Dosje javnega naročila 002560/2020
Naročnik: OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture na območju še-32 - 1. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 685.843,47 EUR

JN002560/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN002560/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN002560/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2020
JN002560/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002560/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208
SI
Šenčur
Slovenija
Anže Kavčič
anze.kavcic@sencur.si
+386 42519117

Internetni naslovi
https://www.sencur.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sencur.si/objava/257769

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17688
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne infrastrukture na območju še-32 - 1. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-32 - 1. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-32 - 1. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.05.2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208
Šenčur
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2020   11:49
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom je zapisano sledeče:
- potrebno je priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 15.000 EUR (stran 1/10)
- da je potrebno izkazati tehnično in strokovno sposobnost s tremi istovrstnimi projekti v vrednosti posameznega minimalno 500.000 EUR

V osnutku pogodbe je na strani 4/10 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predvidenih 10% vrednosti investicije.

Prosimo da investitor preveri usklajenost zapisanih vrednosti in jih ustrezno korigira.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik na tem mestu pojasnjuje, da je razpisna dokumentacija pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo in prosi ponudnike, da natančno berejo celotna navodila.

V prvi alineji govorite o finančnem zavarovanju za RESNOST PONUDBE (zahteva v navodilih ponudnikom), ki predstavlja del ponudbene dokumentacije in ga morajo predložiti vsi ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, v drugem odstavku (stran 4/10 vzorca pogodbe) pa govorite o finančnem zavarovanju za DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI, ki jo bo moral predložiti le najugodnejši ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila.

Vaša druga alineja pa se nanaša na POGOJ ZA SODELOVANJE, ki ga mora izpolnjevati vsak ponudnik, ki bo oddal ponudbo, in kaže na usposobljenost ponudnika, da je v preteklosti dela, ki so predmet tega javnega naročila, že uspešno izvedel in sicer v skladu z zahtevami naročnika iz konkretno zapisanega pogoja.Datum objave: 07.05.2020   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za reference navajate, da je gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vsaj tri (3) istovrstne projekte, vsakega posameznega v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Kot uspešno izveden istovrstni projekt se šteje zaključen projekt izgradnje komunalne infrastrukture oz. opremljanja stavbnih zemljišč.
Komunalne infrastrukture oz. opremljanja stavbnih zemljišč, zajema kanalizacijo, vodovod in ravnanje z odpadki.
Ali boste upoštevali posamezno referenco za izgradnjo kanalizacije, posamezno referenco za izgradnjo vodovoda in posamezno referenco za izgradnjo oz sanacijo odlagališč odpadkov?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Upoštevali bomo skupno referenco za opremljanje stavbnih zemljišč, ki vključuje vsaj gradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest.Datum objave: 07.05.2020   09:28
VPRAŠANJE
Ali mora referenca nujno vsebovati opremljanje stavbnih zemljišč?

ODGOVOR

Spoštovani,

tako je, referenca mora vsebovati opremljanje stavbnih zemljišč.


Datum objave: 11.05.2020   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Iz navodil ponudnikom je razvidno, da se zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR. Ali boste objavili vzorec finančnega zavarovanja?

ODGOVOR

Spoštovani,

Vzorca bančne garancije naročnik ne bo objavljal. Ponudniki oz. njihove banke bančno garancijo za resnost ponudbe pripravijo na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (oziroma vzorca objavljenega v navedenih pravilih).


Datum objave: 11.05.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali referenc ni potrebno dati v potrditev naročniku?

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne zahteva referenčnih potrdil potrjenih s strani naročnikov referenčnih poslov. Resničnost navedb bo naročnik preveril pri najugodnejšemu ponudniku. V kolikor pa ponudniki že razpolagajo s potrjenimi referencami, potem je zaželjeno, da slednje predložijo v ponudbi.Datum objave: 12.05.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas:
1. iz kakšnega materiala so cevi za meteorno kanalizacijo
2. iz kakšnega materiala so cevi za fekalno kanalizacijo
3. iz kakšnega materiala so jaški za fekalno kanalizacijo

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Cevi za meteorno kanalizacijo: PVC polivinil klorid
Cevi za fekalno kanalizacijo: PVC polivinil klorid
Jaški za fekalno kanalizacijo: PE - polietilenDatum objave: 12.05.2020   11:50
VPRAŠANJE
Ponovno sprašujemo iz kakšnega materiala naj bodo cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo, v popisu je namreč navedeno samo: "Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas....".

