Dosje javnega naročila 003365/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 408.871,84 EUR

JN003365/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN003365/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN003365/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2020
JN003365/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN003365/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.10.2022
JN003365/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.10.2022
JN003365/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.10.2022
JN003365/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003365/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 104-251534
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16147
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
Referenčna številka dokumenta: 4300-84/2019, ODSICeP-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena po ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30% predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2020   07:12
VPRAŠANJE
Dober dan! Ocenjujemo, da naslednja dva certifikata izpolnjujeta pogoj, ki je zahtevan za programerja v Java tehnologiji: Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, SE 5. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Ustrezni certifikati morajo izkazovati stopnjo »Professional« in morajo biti veljavni. Če nek certifikat izpolnjuje ti zahtevi, potem je ustrezen. Če certifikat ni izrecno naveden (ne velja za certifikate, ki izpolnjujejo celo višjo stopnjo certificiranja), predlagamo dokazilo oz. pojasnilo o izpolnjevanju teh dveh pogojev.Datum objave: 11.06.2020   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali dopuščate izpolnjevanje zahtev za reference z več različnimi projekti, ali mora vse zahteve pokriti en sam projekt?

ODGOVOR
Da, dopušča se izpolnjevanje zahtev z več referenčnimi projekti, vrednost in produkcijsko delovanje pa mora izpolnjevati vsak izmed teh.Datum objave: 11.06.2020   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentu »RD01-Navodila_gospodarskim_subjekto_P.pdf« v točki »9.1.2.1 Tehnični pogoji oziroma sposobnost« zahtevate, da ponudnik predloži referenco razvoja in vzpostavitve vsaj enega (1) informacijskega sistema v vrednosti najmanj 170.000 EUR z DDV (brez osnovnega vzdrževanja), katerega bistvena lastnost je povezovanje z drugimi sistemi in prenos informacij med njimi ter je ta sistem v produkcijskem obratovanju, pri čemer dodatno zahtevate, da mora imeti navedeni referenčni sistem še vse naslednje lastnosti:
- uporaba vsebnikov na osnovi tehnologij Kubernetes/Docker/OpenShift,
- zasnova, izvedba in interpretacija ovojnice elektronskega dokumenta v obliki XML ter dokumentiranje shem XML v tekstualni in grafični obliki,
- izvedba izmenjave elektronskih dokumentov z zunanjimi sistemi prek spletnih storitev,
- izvedba časovno omejene hrambe elektronskih dokumentov znotraj informacijskega sistema,
- omogočena je avtentikacija uporabnikov in e-podpisovanje preko Storitve za spletno prijavo in e-podpis,
- omogočena sta kreiranje in verifikacija elektronskih podpisov z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil,
- razvoj večnivojske spletne aplikacije v tehnologiji Java.
V smislu 3. odstavka 15. člena ZPVPJN vas opozarjamo, da je citirana referenčna zahteva bistveno prestroga, v kolikor ne boste dopustili, da se referenčna sposobnost dokazuje s tremi referencami. Prosimo torej za potrditev, da lahko citiran referenčni pogoj iz točke 9.1.2.1 Navodil izpolnimo s tremi referencami.
Pri tem pojasnjujemo, da so »lastnosti«, glede katerih zahtevate, da jih referenčni sistem izpolnjuje (navedene v zgornjih alinejah) povsem neznačilne za en sistem (eno referenco), saj gre za zahteve, ki med sabo niso povezane, zato zahteva po izpolnjevanju vseh naštetih lastnosti v enem sistemu ni upravičena. Opozarjamo tudi, da naročniku izpolnjevanje vseh lastnosti v enem sistemu (torej v enem poslu) ne prinaša nikakršne prednosti oziroma ne izkazuje večje sposobnosti ponudnika za izvedbo naročila, zato je kumuliranje vseh lastnosti v enem sistemu neupravičeno in diskriminatorno do ponudnikov, ki izkazujejo svojo referenčno sposobnosti s tako različnimi zahtevanimi lastnostmi (kot jih zahteva naročnik v konkretnem primeru), vendar v treh projektih. S tem boste kot naročnik pridobil večje število konkurenčnih ponudb in zagotovil primerno konkurenco med ponudniki.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Referenčna sposobnost se lahko kumulativno izkazuje z več referenčnimi projekti. Mora pa vsak posebej izpolnjevati pogoj glede vrednosti in produkcijskega delovanja.Datum objave: 15.06.2020   14:43
VPRAŠANJE
Dober dan! Ocenjujemo, da naslednja dva certifikata izpolnjujeta pogoj, ki je zahtevan za programerja v Java tehnologiji: Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, SE 5. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
V skladu s točko 9.1.2.2.4. dokumentacije naročila morajo certifikati izkazovati stopnjo certificiranja »Professional« in morajo biti veljavni. Če nek certifikat izpolnjuje ti zahtevi, potem je ustrezen. V kolikor ponudnik v ponudbi predloži druge certifikate (od navedenih v predmetni točki, vključno z višjo stopnjo certificiranja) iz katerih ni razvidno izpolnjevanje zahtevanega, mora ponudnik poleg certifikata v ponudbi predložiti dokazilo iz katerega bo to razvidno.

