Dosje javnega naročila 002710/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Blago: Povečanje kapacitet obstoječih diskovnih polj z garancijskim vzdrževanjem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 335.599,38 EUR

JN002710/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002710/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN002710/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN002710/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002710/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 086-203999
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351451/RD_IC-DRC-4.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17660
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Povečanje kapacitet obstoječih diskovnih polj z garancijskim vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: IC-DRC-4-007/20-B; 430-13/2020-DI/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30234000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in implementacija dodatne opreme z garancijskim vzdrževanjem za primarni in sekundarni podatkovni center naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30234000
30234100
30234600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in implementacija dodatne opreme z garancijskim vzdrževanjem za primarni in sekundarni podatkovni center naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Sredi marca 2020 je zaradi uvedbe kriznih razmer v SLO (COVID-19) za veliko št. zaposlenih naročnika uvedeno oddaljeno delo, za kar je ZZZS vzpostavil vrsto novih strežnikov in vklopil dodatna beleženja in analizo varnostnih dogodkov. To je obremenilo disk. sisteme do meja, da so se diskovne kapacitete zapolnile bistveno hitreje, kot je bilo načrtovano. 24.3.2020 je bila na ZZZS zabeležena zaustavitev strežnikov zaradi pomanjkanja prostora za izvajanje varnostnih kopij. S skrajnimi ukrepi je ZZZS prerazporedil kapacitete vendar je pričakovati, da se bo to dogajalo še naprej.
Ker so krizne razmere (zaradi COVID-19) prisotne po celotnem svetu, se z enako težavo sooča večina uporabnikov, hkrati pa prihaja do zastojev v proizvodnji in kritičnem zmanjševanju zalog ponudnikov kar povzroča, da bo tovrstna naročila vse težje realizirati v rokih, ki so za naročnika še sprejemljivi.
K povečanju kapacitet je potrebno pristopiti nemudoma, da ne pride do zaustavitve vseh strežnikov v x86 okolju.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2020   15:00
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 6, točka 4 je navedeno, da mora ponudnik izpolniti in podpisati obrazec V-5 "Tehnične specifikacije". Ali je dovolj, če ponudnik ta obrazec na koncu samo podpiše in žigosa ter navede datum, saj je obrazec s tehničnimi specifikacijami že izpolnjen?

ODGOVOR
V obrazcu V-5 ''Tehnične specifikacije'' je potrebo izpolniti vsa sivo obarvana polja (3 polja) na koncu obrazca ter ga podpisati in žigosati.Datum objave: 06.05.2020   15:12
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da je dovolj, če ponudnik predloži scan (kopijo preko eJN) bančne garancije za resnost ponudbe v kolikor jo ima v fizični obliki? Ali se original pošlje na vaš naslov ali original obdrži ponudnik?

ODGOVOR
Zahvaljujemo se vam za vprašanje.
Našo zahtevo po predložitvi sken-a fizičnega fin. zavarovanja za resnost ponudbe v okviru ostale ponudbene dokumentacije preko portala eJN ste pravilno razumeli.
ZJN-3 določa kot (praviloma) obvezno elektronsko oddajanje ponudb, izvirnika fin. zavarovanja za resnost ponudbe pa naročnik ne potrebuje, saj je med pogoje tega zavarovanja (glej obrazec v razpisni dokumentaciji) dal, da se lahko unovči brez predložitve dodatnih listin poleg naročnikove izjave (in zahteve za plačilo).
Ob tem vas še prijazno opozarjamo, da bodite pri zagotovitvi tega zavarovanja še posebej skrbni, saj glede na ZJN-3 in prakso DKOM popravljanje/dopolnjevanje zavarovanja za resnost ponudbe po roku za oddajo ponudb praviloma ni dopustno in v primeru njegove neustreznosti praviloma sledi avtomatična izključitev ponudnika.Datum objave: 08.05.2020   12:04
VPRAŠANJE
Garancija za resnost ponudbe bo izdana po vsebini vzorca iz razpisne dokumentacije in podpisana z digitalnim certificiranim potrdilom.
To je za vas sprejemljivo, kajne?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 11.05.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentaciji poleg navedenih tehničnih značilnosti zahtevate:
»Popolna kompatibilnost z obstoječo strojno in programsko opremo naročnika (nova oprema ne sme zahtevati menjave ostalih že obstoječih komponent, ki jih ima naročnik).«
V obeh primerih (Hitachi Vantara VSP G350 ter VSP G200) gre glede na informacije, pridobljene v razpisni dokumentaciji za JN002752/2018-B01, za skoraj 200% povečanje kapacitet (G350) , oz. 100% povečanje kapacitet (G200).