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Cevi za meteorno kanalizacijo: PVC polivinil klorid
Cevi za fekalno kanalizacijo: PVC polivinil klorid
Jaški za fekalno kanalizacijo: PE - polietilenDatum objave: 14.05.2020   08:12
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kakšne nosilnosti morajo biti LTŽ pokrovi za kandelabre?

ODGOVOR

Spoštovani,

Predvidena je vgradnja LTŽ pokrovov nosilnosti C 250.Datum objave: 14.05.2020   08:13
VPRAŠANJE
Iz kakšnega materiala naj bodo revizijski jaški za fekalno kanalizacijo?

ODGOVOR

Spoštovani,

Predlagamo vgradnjo revizijskih jaškov fekalne kanalizacije iz polietilena (PE).


Datum objave: 14.05.2020   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali morajo biti fekalni jaški (fi100 - 7kosov) nujno opremljeni z lestvami ali ne?

ODGOVOR

Spoštovani,

Vgradijo se revizijski jaški fekalne kanalizacije s pripadajočo lestvijo.Datum objave: 18.05.2020   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali za podizvajalca tudi zahtevate, da mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno zadnjega poslovnega leta vsaj SB6?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Spoštovani,

Iz navodil ponudnika je razvidno, da morajo v primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjevati vsi partnerji. Za morebitne podizvajalce izpolnjevanja pogoja ne zahtevamo.


Datum objave: 18.05.2020   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko referenčna dela izkazujemo s podizvajalcem?ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik skladno z veljavno zakonodajo in s prakso Državne revizijske komisije dovoljuje ponudnikom izpolnjevanje pogojev s podizvajalci, vendar mora ponudnik zagotoviti, da bo podizvajalec, ki ga je navedel v ponudbi in s katerim je izpolnjeval v razpisni dokumentaciji postavljene pogoje, tudi dejansko sodeloval pri izvedbi posla.

Tako se na primer v ponudbi ni mogoče sklicevati na reference ali kadre podizvajalca, če podizvajalec oziroma njegovi kadri ne bodo dejansko sodelovali tudi pri izvedbi tistih delov posla za katere je bila predložena referenca oziroma ga je ponudnik navedel kot subjekt, ki izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo z določili razpisne dokumentacije.Datum objave: 19.05.2020   07:49
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v spodnjih postavkah upoštevati tudi tipski kandelabrski temelj skupaj z jaškom in LTŽ pokrovom ali upoštevamo zgolj izkop jame in vkop temelja?

Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 90x50x90 cm z luknjo Ø 23 cm za natik kandelabra višine 8,0m, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. kos 12,0

Izkop jame v terenu III. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 70x40x70 cm z luknjo Ø 16 cm za natik kandelabra višine 6,0m, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. kos 14,0


Hvala vam za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

V postavki je treba upoštevati tudi temelj, torej izkop + dobava temelja + vkop temelja.


Datum objave: 19.05.2020   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas kolikšna je debelina sten jaškov kabelske kanalizacije v zavihku SN in NN omrežje.

ODGOVOR

Spoštovani,

Debelina stene 20 cm velja za jaške:

- kabelski jašek dimenzije 2,0×2,0×1,8 m
- kabelski jašek dimenzije 1,5×1,5×1,8 m
- kabelski jašek dimenzije 1,5×2,0×1,8 m
- kabelski jašek dimenzije 1,0×1,5×1,8 m

Debelina stene 15 cm velja za jašek

- kabelski jašek dimenzije 1,0×1,0×1,8 mDatum objave: 20.05.2020   07:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas kakšni betonski tlakovci so mišljeni? Dimenzija in oblika.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Predvideni so betonski tlakovci kvadratne oblike, dimenzij 20 x 20 cm, debeline od 6 do 8 cm, granitno svetla ali sive barve.
Tlakovci kot na primer: Oblak, tip linija premium kvadrat.Datum objave: 20.05.2020   08:03
VPRAŠANJE
Ali mora referenca vsebovati vse vrste del, ki so v popisu? Cesta, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod, JR, SN, NN, TK, igrišče, holtikultura, urbana oprema?