S tem odgovorom se nadomesti odgovor na vprašanje z datumom objave 11.06.2020 07:12.
Datum objave: 15.06.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vaša zahteva, da morajo vsi referenčni projekti izpolnjevati pogoj glede vrednosti referenčnega projekta se nam ne zdi upravičena. Kadar drugi naročniki omogočajo izpolnitev referenčnih zahtev kumulativno, z več referenčnimi projekti, ni nikoli zahtevano, da morajo vsi projekti izpolnjevati pogoj glede vrednosti. Običajno naročniki zahtevajo, da pogoj glede vrednosti izpolnjuje vsaj en projekt ali da se temu pogoju zadosti z dvema ali tremi projekti kumulativno.
Naročnika prosimo, da spremeni zahteve iz točke 9.1.2.1. in dovoli, da se zahtevano vrednost projekta izkazuje z vsaj enim referenčnim projektom oz. kumulativno z dvema projektoma skupaj.
Hvala

ODGOVOR
V točki 9.1.2.1. Tehnični pogoji oz. sposobnost, se dopušča izpolnjevanje zahtev z več referenčnimi projekti, pri čemer pa mora zahtevano vrednost ter to da je sistem v produkcijskem delovanju izpolnjevati vsak izmed teh.Datum objave: 22.06.2020   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V dokumentu Tehnične specifikacije poglavje 2.2 Centralni katalog storitev (SI-CKS) je podana zahteva po vzpostavitvi univerzalnega in centralnega kataloga storitev in postopkov. V funkcionalnih specifikacijah pa je večkrat neveden JEP katalog storitev. Ali razumemo pravilno, da je poimenovanje "JEP katalog storitev" napaka in je potrebna izgradnja novega gradnika katalog storitev, ki bo uporabljen za potrebe SI-CEP in bo tudi vključeval vse EU zahteve/direktive?

