Dosje javnega naročila 002350/2020
Naročnik: OBČINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci
Gradnje: Preplastitev ceste JP844141 Žabjak-Ptujska cesta in izgradnja 422 m kanalizacije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002350/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.04.2020
JN002350/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002350/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RADENCI
Radgonska cesta 9
9252
SI
Radenci
Slovenija
Mojca Marovič
mojca.marovic@radenci.si
+386 25669612
+386 25669620

Internetni naslovi
http://www.radenci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.radenci.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17482
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
rekonstrukcija javne poti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preplastitev ceste JP844141 Žabjak-Ptujska cesta in izgradnja 422 m kanalizacije
Referenčna številka dokumenta: 431-0026/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Kot v razpisni dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žabjak
II.2.4 Opis javnega naročila
Kot v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2020   11:00

Dodatne informacije:
Kot v razpisni dokumentaciji. Priporočamo ogled lokacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2020   08:02
1. Izkopi robov vzdolž trase so širine od 0,50 m do 0,80 m.
2. Debelina obstoječega asfalta je 8 cm.
3. Potrebna zbitost pred asfaliranjem je Ev2>80Mpa.
4. Uporabiti je potrebno kationsko bitumensko emulzijo.
5. Uporabiti je potrebno maso AC16 surf B50/70 A4.
6. Za uvoze je potrebno uporabiti maso AC16 surf B50/70 A4.
7.Temenska trdnost cevi mora biti SN8.
8. Hišni jaški morajo biti premera 800mm in iz polietilena (PE).
9. Cestni požiralniki so premera 50 cm, rešetka mora biti 40t.
10. Kamalete se dvignejo na podložno plast tampona.

Datum objave: 16.04.2020   09:13
Občina Radenci bo nadaljevala z javnim naročilom. Investicija se financira v višini 100% iz občinskega proračuna.Datum objave: 17.04.2020   11:20
1. Površina bankin je zajeta pod točko 5 popisa del.
2. Izravnava je že zajeta pod točko 15.
3. Pobrizga se samo staro cestišče.
4. Asfaltne mulde so zajete v popisu del pod točko 24.
5. Humusiranje ni predvideno,ker zanj ni potrebe.
6. Prometni znaki ostanejo obstoječi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.04.2020   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas naprošamo za naslednje odgovore:

- V popisih del po naši oceni manjka izravnava asfalta+pobrizg
Odgovor: Pobrizg je zajet pod točko 6. Izravnava asfalta ni potrebna

- dosip bankin
Odgovor: Dospi bankin je zajet pod točko 5.

- zakoličba komunalnih vodov
Odgovor: Pod točko 1 je pri zakoličbi mišljena tudi zakoličba komunalnih vodov.
-humusiranje
Odgovor: Humusiranje ni potrebno.

- ob robnikih koritnica
Odgovor: Zaradi velikega vzdolžnega sklona koritnica ni potrebna.


Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas naprošamo za naslednje odgovore:

- V popisih del po naši oceni manjka izravnava asfalta+pobrizg
- dosip bankin
- zakoličba komunalnih vodov
-humusiranje
- ob robnikih koritnica


prosim za odgovore.LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za informacijo glede sklepa vlade spodaj ali bo naročnik nadaljeval s postopkom javnega naročila, da ponudniki po nepotrebnem ne pripravljamo ponudb?!