ODGOVOR

Spoštovani,

Referenca mora vključevati vsaj gradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest.


Datum objave: 20.05.2020   16:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Tlakovci Podlesnik tip Prestige Mega ne obstaja (zavihek: Igrišče, eko otok in hortikulturna ureditev, postavka 07.).
Ali lahko projektant določi drug tip tlakovca, ki mu mora tlakovanje ustrezati?

ODGOVOR

Spoštovani,

Predvideni so betonski tlakovci kvadratne oblike, dimenzij 20 x 20 cm, debeline od 6 do 8 cm, granitno svetla ali sive barve.
Tlakovci kot na primer: Oblak, tip linija premium kvadrat.Datum objave: 21.05.2020   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri ureditvi ekološkega otoka je postavka:
Dobava in montaža žične ograje viš. 1,6 m nad terenom, komplet z betonskim parapetom (šir. 20 cm, viš.50 cm nad terenom) in betonskimi stebri 20/20 cm ter potrebnim temeljem, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, vsemi ustreznimi gradbenimi in zemeljskimi deli (izkopi in betonski temelji).

Ali je mišljena ograja iz žičnega pletiva?ODGOVOR

Spoštovani,

tako je, mišljena je ograja iz žičnega pletiva.


Datum objave: 21.05.2020   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali je urbana oprema (klop, koš in pitnik) iz peskanega betona ali iz pranega betona (cenejša alternativa)??
Je koš z vgrajenim pepelnikom ali brez?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

urbana oprema (klop, koš) je iz peskanega betona, pitnik pa je iz inoxa.

Koš je brez vgrajenega pepelnika.Datum objave: 21.05.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je predmet projekta gradnja omrežji komunalne in energetske infrastrukture (cestno omrežje, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, transformatorska postaja (TP), javna razsvetljava, kabelsko in telefonsko omrežje, ureditev javnih zelenih površin in eko otoka). Tudi v 2. členu osnutka pogodbe je z enako vsebino opredeljen predmet pogodbe. Enako je zapisano v navodilih ponudnikom pod točko 1. Podatki o naročniku in postopku. Zato vas pozivamo, da tudi v poglavju C: Tehnična in strokovna sposobnost pod Pogoji za sodelovanje zapišete, da je se kot uspešno izveden istovrsten projekt šteje zaključen projekt izgradnje komunalne infrastrukture, torej izvedba fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest, kot ste zapisali v enem od odgovorov (datum objave 07.05.2020 08:12) S tem, ko zahtevate, da mora referenca nujno vsebovati opremljanje stavbnih zemljišč (datum objave 07.05.2020 9:28), strogo kršite temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo sorazmernosti, enakopravne obravnave in zagotavljanje konkurence med ponudniki. Ta konkretno postavljena, specifična zahteva (opremljanje stavbnih zemljišč) je oblikovana v nasprotju z ZJN-3 in favorizira posamezne ponudnike. Glede tega sedaj ne odgovarjati, da ste pogoje predmeta javnega naročila postavili objektivno, da vaše zahteve opravičujejo realne in dejanske potrebe..., kajti dejstvo je, da lahko stavbno zemljišče z fekalno kanalizacijo, vodovodnim omrežjem in cesto opremi vsak ponudnik, ki vrsto let uspešno in kakovostno gradi in obnavlja na kilometre kanalizacijska, vodovodna in cestnega omrežja, pri tem pa ni imetnik tako specifične reference, kot jo zahtevate vi. Zato vas pozivamo, da raje, kot da opravičujete svoje nezakonito ravnanje, ustrezno spremenite besedilo v poglavju C in dopustite, da se kot uspešno izveden istovrsten projekt šteje izvedba fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest, pri čemer pa ni nujno, da gre pri tem za opremljanje stavbnih zemljišč. S tem si boste zagotovili širši krog ponudnikov, večje število konkurenčnih ponudb in tako tudi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev.


ODGOVOR

Spoštovani,

Kot izhaja iz navodil ponudnika je predmet naročila izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-32 1. faza (cesta, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, gradbena dela na plinovodu, javni razsvetljavi, SK, NN in TK omrežju in ureditev javnih površin), torej opremljanje stavbnih zemljišč, zato je naročnik v skladu in sorazmerno z naročilom tudi oblikoval referenčni pogoj, pri katerem naročnik vztraja.

