Dosje javnega naročila 002425/2020
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Gradnje: Izgradnja sekundarne kanalizacije Stična 5. faza
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 634.523,77 EUR

JN002425/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN002425/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN002425/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN002425/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN002425/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2020
JN002425/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.11.2020
JN002425/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002425/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Janez Radoš
obc.ivancna.gorica@siol.net
+386 17812100
+386 17812120

Internetni naslovi
http://ivancna-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17501
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja sekundarne kanalizacije Stična 5. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-0012/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadne vode v naselju Stična. Načrtovani so štirje cevovodi za odpadno vodo (O12, O12.1, O13, O13.1). Trije cevovodi O12, O12.1. O13 se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, cevovod O13.1 pa se priključi na cevovod O13. Vsi cevovodi so dimenzij DN 250. Dolžine posameznih kanalov so O12: 116,3 m, O12.1: 391,2 m, O13: 196,5 m in O13.1: 65 m. Hkrati se bo v sklopu javnega naročila obnovilo še 47 m obstoječe kanalizacije dimenzije DN 300.
Predmet javnega naročila vključuje tudi izgradnjo meteorne kanalizacije, ki se bo izvajala sočasno. Načrtovana sta dva cevovoda za odvajanje odpadne meteorne vode (M12.1 in M13). Cevovod M12.1 je dolg 228,8 m, dimenzija cevi po celi dolžini je DN 300. Cevovod M12.1 se priključi na cevovod M13. Cevovod M13 je dolg 221,2 m, dimenzija cevi v dolžini 173,5 m znaša DN 300 in v dolžini 47,6 m znaša dimenzija cevi DN 400.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 722.240,41 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Stična
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadne vode v naselju Stična. Načrtovani so štirje cevovodi za odpadno vodo (O12, O12.1, O13, O13.1). Trije cevovodi O12, O12.1. O13 se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, cevovod O13.1 pa se priključi na cevovod O13. Vsi cevovodi so dimenzij DN 250. Dolžine posameznih kanalov so O12: 116,3 m, O12.1: 391,2 m, O13: 196,5 m in O13.1: 65 m. Hkrati se bo v sklopu javnega naročila obnovilo še 47 m obstoječe kanalizacije dimenzije DN 300.
Predmet javnega naročila vključuje tudi izgradnjo meteorne kanalizacije, ki se bo izvajala sočasno. Načrtovana sta dva cevovoda za odvajanje odpadne meteorne vode (M12.1 in M13). Cevovod M12.1 je dolg 228,8 m, dimenzija cevi po celi dolžini je DN 300. Cevovod M12.1 se priključi na cevovod M13. Cevovod M13 je dolg 221,2 m, dimenzija cevi v dolžini 173,5 m znaša DN 300 in v dolžini 47,6 m znaša dimenzija cevi DN 400.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 722.240,41 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pogodba o izvedbi javnega naročila se bo sklenila pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen in pogodba bo začela učinkovati, ko bo naročnik sklenil pogodbo o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Predvideva se, da bo investicija v glavnini sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, saj je naročnik oddal prijavo. Investicija mora biti zaključena do 30.11.2020.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
Ivančna Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2020   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako zavarovanje za resnost ponudbe zahtevate?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila bo tekom današnjega dneva (17. 4. 2020) objavljena na spletni strani naročnika in vsebuje tudi odgovor na vaše vprašanje.

Odgovor na vaše vprašanje iz dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pa se glasi:

"Prijavitelj mora v prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe v obliki menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 20.000 EUR in bianco menice. Prijavitelj mora finančno zavarovanje za resnost prijave v obliki menične izjave in bianco menice predložiti v elektronski in fizični obliki. Slednje mora v fizični obliki do vložišča prispeti do roka za oddajo prijav, ne glede na način dostave, to je osebno ali po pošti na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, sicer se bo štelo, da je prijava prispela prepozno. Velja torej prejemna teorija.

Opcijsko: Zaradi trenutno razglašene epidemije lahko prijavitelji za resnost prijave in ponudbe predložijo tudi finančno zavarovane v obliki bančne garancije v skladu z EPGP ali primerljivo finančno zavarovanje pri zavarovalnici v višini 20.000 EUR. Pri čemer naj prijavitelji prijavi predložijo samo skeniran izvod originala izdane bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja. V primeru zavarovanja v obliki bančne garancije v skladu z EPGP ali zavarovanja pri zavarovalnici naročniku kot pogoj za morebitno unovčenje zavarovanja ni potrebno predložiti originala.

