Dosje javnega naročila 002123/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
: Javni natečaj za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU
ZJN-3: Odprti postopek

JN002123/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 01.04.2020
JN002123/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002123/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 066-157830
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI041
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: 35001-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. KAKOVOST ARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost in doslednost zasnovane rešitve umestitve objekta v prostor, vizualna in funkcionalna navezava objekta na primarno okolico, upoštevanje programske sheme ter funkcionalnosti, racionalnost in prilagodljivost zasnove stavbe
2. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
3. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPPN MOM) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
04.06.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 8.500,00 EUR
2. nagrada 6.800,00 EUR
3. nagrada 5.100,00 EUR
tri priznanja po 2.550,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
6 odškodnin po 1.000,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM -predsednik komisije, prim.doc.dr Jernej Završnik, dr,med.spec. naročnik ZDM član, Milena Frankič, viš.med.sest. naročnik ZDM član, mag. Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM namestnik, Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnik predsednika, Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član, Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica, Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh. poročevaleka A, Irena Mihelič, univ.dipl.oec. izvedenka tehnologija, Marko Turčin, univ.dipl.oec. izvedenec tehnologija, Robert Pangeršič, grad.teh. izvedenec investicija, Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. skrbnica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2020   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 08. 05. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 05. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27. 05. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 29. 5. 2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 04. 06. 2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 17. 07. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2020
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2020   11:23
Ogled lokacije natečaja v času veljavnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.
V kolikor si natečajniki želijo ogledati lokacijo natečaja, morajo preko kontaktnega naslova poslati zahtevo za izdajo potrdila z navedbo datuma ogleda. Zahteva za izdajo potrdila se pošlje po e-pošti na naslov: natecaji@zaps.si


Datum objave: 07.04.2020   10:05
VPRAŠANJE
1. V grafičnem delu natečajnih prilog je v sklopu strokovnih podlag k OPPN prikazan predviden gabarit objekta, ki pa se ne ujema z določili, ki so navedena v natečajni nalogi. Ali je prikaz iz OPPN v katerem koli delu zavezujoč (širina do 28m, S vogal je porezan, lokacija uvoza v podzemno garažo, odmik od TPC Novi Trg)?

ODGOVOR

Spoštovani.

Vprašanje ste zastavili pod napačni javni natečaj.

Za natečaj Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU, je potrebno poslati na e-naslov: natecaji@zaps.si

lep pozdrav

VPRAŠANJE
Natečajna vprašanja
1. V poglavju 10 Natečajne naloge (stran 34) je navedeno, daje ciljno razmerje med uporabno stanovanjsko površino in neto tlorisno površino nadzemnega dela je 0,85. Menimo, da bi bilo ustrezneje navesti, da je ciljno razmerje med uporabno stanovanjsko površino in neto tlorisno površino nadzemnega dela brez upoštevanja pritličja je 0,85. Pritličje bo v vsakem primeru zavzemalo nekaj več kot 20% neto tlorisne površine nadzemnega dela in je posledično ciljno vrednost nemogoče doseči.
2. Preko območja poteka večje število komunalnih vodov izrecno na vzhodnem robu, na stiku z obstoječim kompleksom Novi Trg. OPN dopušča maksimalni gabarit podzemnega dela stavbe do samega roba kleti obstoječega objekta. Posledično OPN prejudicira prestavitev komunalnih vodov elektrike, vode, telekomunikacij , Za ta namen bo potrebno izvesti »kolektor« kot del 1. kleti objekta. Kakšno širino kolektorja naj predvidimo?
3. Ob oddaji gradiva preko portala Wetransfer je potrebno navesti tudi e-pošto pošiljatelja, na katero se prejeme povratna informacija, da je bilo gradivo oddano in dostavljeno. Lepo prosim za pojasnilo, kako ravnati v tem primeru, da načelo anonimnosti ne bo kršeno.
4. Prehodi za pešce iz notranjega Novega trga obstoječe stavbe in bodočega trga pred kulturnim domom so z vidika univerzalne dostopnosti neprimerni. Ali lahko z natečajno rešitvijo posežemo tudi v oblikovanje ali preoblikovanje stopnišča obstoječe stavbe znotraj območja natečaja (oznaka A1).


ODGOVOR

Spoštovani.

Vprašanje ste zastavili pod napačni javni natečaj.

Za natečaj Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU, je potrebno poslati na e-naslov: natecaji@zaps.si

lep pozdravDatum objave: 09.04.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko pri natečaju sodelujemo izključno študentje/absolventje arhitekture s poslovnim subjektom ali pa je že sedaj obvezujoče v proces vključit gospodarski subjekt-projektant; torej ali je možna vključitev le-tega po objavi rezultatov natečaja.

Hvala za odgovor in prijeten pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani

V natečajnih pogojih je določeno, da ponudbo odda gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoje za "projektanta" v skladu z 12. členom Gradbenega zakona, kar pomeni, da mora imeti ta gospodarski subjekt v svoji sestavi pooblaščenega arhitekta - vodja projekta. V natečajnih pogojih je določeno, da mora ta vodja projekta (torej iz sestave gospodarskega subjekta - ponudnika) biti eden izmed avtorjev natečajnega elaborata. Naročnik, ki v natečaj vloži znatna sredstva, ne more tvegati, da po podelitvi nagrad ne bo imel zagotovljenega ustreznega izvajalca storitve izdelave projektne dokumentacije, zato vključitev gospodarskega subjekta po zaključku natečaja ni možna.

lep pozdravDatum objave: 23.04.2020   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Zastavljamo nekaj vprašanj.

VPRAŠANJA:

1. Ali obstaja možnost umestitve klančine za dostop do kleti znotraj objekta (nadkrit)?

2. Ali obstaja možnost umestitve uvozne klančine iz slepe ulice na V objekta?

3. Ali je predvideno mesto dostave? Ali se kakršnakoli dostava vrši preko kleti - zdravstveni material? Ali se preko kleti predvidi tudi neurgentne dostope višjih vozil?

4. Koliko parkirnih mest za gibalno ovirane osebe mora biti nujno umeščenih v garaži? V projektni nalogi je na strani 27. sprva navedeno 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer
tudi v garaži), kasneje pa je navedeno, da naj bosta v sklopu kleti 2 PM za gibalno ovirane. Ali je skupno zahtevano parkirnih mest za gibalno ovirane osebe 5PM, od tega 2 PM v garaži? Definirajte št. parkirnih mest za invalide na prostem in v garaži.

5. Datum oddaje na portalu JN in natečajnih pogojih se razlikujeta. Kateri datum oddaje je pravilen?

6. Ali je s prostorom za "magnet" mišljen prostor za opremo magnetne resonance s spremljajočimi prostori? Ali potrebuje ta prostor lastno čakalnico?

7. Ali je predviden in znan časovni okvir gradnje?

8. Ali ima pri zdravstvenem varstvu odraslih vsaka referenčna ambulanta svoj prostor za posege? (TSG zahteva enega na vsake tri ambulante)

9. Ali se v sklopu laboratorija poleg hematološkega in urinskega laboratorija predvidi tudi biokemični laboratorij skladno s TSG?

10. Koliko je skupno število odvzemnih mest za kri glede na (kurativo/preventivo) in zapisom v natečajni nalogi, da v prostoru delajo 3 osebe?

11. Prostor za zaposlene, priročna skladišča, TSG jih predvideva, natečajna naloga jih ne. Ali jih natečajniki predvidijo glede na skupno kvadraturo in obseg programa? Ali morajo biti ločeni po organizacijskih enotah ali so lahko skupni?

12. Kako je pri OE Varstvo otrok in mladine predvidena delitev na preventivo in kurativo? Ali mora biti prostori ločeni (npr. pol ambulant je za preventivo in pol za kurativo) in se bo izvajalo sočasno, ali bo izvajanje terminsko ločeno in isti prostori za uporabo - torej se vsi prostori v eni izmeni uporabljajo za preventivo in v drugi za kurativo?

13. Ali imata dežurni ambulanti lasten/ločen vhod ali je lahko v sklopu preostale pediatrije ali skupnega vhoda?

14. Pri dežurnih ambulantah je po natečajni nalogi prostor za odpadke predviden samo pri eni izmed njih? Ali ga dejansko potrebuje samo ena, je skupen za obe ali je lahko kot del skupnega prostora za odpadke za pritličje?

15. V sklopu prostori za skupno rabo vseh OE piše, da je laboratorij namenjen uporabi vseh ambulant, v sklopu dežurni center za otroke in mladostnike pa piše, da naj bo za otroke laboratorij ločen. Ali je potreben en laboratorij ali dva?

16. Ali pri specialističnih ambulantah zagotavljamo le prostore, ki so specificirani v natečajni nalogi, ali vse prostore, ki jih v sklopu določene ambulante predvideva TSG?

LIZP


ODGOVOR

1. Ali obstaja možnost umestitve klančine za dostop do kleti znotraj objekta (nadkrit)?

ODGOVOR:

Umestitev klančine je predmet odločitev natečajnikov in njih elaboratov. Opozarjamo pa na upoštevanje vseh relevantnih predpisov, ki jih tovrstna odločitev nagovarja, kot tudi na upoštevanje predpisanih kvadratur, vezanih na umestitev programov po etažah..

2. Ali obstaja možnost umestitve uvozne klančine iz slepe ulice na V objekta?

ODGOVOR:

Veljavni OPPN (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2018) ne prepoveduje uvoz iz Kostanjčeve ulice. Opozarjamo pa na upoštevanje vseh relevantnih predpisov, ki jih tovrstna odločitev nagovarja, kot tudi na upoštevanje predpisanih kvadratur, vezanih na umestitev programov po etažah..

3. Ali je predvideno mesto dostave? Ali se kakršnakoli dostava vrši preko kleti - zdravstveni material? Ali se preko kleti predvidi tudi neurgentne dostope višjih vozil?

ODGOVOR: Dostavlja se material v vozilih, ki so nižja, oziroma imajo takšno višino, da je možen dostop v klet.

Glej drugi odstavek poglavja 3.2.3. in prvi odstavek 3.2.5. Natečajne naloge.

4. Koliko parkirnih mest za gibalno ovirane osebe mora biti nujno umeščenih v garaži? V projektni nalogi je na strani 27. sprva navedeno 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer
tudi v garaži), kasneje pa je navedeno, da naj bosta v sklopu kleti 2 PM za gibalno ovirane. Ali je skupno zahtevano parkirnih mest za gibalno ovirane osebe 5PM, od tega 2 PM v garaži? Definirajte št. parkirnih mest za invalide na prostem in v garaži.

ODGOVOR:

V poglavju 3.1.4. je zapisano, da se na nivoju terena predvidijo 3 PM za gibalno ovirane osebe (besedni sklop »sicer tudi v garaži« pomeni, da so v garaži tudi predvidena mesta za gibalno ovirane) in 2 PM za mamice, v poglavju 3.2.1. pa dodatna 2 PM za gibalno ovirane v kletni etaži.

5. Datum oddaje na portalu JN in natečajnih pogojih se razlikujeta. Kateri datum oddaje je pravilen?

ODGOVOR:

Datum oddaje je 4. 6. 2020 do 16:00 h.

6. Ali je s prostorom za "magnet" mišljen prostor za opremo magnetne resonance s spremljajočimi prostori? Ali potrebuje ta prostor lastno čakalnico?

ODGOVOR:

Gre za en prostor, ki ne potrebuje čakalnice. Ni magnetna resonanca.

7. Ali je predviden in znan časovni okvir gradnje?

ODGOVOR:

Ni relevantno za natečaj.

8. Ali ima pri zdravstvenem varstvu odraslih vsaka referenčna ambulanta svoj prostor za posege? (TSG zahteva enega na vsake tri ambulante)

ODGOVOR:

Vsaka ambulanta potrebuje prostor za posege in dodaten prostor za dipl.m.s (dipl. medicinsko sestro, ki deluje v referenčna medicinska sestra v ambulanti). Omenjeni oziroma zahtevani prostori so opisani v natečajni nalogi.


9. Ali se v sklopu laboratorija poleg hematološkega in urinskega laboratorija predvidi tudi biokemični laboratorij skladno s TSG?