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na 10. redni seji dne 11. 4. 2020 pod točko 2 sprejela naslednji
S K L E P :
1. Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, na podlagi katerega predlagatelji finančnih načrtov proračuna države z dnem uveljavitve tega sklepa ne smejo prevzemati novih obveznosti, ki bi bremenile proračun države.
2. Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, na podlagi katerega predlagatelji finančnih načrtov proračuna države z dnem uveljavitve tega sklepa ustavijo oziroma zavrnejo vse ponudbe v vseh postopkih javnih naročil v teku oziroma odstopijo od izvedbe javnega naročila za tista javna naročila, za katera pogodbe še niso sklenjene.
3. Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, na podlagi katerega predlagatelji finančnih načrtov proračuna države z dnem uveljavitve tega sklepa prekličejo oziroma ustavijo vse razpise v teku za dodelitev sredstev državnega proračuna oziroma odstopijo od izvedbe javnega razpisa za tiste javne razpise, pri katerih sklepi o dodelitvi sredstev še niso pravnomočni oziroma za katere pogodbe še niso sklenjene.
4. Predlagatelji finančnih načrtov proračuna države v roku sedmih dni pregledajo vse proračunske postavke na odhodkovni strani proračuna in jih razvrstijo v tri skupine:
realizacija proračunske postavke je pomembna glede na spremenjene razmere, povezane z epidemijo COVID-19, in se ohrani v proračunu 2020,
realizacija proračunske postavke se preloži v prihodnje proračune države,
proračunska postavka se odpravi.
5. Točke 1, 2 in 3 tega sklepa se ne uporabljajo v primerih, če je prevzem obveznosti, izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev, za investicije iz namenskih skladov, vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Republiki Sloveniji. O teh primerih predlagatelj finančnega načrta proračuna države poroča Ministrstvu za finance v sedmih dneh.
6. Vlada Republike Slovenije nalaga vsem predlagateljem finančnih načrtov proračuna države, da pregledajo vse sklenjene in veljavne pogodbe in v roku sedmih dni od sprejema tega sklepa poročajo Vladi Republike Slovenije o izvajalcu pogodbe, predmetu pogodbe, vrednosti pogodbe in obdobju za katerega je sklenjena pogodba. Ob vsaki pogodbi naj navedejo svoj predlog:
a. realizacija pogodbe je nujna za nemoteno opravljanje dejavnosti organa tudi v razmerah, nastalih po izbruhu epidemije;
b. realizacija pogodbe je potrebna, vendar se lahko zamakne v čas po odpravi večine posledic epidemije;
c. realizacija pogodbe ni smiselna, ker s pogodbo določenega cilja, dejavnosti oziroma predmeta pogodbe zaradi epidemije ne bo mogoče doseči.

ODGOVOR Občina Radenci bo nadaljevala z javnim naročilom. Investicija se financira v višini 100% iz občinskega proračuna.
Datum objave: 17.04.2020   11:48

DODATNO POJASNILO! Pojasnilo objavljeno 17.4.2020 ob 11.20(glejte spodaj) je brezpredmetno za razpis Preplastitev ceste JP844141 Žabjak-Ptujska cesta in izgradnjo 422 m kanalizacije.


Datum objave: 17.04.2020 11:20
1. Površina bankin je zajeta pod točko 5 popisa del.
2. Izravnava je že zajeta pod točko 15.
3. Pobrizga se samo staro cestišče.
4. Asfaltne mulde so zajete v popisu del pod točko 24.
5. Humusiranje ni predvideno,ker zanj ni potrebe.
6. Prometni znaki ostanejo obstoječi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.04.2020   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas naprošamo za naslednje odgovore:

- V popisih del po naši oceni manjka izravnava asfalta+pobrizg
- dosip bankin
- zakoličba komunalnih vodov
-humusiranje
- ob robnikih koritnica


prosim za odgovore.LP

ODGOVOR

- V popisih del po naši oceni manjka izravnava asfalta+pobrizg
Odgovor: Pobrizg je zajet pod točko 6. Izravnava asfalta ni potrebna

- dosip bankin
Odgovor: Dospi bankin je zajet pod točko 5.

- zakoličba komunalnih vodov
Odgovor: Pod točko 1 je pri zakoličbi mišljena tudi zakoličba komunalnih vodov.
-humusiranje
Odgovor: Humusiranje ni potrebno.

- ob robnikih koritnica
Odgovor: Zaradi velikega vzdolžnega sklona koritnica ni potrebna.