ODGOVOR
Da, potrebna je izgradnja novega gradnika kataloga storitev skladno z zahtevami. V prilogi se res uporablja »JEP katalog storitev«, ki pa se dejansko nanaša na ta novi katalog, ki je predmet tega naročila. V fazi analize se pričakuje tudi analiza še najmanj 3 obstoječih katalogov (npr. SPOT, GOV.SI, interni katalog JEP, eUprava).Datum objave: 22.06.2020   14:50
VPRAŠANJE
V poglavju 6.4. Ponudnik storitev se predvideva uporaba modula oziroma del sistema SI-CEP. Ali je v sklopu tega modula predvidena dodatna razširitev ali uporaba novih funkcionalnosti SI-PASS, ki trenutno niso podprte?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, v okviru predmetnega naročila bo potrebno pripraviti vse funkcionalnosti SI-CeP. Za dostop do SI-CeP storitev bo potrebna prijava preko SI-CAS, izvedba uporabniškega vmesnika pa mora biti izvedena glede na zahteve uporabniškega vmesnika SI-PASS.Datum objave: 22.06.2020   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Tehnične specifikacije«, poglavje »2.1 2.1.Sistem za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)« naročnik navaja »Če v okviru potrjevanja PZI oz. ne bo drugače dogovorjeno, se bo SI-CeP najprej integriral na Enotno poslovno točko (v nadaljevanju EPT ), postopoma pa bo integriran tudi v druge sisteme, predvidoma najprej na portal eUprava .«
Ali razumemo prav, da izvedba teh funkcionalnosti ni predmet storitve »Izdelava informacijskega sistema po predloženih specifikacijah« temveč je predmet storitve »Računalniške storitve, povezane z nadgradnjami« ali »Nadgradnje in spremembe sistema«?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, stroški morebitnih dodatnih zahtev s strani ponudnikov storitev, ki se bodo integrirali na SI-CeP in katalog, ne bodo predmet storitve »Izdelava informacijskega sistema po predloženih specifikacijah«.

Datum objave: 22.06.2020   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Priloga 1 - Funkcionalne specifikacije«, poglavje »5. Modularna zgradba SI-CeP« je pri drugem gradniku navedeno, da bo nameščen pri ponudnikih storitev. Ali to pomeni, da bo tudi vsak ponudnik storitev zagotovil in vzdrževal podatkovno zbirko za hrambo pooblastil in ali je potrebno podpirati več različnih vrst podatkovnih zbirk (Oracle, MS SQL Server,). Če je odgovor pritrdilen, naj naročnik navede katere vrste podatkovnih zbirk je potrebno podpirati.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokončna izvedba bo še predmet analize in izdelave PZI. V razpisnih pogojih se zahteva sodelovanje strokovnjaka na področju podatkovnih baz Oracle.Datum objave: 22.06.2020   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Priloga 1 - Funkcionalne specifikacije«, poglavje »5. Modularna zgradba SI-CeP« je pri drugem gradniku navedeno, da bo nameščen pri ponudnikih storitev. Ali razumemo prav, da bodo podatki shranjeni samo pri posameznih ponudnikih? V nasprotnem primeru je predvidena podvojena shramba pooblastil na centralnem sistemu?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokončna izvedba bo določena v okviru Aktivnosti 1, ko je potrebno izvesti analizo, funkcionalno dekompozicijo, dokument PZI.Datum objave: 22.06.2020   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Priloga 1 - Funkcionalne specifikacije«, poglavje »9. Scenariji SI-CeP« je v več scenarijih predvideno, da se podpira tudi čezmejno sodelovanje. Ali lahko vse potrebne informacije o čezmejnih uporabnikih dobimo preko sistema SI-PASS? V primeru, da ne, katere integracije z drugimi sistemi na področju EU so potrebne, npr za validacijo subjektov, kjer sta za slovenske subjekte predvidena CRP in Register pravnih oseb?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
V tem trenutku ni mogoče podati teh podrobnosti. V Sloveniji je praksa, da se vedno prijavlja fizična oseba, ki pa se lahko prijavlja v imenu nekega poslovnega subjekta. V okviru SI-PASS se za slovenske državljane sklepa, da so zakoniti zastopniki tega podjetja. Za tuje uporabnike trenutno ni tovrstnih rešitev.

Preko mreže vozlišč eIDAS, ki je povezan s SI-PASS, se skladno z izvedbenim aktom »REGULATIONS COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1501 of 8 September 2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market« lahko pridobivajo podatki o fizičnih in pravnih osebah. Slednje se lahko pridobi samo v primeru, če neka država to podpira. Po trenutnem stanju priglašenih identifikacijskih shem je to možno samo za Nizozemsko. Vendar preko eIDAS vozlišč naravo povezave med fizično in pravno osebo ni podana. Iz tega sledi, da bo potrebno povezavo med fizično in pravno osebo pridobiti drugače, kar pa v trenutku ni možno natančno opredeliti.