ODGOVOR:

V zdravstveni postaji bo samo urinski in hematološki laboratorij.

10. Koliko je skupno število odvzemnih mest za kri glede na (kurativo/preventivo) in zapisom v natečajni nalogi, da v prostoru delajo 3 osebe?

ODGOVOR:

Vsaj DVE odvzemni mesti.


11. Prostor za zaposlene, priročna skladišča, TSG jih predvideva, natečajna naloga jih ne. Ali jih natečajniki predvidijo glede na skupno kvadraturo in obseg programa? Ali morajo biti ločeni po organizacijskih enotah ali so lahko skupni?

ODGOVOR:

Ločeni po Organizacijskih enotah.

12. Kako je pri OE Varstvo otrok in mladine predvidena delitev na preventivo in kurativo? Ali mora biti prostori ločeni (npr. pol ambulant je za preventivo in pol za kurativo) in se bo izvajalo sočasno, ali bo izvajanje terminsko ločeno in isti prostori za uporabo - torej se vsi prostori v eni izmeni uporabljajo za preventivo in v drugi za kurativo?

ODGOVOR:

Ločeni prostori za preventivo in kurativo.

13. Ali imata dežurni ambulanti lasten/ločen vhod ali je lahko v sklopu preostale pediatrije ali skupnega vhoda?

ODGOVOR:

Idealno bi bilo, da je za dežurno ambulanto vhod ločen ter, da le ko ta deluje med vikendi in prazniki to enoto tudi fizično moč zapreti/ločiti od drugih prostorov - da se bolniki ne sprehajajo po celotni zgradbi.

14. Pri dežurnih ambulantah je po natečajni nalogi prostor za odpadke predviden samo pri eni izmed njih? Ali ga dejansko potrebuje samo ena, je skupen za obe ali je lahko kot del skupnega prostora za odpadke za pritličje?

ODGOVOR:

Lahko je del skupnega prostora za odpadke.

15. V sklopu prostori za skupno rabo vseh OE piše, da je laboratorij namenjen uporabi vseh ambulant, v sklopu dežurni center za otroke in mladostnike pa piše, da naj bo za otroke laboratorij ločen. Ali je potreben en laboratorij ali dva?

ODGOVOR:

Dva laboratorija, eden bo namenjen odrasli populaciji, drugi pa otrokom, tako v rednih ambulantah kakor tudi v času delovanja dežurne ambulante.

16. Ali pri specialističnih ambulantah zagotavljamo le prostore, ki so specificirani v natečajni nalogi, ali vse prostore, ki jih v sklopu določene ambulante predvideva TSG?

ODGOVOR:

Pri specialističnih ambulantah je nujno zagotoviti VSE prostore, ki so natančno specificirani v natečajni nalogi.
Datum objave: 23.04.2020   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na to, da je zahtevan prikaz območja v merilu 1:1000 z navezavo na okolico prosimo, da se v natečajne podloge doda razširjen geodetski posnetek, saj bi v primeru, da vsak natečajnik to sam dorisuje pomenilo, da se podlog med seboj ne da primerjati. Za to imamo tudi premalo podatkov.

Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR


»zahtevan prikaz območja v merilu 1:1000 z navezavo na okolico« - pomeni neposredno navezavo na ulično mrežo, kjer se ne spreminja vozni režim in tudi ne preoblikuje le-te, zato je posredovano natečajno območje tisto, kjer se lahko prikaže ta navezava na okolico. Vse ostalo in širše prikazovanje je nerelvantno za natečajno rešitev objekta.

Datum objave: 23.04.2020   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za pojasnilo in odgovor na naslednja vprašanja:

VPRAŠANJE 1:
Ali je potrebno zagotoviti pet (5) ali osem (8) referenčnih ambulant?
Prosim če jasno definirate število zahtevanih ambulant brez izključujočih se informacij. Če je prišlo do napake, prosim zagotovite pravilno excel tabelo.
V natečajni nalogi, str. 27 v kategoriji 3.2.1 Programsko-funkcionalna zasnova se pojavlja podatek 8, medtem ko se na drugih mestih pojavlja informacija, da je potrebnih 5; npr. excel tabela Katalog površin, natečajna naloga str. 32.

VPRAŠANJE 2:
Ali je predvideno oziroma zaželeno, da so prostori WC-jev (obiskovalci, zaposleni in invalidi) dostopni v vsaki etaži vsem uporabnikom, ne glede na sklop?
Npr. v excel tabeli Katalog površin ni jasno opredeljeno ali je WC v 2. nadstropju dostopen samo uporabnikom OE Varstvo žensk ali tudi uporabnikom specialističnih ambulant (podobno nejasno so podane informacije za WC v pritličju).

VPRAŠANJE 3:
Ali je v 2. nadstropju potrebno zagotoviti tudi WC za invalide?
V 2. nadstropju v excel tabeli Katalog površin v vrstici 198, kategorija Ločen WC moški/ženske za paciente in ločen WC moški/ženske za zaposlene ni zahteve po le-tem.

VPRAŠANJE 4:
Ali naj bo laboratorij za potrebe vseh ambulant in vseh OE lociran v pritličju ali prvem nadstropju?
V natečajni nalogi na str. 34 je opredeljeno, da naj bo v pritličju, medtem ko je v Excel tabeli. vrstica 142, predvideno, da se le-ta nahaja v 1. nadstropju.
Prosim če jasno opredelite zahtevo oziroma definirate, če to ni specifična zahteva in ga je mogoče umestiti po presoji natečajnikov.

VPRAŠANJE 5:
Ali naj bo prostor za magnet, ki je definiran kot samostojen prostor, ki ni vezan funkcionalno na nič drugega, tako, da je lahko umeščen kamorkoli, vendar znotraj OE VOM pozicioniran v 2. nadstropju (glede na excel tabelo in natečajno nalogo) ali v pritličju, kjer je lociran celoten oddelek OE VOM?
Prosim jasno opredelite, na katere prostore se prostor za magnet nanaša.

VPRAŠANJE 6:
Ali je potrebno kvadrature komunikacij vnašati za vsako etažo posebej?
Excel tabela je vzpostavljena tako, da se vse komunikacije celotnega objekta vnašajo v isto celico (vrstica 221) ter se seštevajo v kvadraturo celotne kleti, kljub temu, da so razporejene po celotnem objektu, kar izkrivi dejanske kvadrature v objektu in izdatno vpliva (ter ustvari nerealno sliko) na oceno investicije.

VPRAŠANJE 7:
Ali je, v primeru da spremenimo pozicijo prostora po etažah, potrebno temu primerno spremeniti vnose v Excel tabeli?
Če je temu tako, prosim da zagotovite excel tabelo, kjer bo takšno vnašanje mogoče. Kljub temu, da je mogoče nekatere prostore prestaviti (npr.: prostor za administracijo) se kvadratura le-teh še vedno šteje h kletnim prostorom. Na ta način, so podatki o realnih kvadraturah na vsako etažo posebej izkrivljeni.


ODGOVOR


VPRAŠANJE 1:
Ali je potrebno zagotoviti pet (5) ali osem (8) referenčnih ambulant?

ODGOVOR:

V točki 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov je natančno zapisano, katere referenčne ambulante je potrebno umestiti in v katerih nadstropjih naj bodo. Njih je 11. Te zahtevane referenčne ambulante so tudi navedene v excel-ovi tabeli in so edine relevantne za natečajni elaborat!
Številke, ki jih navajate, pa so izvzete iz celote v posameznih predhodnih poglavjih in so lahko tudi nepopolne, kot ugotavljate (n.pr. 3.2.1., kje se opisuje programsko funkcionalne zasnove objekta);

Prosim če jasno definirate število zahtevanih ambulant brez izključujočih se informacij. Če je prišlo do napake, prosim zagotovite pravilno excel tabelo.

ODGOVOR:

Glej zgornji odgovor!

V natečajni nalogi, str. 27 v kategoriji 3.2.1 Programsko-funkcionalna zasnova se pojavlja podatek 8, medtem ko se na drugih mestih pojavlja informacija, da je potrebnih 5; npr. excel tabela Katalog površin, natečajna naloga str. 32.

ODGOVOR:

Glej zgornji odgovor!

VPRAŠANJE 2:
Ali je predvideno oziroma zaželeno, da so prostori WC-jev (obiskovalci, zaposleni in invalidi) dostopni v vsaki etaži vsem uporabnikom, ne glede na sklop?

ODGOVOR:

V točki 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov je natančno zapisano kje in katere sanitarije je umestiti (glej tudi Opomba str. 34); kako boste to upoštevali in kako umeščali sanitarije je stvar natečajnega elaborata.

Npr. v excel tabeli Katalog površin ni jasno opredeljeno ali je WC v 2. nadstropju dostopen samo uporabnikom OE Varstvo žensk ali tudi uporabnikom specialističnih ambulant (podobno nejasno so podane informacije za WC v pritličju).

ODGOVOR:

Glej zgornji odgovor!


VPRAŠANJE 3:
Ali je v 2. nadstropju potrebno zagotoviti tudi WC za invalide?

ODGOVOR:

V točki 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov je natančno zapisano kje in katere sanitarije je umestiti (glej tudi Opomba str. 34, tudi za invalide); kako boste to upoštevali in kako umeščali sanitarije je stvar natečajnega elaborata.

V 2. nadstropju v excel tabeli Katalog površin v vrstici 198, kategorija Ločen WC moški/ženske za paciente in ločen WC moški/ženske za zaposlene ni zahteve po le-tem.

ODGOVOR:

Glej zgornji odgovor, v kvadraturah upoštevajte tudi WC za invalide;

VPRAŠANJE 4:
Ali naj bo laboratorij za potrebe vseh ambulant in vseh OE lociran v pritličju ali prvem nadstropju?
V natečajni nalogi na str. 34 je opredeljeno, da naj bo v pritličju, medtem ko je v Excel tabeli. vrstica 142, predvideno, da se le-ta nahaja v 1. nadstropju.

Prosim če jasno opredelite zahtevo oziroma definirate, če to ni specifična zahteva in ga je mogoče umestiti po presoji natečajnikov.

ODGOVOR:

Laboratorija sta dva, za potrebe pediatrije v pritličju, za potrebe odraslih pa v 1. nadstropju.

VPRAŠANJE 5:
Ali naj bo prostor za magnet, ki je definiran kot samostojen prostor, ki ni vezan funkcionalno na nič drugega, tako, da je lahko umeščen kamorkoli, vendar znotraj OE VOM pozicioniran v 2. nadstropju (glede na excel tabelo in natečajno nalogo) ali v pritličju, kjer je lociran celoten oddelek OE VOM?

Prosim jasno opredelite, na katere prostore se prostor za magnet nanaša.

ODGOVOR:

Prostor za magnet je v 2. nadstropju, kjer se izvajajo specialistične storitve, ki pa organizacijsko spadajo po OE VOM, vendar so zaradi odrasle populacije fizično ločene od otrok in so zato v drugem nadstropju.

VPRAŠANJE 6:
Ali je potrebno kvadrature komunikacij vnašati za vsako etažo posebej?

Excel tabela je vzpostavljena tako, da se vse komunikacije celotnega objekta vnašajo v isto celico (vrstica 221) ter se seštevajo v kvadraturo celotne kleti, kljub temu, da so razporejene po celotnem objektu, kar izkrivi dejanske kvadrature v objektu in izdatno vpliva (ter ustvari nerealno sliko) na oceno investicije.

ODGOVOR:

Excelova tabela bo dopolnjena na način, da boste v vsako etažo posebej vnašali kvadrature komunikacij. Tabela bo objavljena v najkrajšem možnem času.

VPRAŠANJE 7:
Ali je, v primeru da spremenimo pozicijo prostora po etažah, potrebno temu primerno spremeniti vnose v Excel tabeli?

Če je temu tako, prosim da zagotovite excel tabelo, kjer bo takšno vnašanje mogoče. Kljub temu, da je mogoče nekatere prostore prestaviti (npr.: prostor za administracijo) se kvadratura le-teh še vedno šteje h kletnim prostorom. Na ta način, so podatki o realnih kvadraturah na vsako etažo posebej izkrivljeni.

