Dosje javnega naročila JN2643/2012
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 
Gradnje: Gradbena dela na domu upokojencev
ZJN-2: Odprti postopek

JN2643/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
JN3117/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2012
JN3196/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2012
JN3273/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2012
    JN2643/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na domu upokojencev

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2643/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, Kontakt: mag. Marko Slavič, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 2 48 06 100. Telefaks +386 2 47 13 157. E-pošta marko.slavic@danica-vogrinec.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.danica-vogrinec.si/
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Socialno varstvo
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR (1. FAZA)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Veselova ulica 3, 2000 Maribor
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR (1. FAZA) v obsegu:
- energetska sanacija ovoja objekta DOM I Pobrežje,
- energetska sanacija ovoja objekta DOM II Pobrežje,
- energetska sanacija ovoja objekta DOM III Pobrežje,
- energetska sanacija ovoja objekta Tabor,
- prenova prezračevanja pralnice in likalnice na Pobrežju.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45215212 (Gradbena dela na domu upokojencev)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 1/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 30. 3. 2012
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 30. 3. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Dom Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva ulica 9, 2000 Maribor – sejna soba
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Tehnični del razpisne dokumentacije je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na http://www.danica-vogrinec.si/, pod rubriko JAVNA NAROČILA.

Za možnost spoznanja in ocenitve stanja ter pridobitve vseh podatkov, ki bi jih ponudnik lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe bo naročnik organiziral ogled objektov, v katerem in v zvezi s katerim se bo javno naročilo izvajalo, in sicer:

- dne 15.03.2012 ob 10:00 uri (zbirna lokacija – glavni vhod Doma I Pobrežje),
- dne 16.03.2012 ob 10:00 uri (zbirna lokacija – glavni vhod Doma Tabor),

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri ogledu objektov oz. razpisanih del, ki so predmet naročila, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik).

Ogled objekta je s strani naročnika priporočljiv, ne pa obvezen za ponudnika!

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/2124-110543270468352/Razpisna_doku
mentacija_DDV_ENERGETSKA_SANACIJA__1._faza.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3117/2012, Gradnje: Gradbena dela na domu upokojencev; datum objave: 21. 3. 2012
  • JN3196/2012, Gradnje: Gradbena dela na domu upokojencev; datum objave: 22. 3. 2012
  • JN3273/2012, Gradnje: Gradbena dela na domu upokojencev; datum objave: 26. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2012   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VI.3) DODATNE INFORMACIJE
Tehnični del razpisne dokumentacije je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na http://www.danica-vogrinec.si/, pod rubriko JAVNA NAROČILA.

Popisa del na tem naslovu ni!

ODGOVOR:
Tehnični del razpisne dokumentacije je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na povezavi: http://www.danica-vogrinec.si/index.php/javna-narocila.


Datum objave: 15.03.2012   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Odpremo lahko samo razpisno dokumentacijo ,prosimo za popise del.

Hvala.

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 1.

Datum objave: 19.03.2012   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Naprošam vas, da preverite zakaj ni možen prenos razpisne dokumentacije in sicer naslednjih datotek:
- vodilna mapa in načrt arhitekture PZI (prenova ovoja)– Pobrežje
- vodilna mapa in načrt arhitekture PZI (prenova ovoja) – Tabor
- varnostni načrt – Pobrežje
- varnostni načrt – Tabor

prenos ni možen ne z Mozilla Firefox, kot tudi ne z Internet Explorer 7 ali novejšim.

Prosimo za hitro odpravo napak

ODGOVOR:
Povezava zaradi vzdrževalnih del na strežniku ni delovala danes dne 19.03.2012 cca. 2 uri. Napaka je odpravljena.

Za nevšečnosti se vam opravičujemo!

Datum objave: 19.03.2012   15:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, kje je možno dobiti popis del?lp

ODGOVOR:
Popisi del so objavljeni na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na povezavi: http://www.danica-vogrinec.si/index.php/javna-narocila.

