Dosje javnega naročila 002518/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: MD 3 - OBNOVA FREKVENČNIH PRETVORNIKOV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.140,00 EUR

JN002518/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN002518/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN002518/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN002518/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002518/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 079-187377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17602
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MD 3 - OBNOVA FREKVENČNIH PRETVORNIKOV
Referenčna številka dokumenta: JN 95/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na mostnem dvigalu za razsute tovore MD3 (G880) je potrebno obnoviti vse frekvenčne pretvornike kot tudi vse napajalnike (DynaReg-e) frekvenčnikov na dvigalu. Obnova mora vsebovati tudi
zamenjavo IGBT tranzistorjev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419000
50200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Na mostnem dvigalu za razsute tovore MD3 (G880) je potrebno obnoviti vse frekvenčne pretvornike kot tudi vse napajalnike (DynaReg-e) frekvenčnikov na dvigalu. Obnova mora vsebovati tudi
zamenjavo IGBT tranzistorjev.
Izvajalec obnove mora biti pooblaščen serviser frekvenčnih pretvornikov Vacon oz. Danfoss, ker gre za obnovo obstoječih frekvenčnih pretvornikov, poznati pa mora delovanje AGD sistema, kateri
se uporablja na mostnih dvigalih MD2 in MD3.
Po obnovi pretvornikov mora izvajalec del podati izjavo, da je obstoječi dokument o skladnosti (CE certifikat) stroja še vedno v veljavi ali izdati nov dokument o skladnosti (CE certifikat) za stroj, na
katerem se je nadgradnja izvedla.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2020   10:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2020   15:52
Dopolnili smo razpisno dokumentacijo. Vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Datum objave: 24.04.2020   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije na strani 15 Poglavje III. SPECIFIKACIJA NAROČILA Popis tehničnih zahtev je razumeti, da v kolikor je v tehničnih zahtevah naveden proizvajalec in/ali tip opreme velja dodatek »ali enakovredno«. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa več kot 5 % od karakteristik želene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehnične karakteristike oziroma priložiti katalog tehničnih
karakteristik opreme, s katerim bo dokazal tehnično ustreznost.

Potrdite, prosim, da se lahko ponudi tudi enakovredno opremo drugega proizvajalca skladno s tehničnimi karakteristikami navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik lahko ponudi tudi »enakovredno« opremo drugega proizvajalca skladno s tehničnimi karakteristikami navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vendar mora pred fazo izvedbe del zagotoviti strokovno osebo, katera zastopa dobavitelja oziroma proizvajalca dvigal ter opreme. Strokovna oseba mora biti v času izvedbe del prisotna na delovišču in izvajati nadzor del skladno z proizvajalčevimi navodili (tehnologijo dela, itd.). Dobavitelj/proizvajalec dvigala je Konecranes Finland Corporation, P.O. Box 662, Koneenkatu 8, 05801 Hyvinkää, Finska.

Izvajalec obnove mora biti pooblaščen serviser frekvenčnih pretvornikov Vacon oz. Danfoss, ker gre za obnovo obstoječih frekvenčnih pretvornikov in poznati pa mora delovanje AGD sistema, kateri se uporablja na mostnem dvigalu MD3. Po obnovi pretvornikov mora izvajalec del podati izjavo, da je obstoječi dokument o skladnosti (CE certifikat) stroja še vedno v veljavi ali izdati nov dokument o skladnosti (CE certifikat) za stroj, na katerem se je nadgradnja izvedla.

Obstoječi program v PLC-ju (krmilniku) dvigala mora ostati nespremenjen oziroma v primeru spreminjanja programa mora za vsako spremembo ponudnik pridobiti potrditev proizvajalec dvigala.

Naročnik je na spletni strani Luke Koper, d.d. (link: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila) objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dne 23.04.2020.

Lep pozdrav


Datum objave: 15.05.2020   15:49
Dopolnili smo razpisno dokumentacijo. Vsi popravki so označeni z zeleno barvo. Predhodno je bila razpisna že dopolnjena. Vsi popravki so bili takrat označeni z rumeno barvo. Dodali smo tudi ESPD.