MJU sodeluje tudi v pilotnem projektu SEMPER, kjer se podatki o pooblastilu prenašajo preko dodatne strukture eIDAS vozlišč. Ta struktura še nima pravne podlage, bo pa morda vključena v revizijo EU Uredbe eIDAS, ki se pričakuje v prihodnjem letu.

Na EU ravni se skladno z EU Uredbo za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG) pripravljajo tudi tehnične rešitve izvedbe izmenjave podatkov po načelu »samo enkrat«, ki bodo morda podpirale tudi prenos podatkov glede pooblaščanja.

V tem trenutku še ni enoznačnih usmeritev in bodo novosti glede tega predmet nadgradenj kot je navedeno tudi v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 22.06.2020   14:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Tehnične specifikacije«, poglavje »2.3 Povezane aktivnosti« pri večini točk navajate, da se bo v fazi analize in priprave PZI analiziralo vpliv posamezne točke na predmet JN, torej, da bo šele v fazi priprave PZI določen obseg funkcionalnosti, ki izhaja iz posamezne točke.
Ali razumemo prav, da izvedba teh funkcionalnosti ni predmet storitve »Izdelava informacijskega sistema po predloženih specifikacijah« temveč je predmet storitve »Računalniške storitve, povezane z nadgradnjami« ali »Nadgradnje in spremembe sistema«? V nasprotnem primeru morebitno odstopanje zaradi povečanja ali zmanjšanja funkcionalnosti iz tega dela presega 15 odstotkov storitve »Izdelava informacijskega sistema po predloženih specifikacijah« zato brez konkretnih specifikacij ni mogoče pripraviti primerljivih ponudb.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
V fazi analize bo potrebno proučiti vse povezane aktivnosti in jih smiselno upoštevati pri pripravi PZI. Za tiste pa, ki se še oblikujejo in niso dokončne, npr. »Aktivnosti Evropske komisije za izvajanje SDG« ali »Izvajanje projekta DE4A«, bodo predmet nadgradenj.Datum objave: 22.06.2020   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Tehnične specifikacije«, poglavje »2.1 2.1.Sistem za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)« naročnik navaja »Če v okviru potrjevanja PZI oz. ne bo drugače dogovorjeno, se bo SI-CeP najprej integriral na Enotno poslovno točko (v nadaljevanju EPT ), postopoma pa bo integriran tudi v druge sisteme, predvidoma najprej na portal eUprava .«
Ali razumemo prav, da izvedba teh funkcionalnosti ni predmet storitve »Izdelava informacijskega sistema po predloženih specifikacijah« temveč je predmet storitve »Računalniške storitve, povezane z nadgradnjami« ali »Nadgradnje in spremembe sistema«?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Že odgovorjeno v pojasnilu naročnika z dne 22. 6. 2020 ob 14.51 uri.Datum objave: 22.06.2020   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Priloga 1 - Funkcionalne specifikacije«, poglavje »13.2. Jedro elektronskih postopkov - JEP« je zapisano:
"JEP omogoča in vzpostavlja šifrant statusov, ki se morajo voditi in evidentirati med vodenjem postopkov ter hkrati že vzpostavlja interni katalog storitev, ki se bo v prihodnosti povezal s sistemi federativnih katalogov v vsej EU."
Če prav razumemo je del sistema JEP tudi že katalog storitev, ki se bo povezoval z EU sistemi. Ali to pomeni da mora biti katalog storitev, ki se vzpostavlja v tem JN zastavljen širše in je katalog storitev znotraj JEP samo podmnožica kataloga storitev, ki se izdela v tem JN?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, katalog storitev mora biti zastavljen širše. Glejte tudi odgovor, objavljen dne 22. 6. 2020 ob 14.46 uri.