Dosje javnega naročila JN6620/2012
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN6620/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2012
    JN6620/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 20. 6. 2012
Številka objave: JN6620/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Branka Žerdoner, SI-3320 VELENJE.
Tel. 03 896 82 47. Telefaks 03 896 82 40. E-pošta branka.zerdoner@gmail.com.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.scv.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Energetska sanacija Šolskega centra Velenje, faza I.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ŠC Velenje, Trg mladosti 3, Velenje.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: V okviru projekta je predvidena izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del za projekt Energetska sanacija Šolskega centra Velenje, faza I – prenova zunanjega ovoja.
Dela se bodo izvajala na stavbah Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3 (stavbe A, B, C, D in športna dvorana).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami)
45214200 (Gradbena dela na šolskih stavbah)
45214220 (Gradbena dela na srednji šoli)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik ESA-003/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 7. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 7. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.scv.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2012   07:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko organizirate ponoven ogled, saj smo šele zdaj videli objavo.

ODGOVOR:
Spoštovani!
Naročnik bo organiziral ponoven ogled v ponedeljek 02.07.2012 ob 13:30 uri.
Lep pozdrav!

Datum objave: 29.06.2012   07:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!

ugotavljamo, da mape Razpisna dokumentacija ni mogoče odpreti oz. so v njej neuporabni podatki.
prosimo za ukrepanje.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani!
Naročnik je opravil ponovno preverbo ustreznosti posredovane dokumentacije, pri čemer je ugotovil, da vse posredovane datoteke delujejo brezhibno. V vprašanju opisana napaka je najverjetneje posledica nezdružljivosti ponudnikove programske opreme, ki se lahko odpravi z namestitvijo ustrezne posodobitve oziroma ustreznega pretvornika.
Lep pozdrav!

Datum objave: 29.06.2012   07:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!
Zaradi tehničnih težav pri odpiranju datotek smo zamudili rok za ogled objekta. Prosimo, da razpišete dodatni rok za obvezen ogled objekta!

hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Spoštovani!
Naročnik je že v predhodnih odgovorih razpisal nov rok za ogled.
Lep pozdrav!

Datum objave: 02.07.2012   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

Radi bi vas opozorili, da je AJPES obnovil lestvico bonitetnih ocen, iz letnih poročil za leto 2010, ki velja od 13.5.2011 dalje in jo je AJPES objavil tudi na svoji spletni strani. Po prejšnjem ocenjevanju je bila zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti povprečna pri bonitetni oceni SB5, sedaj pa je pri SB7. Spremenili so se tudi opisi bonitetnih ocen in bonitetna ocena. SB5 pomeni še vedno nadpovprečno poravnavanje obveznosti, kar je primerljivo s prejšnjo oceno SB4, zato bi bilo pravilno, da bi popravili kriterij na SB7.
Zgoraj navedeno potrjujejo tudi novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.

Pozivamo vas, da popravite razpisne pogoje na SB7, sicer bomo pred rokom za oddajo ponudb vložili revizijo na postopek.


ODGOVOR:
Spoštovani!

Naročnik besedilo pogoja 8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV spreminja na način, da se besedilo:
»Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5 ali boljšo.
Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo.
Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo.«
nadomesti z besedilom:
»Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.
V primeru, če ima ponudnik ali partner bonitetno oceno SB7, se višina zavarovanja opredeljenega v točki 2.8 razpisne dokumentacije poveča na 20% pogodbene cene (brez DDV).
V primeru, če ima ponudnik ali partner bonitetno oceno SB6, se višina zavarovanja opredeljenega v točki 2.8 razpisne dokumentacije poveča na 15% pogodbene cene (brez DDV).
V primeru, če ima ponudnik ali partner bonitetno oceno SB5 ali boljšo višina zavarovanja opredeljenega v točki 2.8 razpisne dokumentacije ostaja 10% pogodbene cene (brez DDV).
Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.
Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.«
Določbe razpisne dokumentacije, ki jih predmetna sprememba ne spreminja ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.07.2012   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj nam ne odgovorite na vprašanje, ki smo ga vam poslali zaradi bonitetne ocene?ODGOVOR:
Naročnik je odgovor v zakonsko določenem roku podal v predhodnih objavah.