Zavarovanje za resnost prijave in ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od dneva določenega za oddajo prijav, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V primeru, če prijava zahtevanega zavarovanja za resnost prijave ne bo vsebovala ali to ne bo skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik takega prijavitelja izključil."

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 21.04.2020   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik zahteva 3 reference CC-SI2223 v vrednosti 800.000,00 eur brez ddv.
Zahteva se nam zdi pretirana, glede na to, da v zadnjih petih letih ni bilo veliko investicij te klasifikacije in v tolikšni vrednosti.

Naročnika pozivamo, da zahtevo omili na enega od naslednjih predlogov:
- da so ustrezne reference izvedene v zadnjih 10 letih
ali - da se vrednost 3 referenc za zadnjih pet let zniža na 200.000,00 brez ddv
ali - da se zahteva ena referenca v zadnjih petih letih v vrednosti 800.000,00 eur brez ddv

V kolikor boste omili zahtevo referenc boste prejeli več konkurenčnih ponudb.


Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vztraja pri postavljenih referencah.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 21.04.2020   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

A ste pripravljeni znižati pogoj po referencah,

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vztraja pri postavljenih referencah.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 21.04.2020   16:24
VPRAŠANJE
Glede na to da so pred nami prazniki in delovnih dni ni veliko, vas prosimo da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj do 12.05.2020

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik izvaja predmetno javno naročilo na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji, pri čemer gre za dvostopenjski postopek. Glede na to, da je to prva faza postopka, kjer se oddaja samo prijava in ne ponudba, naročnik meni, da je 13 delovnih dni dovolj za pripravo prijave. Ponudba se bo oddajala šele v drugi fazi postopka, ko bodo prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost, povabljeni k oddaji ponudbe. Investicija bo izvedena samo v primeru pridobitve sofinancerskih sredstev, kjer je rok 30.11.2020, zato je naročnik omejen s časom.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 23.04.2020   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Po pregledu projektne dokumentacije vidimo da je projektantsko podjetje IS Projekt, Pot za Brdom 102, Ljubljana.
S podjetjem hočemo vzpostaviti kontakt glede ponudbe za PID in projektantski nadzor, vendar omenjene firme ni več na naslovu. Prav tako nismo uspeli pridobiti kontaktnih podatkov projektanta. Prosimo, da nam posredujete mejl ali tel. št. omenjenega projetkantskega podjetja!ODGOVOR

Spoštovani,

posredujemo kontakte:

Naslov projektanta:
IS Projekt d.o.o.
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
MŠ: 6052029000
Tel: 059081116
E: projekt@isprojekt.si
Kontakt:
Jernej Novak GSM 041618331

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 28.04.2020   07:43
VPRAŠANJE
Po eni pogodbi smo naredili več objektov, kater imajo svoja uporabna dovoljenja. Lahko smatramo eno uporabno dovoljenje za eno referenco?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali se lahko upošteva več objektov na eni pogodbi, če je bilo pridobljenih več uporabnih dovoljenj?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik na obe zastavljeni istovrstni vprašanji v tem trenutku ne more odgovoriti z odgovorom da/ne, saj se lahko ustreznost določenih referenčnih poslov presoja šele na podlagi dejansko predloženih referenčnih potrdil in vseh informacij, ki jih ta potrdila vsebujejo.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 30.04.2020   16:40
VPRAŠANJE
Vaš odgovor:
ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik na obe zastavljeni istovrstni vprašanji v tem trenutku ne more odgovoriti z odgovorom da/ne, saj se lahko ustreznost določenih referenčnih poslov presoja šele na podlagi dejansko predloženih referenčnih potrdil in vseh informacij, ki jih ta potrdila vsebujejo.

Občina Ivančna Gorica

Menimo, da odgovor lahko podate. Samo tako bomo lahko ustrezno pripravili ponudbo. Za uspešno pripravo ponudbe je pomemben odgovor ali smatrate eno uporabno dovoljenje za eno referenco.

Torej ponovno prosimo za jasen odgovor z DA ali NE. Naj vas še opozorimo, da nejasna dokumentacija oz. odgovori ne morejo it v škodo ponudniku.