ODGOVOR:

Tabela morate primerno spremeniti. Prostore, ki jih prenašate (n.pr. administracija) oz. dodatno vnašate, lahko vnesete pod alinejo Ostali v tabeli neopredeljeni prostori, kjer pa je bila prvotno zapisana, pa ne izpolnite kvadratur.Datum objave: 23.04.2020   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V nadaljevanju zastavljamo naslednja vprašanja:
1. Ali se lahko dovoz v garažo skladno z arhitekturno zasnovo natečajnega projekta prestavi, ali je njegova lokacija izključno tista, predpisana v natečajni nalogi ter zakaj?
2. Ali lahko natečajna naloga v sklopu krajinsko arhitekturne ureditve predvidi vzpostavitev shared space-a (ceste in ureditve okolice zdravstvenega doma na istem nivoju?
3. Ali je določene programske sklope možno deliti po nadstropjih?
4. Manjka tabela kvadratur predvidenih površin, ki jih je v natečajni nalogi potrebno upoštevati (in so bile pripravljene kot osnova za pripravo Idejne zasnove ZAZIDALNEGA PREIZKUSA). Tabela s seznamom prostorov sicer obstaja, vendar brez predpisanih površin. Željeni prostori in programski sklopi niso skladni s programskimi sklopi v tehnični smernici. Prosimo za zgoraj omenjeno tabelo predvidenih površin.
5. Natečajna naloga predpisuje etažnost K+P+2, hkrati pa dovoljuje izvedbo večih kletnih etaž. Prosimo za objasnitev dovoljene etažnosti.
6. Ali je predpisana maksimalna višinska kota objekta?
7. Ali je določena absolutna kota vhoda v objekta (+0.00)?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

1. Ali se lahko dovoz v garažo skladno z arhitekturno zasnovo natečajnega projekta prestavi, ali je njegova lokacija izključno tista, predpisana v natečajni nalogi ter zakaj?

ODGOVOR:

39. člen OPPN navaja naslednja odstopanja: (odstopanja glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljeni pogoji in mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora.

2. Ali lahko natečajna naloga v sklopu krajinsko arhitekturne ureditve predvidi vzpostavitev shared space-a (ceste in ureditve okolice zdravstvenega doma na istem nivoju?

ODGOVOR:

Umestitev SHARED-SPACE območja je predmet odločitev natečajnikov in njih elaboratov. Opozarjamo pa na upoštevanje vseh relevantnih predpisov, ki jih tovrstna odločitev nagovarja.

3. Ali je določene programske sklope možno deliti po nadstropjih?

ODGOVOR:

Pritličje prostori OE VOM, 1. Nadstropje prostori OE SZV, 2. Nadstropje prostori OE VŽ in specialistične ambulante.

4. Manjka tabela kvadratur predvidenih površin, ki jih je v natečajni nalogi potrebno upoštevati (in so bile pripravljene kot osnova za pripravo Idejne zasnove ZAZIDALNEGA PREIZKUSA). Tabela s seznamom prostorov sicer obstaja, vendar brez predpisanih površin. Željeni prostori in programski sklopi niso skladni s programskimi sklopi v tehnični smernici. Prosimo za zgoraj omenjeno tabelo predvidenih površin.

ODGOVOR:

Tabela kvadratur zazidalnega preizkusa prikazuje kvadrature, ki so odražale rešitev tistega projekta. Natečajniki so vezani na skupne pričakovane površine in posamične površine prostorov iz smernic.

5. Natečajna naloga predpisuje etažnost K+P+2, hkrati pa dovoljuje izvedbo večih kletnih etaž. Prosimo za objasnitev dovoljene etažnosti.

ODGOVOR:

Predpisana etažnost je (1)K+P+2.

6. Ali je predpisana maksimalna višinska kota objekta?

ODGOVOR:

Predpisana etažnost je (1)K+P+2, višinska kota v odloku ni določena. Uporabi se s predpisi določene minimalne višine prostorov, upošteva tudi konstrukcijske višine nosilnih elementov, kot tudi s strani projektantov instalacij predvidene in zahtevane višine vodenja le-teh; odstopanja v višinah na strehi, pa so zapisana v OPPN;

7. Ali je določena absolutna kota vhoda v objekta (+0.00)?

ODGOVOR:

Absolutna kota vhoda v objekt ni določena, lahko se orientirate na: Podatki o naklonih in višini območja: točka 2.2.6. (str.19) Natečajne naloge
Datum objave: 23.04.2020   11:04
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Prilagamo vprašanja v povezavi z natečajem "Zdravstvena postaja Tabor v Mariboru".
Za odgovore se Vam že v naprej lepo zahvaljujemo.

- Ali prostor za administracijo vsebuje več ločenih pisarn?
Prosim za natančno opredelitev kakšen tip delovnih mest zahtevajo prostori za administracijo (ločene pisarne, oceanski tip) ter kakšna delovna mesta se opravljajo v omenjenemu prostoru (računovodstvo, tajništvo, direktor).

- Ali je v pritličju predviden skupni prostor za osebje za potrebe OE Varstvo otrok in mladine?
Glede na to, da imajo vse ostale OE predvidene skupne prostore namenjene osebju, le v pritličju jih ni, je le-tega potrebno predvideti?

- Kakšna je velikost, organizacija in funkcija velikega prostora za preventivo? Tehnična smernica namreč le-tega ne opredeljuje.

- Ali je prostor za izolacijo samostojen prostor (iz natečajne naloge je moč sklepati, da gre za enovit, samostojen prostor) ali gre za skupek večih prostorov (kot predvideva tehnična smernica; sestavljen iz: prostora za izolacijo, predprostora izolacije filter za bolnika, sanitarno toaletni prostor (WC + umivalnik), filter za osebje)?

- Ali je pri načrtovanju prostorov laboratorijev (laboratorij namenjen skupni rabi vseh OE kot tudi laboratorij za otroke) potrebno upoštevati usmeritve podane v natečajni nalogi ali prostore podane v tehnični smernici (kjer je opisanih več prostorov, kot npr.: medicinski laboratorij, hematološki laboratorij, biokemični laboratorij, urinski laboratorij, prostor za pomivanje laboratorijske steklovine, prostor za vodjo laboratorija, administracija)?
Prosim za pojasnilo glede prioritete upoštevanja natečajne naloge ali tehnične smernice, ko se dokumenta razlikujeta oziroma navedete natančne kvadrature zahtevane v laboratorijskih prostorih, če le-te ne sovpadajo z vsemi prostori navedenimi v tehnični smernici.

- V excel tabeli sta v vrstici 65 in 144 navedena prostora za za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme (laboratorij). Ali sem spadajo hematološki, biokemični in urinski laboratorij? Prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme v smernici namreč ni naveden.

- Natečajna naloga (str. 31) predvideva Predvidi se samostojen vhod v celoten program pediatrije. Prosim za natančno opredelitev kateri prostori spadajo v program pediatrije.
Ali se dodatni samostojen vhod navezuje le na dve pediatrični ambulanti ali na celoten sklop šolskih, predšolskih in dežurnih ambulant OE varstvo otrok in mladine v pritličju?

- Glede na to, da je v natečajni nalogi na str. 27, pri opisu prostorov v pritličju definirano: V ta program je možno umestiti tudi dežurni center za otroke in mladostnike ter laboratorij.; ali to pomeni, da dežurni center za otroke in mladostnike obsegajo: triaža, dežurna ambulanta 1 in dežurna ambulanta 2?
Če le-ta obsega še kakšne dodatne prostore prosim, da to jasno definirate.
Ali je te prostore nujno potrebno umestiti v pritličje ali jih lahko umestimo v katero drugo etažo?

- Ali se prostori laboratorija za otroke navezujejo izključno na dežurni ambulanti in triažo ali na celoten OE Varstvo otrok in mladine?
Ali je v laboratorij za otroke potrebno zagotoviti neposreden dostop tudi iz drugih ambulant znotraj OE Varstvo otrok in mladine?

- Prosim če definirate kvadrature spodaj naštetih prostorov, ki jih ne predvideva ne natečajna naloga niti tehnična smernica:
Prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme
Prostor za dojenje
Prostor za preventivo (veliki)
Prostor za magnet
Prostor za CTG


ODGOVOR

- Ali prostor za administracijo vsebuje več ločenih pisarn?
Prosim za natančno opredelitev kakšen tip delovnih mest zahtevajo prostori za administracijo (ločene pisarne, oceanski tip) ter kakšna delovna mesta se opravljajo v omenjenemu prostoru (računovodstvo, tajništvo, direktor).

ODGOVOR:

Prostor za administracijo je lahko oceanski tip, v njem poteka administrativna obdelava zdravstvene dokumentacije specialističnih obravnav pacientov.

- Ali je v pritličju predviden skupni prostor za osebje za potrebe OE Varstvo otrok in mladine?
Glede na to, da imajo vse ostale OE predvidene skupne prostore namenjene osebju, le v pritličju jih ni, je le-tega potrebno predvideti?

ODGOVOR:

V pritličju se mora nahajati tudi skupni prostor za osebje OE VOM.

- Kakšna je velikost, organizacija in funkcija velikega prostora za preventivo? Tehnična smernica namreč le-tega ne opredeljuje.

ODGOVOR:

Velikost cca. 50 m2, v prostoru se izvajajo preventivni pregledi otrok, kontrola sluha, vida, vitalni parametri, cepljenje.
Čakalnica ordinacije 1 in 2 na področju predšolskih in šolskih otrok morata biti ločeni, saj se v eni izvaja kurativa, v drugi pa preventiva in ne sme prihajati do mešanja zdravih in bolnih otrok.

- Ali je prostor za izolacijo samostojen prostor (iz natečajne naloge je moč sklepati, da gre za enovit, samostojen prostor) ali gre za skupek večih prostorov (kot predvideva tehnična smernica; sestavljen iz: prostora za izolacijo, predprostora izolacije filter za bolnika, sanitarno toaletni prostor (WC + umivalnik), filter za osebje)?

ODGOVOR:

Samo en samostojen prostor. En na predšolskem in en na šolskem.

- Ali je pri načrtovanju prostorov laboratorijev (laboratorij namenjen skupni rabi vseh OE kot tudi laboratorij za otroke) potrebno upoštevati usmeritve podane v natečajni nalogi ali prostore podane v tehnični smernici (kjer je opisanih več prostorov, kot npr.: medicinski laboratorij, hematološki laboratorij, biokemični laboratorij, urinski laboratorij, prostor za pomivanje laboratorijske steklovine, prostor za vodjo laboratorija, administracija)?
Prosim za pojasnilo glede prioritete upoštevanja natečajne naloge ali tehnične smernice, ko se dokumenta razlikujeta oziroma navedete natančne kvadrature zahtevane v laboratorijskih prostorih, če le-te ne sovpadajo z vsemi prostori navedenimi v tehnični smernici.

ODGOVOR:

Upoštevati je potrebno usmeritve podane v natečajni nalogi.

- V excel tabeli sta v vrstici 65 in 144 navedena prostora za za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme (laboratorij). Ali sem spadajo hematološki, biokemični in urinski laboratorij? Prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme v smernici namreč ni naveden.

ODGOVOR:

V zdravstveni postaji bo deloval samo hematološki in urinski laboratorij, torej v manjšem obsegu, je pa ločen med otroškim, ki je v pritličju in odraslim, ki je v 1. nadstropju. Po natečajni nalogi pa obsega:
Laboratorij za potrebe pediatrije pritličje in odraslih 1. nadstropje zajema:
 2 prostora za odvzem, ločen sprejem/odvzem za preventivo in kurativo ločeni čakalnici
 prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme,
 WC za oddajo urina
 čakalnica, ločena preventiva/kurativa

- Natečajna naloga (str. 31) predvideva Predvidi se samostojen vhod v celoten program pediatrije. Prosim za natančno opredelitev kateri prostori spadajo v program pediatrije.
Ali se dodatni samostojen vhod navezuje le na dve pediatrični ambulanti ali na celoten sklop šolskih, predšolskih in dežurnih ambulant OE varstvo otrok in mladine v pritličju?

