Dosje javnega naročila 002725/2020
Naročnik: OBČINA LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Gradnje: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE OBČINA LOVRENC NA POHORJU«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 293.201,97 EUR

JN002725/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.05.2020
JN002725/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2020
JN002725/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.07.2020
JN002725/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002725/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Spodnji trg 8
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija
Marko Rakovnik
obcina@lovrenc.si
+386 26300550

Internetni naslovi
http://www.lovrenc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lovrenc.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17862
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE OBČINA LOVRENC NA POHORJU«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije DN 250 v dolžini L=1.201,35 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
45232410
45232420
45232440
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije DN 250 v dolžini L=1.201,35 m.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije DN 250 v dolžini L=1.201,35 m.
V času izvajanja del po tem javnem naročilu je predvideno, da se bodo na predmetnem območju sočasno izvajale tudi naslednje investicije izgradnje oziroma obnove: ureditev cestišč (širitev cestišč, gradnja pločnikov in kolesarskih poti), nadomestnega meteornega kanala in ostali komunalni vodi, kar ni predmet tega javnega naročila. Izvajalec mora izvedbo del po tej pogodbi uskladiti z ostalimi izvajalci. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da gre za sočasno gradnjo, kar pomeni, da se bodo dela gradnje kanalizacije na območju izvedbe del izvajala sočasno z drugimi investicijami.
Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 645
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo predmetnega projekta. V kolikor bodo za projekt pridobljena EU sredstva velja: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (v ključno s pojasnili).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno na naslovu naročnika in v sistemu e-JN. Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni brez možnosti dajanja ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo predmetnega projekta. V kolikor bodo za projekt pridobljena EU sredstva velja:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2020