ODGOVOR

Spoštovani,

en referenčen posel se lahko zaključi s pridobitvijo več uporabnih dovoljenj. Takšno dejstvo samo po sebi za naročnika ne predstavlja neustrezne reference.

Lepo vas pozdravljamo.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 01.05.2020   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali ste pripravljeni znižati pogoj po referencah, lp

Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je na enako vprašanje že odgovoril. Ponavljamo odgovor: Naročnik vztraja pri v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojih v zvezi z referencami.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 04.05.2020   14:11
VPRAŠANJE
Znesek referenčnega pogoja morate znižati vsaj na ocenjeno vrednost JN. Mora biti sorazmerno s predmetom JN.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali boste upoštevali eno uporabno dovoljenje za en referenčni posel?
Odgovorite z DA ali NE.

Po večletni pogodbi, smo izvedli več objektov.ODGOVOR
Spoštovani,

na navedeno smo že odgovorili.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 04.05.2020   14:14
VPRAŠANJE
Vaša referenčna zahteva ni sorazmerna s predmetom JN.Vrednost brez DDV: 722.240,41 EUR. zahtevate reference v višji vrednosti, kot je ocenjena vrednost. Poleg tega zahtevate 3 reference, kar je preveč. Dovolj je, da se ponudniki izkažemo z eno referenco ali več referencami v skupni višini ocenjene vrednosti.

ODGOVOR


Spoštovani,

Občina Ivančna Gorica vztraja pri referenčnih pogojih, pri čemer spreminja višino posameznega referenčnega posla, ki mora biti enaka ali višja od 722.000,00 EUR.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 04.05.2020   14:15
VPRAŠANJE
Znesek referenčnega pogoja morate znižati vsaj na ocenjeno vrednost JN. Mora biti sorazmerno s predmetom JN.

ODGOVOR


Spoštovani,

Občina Ivančna Gorica vztraja pri referenčnih pogojih, s to razliko, da mora biti vrednost posameznega referenčnega posla enaka ali višja od 722.000,00 EUR

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 05.05.2020   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, da točno efinirate material, ki je potreen za prevezavo vodovoda, v konkretnem primeru govorim o Kanal O12 DN250, kjer je napisano samo:
V. ZAČASNA PREVEZAVA VODOVODA
1. Začasna prevezava vodovoda DN 315. Začasna prevezava se izvede z dvema cevema. Dolžina vsake cevi znaša 75 m. m1 150,00
2. Začasna prevezava hišnih priključkov. kos 2,00
zanima me:
- material cevi DN315
- tlačni razred cevi DN315
- način spajanja cevi DN315 (EF, čelno varjene....)
- material potreben za prevezavo (UNI spojke, T kosi...)

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovori na vprašanja so:
- material obstoječe cevi DN 300 (315) je PVC,
- predvidevamo, da je tlačni razred obstoječe PVC cevi DN 300 (315) 10 barov;
- obstoječo cev PVC se bo spojilo z začasno prevezavo vodovoda (provizori) z dvema dvojnima Multi/joint spojkama DN 300;
- potreben material za prevezavo vodovoda in hišnih priključkov je:

A. material za začasno prevezavo vodovoda:
- Multi/joint spojka DN 300 (315-356), dvojna; 2 kosa
- F kos NL DN 300; 2 kosa
- T kos NL DN 300/100; 2 kosa
- FFR NL DN 300/100; 2 kosa
- Zobata spojka NL DN 100; 4 kosa
- FFQ NL DN100; 2 kosa
- PE 100 cev 110 PN 16K; 150 m

B. prevezava hp:
- navrtni zasun DN 110 PE s priključnim kolenom d 32 (1"); 1 kos
- navrtni zasun DN 110 PE s priključnim kolenom d 40 (5/4"); 1 kos
- spojka za PE cevi d 40; 1 kos
- spojka za PE cevi d 32; 1 kos
- PE 100 cev 32 PN 16K; 10 m
- PE 100 cev 40 PN 16K; 10 m

Lep pozdrav.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 05.05.2020   13:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da poda informacijo kdo je pristojen za izdajo dovoljenja za cestno zaporo in kdo je upravljalec cest, ki so predmet cestne zapore.

ODGOVOR

Spoštovani,

dovoljenje za zaporo izda Občina Ivančna Gorica, upravljavec javnih poti je Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Občina Ivančna Gorica