ODGOVOR:

Za potrebe delovanja na področju pediatrije potrebujemo tri samostojne vhode, ki so opredeljeni:
- Vhod 1 za dežurni center,
- Vhod 2, področje preventive, dostop za ordinacijo predšolskih (ordinacija 1, preventiva) in ordinacijo šolskih otrok (ordinacija 1, preventiva),
- Vhod 3 glavni vhod, dostop za ordinacijo predšolskih (ordinacija 2, kurativa) in šolskih otrok (ordinacija 2, kurativa) ter za vse ostale dejavnosti v zdravstveni postaji, dostop v prvo in drugo nadstropje.


- Glede na to, da je v natečajni nalogi na str. 27, pri opisu prostorov v pritličju definirano: V ta program je možno umestiti tudi dežurni center za otroke in mladostnike ter laboratorij.; ali to pomeni, da dežurni center za otroke in mladostnike obsegajo: triaža, dežurna ambulanta 1 in dežurna ambulanta 2?
Če le-ta obsega še kakšne dodatne prostore prosim, da to jasno definirate.
Ali je te prostore nujno potrebno umestiti v pritličje ali jih lahko umestimo v katero drugo etažo?

ODGOVOR:

Prostori so jasno navedeni v natečajni nalogi.
Sem sodi ločeno DEŽURNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE (obvezno v pritličju) z naslednjimi prostori za dve dežurni ambulanti:

 TRIAŽA - vezana na čakalnico
 Dežurna ambulanta 1
 sprejem
 ordinacija
 prostor za posege
 prostor za izolacijo
 čakalnica
 Dežurna ambulanta 2
 sprejem
 ordinacija
 prostor za posege
 prostor za izolacijo
 čakalnica
 prostor za odpadke
 Ločen WC moški/ženske za paciente in ločen WC moški/ženske za zaposlene; WC invalidi; Laboratorij za otroke ločeno;

- Ali se prostori laboratorija za otroke navezujejo izključno na dežurni ambulanti in triažo ali na celoten OE Varstvo otrok in mladine?
Ali je v laboratorij za otroke potrebno zagotoviti neposreden dostop tudi iz drugih ambulant znotraj OE Varstvo otrok in mladine?

ODGOVOR:

Prostori laboratorija za otroke se navezujejo na celoten OE VOM, neposreden dostop do laboratorija je potrebno zagotoviti za vso OE VOM.

- Prosim če definirate kvadrature spodaj naštetih prostorov, ki jih ne predvideva ne natečajna naloga niti tehnična smernica:
Prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme
Prostor za dojenje
Prostor za preventivo (veliki)
Prostor za magnet
Prostor za CTG

ODGOVOR:

Prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme 40 m2
Prostor za dojenje 15 m2
Prostor za preventivo (veliki) - 50 m2
Prostor za magnet 9 m2
Prostor za CTG 20 m2Datum objave: 23.04.2020   11:05
VPRAŠANJE
Vprašanje :
Ali je idejna zasnova, ki je bila osnova za zazidalni preizkus, v očrtani kleti vključno z območjem klančine (cca 1100 m2) umestila vseh 30 zahtevanih parkirnih mest (vključujoč 2PM za invalide) ter vse ostale v kletni etaži zahtevane prostore, vključujoč zunanjo (ev. nadkrito) dovozno dvosmerno rampo (z ustreznim naklonom za zunanje rampe), upoštevajoč dovoz za vozila višine 3m, ter vse ostale v kleti zahtevane prostore? Vprašanje je zastavljeno zato, ker je projektna zahteva umestitve 30 standardnih PM na očrtanem območju kletne etaže vključno z dovozi, komunikacijami in tehničnimi prostori v normalnem režimu rabe tehnično nedosegljiva. Prosimo za preveritev zahtevka in eventuelno modifikacijo razpisnih določil (na primer glede minimalnih zahtevanih kapacitet parkirišča, glede določitve dopustnih manjših odmikov od sosednjih zemljišč (vsaj na J strani, sedaj 4,0 oziroma 4,5m).
Lep pozdrav!


ODGOVOR

39. člen OPPN navaja naslednja odstopanja: (odstopanja glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljeni pogoji in mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Načeloma pa je potrebno zagotoviti PM predvidena z OPPN. V tekstualnem delu pa je zapisano cca. 30 PM, kar omogoča natečajniku odstopanje od z OPPN predvidenim številom PM in prilagoditvi načrtovanega objekta.

V kolikor bodo predlogi smiselni, jih bo Ocenjevalna komisija upoštevala.

Območja pozidave ne morete presegati (oz. le v mejah toleranc iz Odloka o OPPN)Datum objave: 23.04.2020   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V prilogah je podana tabela kvadratur brez kvadratur - vpisane so povsod 0,00 m2. Glede da ne smemo odstopat od kvadratur in da vsakih +-5% moramo argumentirat se nam zdi zelo pomembno da nam podate te informacije. V tehnični smernici se ne dobi podatkov za vse potrebne prostore.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


Podane so kvadrature po etažah, ki so vodilo natečajnikom in seveda skupna kvadratura, ki se ne sme presegati. Ker je Zdravstvena postaja Tabor objekt, ki se umešča v natančno določeno parcelo in je novogradnja opredeljena z Odlokom o OPPN, ne gre za gradnjo, kjer bi bilo moč enostavno zložiti prostore in kvadrature iz TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti. Zato je za investitorja relevantna skupna predvidena kvadratura, sledenje Programskih zahtevam iz Natečajne naloge ter zanje upoštevani normativi.

Excelova tabela pa bo dopolnjena na način, da boste v vsako etažo posebej vnašali tudi kvadrature komunikacij, ki so izpadle. Ostale prostore pa pod točko »V tabeli neopredeljeni prostori«, v vsaki posamični etaži. Tabela bo objavljena v najkrajšem možnem času.


Datum objave: 24.04.2020   14:21

Obveščamo vas da je na spletni strani ZAPS objavljena priloga

Katalog povrsin - Zdravstvena postaja Tabor-koncna-POPRAVKI 22.4.2020

lep pozdrav
Datum objave: 28.04.2020   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila glede razpisnega gradiva in za posredovanje odgovorov na naslednja vprašanja. Večinoma so vprašanja zastavljena v obliki, ki omogoča odgovor ja/ne.

A- Dopolnitev razpisnega gradiva:
1- Datoteka Natečajna naloga ZP Tabor MB.docx obsega le dve vrstici, prosimo za objavo celotnega .docx teksta.

2- Glede na ovirano dostopnost zaradi razmer covid prosimo za objavo dodatnega foto gradiva (vsaj za območje ob J strani).

3- Prosimo za odklep vpisov v .xls tabeli Katalog površin, saj so nekateri prostori napačno uvršeni (npr. prostor za odpadke za vsako etažo posebej je predviden samo v kleti, prav tako prostor za administracijo)

4- Prosimo za vpise vseh potrebnih površin v Katalog površin tako, da bodo površine dejansko opredeljene v vseh pripadajočih nadstropjih (npr. vhodna avla ni v kleti, stopnišča z dvigali so v vseh etažah). Glede na navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo je bila prostorska preveritev izvedena in bi morali biti povzetki zajeti v tabeli.

5- Glede na izdelano preveritev lokacije (navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo) je potrebno vse potrebne prostore za določitev površin vpisati v Katalog površin po dejanskih etažah, saj dejansko potrebne minimalne površine po TSG-12640-001:2008, zvezek 3 in pripadajoče komunikacije bistveno presegajo v Katalogu predvideno NTP pritličja.

6- Prosimo za posredovanje Navodil za izpolnjevanje Kataloga površin (sedaj je naveden samo opis, da gre za Navodila, vsebine pa ne prikaže).

7- Razpisovalec naj se opredeli, ali se ogrevanje predvidi z daljinskim ogrevanjem (vročevod) ali izključno s toplotno črpalko zrak-voda, saj je glede na OPPN za ogrevanje zahtevana navezava na vročevodni priključek. Prosimo za podatek glede energetske učinkovitosti vročevoda.

8- Razpisovalec naj se opredeli glede navedbe digitalne priloge C-C4, ki je v razpisu dejansko Odlok o OPPN.

9- Na kaj se nanaša usklajenost s Temeljnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami, ki so zajete v prilogi 7, saj priloge 7 v UZJN ne zasledimo? Tudi poglavja D3 v razpisu ni. Prosimo za seznam izvlečka zahtevanih določil, ki naj bodo upoštevana v sklopu izdelave natečajne naloge.

B- Geodetska podloga:
10- Ali je geodetska podloga merodajna za prikaz obstoječe ureditve ob Jezdarski ulici, saj na območju križišča obeh ulic ni skladna s priloženim foto gradivom?

11- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev mirujočega prometa ob Jezdarski ulici in Žitni ulici (kot je razvidna na geodetski podlogi) ohranja v celoti? OPPN namreč zahteva ohranitev 4PM ob Jezdarski ulici in 1 PM ob Žitni ulici.

12- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev prometnih površin in hodnikov za pešce ob Jezdarski ulici in Žitni ulici (kot je razvidna na geodetski podlogi) ohranja v celoti? OPPN namreč določa, da je promet pešcev in kolesarjev zagotovljen po obstoječih obodnih cestah in pločnikih, geodetska podloga pa ne prikazuje horizontalne in vertikalne signalizacije, ki bi dokazovala izpolnjevanje zapisanega v OPPN.

13- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev priključkov na prometno omrežje (kot je razvidno na geodetski podlogi) dejansko ohranja v celoti? OPPN namreč določa, da se zaradi predvidene ureditve obstoječi priključki na Jezdarski ulici in Žitni ulici ne spreminjajo. Ali je dopustna ukinitev odvečnih priključkov in uvedba novega priključka za dovoz v klet, na poziciji iz grafičnega dela OPPN?

14- Ali je potrebno ohraniti objekt na SZ delu zemljišča št. 1086, ki delno sega na zemljišče 1084? V primeru ohranitve prosim za natančnejšo izmero oz. foto gradivo.

15- Ali je potrebno za objekte na sosednjih zemljiščih (npr. št. 1085, 1086, 1087) zagotavljati dovoze ali dostope po zemljišču 1084?

C- OPPN:
16- Ali je uvozna rampa v klet dopustna v predlagani širini na poziciji po OPPN podlogi (list 4.2) in je dopustna ureditev dvosmernega prometa izmenično z interno signalizacijo?

17- Ali je dopustna gradnja uvozne rampe v klet tik do meje zemljišča?

18- Ali je dopustna izvedba nadstreška nad uvozno rampo v klet tik do meje zemljišča?

19- Ali je dopustna izvedba konstrukcije uvozne rampe v klet s preseganjem območja pozidave (glede na razvidne vrise na listu 4.2)?

20- Ali je uvozna rampa v klet dopustna na drugi poziciji in ne na poziciji iz OPPN podloge, npr. z dovozom preko Kostanjevčeve ulice?

21- OPPN v tekstualnem delu zahteva načrtovanje PM za kolesarje na funkcionalnem zemljišču pod nadstreškom, izračuna zanje pa ne poda. Prosimo za dopolnitev.

22- Prosimo še za ev. zahteve za umestitev ev. koles z motorjem.

23- OPPN v tekstualnem delu dopušča preseganje višine stavbe za postavitev tehnične opreme in za izhod na streho. Ali je del tehnične opreme lahko tudi toplotna črpalka zrak-voda vključno z obodno protihrupno ograditvijo?

24- OPPN v tekstualnem delu dopušča preseganje višine stavbe za postavitev tehnične opreme in za izhod na streho. Ali je potrebno te zaprte (izhod na streho) in odprte površine (pohodne površine) upoštevati v izračun NTP in BTP po SIST 9836? V predvideni oceni potrebnih površin v razpisu je streha namreč v celoti obravnavana brez NTP in BTP površin (npr. 5.1.9.1, 5.2.4.2.a).

25- OPPN določa načrtovanje 31 PM v podzemni garaži, tekstualni del razpisa pa 30. Prosimo za dopolnitev razpisnega gradiva z opredelitvijo zahtevanega števila PM in vrstami vozil, ki bodo parkirani v podzemni garaži. Posledično prosimo tudi za opredelitev max. dimenzije največjega vozila (z obračalnimi zahtevami), ki bo uvažalo v podzemno etažo (podatek je obvezen, saj je v razpisu opredeljena potrebna višina za vozila do višine 3m, kar je za osebna vozila nestandardna zahteva, na podlagi katere je možno sklepati o predvidenem uvažanju in parkiranju tudi večjih vozil).

