omejujejo nabor podjetij, ki lahko nastopajo v razpisu (morda celo na eno samo). Zakaj pogoji z naslova reference niso postavljeni širše, kjer bi lahko nastopila tudi podjetja, ki so že sanirala onesnaženo zemljino neglede na lokacijo oz. namembnost objekta, kateremu onesnažena zemljina pripada?
Zagotovo je relevantna referenca, ki določa količino že sanirane zemljine. Te razpisna dokumentacija ne vsebuje.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Sanacija vrtcev predstavlja za izvajalce del poseben izziv in je ni moč enačiti s sanacijo drugih objektov npr industrijske cone. Pri sanaciji vrtcev je potrebno veliko koordinacije med različnimi deležniki, zato so pomembne reference za objekte kot so vrtci in njim podobni objekti.
Na podlagi dane pripombe pa je naročnik že spremenil ter razširil nabor zahtevanih referenc. Sprememba obrazca Ponudbena dokumentacija je na voljo na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

Lep pozdrav!Datum objave: 15.04.2020   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi trenutne situacije, ki jo je povzročila pandemija je priprava kvalitetne ponudbe zelo otežena. Nujno je potrebno podaljšati rok za oddajo ponudbe vsaj za mesec dni ali več.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, ker zeli sanacijo izvesti pred poletjem. Čas, ko so vrtci prazni lahko bistveno olajša delo, saj ni potrebnega posebnega režima, kot če so otroci v vrtcu. Poleg tega pa naročnik meni, da je rok za oddajo ponudbe, kljub trenutni situaciji dovolj dolg za pripravo ustrezne in primerne ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.04.2020   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V točki 4.2 kljub popravku ponudbene dokumentacije, le ta vsebinsko ostaja ista. Pojasnilo, da ne gre za favoriziranje nekega podjetja ni prepričljivo (celjski primer).

ODGOVOR
Naročnik je pred objavo javnega naročila preveril trg ponudnikov in ugotovil, da na trgu obstaja več ponudnikov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in kriterije.
Naročnik je prav zaradi možnosti konkurence omilil pogoje za ponudnike oziroma so pogoji enaki, kot so bili v postopku oddaje javnega naročila iz leta 2019, na katerega je naročnik prejel dve ponudbi z ustreznimi referencami.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.04.2020   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
Podaljšanje roka zaradi situacije, ki jo povzroča pandemija je še kako smiselna. Za sestavo ponudbe je pridobitev cen od dobaviteljev in partnerjev zelo otežena, dobavni roki pa negotovi.

ODGOVOR
Naročnik bo, ne glede na nujnost izvedbe sanacije, podaljšal rok za oddajo ponudbe. Sprememba bo objavljena na Portalu JN in spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

Lep pozdrav!Datum objave: 24.04.2020   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za dodatna pojasnila za dela na vrtcu MEHURČEK in ŽIV ŽAV od naročnika :
- število platojev na posameznem vrtcu v m2 in tloris
- število dreves na platoju ( na enem vrtcu )

Pridobljeni podatki bi pripomogli za lažjo ocenitev obsega dela in materiala z vsemi pripadajočimi elementi.ODGOVOR
Vsi podatki so razvidni iz projektne dokumentacije PZI za posamezni vrtec in dopolnitvi le-te. Celotna projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

Lep pozdrav!Datum objave: 24.04.2020   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pri pregledu obeh popisov del smo ugotovili, da v zavihuku A pripravljalna dela; postavka Nepredvidena dela ni seštevka v stolpcu E, kar pomeni da zmnožek nič.

ODGOVOR
Naročnik je na podlagi dane pripombe preveril objavljene popise del ter ugotovil napake v formulah pri izračunih za posamezno postavko. Napako je naročnik odpravil ter objavil nove/popravljene popise del. Popravljeni popisi del so objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).
Pri tem je potrebno še opozoriti, da mora ponudnik ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

Lep pozdrav!