Glede na to in napredek tehnologije v dveh letih, predlagamo da lahko ponudimo novejša, zmogljivejša diskovna polja, ki bodo nadomestila obstoječa diskovna polja, z ustrezno skupno kapaciteto (obstoječa + nadgradnja). Diskovna polja (po sistemu impelementacija »na ključ«), ki bi jih ponudili, ustrezajo tehničnim zahtevam tako JN002752/2018-B01, kot tega JN in omogočajo migriranje podatkov z obstoječih diskovnih polj. Prosimo, da to potrdite kot ustrezno rešitev?

Hkrati pa nudimo tudi odkup vaše obstoječe opreme (2x G350, 3x G200). Prosimo, da to potrdite?

Dodatno vpr: ali je lahko centralni nadzor visokorazpoložljivih diskovnih polj (namesto G350) izveden kot oblačna storitev proizvajalca diskovnega polja?
V JN iz leta 2018 je bila podana tudi zahteva po takojšnji ali naknadni certifikaciji diskovnih polj pri Arhivu RS. Predlagamo, da lahko ponudimo najnovejši model diskovnih polj z naknadno opravljeno certifikacijo pri Arhivu RS v najkrajšem možnem času. Prosimo, da to potrdite kot ustrezno rešitev?

Hvala za odgovore in lep pozdrav


ODGOVOR
Zahvaljujemo se vam za vljudno postavljeni predlog, a naročnik vztraja pri zahtevah, kot jih je zapisal v objavljeno razpisno dokumentacijo.

Naročnik je v skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-3 v povabilu k sodelovanju, ki je del razpisne dokumentacije (obrazec V-0-Povabilo k sodelovanju), utemeljil razloge nujnosti za skrajšanja minimalnega roka za oddajo ponudb, in sicer zaradi hudega pomanjkanja kapacitet za produkcijsko delovanje skoraj 250 strežnikov, ki si delijo diskovne kapacitete, in nujnosti čimprejšnje pridobitve dodatnih kapacitet, da ne bi prišlo do zaustavitve vseh strežnikov v x86 okolju.

Pobuda zainteresiranega ponudnika je z vidika tehnološkega napredka na področju diskovnih polj atraktivna, vendar je naročnik zaradi ogrožanja produkcijskega delovanja informacijskega sistema naročnika ni predvidel, saj menjava 5 diskovnih sistemov na lokacijah po Sloveniji podaljša čas zagotovitve dodatnih kapacitet za vsaj nekaj mesecev ob intenzivnem delu celotnega teama strokovnjakov informacijskega centra naročnika (omrežje, strojna infrastruktura, skrbniki strežnikov in aplikacij). Implementacija take rešitve je kompleksna, saj vključuje naslednje časovno zahtevne naloge:
paralelna postavitev nove infrastrukture, morda celo širitev kapacitet obstoječih SAN optičnih stikal ali zamenjava z novimi (če niso kompatibilni z novimi polji),
vzpostavitev povezav (vidljivost) z obstoječim diskovnim poljem, strežniki in omrežjem v vseh segmentih, na centralni lokaciji, rezervni lokaciji in terciarni,
testiranje delovanja novo postavljenega okolja - redundančni testi, testi visoke razpoložljivosti in neprekinjenega poslovanja (preklop na drugo lokacijo),
migracija 50 TB oz. 100TB podatkov na nova diskovna polje, ki mora potekati brezprekinitveno in s čim manjšim vplivom na delovanje (izvedba preko noči in med vikendi) ter v sodelovanju s skrbniki posameznih strežnikov,
vzpostavitev nadzornega sistema z alarmiranjem v primeru izpada ter usposabljanje delavcev naročnika za upravljanje.

Naročnik bi s privolitvijo v predlagano varianto zaradi, s strani naročnika ocenjenega večmesečnega časovnega zamika iz naslova priprave sprememb razpisne dokumentacije, daljših rokov dobave in implementacije ter potrebe po dodatni pomoči zunanjih partnerjev, dodatnih mrežnih in kadrovskih virih naročnika, ogrozil produkcijsko delovanje svojega informacijskega sistema in izničil namen predmetnega odprtega postopka s skrajšanim rokom zaradi nujnosti.

Poleg tega je v teku tudi implementacija elektronskega arhiva, ki mora biti certificirano pri Arhivu RS v naslednjih 3 mesecih, sicer se aktivnosti migracije podatkov iz eVEM ne morejo in ne smejo nadaljevati.