26- Karakteristični prerezi v OPPN na listu št. 4.1 v etaži K bistveno presegajo območje podzemne garaže, ki je očrtano na situaciji št. 4.2. Katero območje za izvedbo podzemne etaže je dejansko dopustno po OPPN?

27- Ali je navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo upošteval očrtano situacijo po situaciji 4.2?

28- Ali določilo glede dopustnega preseganja tlorisne linije za +0,5m velja tudi za vrisano območje podzemne garaže na situaciji št. 4.2?

D- TSG-12640-001:2008 & Katalog površin
29- Ali je potrebno zagotavljati samo prostore, ki so navedeni v Katalogu površin?

30- Ali je potrebno zagotavljati tudi katerega od ostalih pripadajočih funkcionalno smiselnih prostorov po TSG-12640-001:2008, zvezek 3, ki v Katalogu površin sicer ni naveden, je pa naveden v TSG?

31- Ali je potrebno predvideti tudi ostale potrebne prostore, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (primer TSG stran 7, dejavnosti kot npr.: 13-Sterilizacija, 15-Oskrbovalni in servisni prostori)?
32- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov.

33- Ali se ostali potrebni prostori, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (TSG stran 7, dejavnosti kot npr.: 13-Sterilizacija, 15-Oskrbovalni in servisni prostori) zagotavljajo na drugi lokaciji?
34- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov.

35- Ali je potrebno v sklopu posameznega laboratorija (v objektu sta predvidena dva) zagotoviti vse prostore, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (TSG stran 16)?
36- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ne in se prostori laboratorija lahko združujejo, potem prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov z oceno kvadratur, v kolikor odstopajo od TSG.

37- Ali je razen čakalnic dopustno združevati tudi katere od ostalih prostorov?

38- Pri OE Varstvo otrok in mladine je poleg skupne Triaže zahtevan prostor sprejem pri vsaki ambulanti. Sprejem je po TSG opredeljen kot skupen prostor (skupen s triažo). Ali je možno sprejeme združevati?
39- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev s podrobnejšimi navodili.

E- Ocena vrednosti investicije
40- Ocenjena vrednost investicije izkazuje oceno vseh GOI del 4.8 mio eur (oprema ni všteta). V koliko je ocena izdelana za ocenjeno NTP in predstavlja gradnjo po cca 1.400 eur/m2 NTP, je ocena glede na vrsto objekta primerna. Vendar pa je v ocenjenih 3.350m2 NTP zajeta samo izvedba K, P, 1. in 2.nd. Ali je v tej oceni mišljena izvedba tudi še vsaj strehe objekta in uvozne klančine?
41- Prosimo za podatek, ali so izvedba nadstreška nad klančino, nadkrite eko enote, nadstreška za kolesa, komunalnih priključkov in ureditev vseh zunanjih površin tudi že zajeti v oceni 4.8 mio eur?
42- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ne, prosimo za posredovanje ocene celotne vrednosti investicije.

Že vnaprej najlepša hvala za posredovanje odgovorov.

ODGOVOR

A- Dopolnitev razpisnega gradiva:
1- Datoteka Natečajna naloga ZP Tabor MB.docx obsega le dve vrstici, prosimo za objavo celotnega .docx teksta.
Natečajna naloga je bila objavljena v vsem obsegu in tudi dostopna v .pdf obliki. Verjetno je prišlo do problemov pri prenosu.

2- Glede na ovirano dostopnost zaradi razmer covid prosimo za objavo dodatnega foto gradiva (vsaj za območje ob J strani).
Dodatno foto gradivo »Fotogalerija natečajnega območja« bo objavljeno na spletni strani www.zaps.si.

3- Prosimo za odklep vpisov v .xls tabeli Katalog površin, saj so nekateri prostori napačno uvršeni (npr. prostor za odpadke za vsako etažo posebej je predviden samo v kleti, prav tako prostor za administracijo)
Tabela je modificirana, v vsako etažo so vnesene tudi komunikacije (horizontalne in vertikalne). Ostalih prostorov ne spreminjamo! V kolikor boste želeli umeščati (ali odstranjevati) katere nove prostore, boste morali tabelo primerno spremeniti. Prostore, ki jih prenašate (n.pr. administracija) oz. dodatno vnašate, lahko vnesete pod alinejo Ostali v tabeli neopredeljeni prostori, kjer pa je bila prvotno zapisana, pa ne izpolnite kvadratur. Zbir odpadkov ostaja v kleti.

4- Prosimo za vpise vseh potrebnih površin v Katalog površin tako, da bodo površine dejansko opredeljene v vseh pripadajočih nadstropjih (npr. vhodna avla ni v kleti, stopnišča z dvigali so v vseh etažah). Glede na navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo je bila prostorska preveritev izvedena in bi morali biti povzetki zajeti v tabeli.
Tabela je modificirana, v vsako etažo so vnesene tudi komunikacije (horizontalne in vertikalne). Ostalih prostorov ne spreminjamo!
Pričakujemo izvirne rešitve natečajnikov, ne pa predelave tiste naloge, zato zazidalni preizkus ni priložen v nobeni obliki.

5- Glede na izdelano preveritev lokacije (navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo) je potrebno vse potrebne prostore za določitev površin vpisati v Katalog površin po dejanskih etažah, saj dejansko potrebne minimalne površine po TSG-12640-001:2008, zvezek 3 in pripadajoče komunikacije bistveno presegajo v Katalogu predvideno NTP pritličja.
Enako kot prejšnje vprašanje.

6- Prosimo za posredovanje Navodil za izpolnjevanje Kataloga površin (sedaj je naveden samo opis, da gre za Navodila, vsebine pa ne prikaže).
Za izpolnjevanje tabela katalog površin navodila niso potrebna.

7- Razpisovalec naj se opredeli, ali se ogrevanje predvidi z daljinskim ogrevanjem (vročevod) ali izključno s toplotno črpalko zrak-voda, saj je glede na OPPN za ogrevanje zahtevana navezava na vročevodni priključek. Prosimo za podatek glede energetske učinkovitosti vročevoda.
OPPN določa, da mora biti objekt navezan na plinovodno in vročevodno omrežje priključek. Sledilo se je namreč izhodišču, da se naj javni objekti priključujejo na daljinske sisteme, ki so v lasti MOM ter energetski karti.

Stališče Energetike sicer je, da je pogoju zadoščeno, če je izveden priključek, medtem ko se lahko ogreva tudi drugače. Vendar je to v primeru javnih objektov neracionalno.
Pravilno je torej, da se sledi OPPN in predvidi priključek na daljinski sistem.

8- Razpisovalec naj se opredeli glede navedbe digitalne priloge C-C4, ki je v razpisu dejansko Odlok o OPPN.
Med razpisna gradiva Natečajne naloge, poglavje C_Natečajne podloge smo kot prilogo (v informacijo natečajnikom in pojasnitev C_3) umestili tudi .pdf dokument - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Ta5-S (območje zdravstvenega doma) v mestni občini Maribor (C_4 OPPN tekst);

9- Na kaj se nanaša usklajenost s Temeljnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami, ki so zajete v prilogi 7, saj priloge 7 v UZJN ne zasledimo? Tudi poglavja D3 v razpisu ni. Prosimo za seznam izvlečka zahtevanih določil, ki naj bodo upoštevana v sklopu izdelave natečajne naloge.

D3_normativne podlage:
glej: https://www.zaps.si/index.php?m_id=ar62

6.2.17. Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti
Zvezek 1 - Zdravstveni objekti (bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo)
Zvezek 2 - Bolnišnica
Zvezek 3 - Zdravstveni dom
Zvezek 4 - Zavod za zdravstveno varstvo

glej: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn

Uredba o zelenem javnem naročanju; Uradni list RS, št. 51/2017, 64/2019
Upoštevati je tudi: Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ( UL RS 17/14 in 81/15).
ZDM je zavezanec po tej uredbi, morajo poskrbeti, da bodo vse novogradnje zgrajene po letu 2020 izpolnjevale pogoj energetske učinkovitosti. To pomeni, da je največja letna dovoljena poraba energije za ogrevanje objekta 25kW/m2a.
Za primerjavo - iz lanske energetske bilance izhajajo sledeče letne porabe energije za ogrevanje:
- ZP Tabor 313 kW/m2a (ali 21,4 neto Eur/m2a) - to je najbolj energetsko neučinkovita lokacija
- ZP Slivnica 32 kW/m2a (ali 3,7 neto Eur/m2a) to je energetsko najučinkovitejša lokacija

B- Geodetska podloga:
10- Ali je geodetska podloga merodajna za prikaz obstoječe ureditve ob Jezdarski ulici, saj na območju križišča obeh ulic ni skladna s priloženim foto gradivom?
Geodetska podloga je merodajna za umestitev natečajne rešitve novogradnje v območje, ki se preureja in obstoječe stanje, kot takšno, ne bo več relevantno.

11- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev mirujočega prometa ob Jezdarski ulici in Žitni ulici (kot je razvidna na geodetski podlogi) ohranja v celoti? OPPN namreč zahteva ohranitev 4PM ob Jezdarski ulici in 1 PM ob Žitni ulici.
Geodetska podloga je merodajna za umestitev natečajne rešitve novogradnje v območje, ki se preureja in obstoječe stanje, kot takšno, ne bo več relevantno.

12- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev prometnih površin in hodnikov za pešce ob Jezdarski ulici in Žitni ulici (kot je razvidna na geodetski podlogi) ohranja v celoti? OPPN namreč določa, da je promet pešcev in kolesarjev zagotovljen po obstoječih obodnih cestah in pločnikih, geodetska podloga pa ne prikazuje horizontalne in vertikalne signalizacije, ki bi dokazovala izpolnjevanje zapisanega v OPPN.
Z umestitvijo natečajne rešitve novogradnje v območje, se preureja tudi obstoječe stanje poteka prometa pešcev in kolesarjev, seveda prilagojeno natečajni rešitvi.

13- Ali se v geodetski podlogi vrisana ureditev priključkov na prometno omrežje (kot je razvidno na geodetski podlogi) dejansko ohranja v celoti? OPPN namreč določa, da se zaradi predvidene ureditve obstoječi priključki na Jezdarski ulici in Žitni ulici ne spreminjajo. Ali je dopustna ukinitev odvečnih priključkov in uvedba novega priključka za dovoz v klet, na poziciji iz grafičnega dela OPPN?
39. člen OPPN navaja naslednja odstopanja: (odstopanja glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljeni pogoji in mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora.

14- Ali je potrebno ohraniti objekt na SZ delu zemljišča št. 1086, ki delno sega na zemljišče 1084? V primeru ohranitve prosim za natančnejšo izmero oz. foto gradivo.
Ne

15- Ali je potrebno za objekte na sosednjih zemljiščih (npr. št. 1085, 1086, 1087) zagotavljati dovoze ali dostope po zemljišču 1084?
Ne

C- OPPN:

16- Ali je uvozna rampa v klet dopustna v predlagani širini na poziciji po OPPN podlogi (list 4.2) in je dopustna ureditev dvosmernega prometa izmenično z interno signalizacijo?
Da

17- Ali je dopustna gradnja uvozne rampe v klet tik do meje zemljišča?
Da

18- Ali je dopustna izvedba nadstreška nad uvozno rampo v klet tik do meje zemljišča?
Da

19- Ali je dopustna izvedba konstrukcije uvozne rampe v klet s preseganjem območja pozidave (glede na razvidne vrise na listu 4.2)?
Območja pozidave ne morete presegati (oz. le v mejah toleranc iz Odloka o OPPN)

20- Ali je uvozna rampa v klet dopustna na drugi poziciji in ne na poziciji iz OPPN podloge, npr. z dovozom preko Kostanjevčeve ulice?
Da
39. člen OPPN navaja naslednja odstopanja: (odstopanja glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljeni pogoji in mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora.