Na tem mestu pa naročnik ponovno pojasnjuje, da bo kot uspešno izveden istovrstni projekt, ob izpolnjevanju ostalih naročnikovih zahtev, štel opremljanje stavbnih zemljišč, ki vključuje vsaj gradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest.Datum objave: 21.05.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je predmet projekta gradnja omrežji komunalne in energetske infrastrukture (cestno omrežje, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, transformatorska postaja (TP), javna razsvetljava, kabelsko in telefonsko omrežje, ureditev javnih zelenih površin in eko otoka). Tudi v 2. členu osnutka pogodbe je z enako vsebino opredeljen predmet pogodbe. Enako je zapisano v navodilih ponudnikom pod točko 1. Podatki o naročniku in postopku. Zato vas pozivamo, da tudi v poglavju C: Tehnična in strokovna sposobnost pod Pogoji za sodelovanje zapišete, da je se kot uspešno izveden istovrsten projekt šteje zaključen projekt izgradnje komunalne infrastrukture, torej izvedba fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest, kot ste zapisali v enem od odgovorov (datum objave 07.05.2020 08:12) S tem, ko zahtevate, da mora referenca nujno vsebovati opremljanje stavbnih zemljišč (datum objave 07.05.2020 9:28), strogo kršite temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo sorazmernosti, enakopravne obravnave in zagotavljanje konkurence med ponudniki. Ta konkretno postavljena, specifična zahteva (opremljanje stavbnih zemljišč) je oblikovana v nasprotju z ZJN-3 in favorizira posamezne ponudnike. Glede tega sedaj ne odgovarjati, da ste pogoje predmeta javnega naročila postavili objektivno, da vaše zahteve opravičujejo realne in dejanske potrebe..., kajti dejstvo je, da lahko stavbno zemljišče z fekalno kanalizacijo, vodovodnim omrežjem in cesto opremi vsak ponudnik, ki vrsto let uspešno in kakovostno gradi in obnavlja na kilometre kanalizacijska, vodovodna in cestnega omrežja, pri tem pa ni imetnik tako specifične reference, kot jo zahtevate vi. Zato vas pozivamo, da raje, kot da opravičujete svoje nezakonito ravnanje, ustrezno spremenite besedilo v poglavju C in dopustite, da se kot uspešno izveden istovrsten projekt šteje izvedba fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest, pri čemer pa ni nujno, da gre pri tem za opremljanje stavbnih zemljišč. S tem si boste zagotovili širši krog ponudnikov, večje število konkurenčnih ponudb in tako tudi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot izhaja iz navodil ponudnika je predmet naročila izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-32 1. faza (cesta, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, gradbena dela na plinovodu, javni razsvetljavi, SK, NN in TK omrežju in ureditev javnih površin), torej opremljanje stavbnih zemljišč, zato je naročnik v skladu in sorazmerno z naročilom tudi oblikoval referenčni pogoj, pri katerem naročnik vztraja.

Na tem mestu pa naročnik ponovno pojasnjuje, da bo kot uspešno izveden istovrstni projekt, ob izpolnjevanju ostalih naročnikovih zahtev, štel opremljanje stavbnih zemljišč, ki vključuje vsaj gradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest.Datum objave: 21.05.2020   13:09
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva tudi reference s področja komunalne infrastrukture, kjer se ni opremljalo stavbna zemljišča. Po vrsti del gre za enakovredna dela.

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot izhaja iz navodil ponudnika je predmet naročila izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-32 1. faza (cesta, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, gradbena dela na plinovodu, javni razsvetljavi, SK, NN in TK omrežju in ureditev javnih površin), torej opremljanje stavbnih zemljišč, zato je naročnik v skladu in sorazmerno z naročilom tudi oblikoval referenčni pogoj, pri katerem naročnik vztraja.

Na tem mestu pa naročnik ponovno pojasnjuje, da bo kot uspešno izveden istovrstni projekt, ob izpolnjevanju ostalih naročnikovih zahtev, štel opremljanje stavbnih zemljišč, ki vključuje vsaj gradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja in ureditev cest.