Dosje javnega naročila 002495/2020
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Gradnje: Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011
ZJN-3: Odprti postopek

JN002495/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002495/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750118
+356 45750137

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750118
+356 45750137

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet pogodbe je izgradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet pogodbe je izgradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2020   11:01
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
Bled
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2020   11:57
VPRAŠANJE 1

Pozdravljeni,

kako zavarovanje želite za resnost ponudbe?

Lp

ODGOVOR: Zahteve glede zavarovanja za resnost ponudbe so razvidne iz obrazca ePRO_Navodila ponudnikom, točka 2. Predmet javnega naročila.


VPRAŠANJE 2

Spoštovani,

Ne moremo dostopati do vaše Razpisne dokumentacije ter popisa del.

lp

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija je sedaj dostopna na https://eponudbe.si/ .
Datum objave: 07.05.2020   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
smo pričeli z pripravo ponudbe ter zaznali , da zahtevate 2.0 MIO E prometa vas prosimo za omilitev pogoja na 1.0 MIO .
Hvala in lep pozdrav

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pogoj po prihodkih omejite za leto 2019 , da zahtevate 2,0 MIO to je najboljši kazalnik za podjetje.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za znižanje pogoja po prihodkih na 1,0 MIO eur.
Kot sposobni in zainteresirani ponudnik.
Hvala in lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za umilite pogoja po prihodkih iz 2 milijona na 1 milijon.
Verjamemo, da želite širšo konkurenco ponudnikov.
Hvala in lep pozdrav

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim vas za znižanje pogoja iz 2.0 MIO eur na 1.0 MIO prihodka.
Kot sposobni ponudnik , hvala in lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede prometa bi bilo bolj smiselno, da zahtevate za leto 2019 prometa 2.0 MIO eur.
Je najboljši kazalnik za podjetje ki izkazuje v podjetju.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Povprečni splošni letni promet gospodarskega subjekta, v zadnjih 3 poslovnih letih (2017, 2018, 2019 oz. 2016, 2017, 2018, v kolikor gospodarski subjekt s podatki za 2019 še ne razpolaga) znaša najmanj 2 MIO EUR.
reference pa zahtevate po 300.000 prosimo , da pogoj po letnem prometu znižate na 1.0 MIO eur!

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sprašujemo vas , zakaj tako visok pogoj po prihodkih, prosimo vas za znižanje pogoja na 1.0 MIO, ter tako dovolite konkurenčnost ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za omilitev pogoja po povprečnemu prihodka iz 2.00 MIO na 1.5 MIO.
Menimo, da vam je v interesu pridobiti čim več konkurenčnih ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za omilitev pogoja glede prihodka za povprečje zadnjih treh let iz 2.0 MIO na 1.0 MIO.
Kot sposobni ponudniki, hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik glede navedenih istovrstnih vprašanj zgoraj podaja enoten odgovor:
Z namenom pridobitve konkurenčnih ponudb naročnik pogoj povprečnega splošnega prometa iz točke 1 B: Ekonomski in finančni položaj na strani 7 navodil ponudnikom znižuje iz 2 MIO EUR na 1 MIO EUR. Ostalo besedilo pogoja ostane nespremenjeno.


Datum objave: 14.05.2020   15:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
investitorji (občine) se, zaradi specifičnega vira financiranja (evropska sredstva) ali omejenih sredstev ali različnih proračunskih postavk, velikokrat ne odločijo za sočasno izgradnjo vse komunalne infrastrukture. Prav tako naročilo izgradnje NN vodov in telekomunikacijskega omrežja (zaradi drugih virov financiranja) ne vključujejo v pogodbe izgradnje komunalne infrastrukture ampak se izgradnja izvaja po ločeni pogodbi/naročilnici.
V obzir večje konkurenčnosti med ponudniki vam zastavljamo naslednje vprašanje:
Ali boste kot ustrezno upoštevali tudi referenco v vrednosti min. 300.000 brez DDV, ki ne zajema vseh štirih izvedenih aktivnosti (izgradnjo vodovoda in izgradnjo kanalizacije in izgradnjo javne razsvetljave/nizkonapetostnega kablovoda/telekomunikacijskega voda in izgradnjo ceste)?
Oz.
Boste kot ustrezno upoštevali tudi referenco v vrednosti min. 300.000 brez DDV, ki zajema tri izmed štirih zahtevanih izgradenj?

ODGOVOR
Naročnik bo takšno referenco upošteval kot ustrezno.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu del pod urbana oprema imate navedeno po detajlu iz Kataloga urbane opreme v občini Bled. Zanimma me kje se dobi ta katalog oz kje dobimo detajle potrebne za izdelavo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik objavlja katalog urbane opreme na eponudbe.si na mest, kjer je dostopna ostala razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Malo je podjetij, ki imajo vse zahtevano glede referenc na enem objektu. Običajno se JR del po ločeni pogodbi ali pa vodovod in kanalizacija po ločeni pogodbi.
Naročnika pozivamo, da reference zapiše na način, da se lahko npr. vodovod, JR, kanalizacija izkaže na samostojnih pogodbah.

ODGOVOR
Pogoj lahko ponudnik izkaže s partnerji ali podizvajalci, upoštevaje veljavno zakonodajo (če se sklicuje na referenco partnerja potem mora slednji tudi izvajati dela, ki jih izkazuje z referenco). Glejte tudi druga pojasnila naročnika.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da zmanjša število zahtevani referenčnih objektov. Po praksi DKOM je dovolj, da se podjetje izkaže že z eno referenco.

ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 15.05.2020   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali ste morda vi kje zasledili vzorec za bančno garancijo, ker ga ne najdem v razpisni dokumentaciji?

Prosimo, če objavite vzorec za bančno garancijo za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, upoštevaje zahteve iz Navodil ponudnikom. Vzorec bančne garancije je sestavni del pravil EPGP758, tako da vsaka banka izdajateljica, če naročnik posreduje besedilo zahtev naročnika iz Navodil ponudnikom, natančno ve kakšno besedilo mora izdelati, sicer lahko vzorec dobijo v besedilu pravil EPGP758. Objavljanje besedila vzorca tako ni smiselno.


Datum objave: 20.05.2020   10:55
VPRAŠANJE
V popisih del so formule za zmnožke in seštevke nelogične oz ne zajemajo vseh postavk poglavij.
Ali bo naročnik odpravil napake in popravil formule ali oddajamo na obstoječih podlogah.

ODGOVOR
Naročnik ponudnika naproša, da navede, kje naj bi bile napake v popisu.