21- OPPN v tekstualnem delu zahteva načrtovanje PM za kolesarje na funkcionalnem zemljišču pod nadstreškom, izračuna zanje pa ne poda. Prosimo za dopolnitev.
Je predmet natečajne rešitve

22- Prosimo še za ev. zahteve za umestitev ev. koles z motorjem.
Je predmet natečajne rešitve

23- OPPN v tekstualnem delu dopušča preseganje višine stavbe za postavitev tehnične opreme in za izhod na streho. Ali je del tehnične opreme lahko tudi toplotna črpalka zrak-voda vključno z obodno protihrupno ograditvijo?
Toplotna črpalka sodi med »tehnično opremo«.

24- OPPN v tekstualnem delu dopušča preseganje višine stavbe za postavitev tehnične opreme in za izhod na streho. Ali je potrebno te zaprte (izhod na streho) in odprte površine (pohodne površine) upoštevati v izračun NTP in BTP po SIST 9836? V predvideni oceni potrebnih površin v razpisu je streha namreč v celoti obravnavana brez NTP in BTP površin (npr. 5.1.9.1, 5.2.4.2.a).
Ni potrebno v natečajni nalogi.

25- OPPN določa načrtovanje 31 PM v podzemni garaži, tekstualni del razpisa pa 30. Prosimo za dopolnitev razpisnega gradiva z opredelitvijo zahtevanega števila PM in vrstami vozil, ki bodo parkirani v podzemni garaži. Posledično prosimo tudi za opredelitev max. dimenzije največjega vozila (z obračalnimi zahtevami), ki bo uvažalo v podzemno etažo (podatek je obvezen, saj je v razpisu opredeljena potrebna višina za vozila do višine 3m, kar je za osebna vozila nestandardna zahteva, na podlagi katere je možno sklepati o predvidenem uvažanju in parkiranju tudi večjih vozil).
Načeloma pa je potrebno zagotoviti PM predvidena z OPPN. V tekstualnem delu pa je zapisano cca. 30 PM, kar omogoča natečajniku odstopanje od z OPPN predvidenim številom PM in prilagoditvi načrtovanega objekta.
Višina garaže je določena za vozilo dostave (kombi). Material se dostavlja v vozilih, ki so nižja, oziroma imajo takšno višino, da je možen dostop v klet.

26- Karakteristični prerezi v OPPN na listu št. 4.1 v etaži K bistveno presegajo območje podzemne garaže, ki je očrtano na situaciji št. 4.2. Katero območje za izvedbo podzemne etaže je dejansko dopustno po OPPN?
Območje podzemne garaže 4.2.

27- Ali je navedeni Zazidalni preizkus z idejno zasnovo upošteval očrtano situacijo po situaciji 4.2?
Da

28- Ali določilo glede dopustnega preseganja tlorisne linije za +0,5m velja tudi za vrisano območje podzemne garaže na situaciji št. 4.2?
Da, vendar ne s poseganjem na tuja zemljišča.

D- TSG-12640-001:2008 & Katalog površin

29- Ali je potrebno zagotavljati samo prostore, ki so navedeni v Katalogu površin?
Upoštevati morate 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov

30- Ali je potrebno zagotavljati tudi katerega od ostalih pripadajočih funkcionalno smiselnih prostorov po TSG-12640-001:2008, zvezek 3, ki v Katalogu površin sicer ni naveden, je pa naveden v TSG?
Je predmet natečajne rešitve. V kolikor bodo predlogi smiselni, jih bo Ocenjevalna komisija upoštevala.

31- Ali je potrebno predvideti tudi ostale potrebne prostore, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (primer TSG stran 7, dejavnosti kot npr.: 13-Sterilizacija, 15-Oskrbovalni in servisni prostori)?
Ne - upoštevati je potrebno usmeritve podane v natečajni nalogi. 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov

32- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov.
-

33- Ali se ostali potrebni prostori, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (TSG stran 7, dejavnosti kot npr.: 13-Sterilizacija, 15-Oskrbovalni in servisni prostori) zagotavljajo na drugi lokaciji?
Upoštevati je potrebno usmeritve podane v natečajni nalogi. 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov

34- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov.
-

35- Ali je potrebno v sklopu posameznega laboratorija (v objektu sta predvidena dva) zagotoviti vse prostore, ki so navedeni v TSG-12640-001:2008, zvezek 3 (TSG stran 16)?
Prostori in površine medicinskega laboratorija:
Čakalnica 12 m²
sprejem in administracija 6 m²
medicinski laboratorij:
hematološki laboratorij 18 m²
urinski laboratorij 12 m²
administracija 10 m²

Površina za komunikacije obsega pribl. 25% neto površine prostorov.

36- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ne in se prostori laboratorija lahko združujejo, potem prosimo za dopolnitev seznama potrebnih prostorov z oceno kvadratur, v kolikor odstopajo od TSG.
Odgovor podan v prejšnji točki.

37- Ali je razen čakalnic dopustno združevati tudi katere od ostalih prostorov?
Upoštevati je potrebno usmeritve podane v natečajni nalogi. 3.2.9.2 Podrobnejši opis posameznih prostorov. Odločitev o združevanju je predmet natečajne rešitve. Poglejte tudi ostala vprašanja, kjer se pojavijo takšna vprašanja. V kolikor bodo predlogi smiselni, jih bo Ocenjevalna komisija upoštevala.


38- Pri OE Varstvo otrok in mladine je poleg skupne Triaže zahtevan prostor sprejem pri vsaki ambulanti. Sprejem je po TSG opredeljen kot skupen prostor (skupen s triažo). Ali je možno sprejeme združevati?
Ker gre za razliko v obravnavi, triaža pomeni razvrstitev pacienta po stopnji nujnosti, sprejem pa pomeni pripravo pacienta in tudi administrativno obdelavo pred vstopom v ordinacijo, ne more biti enoten prostor.

39- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ja, prosimo za dopolnitev s podrobnejšimi navodili.

Odgovor ni DA.

E- Ocena vrednosti investicije
40- Ocenjena vrednost investicije izkazuje oceno vseh GOI del 4.8 mio eur (oprema ni všteta). V koliko je ocena izdelana za ocenjeno NTP in predstavlja gradnjo po cca 1.400 eur/m2 NTP, je ocena glede na vrsto objekta primerna. Vendar pa je v ocenjenih 3.350m2 NTP zajeta samo izvedba K, P, 1. in 2.nd. Ali je v tej oceni mišljena izvedba tudi še vsaj strehe objekta in uvozne klančine?
Predvidena je celotna investicija.

41- Prosimo za podatek, ali so izvedba nadstreška nad klančino, nadkrite eko enote, nadstreška za kolesa, komunalnih priključkov in ureditev vseh zunanjih površin tudi že zajeti v oceni 4.8 mio eur?
Predvidena je celotna investicija.

42- Če je odgovor na prejšnje vprašanje ne, prosimo za posredovanje ocene celotne vrednosti investicije.
Predvidena je celotna investicija.
Datum objave: 28.04.2020   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na izredne razmere, ki vladajo povezane z virusom COVID-19 in izdatno vplivajo tako na način dela kot tudi na vsesplošno razpoložljivost: strokovnih sodelavcev, zaposlenih, materiala ter načina dela (delo z maketami, diskusije, sestanki) in na ta način zahtevajo veliko večjo angažiranost ter porabo časa, na Vas naslavljamo prošnjo za podaljšanje roka oddaje natečaja.
Glede na to, da smo se znašli v izjemno negotovih časih, ki močno vplivajo na gradbeno industrijo in zlasti na arhitekturno stroko, je nemogoče pričakovati, da bo čas potreben za uspešno izvedbo korektne natečajne rešitve enak kot v običajnih razmerah.
Zaradi vseh naštetih razlogov prosimo za zagotovitev dodatnega časa, ki bo omogočala prilagoditev na ustvarjeno situacijo in, kar je v interesu vseh, čim boljše natečajne rešitve.

Poleg omenjene prošnje, na Vas naslavljamo sledeča vprašanja:

- Vprašanje 1: Ali lahko dve ordinaciji delita en prostor za sprejem? Če je temu tako, kako velik mora biti prostor za sprejem, ki ga delita dve ordinaciji?
V tehnični smernici je namreč opredeljeno: prostor za delo medicinske sestre (priprava bolnika; administracija) je lociran med dvema ordinacijama, s katerima je tudi povezan

- Vprašanje 2: Ali je mogoče predvideti en prostor za posege na tri ordinacije namesto za vsako ordinacijo posebej?
Tehnična smernica namreč predvideva: Ordinacija je razdeljena v cono za zdravnika za pogovor z bolnikom in cono za pregled bolnika. Na tri ordinacije je potrebno urediti prostor za posege.

- Vprašanje 3: Ali je mogoče zagotoviti en prostor za diplomirano medicinsko sestro v RA na dve referenčni ambulanti (v OE Splošno zdravstveno varstvo, v OE varstvo žensk in/ali v OE varstvo otrok in mladine)?

- Vprašanje 4: Ali morata biti prostor za posege in prostor za izolacijo, ko sta del ambulante, dostopna direktno iz ordinacije, prostora za sprejem ali čakalnice?
Prosim pojasnite funkcionalne povezave med omenjenimi prostori.

- Vprašanje 5: Ali mora biti dostop v ordinacijo zagotovljen direktno iz hodnika ali lahko le-ta poteka skozi isti vhod kot ga uporabljajo pacienti - skozi sprejem?

- Vprašanje 6: Ali potrebuje prostor za diplomirano medicinsko sestro v RA direkten dostop iz hodnika oziroma čakalnice? Ali se mora ta prostor navezovati na prostor za sprejem? Ali se mora ta prostor navezovati na "prostor za preventivo", ko je le-ta del iste ambulante?

- Vprašanje 7: Kateri prostori (poleg ordinacije in sprejema v vsaki ambulanti) imajo zahtevo po naravni dnevni svetlobi?

- Vprašanje 8: Ali prostor za DENVER 2 potrebuje naravno svetlobo?

- Vprašanje 9: Ali prostor za poseg potrebuje naravno svetlobo?


ODGOVOR


- Vprašanje 1: Ali lahko dve ordinaciji delita en prostor za sprejem? Če je temu tako, kako velik mora biti prostor za sprejem, ki ga delita dve ordinaciji?
NE
V tehnični smernici je namreč opredeljeno: prostor za delo medicinske sestre (priprava bolnika; administracija) je lociran med dvema ordinacijama, s katerima je tudi povezan

- Vprašanje 2: Ali je mogoče predvideti en prostor za posege na tri ordinacije namesto za vsako ordinacijo posebej?
NE
Tehnična smernica namreč predvideva: Ordinacija je razdeljena v cono za zdravnika za pogovor z bolnikom in cono za pregled bolnika. Na tri ordinacije je potrebno urediti prostor za posege.

- Vprašanje 3: Ali je mogoče zagotoviti en prostor za diplomirano medicinsko sestro v RA na dve referenčni ambulanti (v OE Splošno zdravstveno varstvo, v OE varstvo žensk in/ali v OE varstvo otrok in mladine)?
NE, zaradi urnikov delovanja ambulant.

- Vprašanje 4: Ali morata biti prostor za posege in prostor za izolacijo, ko sta del ambulante, dostopna direktno iz ordinacije, prostora za sprejem ali čakalnice?
Prostor za posege mora biti dostopen iz prostora za sprejem, prostor za izolacijo pa iz čakalnice. Prostor za izolacijo se mora nahajati neposredno ob vhodu in prostoru za triažo. Hkrati je ta prostor umeščen v bližino ambulant in čakalnice za kurativo.
Prosim pojasnite funkcionalne povezave med omenjenimi prostori.

- Vprašanje 5: Ali mora biti dostop v ordinacijo zagotovljen direktno iz hodnika ali lahko le-ta poteka skozi isti vhod kot ga uporabljajo pacienti - skozi sprejem?
Iz obeh prostorov, torej hodnik in sprejem.

