Dosje javnega naročila 002543/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-041/20; Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.285,60 EUR

JN002543/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002543/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2020
JN002543/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002543/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002543/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2020
JN002543/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002543/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000474/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17676
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-041/20; Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
Referenčna številka dokumenta: 43001-82/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2020   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
Iz projektne naloge izhaja, da se v primeru ureditve semaforiziranega križišča v km 1.800 izdela načrt semaforizacije. Specifikacija oz. popis del v postavki 9. zahteva izdelavo PZI semaforizacije križišča v km 1.800. Hkrati navajate, da programski del prometne signalizacije semaforiziranega križišča ni predmet izdelave projektne dokumentacije.
Smatramo, da v kolikor se bo s kapacitetno analizo predlagalo semaforizirano križišče, je za izdelavo načrta semaforizacije potrebno izdelati programski del prometne signalizacije semaforiziranega križišča oz. krmilni program.
Prosimo, da projektno nalogo popravite in temu primerno dopolnite oz. popravite tudi specifikacijo naročila oz. popis del z navedbo odgovornih oseb tako, da dodate postavko za izdelavo programskega dela prometne signalizacije semaforiziranega križišča, ali odstranite postavko 9.: PZI semaforizacije križišča v km 1.800.
Z lepimi pozdravi

ODGOVOR
 Pripomba se upošteva. V primeru ureditve semaforiziranega križišča v km 1.800 se izdela tudi elaborat programskega dela prometne signalizacije. Skladno z navedenim se popravita Popis del z navedbo odgovornih oseb-Predračun in tč. 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 28.04.2020   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Za pooblaščenega inženirja za izdelavo sprememb načrta krajinske arhitekture je po našem mnenju napačno vpisana pristojna poklicna zbornica IZS.
Prosimo naročnika, da to anomalijo odpravi.
Lepo vas pozdravljamoODGOVOR


 Pripomba se upošteva. Skladno z navedenim se popravita Popis del z navedbo odgovornih oseb-Predračun in tč. 3.1.3.3.Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 04.05.2020   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
V 7.3.3 zahtevate pridobitev izjave o usklajenosti projektnih rešitev. Prvič se srečujemo s takšno zahtevo, od koga projektant pridobi takšno izjavo, itd.........
Prosimo za pojasnilo oz. utemeljen odgovor, ki sloni na zakonskih določilih, ali posebne regulative DRSI.......
Lep pozdrav


ODGOVOR

Zahteva izhaja iz zahtevanega obsega del in nalog, ki jih projektant mora opraviti, skladno z vsebino projektne naloge.
Tehnične rešitve (lokacije, dimenzije, geometrije priključkov) priključkov novih ureditvenih območij na državno cesto v PZI morajo biti usklajene z rešitvami v prostorskih načrtih, zato je potrebno od izdelovalca le-teh pridobiti izjavo o medsebojni usklajenosti rešitev.


Datum objave: 04.05.2020   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V post.1 popisa del z navedbo odgovornih oseb - predračun in skladno z Navodili za pripravo ponudbe, tč. 3.1.3.3 se zahteva, da je pooblaščeni inženir vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.
Pri drugih JN isti naročnik za izdelavo elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ne zahteva PI, ki je vpisan v imenik IZS.

V kolikor v tem primeru ni posebnega razloga za omenjeno zahtevo, naročnika prosimo, da odstrani to zahtevo iz popisa del in hkrati spremeni tč. 3.1.3.3 Navodil.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V drugi alineji tč. 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe je navedeno, da le zahtevani pooblaščeni inženirji kot so navedeni v Popisu del z navedbo odgovornih oseb-Predračun v točkah od 1. do 11. morajo izpolnjevati pogoj vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice RS (IZS, ZAPS), oziroma za ta vpis izpolnjujejo predpisane pogoje.
Za izdelavo elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča (tč. 1 v Popisu del z navedbo odgovornih oseb-Predračun) je zahtevan pooblaščen inženir ali izdelovalec za katerega ni zavezujoč pogoj iz prej omenjene druge alineje tč. 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.
V tč. 1 Popisa del z navedbo odgovornih oseb-Predračun se za izdelavo elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča spremeni zahteva, in sicer se namesto pooblaščeni inženir/izdelovalec zahteva izdelovalec s področja tehnične smeri.
Datum objave: 12.05.2020   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
OPPN-ji se izdelujejo na osnovi predpisov o prostorskem načrtovanju, odgovorni načrtovalci in izdelovalci prostorskih aktov so v glavnem arhitekti in krajinski arhitekti.
Projekti PZI za rekonstrukcije državnih cest pa se izdelujejo na osnovi predpisov o projektiranju cest in tehničnih specifikacij, ki jih je izdala DRSI, odgovorni projektanti načrtov gradbenih konstrukcij za ceste so pooblaščeni inženirji gradbene stroke.
Strinjamo se z vami, da je potrebno projektne rešitve priključkov in križišča, ki so predmet javnega naročila med seboj uskladiti, vendar v zamenjanem vrstnem redu. Torej načrtovalci OPPN-jev naj pridobijo izjavo o usklajenosti njihovih prostorskih rešitev z detajlnimi projektnimi rešitvami PZI projekta, in ne obratno. Sicer pa odloki o sprejetju prostorskih aktov dopuščajo določena odstopanja (v danem primeru npr. zaradi neustreznega dimenzioniranja priključkov in križišč v prostorskem načrtu, ki pa se v projektu PZI morajo natančno določiti kar je v domeni inženirske stroke in nikakor ne v domeni arhitekturne stroke).
Glede na zgoraj argumentirano, vas vljudno prosimo za popravo vašega odgovora.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Izdelava in sprejemanje OPPN-jev posameznih prostorskih ureditvenih enot po projektni nalogi je trenutno v teku. Dva od njih sta že sprejeta, ostali so pa v fazi pridobivanja smernic oziroma mnenj nosilcev urejanja prostora.
Zahtevana izjava o uskladitvi rešitev z izdelovalcem prostorskih aktov po projektni nalogi se nanaša predvsem glede na usklajenost lokacij novih priključkov, ki morajo biti skladne tudi s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne cest. Vsekakor je dimenzioniranje in detajlno oblikovanje priključkov predvsem domena rešitev PZI, je pa potrebno, ob možnih tolerancah, ki jih predpisujejo prostorski akti in glede na sklepno fazo izdelave OPPN-jev podati takšno rešitev, ki ne bi po nepotrebnem imela za posledico spremembo rešitev že načrtovanih in nekaterih že sprejetih ureditev prostorskih enot.

Glede na navedeno naročnik ne bo spremenil vsebine projektne naloge, torej od izdelovalca OPPN-jev bo potrebno pridobiti izjavo o medsebojni usklajenosti rešitev.