Dosje javnega naročila 002586/2020
Naročnik: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Gradnje: Rekonstrukcija čistilne naprave Voličina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 237.369,81 EUR

JN002586/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002586/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2020
JN002586/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2020
JN002586/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2020
JN002586/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002586/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Avgust Zavernik
obcina@lenart.si
+386 27291310
+386 27207352

Internetni naslovi
http://www.lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351195/Rekonstrukcija_ČN_Voličina_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17683
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija čistilne naprave Voličina
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija čistilne naprave Voličina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnja Voličina
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija čistilne naprave Voličina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2020
Konec: 15.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   09:01
Kraj: Portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   15:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila 195.000,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2020   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za dokazovanje strokovne usposobljenosti vodje del zahtevate ustrezne reference v zadnjih treh letih, za dokazovanje strokovne usposobljenosti izvajalca pa ustrezne reference v zadnjih petih letih.
Naročnika prosimo, tudi zaradi usklajenosti referenčnih pogojev, za priznanje ustrezne reference vodje del, v obsegu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
v obdobju zadnjih petih let šteto od objave tega javnega naročila.

Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR


Glede na postavljeno vprašanje dodatno pojasnjujemo, da naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v delu, kjer so določeni pogoji sodelovanja.

Datum objave: 06.05.2020   08:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kot referenčni pogoj za izvajalca zahtevate :".... zadnjih petih letih samostojno ali skupni ponudbi ......."
Za vodjo del pa:"...v zadnjih treh letih ustrezne reference z vodenjem izgradnje .. "

Glede na to, da v zadnjem obdobju ni bilo večjih aktivnosti na izvedbi tovrstnih objektov, menimo da je pet letno obdobje
korektno do vseh potencialnih ponudnikov.Naročnika prosimo, da dovoli za dokazovanje sposobnosti vodje del, ustrezno referenco v obdobju
zadnjih pet let, kot je to zahtevano za referenco izvajalca.

Naročnika prosimo za odgovor ali lahko priložimo potrjeno referenčno potrdilo na drugem obrazcu, ki po vsebini popolnoma
ustreza referenčnemu obrazcu iz te razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,ODGOVOR


Naročnik bo objavil spremembe in dopolnitve RD s katerimi bo sledil tokrat že drugemu predlogu potencialnih ponudnikov in podaljšal obdobje pri določitvi reference za vodenje izgradnje.

Ponudnik lahko priloži potrjeno referenčno potrdilo tudi na drugem ali drugačnem obrazcu, ki pa mora vsebovati vse zahtevane vsebine iz referenčnega obrazca - Potrdila, iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 06.05.2020   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!
naročnika pozivamo, da se opredeli kako bo potekalo čiščenje odpadne vode v času gradnje/sanacije naprave. Namreč gre za večje količine vode, katero bo potrebno ustrezno obdelovati.
pozdrav

ODGOVORPonudnik mora v času gradnje/sanacije naprave zagotoviti čiščenje odpadne vode na način, ki ga sam določi ali izbere, lahko je to mobilna čistilna naprava ipd., na svoje stroške.


Datum objave: 06.05.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
naročnika prosimo za objavo projektne dokumentacije oziroma omogočanje vpogleda v projektno dokumentacijo.
lep pozdrav

ODGOVOR


Projektna dokumentacija oziroma izvleček bo objavljen na uradni spletni strani pri razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 06.05.2020   12:15
VPRAŠANJE
Po hitri oceni stroškov, bo cena investicije, krepko presegala vrednost ocene investicije 195.000 . Iz tega razloga nas zanima, ali ima naročnik zagotovljenih več sredstev, ali bo v primeru preseganja ocene investicije posamezni ponudnik izločen?
hvala za odgovor

ODGOVOR


Naročnik nima zagotovljenih dodatnih sredstev. V primeru da bo/bodo ponudba (ena, ali vse) presegle zagotovljena sredstva bo naročnik ravnal skladno z določili ZJN-3, tako ponudbo štel za nedopustno.

Datum objave: 06.05.2020   12:58
VPRAŠANJE
Zagotoviti čiščenje odpadne vode v času gradnje ni enostavno, če se obstoječa naprava poruši in se na tem mestu gradi nova. Predvsem je to povezano s stroški, mobilnih prenosnih naprav za najem pa tako velikih ni. Po našem mnenju bi se v tem primeru morali bolj detailno osredotočiti na to problematiko in podati natančne rešitve/ugotovitve, da bodo konec koncev tudi ponudniki imeli enake pogoje k oddaji.

ODGOVOR


Med samo gradnjo nove ČN, je potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne vode, ki na lokacijo ČN doteka po obstoječi kanalizaciji. To se izvede z začasno mobilno napravo (tipska kontejnerska čistilna naprava), ki se jo lahko najame pri dobaviteljih teh naprav. Po preverjanju v Sloveniji obstajajo kar nekaj ponudnikov, ki daje v najem kontejnerske tipske čistilne naprave. Pri najemu je potrebno upoštevat, čas najema, ki je vezan s časom izgradnje ČN ter način obremenitve. Predpostavi se, da se bo na napravi izključno "čistil" le sušni dotok Qs. Ker je sistem kanalizacije mešan, se vsa ostala voda ( padavinska itd. ) razbremenjuje v obstoječem razbrmenilniku.

Datum objave: 06.05.2020   16:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:
1) Ali lahko ponudnik namesto betonskega bazena ponudi posode iz plastičnih mas?
2) Kdaj se lahko pričakuje objava projektne dokumentacije?
3) Prosimo za definicijo sestave odpadne vode, ki bo dotekala na čistilno napravo (Mešani komunalni sistem? Industrijske vode?)


ODGOVOR
1) Ponudnik lahko ponudi namesto betonskih bazenov, bazene iz plastične mase ( PE, PEHD, fiberglass, itd.) ali iz INOX AISI 304 materiala.
2) Izvleček projektne dokumentacije je objavljen na https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/razpisi ob ostali razpisni dokumentaciji.
3)
Povprečni letni pretok (komunalna odpadna voda) 15.000 m³/leto
Povprečni letni pretok (industrijska odpadna voda) 17.000 m³/leto
Koncentracija BPK5 517g/m³
Koncetracija KPK 720 g/m³
Koncetracija NH4 42 g/m³
Koncentracija fosfor (P) 10 g/m³
Koncetracija TSS 179,5 g/m³
Pri tem je potrebno upoštevat, da je kanalizacija izvedena v mešanem sistemu. Dotok se tako upošteva 2Qs.


Datum objave: 11.05.2020   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
na načrtih so vrisane običajne polžne grablje z kompaktorjem, v popisu pa je zahtevana kompaktna enota z maščobnikom in peskolovom. Kaj je potrebno nuditi? Gre za dve popolnoma različni opremi, kateri zahtevata vsak svoj način vgradnje in prostor.
lep pozdrav

ODGOVOR

Polžne grablje se nadomestijo z kompaktno enoto, v katerih se te grablje nahajajo, z maščobnikom in peskolovom, le te so predmet ponudbe (kompaktna naprava).