- Vprašanje 6: Ali potrebuje prostor za diplomirano medicinsko sestro v RA direkten dostop iz hodnika oziroma čakalnice? Ali se mora ta prostor navezovati na prostor za sprejem? Ali se mora ta prostor navezovati na "prostor za preventivo", ko je le-ta del iste ambulante?
Samo direkten dostop iz hodnika oziroma čakalnice. Prostor se ne navezuje, mora biti povezan s skupno čakalnico.

- Vprašanje 7: Kateri prostori (poleg ordinacije in sprejema v vsaki ambulanti) imajo zahtevo po naravni dnevni svetlobi?
Vsi, razen sanitarij

- Vprašanje 8: Ali prostor za DENVER 2 potrebuje naravno svetlobo?
Potrebuje

- Vprašanje 9: Ali prostor za poseg potrebuje naravno svetlobo?
Potrebuje
- Vprašanje 10:

Spoštovani,

Glede na izredne razmere, ki vladajo povezane z virusom COVID-19 in izdatno vplivajo tako na način dela kot tudi na vsesplošno razpoložljivost: strokovnih sodelavcev, zaposlenih, materiala ter načina dela (delo z maketami, diskusije, sestanki) in na ta način zahtevajo veliko večjo angažiranost ter porabo časa, na Vas naslavljamo prošnjo za podaljšanje roka oddaje natečaja.
Glede na to, da smo se znašli v izjemno negotovih časih, ki močno vplivajo na gradbeno industrijo in zlasti na arhitekturno stroko, je nemogoče pričakovati, da bo čas potreben za uspešno izvedbo korektne natečajne rešitve enak kot v običajnih razmerah.
Zaradi vseh naštetih razlogov prosimo za zagotovitev dodatnega časa, ki bo omogočala prilagoditev na ustvarjeno situacijo in, kar je v interesu vseh, čim boljše natečajne rešitve.

Naročnik je rok za oddajo podaljšal za teden dni. Novi rok za oddajo je 11. 6. 2020 do 16h.
Datum objave: 30.04.2020   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za odgovor na vprašanja z dne 20. 04. 2020 (poslana ob 17:56). Delno so bila pojasnjena z drugimi odgovori, prosimo za kratke odgovore, ker pretežno sprašujejmo konkretno ja/ne. V kolikor je potrebno vsako vprašanje oddati ločeno, to prosimo objavite.
Prosimo sporočite, kdaj boste objavili končno verzijo programskih razpisnih zahtev, saj ste v odgovorih že objavili nove zahteve, ki bistveno vplivajo na naše že zastavljene konceptualne rešitve.
Hvala.

ODGOVOR


V sklopu odgovorov na vprašanja z dne 20. 04. 2020 smo odgovorili na vsa vaša zastavljena vprašanja in z odgovori, pripravljenimi s strani uporabnika objekta, tudi izoblikovali, predvsem pa pojasnili programske zahteve, ki ne odstopajo od razpisnih v merah, ki bi zahtevale ponovno objavo.

Datum objave: 30.04.2020   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v dosedanjih odgovorih ste posredovali del podatkov glede minimalnih površin posameznih prostorov in še dodatne zahteve, ki iz osnovnega natečajnega gradiva niso bile razvidne. Dodatne so na primer zahteve po ločevanju preventivnih in kurativnih ambulant, po prostoru za osebje oe vom in priročnih skladiščih, dostopnosti laboratorija v pritličju za vse tri vrste uporabnikov (ob novi zahtevi po 3 ločenih vhodih). Povečano je število glede minimalnih zahtevanih čakalnic v pritličju. Še vedno pa je na razpolago samo omejen prostor pozidave. Ob upoštevanju površin vseh zahtevanih vsebin (po natečaju oz. smernicah) površina programa v pritličju že presega razpoložljivo območje. Ker razpisovalec zagotovo razpolaga z internimi zahtevami po minimalnimi površinami posameznih prostorov (ki so glede na obsežne programske zahteve ob omejenem skupnem zemljišču verjetno nižje od smernic) in z zahtevo glede dopustnega združevanje čakalnic ga zaprošamo za vpis minimalnih zahtevanih podatkov glede površin v .xls tabelo prostorov.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Prostorska preveritev, ki je bila narejena pred razpisom natečaja in v oporo pripravi OPPN, izkazuje možnost umestitve vseh predvidenih programov v za-to predvidene kvadrature, kot jih naročnik / uporabnik, ZDM pričakuje. V odgovorih smo to že zapisali, kakor tudi, da je Programska zahteva ZDM merilo in pa uporaba TPS za Zdravstvene objekte vodilo. Dopolnitve programskih zahtev tega ne spremenijo. Projektna rešitev je zato stvar natečajnika. Ker razpisovalec pričakuje inovativne in smele rešitve, se je odločil, da v tabelo, kot smernice, vpisuje zgolj skupne kvadrature, ki natečajnikom omogočajo največjo možno lastno mero projektne kreativnosti.


Datum objave: 30.04.2020   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v podlogah je priložena tabela kvadratur, kjer so navedeni samo prostori, v prostorih s površinami pa je napisana ničla.
Prosimo, da tabelo zagotovite, saj je nujna za kvalitetno idejno zasnovo.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Na spletni strani ZAPS je objavljen Katalog povrsin - Zdravstvena postaja Tabor-koncna-POPRAVKI 22.4.2020


Datum objave: 30.04.2020   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovana komisija,

Pišemo vam glede poteka natečaja v vaši organizaciji in sicer natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ZDRAVSTVENO POSTAJO V MARIBORU.
Zaradi trenutnega stanja v državi in tudi drugod po svetu, kjer je bila zaradi širitve virusa razglašena pandemija, je delovanje našega in ostalih arhitekturnih birojev moteno in posledično zmožnost izvedbe in oddaje natečajnega elaborata s strokovno primerno rešitvijo praktično nemogoča.
Prosimo vas, da v skladu z aktualnimi dogodki razmislite o prestavitvi roka oddaje natečaja za vsaj 14 dni.

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je rok za oddajo podaljšal za teden dni. Novi rok za oddajo je 11. 6. 2020 do 16h.


Datum objave: 06.05.2020   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me kako je opredeljena kurativa in preventiva v pritlični etaži.

Ločeni čakalnici za kurativo in preventivo sta definirani zgolj za laboratorij za Dežurni ambulanti.

Kako je z ambulantami in posledično ločenimi vhodi za Šolsko, Pediatrično in Dežurno ambulanto?

Vhodi v izolacijo so po principu strogo ločeni in ne del ambulante...

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

ODGOVOR:
Na to vprašanje smo že odgovorili! Vse je že večkrat opisano v vseh dokumentih.

Ločeni čakalnici za kurativo in preventivo sta definirani zgolj za laboratorij za Dežurni ambulanti.
ODGOVOR:
Čakalnice za preventivo in kurativo morejo biti ločene povsod, saj se ne smejo mešati bolni in zdravi pacienti!

Kako je z ambulantami in posledično ločenimi vhodi za Šolsko, Pediatrično in Dežurno ambulanto?
ODGOVOR:
Ločen vhod more biti za dežurno ambulanto, pediatrična in šolska kurativa imata skupni vhod, pediatrična in šolska preventiva lahko imata skupen vhod.

Vhodi v izolacijo so po principu strogo ločeni in ne del ambulante...
ODGOVOR:
Izolacijski prostor NI del ambulante, nahajati se more v bližini kurativnega vhoda oz sprejema.Datum objave: 06.05.2020   10:06
VPRAŠANJE
1)V kakšnem obsegu bi delovala dežurna ambulanta in kdaj (nočna ali 24h)? Če je nočna bi potem bilo smisleno organizirat tudi skupni prostor za zdravnike z posteljo za počitek. Ali se lahko dežurna ambulanta kombinira z ambulantami za kurativo? V primeru da dežurna deluje samo po noči potem bi se lahko dežurna ambulanta organizirala kot ambulanta za kurativo da dobimo v pritličju bolj kakovostne prostore.

2)V kakšnem obsegu deluje laboratorij za otroke? Je enake velikosti kot laboratorij za vse v 1. nadstropju? Ali je povezan z pediatrijo ali se lahko umesti v prvo nadstropje da se ne meša z dežurnimi ambulantami?

3) Zdravstveni dom potrebuje prostor za rentgen ali ne? Glede na zastavljen program bi bilo smisleno imeti v stavbi prostor za rentgen.

4) Prosim če lahko definirate kaj je prostor za magnet. Glede na podano kvadraturo od 9m2 to ni MRI.

5) Ali je potrebno predvideti v garaži PM za urgentno vozilo ali samo zunanji dovoz in PM?ODGOVOR


1)V kakšnem obsegu bi delovala dežurna ambulanta in kdaj (nočna ali 24h)? Če je nočna bi potem bilo smisleno organizirat tudi skupni prostor za zdravnike z posteljo za počitek. Ali se lahko dežurna ambulanta kombinira z ambulantami za kurativo? V primeru da dežurna deluje samo po noči potem bi se lahko dežurna ambulanta organizirala kot ambulanta za kurativo da dobimo v pritličju bolj kakovostne prostore.

ODGOVOR:
Dežurna ambulanta za otroke dela vsak dan do 23.00, zato ne potrebujemo prostora za počitek in se ne more kombinirati z drugimi prostori.


2)V kakšnem obsegu deluje laboratorij za otroke? Je enake velikosti kot laboratorij za vse v 1. nadstropju? Ali je povezan z pediatrijo ali se lahko umesti v prvo nadstropje da se ne meša z dežurnimi ambulantami?

ODGOVOR:
Laboratorij za otroke je lahko manjši kot tisti za odrasle, biti more v pritličju, povezan s pediatrijo.


3) Zdravstveni dom potrebuje prostor za rentgen ali ne? Glede na zastavljen program bi bilo smisleno imeti v stavbi prostor za rentgen.

ODGOVOR:
V ZP Tabor ne bo rentgena.


4) Prosim če lahko definirate kaj je prostor za magnet. Glede na podano kvadraturo od 9m2 to ni MRI.

ODGOVOR:
Na to vprašanje smo že odgovorili.


5) Ali je potrebno predvideti v garaži PM za urgentno vozilo ali samo zunanji dovoz in PM?

ODGOVOR:
Ni potrebe, potreben je samo zunanji dovoz do postaje!
Datum objave: 11.05.2020   13:32
VPRAŠANJE
Dear Organizers,

The file "D_natečajne priloge_D3_normativne podlage" is missing, or corrupted.
Could You attach it to the annex?

Thank You!

ODGOVOR

Na podobno vprašanje smo že odgovorili dne 28.4.2020.
Na spletni strani ZAPS pa smo sedaj objavili še povzetek priloge D3_normativne podlageDatum objave: 15.05.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V navezavi z že postavljenim vprašanjem in odgovorom (spodaj), prosimo za podatek o potrebni velikosti prostora ''sprejem'', ki je v Katalogu površin zahtevan pri praktično vsaki ambulanti.

''38- Pri OE Varstvo otrok in mladine je poleg skupne Triaže zahtevan prostor sprejem pri vsaki ambulanti. Sprejem je po TSG opredeljen kot skupen prostor (skupen s triažo). Ali je možno sprejeme združevati?
Ker gre za razliko v obravnavi, triaža pomeni razvrstitev pacienta po stopnji nujnosti, sprejem pa pomeni pripravo pacienta in tudi administrativno obdelavo pred vstopom v ordinacijo, ne more biti enoten prostor''

2. Ali prostor sprejem zajema delovno mesto medicinske sestre (miza, računalnik,...) in ga je mogoče združiti s prostorom za diplomirano medicinsko sestro?

3. Kaj je vsebina prostora za diplomirano medicinsko sestro? (Garderobne omare, priprava sestre?)

Hvala,

lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

1. V navezavi z že postavljenim vprašanjem in odgovorom (spodaj), prosimo za podatek o potrebni velikosti prostora ''sprejem'', ki je v Katalogu površin zahtevan pri praktično vsaki ambulanti.

''38- Pri OE Varstvo otrok in mladine je poleg skupne Triaže zahtevan prostor sprejem pri vsaki ambulanti. Sprejem je po TSG opredeljen kot skupen prostor (skupen s triažo). Ali je možno sprejeme združevati?
Ker gre za razliko v obravnavi, triaža pomeni razvrstitev pacienta po stopnji nujnosti, sprejem pa pomeni pripravo pacienta in tudi administrativno obdelavo pred vstopom v ordinacijo, ne more biti enoten prostor
ODGOVOR:
Sprejeme ni možno združevati, v njem deluje medicinska sestra, ki sprejme pacienta, vzame osnovno anamnezo, opravi administracijo. Triaža obsega postopke in posege, ki potrebujejo ločen prostor, v njem je tudi preiskovalna miza in medicinsko tehnični aparati. Velikost sprejema ocenjujemo na cca 20m2.

2. Ali prostor sprejem zajema delovno mesto medicinske sestre (miza, računalnik,...) in ga je mogoče združiti s prostorom za diplomirano medicinsko sestro?
ODGOVOR:
Prostor sprejem zajema našteto, ni ga pa možno združevati s prostorom za diplomirano medicinsko sestra, saj le ta individualno ločeno obravnava paciente.

3. Kaj je vsebina prostora za diplomirano medicinsko sestro? (Garderobne omare, priprava sestre?)
ODGOVOR:
Pisarniško pohištvo, preiskovalna miza, možnost namestitve medicinsko tehničnih aparatov.Datum objave: 18.05.2020   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na Vas naslavljamo sledeča vprašanja v zvezi z natečajem za Zdravstveno Postajo Tabor v Mariboru:

Vprašanje 1:
Kakšni so minimalni dopustni odmiki kletne etaže od parcelnih mej?

Vprašanje 2:
Ali sta predvideno območje ter položaj kletne etaže fiksno določena ali se lahko spreminjata po presoji natečajnika?

Vprašanje 3:
Če so mere kletne etaže fiksno določene, ali se lahko tlorisna linija kleti prilagodi za +0,5 m, tako kot je to dovoljeno za objekt nad zemljo?

Vprašanje 4:
Glede na trenutno zarisano uvozno klančino prikazano v natečajni nalogi, je po tem, ko se vozilo spusti na teren kletne etaže, nemogoče zagotoviti uvoz z vozilom - razdalja med klančino in linijo meje kletne etaže ne ustrezata za zagotovitev primerne širine cestišča.
Ali je mogoče celotno klančino premakniti bližje cestišču?

Vprašanje 5:
Ali lahko začetek uvozne klančine premaknemo vse do severne linije nadzemnega objekta?

Vprašanje 6:
Ali se lahko na južnem delu območja podzemna garaža približa parceli št. 1085? Kolikšen mora biti odmik podzemnih etaž od parcelne meje na jugo-vzhodnem delu (ob parceli 1085)?

Vprašanje 7:
Ali je lahko eden izmed 3 vhodov v objekt zagotovljen z Žitne ulice?

Vprašanje 8:
Ali ima naročnik prioritete kar se tiče lokacije parkirnega mesta za reševalno vozilo - ob Žitni ali Jezdarski ulici, ali je izbira lokacije poljubna?
Na kateri vhod se nanaša bližina parkirnega mesta reševalnega vozila?

Vprašanje 9:
Ali je potrebno predvideti ločeni drop-off coni za reševalno vozilo kot tudi za obiskovalce?
Na katere izmed treh vhodov se nanašajo drop-off cone (oziroma drop-off cona, če gre za eno)?


ODGOVOR

Vprašanje 1:
Kakšni so minimalni dopustni odmiki kletne etaže od parcelnih mej?
ODGOVOR:
V skladu z Gradbenim zakonom in veljavnim OPPN-om.

Vprašanje 2:
Ali sta predvideno območje ter položaj kletne etaže fiksno določena ali se lahko spreminjata po presoji natečajnika?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Meje tolerance so zapisane v OPPN, drugače pa lahko natečajnik seveda spreminja predvideno »pozidavo«. Ocenjevalna komisija bo vse predloge obravnavala strokovno odgovorno in upoštevala vse smiselne in upravičljive predloge, ki bodo zadostili možnosti izvedbe vseh predvidenih programov.

Vprašanje 3:
Če so mere kletne etaže fiksno določene, ali se lahko tlorisna linija kleti prilagodi za +0,5 m, tako kot je to dovoljeno za objekt nad zemljo?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Meje tolerance so zapisane v OPPN, drugače pa lahko natečajnik seveda spreminja predvideno »pozidavo«. Ocenjevalna komisija bo vse predloge obravnavala strokovno odgovorno in upoštevala vse smiselne in upravičljive predloge, ki bodo zadostili možnosti izvedbe vseh predvidenih programov.
Vprašanje 4:
Glede na trenutno zarisano uvozno klančino prikazano v natečajni nalogi, je po tem, ko se vozilo spusti na teren kletne etaže, nemogoče zagotoviti uvoz z vozilom - razdalja med klančino in linijo meje kletne etaže ne ustrezata za zagotovitev primerne širine cestišča.
Ali je mogoče celotno klančino premakniti bližje cestišču?
ODGOVOR:
Vsak smiseln in upravičljiv predlog bo ocenjevalna komisija upoštevala in obravnavala strokovno odgovorno.

Vprašanje 5:
Ali lahko začetek uvozne klančine premaknemo vse do severne linije nadzemnega objekta?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. V skladu z Gradbenim zakonom in veljavnim OPPN-om.

Vprašanje 6:
Ali se lahko na južnem delu območja podzemna garaža približa parceli št. 1085? Kolikšen mora biti odmik podzemnih etaž od parcelne meje na jugo-vzhodnem delu (ob parceli 1085)?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Meje tolerance so zapisane v OPPN, drugače pa lahko natečajnik seveda spreminja predvideno »pozidavo«. Ocenjevalna komisija bo vse predloge obravnavala strokovno odgovorno in upoštevala vse smiselne in upravičljive predloge, ki bodo zadostili možnosti izvedbe vseh predvidenih programov.
Vprašanje 7:
Ali je lahko eden izmed 3 vhodov v objekt zagotovljen z Žitne ulice?
ODGOVOR:
Vsak smiseln in upravičljiv predlog bo ocenjevalna komisija upoštevala in obravnavala strokovno odgovorno. Nikjer v natečajni nalogi ni zapisano, da vhoda z Žitne ne sme biti.

Vprašanje 8:
Ali ima naročnik prioritete kar se tiče lokacije parkirnega mesta za reševalno vozilo - ob Žitni ali Jezdarski ulici, ali je izbira lokacije poljubna?
Na kateri vhod se nanaša bližina parkirnega mesta reševalnega vozila?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov in smiselno odgovarja njih umestitvi programov.

Vprašanje 9:
Ali je potrebno predvideti ločeni drop-off coni za reševalno vozilo kot tudi za obiskovalce?
Na katere izmed treh vhodov se nanašajo drop-off cone (oziroma drop-off cona, če gre za eno)?
ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov in smiselno odgovarja njih umestitvi programov.Datum objave: 19.05.2020   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosim za odgovore na spodnja vprašanja:

1. Na strani 34 natečajne je navedbe "Sanitarije za fizioterapijo, večnamenski prostor ter jedilnico". Ali je kjerkoli v objektu potrebno predvideti prostore jedilnice in fizioterapije? V natečajni nalogi ter v tabelah jih sicer ni moč najti.

2. Ali je predvideno, da so garderobe za zaposlene centralne ali razpršene?
Če so centralne, ali se sme garderobe za zaposlene (ločene M/Ž s tušem) umestiti v katerokoli etažo, ali je obvezno, da so v kleti, kot je moč razbrati iz tabele?
Če so razpršene ali gre za del skupnega prostora za osebje? Ali se kvadratura garderobnega boksa v ordinaciji šteje v kvadraturo garderob?

3. Ali "prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme" (velikosti 40m2) zajema prostor urinskega (12m2) in hematološkega laboratorija (18m2) ter prostora za pomivanje laboratorijske steklovine (10m2) , ali gre za dodaten prostor poleg omenjenih?

4. Ali se sme administracija laboratorija umestiti dislocirano od laboratorija, v prostor s preostalo administracijo, kot dopušča tudi TSG-12640-0001:2008

5. Iz projektne naloge in odgovorov na portalu JN je razvidno, da je predvidena uporabna površina programa v pritličju neproporcionalno večja od predvidenih površin preostalih nadstropjih. Zato bi prosili na podatek ali se sme kateri izmed sklopov, ki so z nalogo predvideni v pritličju, funkcionalno smiselno umestiti v preostale etaže? Umestitev katerega prostorov izven pritličja, bo pomenila izločitveni faktor pri ocenjevanju natečajne naloge?

6. Ali se sme za dostop vozil do kleti zasnovati kakšna druga rešitev namesto klančine, npr. divgalo?

ODGOVOR
1. Na strani 34 natečajne je navedbe "Sanitarije za fizioterapijo, večnamenski prostor ter jedilnico". Ali je kjerkoli v objektu potrebno predvideti prostore jedilnice in fizioterapije? V natečajni nalogi ter v tabelah jih sicer ni moč najti.

ODGOVOR:
Navedba je povzeta iz Opomb, ki zajemajo vse možne kombinacije oz. smernice za čakalnice in sanitarije. Za natečajnike je relevanten zapisani program, ki je nato povzet v tabelah.

2. Ali je predvideno, da so garderobe za zaposlene centralne ali razpršene?
Če so centralne, ali se sme garderobe za zaposlene (ločene M/Ž s tušem) umestiti v katerokoli etažo, ali je obvezno, da so v kleti, kot je moč razbrati iz tabele?
Če so razpršene ali gre za del skupnega prostora za osebje? Ali se kvadratura garderobnega boksa v ordinaciji šteje v kvadraturo garderob?

ODGOVOR:
Garderobe so centralne, smatramo da je najbolje da so v kleti. V ordinaciji ni predviden garderobni boks.

3. Ali "prostor za namestitev vseh potrebnih analizatorjev in opreme" (velikosti 40m2) zajema prostor urinskega (12m2) in hematološkega laboratorija (18m2) ter prostora za pomivanje laboratorijske steklovine (10m2) , ali gre za dodaten prostor poleg omenjenih?

ODGOVOR:
Zajeto.

4. Ali se sme administracija laboratorija umestiti dislocirano od laboratorija, v prostor s preostalo administracijo, kot dopušča tudi TSG-12640-0001:2008

ODGOVOR:
Ne.

5. Iz projektne naloge in odgovorov na portalu JN je razvidno, da je predvidena uporabna površina programa v pritličju neproporcionalno večja od predvidenih površin preostalih nadstropjih. Zato bi prosili na podatek ali se sme kateri izmed sklopov, ki so z nalogo predvideni v pritličju, funkcionalno smiselno umestiti v preostale etaže? Umestitev katerega prostorov izven pritličja, bo pomenila izločitveni faktor pri ocenjevanju natečajne naloge?

ODGOVOR:
Vse nadzemne etaže, tako v Natečajni nalogi, kot tudi v tabelah, izkazujejo enako kvadraturo. Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Vsak smiseln in upravičljiv predlog bo ocenjevalna komisija upoštevala in obravnavala strokovno odgovorno. Upoštevati je objavljene odgovore.

6. Ali se sme za dostop vozil do kleti zasnovati kakšna druga rešitev namesto klančine, npr. divgalo?

ODGOVOR:
Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Vsak smiseln in upravičljiv predlog bo ocenjevalna komisija upoštevala in obravnavala strokovno odgovorno.
Datum objave: 19.05.2020   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je mogoče pritlično etažo dvigniti nad teren ulice, če temu primerno zagotovimo dostope za gibalno ovirane osebe in otroške vozičke?
Ali je kakršnakoli druga ovira ali želja naročnika, ki preprečuje, da tega ne bi bilo moč storiti, glede na to, da v OPPN ni eksplicitno določena višinska kota pritličja?

Hvala!

ODGOVOR


Natečajna rešitev je predlog natečajnikov. Meje tolerance so zapisane v OPPN, drugače pa lahko natečajnik seveda spreminja predvideno »pozidavo«. Ocenjevalna komisija bo vse predloge obravnavala strokovno odgovorno in upoštevala vse smiselne in upravičljive predloge, ki bodo zadostili možnosti izvedbe vseh predvidenih programov ter gradbeni zakonodaji in smernicam.