Datum objave: 20.03.2012   16:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Glede na zahteve v razpisni dokumentaciji o bonitetni oceni ponudnika ste postavili pogoj da, mora ponudnikova bonitetna ocena znašati najmanj od SB1 do SB5. Glede na splošno stanje gospodarstva v Sloveniji posebej pa še v gradbeni dejavnosti, se je za leto 2010 bonitetna ocena vsem gospodarskim subjektom bistveno poslabšala. Zato vas prosimo, da omenjeni kriterij oz. pogoj ustrezno spremenite, tako da bo možno sodelovanje ponudnikov z bonitetno oceno SB7. Glede spremembe bonitetne ocene, da bi se pogoj spremenil vsaj na bonitetno oceno SB7, vam spodaj citiramo uradno stališce AJPESA in sicer:
»Kljub dejstvu, da je vec kot polovici vseh slovenskih podjetij pripisana bonitetna ocena SB5 ali boljša, pa je zaradi eksponentnega narašcanja verjetnosti neplacila po bonitetnih ocenah povprecna napovedana verjetnost neplacila v 7 bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) približno enaka povprecni verjetnosti neplacila kot velja za vsa slovenska podjetja. Bonitetna ocena SB6 torej pomeni nadpovprecno, ocena SB7 pa povprecno zmožnost podjetja za poravnanje svojih obveznosti. Ker se zavedamo, da se pri prijavah na javne razpise velikokrat zahteva bonitetna ocena SB5 (kot zadnja investicijska ocena po lanskem modelu), bomo o letošnjih novostih v procesu ocenjevanja kreditnega tveganja v naslednjem tednu obvestili zavezance za javna narocila in Državno revizijsko komisijo.« to besedilo je AJPES uradno že objavil konec meseca maja 2011.
Prosimo vas, da premislite glede bonitetne ocene in upoštevate zgoraj navedeno uradno stališce
AJPESA, saj bonitetna ocena ni edini pokazatelj dobrega finančnega stanja podjetja.

ODGOVOR:
Naročnik ponudnike poziva, naj upoštevajo popravek poglavja III.2.B.1.3. razpisne dokumentacije – ekonomsko-finančni pogoji in sicer na sledeč način:

PREJ:
3. ima izkazano kreditno tveganje v letu 2010 kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB5 (S.BON-1/P oz. BON-1SP).
(V primeru, da ima ponudnik status samostojnega podjetnika, mora imeti le-ta pri vseh bankah bonitetno oceno vsaj B)

SPREMEMBA:
3. ima izkazano kreditno tveganje v letu 2010 kot poslovni subjekt z bonitetno oceno od SB1 do SB6 (S.BON-1/P oz. BON-1SP).
(V primeru, da ima ponudnik status samostojnega podjetnika, mora imeti le-ta pri vseh bankah bonitetno oceno vsaj B)

Prosimo, da ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo nova izhodišča v celoti, za kar bo objavljen tudi popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.03.2012   16:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na zahteve v razpisni dokumentaciji za ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika ste postavili pogoj da, mora ponudnikova bonitetna ocena znašati najmanj od SB1 do SB5. Glede na splošno stanje gospodarstva v Sloveniji posebej pa še v gradbeni dejavnosti, se je za leto 2010 bonitetna ocena vsem gospodarskim subjektom bistveno poslabšala. Zato vas prosimo, da omenjeni kriterij oz. pogoj ustrezno spremenite, tako da bo možno sodelovanje ponudnikov z bonitetno oceno SB6. Glede spremembe bonitetne ocene, da bi se pogoj spremenil vsaj na bonitetno oceno SB6, vam spodaj citiramo uradno stališče AJPESA in sicer:

»Kljub dejstvu, da je več kot polovici vseh slovenskih podjetij pripisana bonitetna ocena SB5 ali boljša, pa je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah povprečna napovedana verjetnost neplačila v 7 bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) približno enaka povprečni verjetnosti neplačila kot velja za vsa slovenska podjetja. Bonitetna ocena SB6 torej pomeni nadpovprečno, ocena SB7 pa povprečno zmožnost podjetja za poravnanje svojih obveznosti.
Ker se zavedamo, da se pri prijavah na javne razpise velikokrat zahteva bonitetna ocena SB5 (kot zadnja investicijska ocena po lanskem modelu), bomo o letošnjih novostih v procesu ocenjevanja kreditnega tveganja v naslednjem tednu obvestili zavezance za javna naročila in Državno revizijsko komisijo.« to besedilo je AJPES uradno že objavil konec meseca maja 2011.

Prosimo vas, da premislite glede bonitetne ocene in upoštevate zgoraj navedeno uradno stališče
AJPESA.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 5.

Datum objave: 20.03.2012   16:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na to, da gre za energetsko sanacijo objektov na dveh različnih lokacijah (Pobrežje in Tabor), naročnika naprošamo, da omogoči ponudnikom oddajanje ponudbe le za eno lokacijo.

Predlagamo tudi, da se glede na vrednost posameznega sklopa, prilagodijo pogoji glede referenc.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v katerem bo korigiral sledeče:
1. javno naročilo bo razdeljeno na dva sklopa in sicer: sklop 1 – ENERGETSKA SANACIJA OVOJA OBJEKTOV IN PRENOVA PREZRAČEVANJA KUHINJE IN LIKALNICE NA POBREŽJU in sklop 2 - ENERGETSKA SANACIJA OVOJA OBJEKTA NA TABORU. Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo posameznega sklopa ali obeh sklopov.
2. glede na delitev javnega naročila na sklopa, so korigirani tehnični pogoji v poglavju III.2.B.33. razpisne dokumentacije in sicer na sledeč način:
- Sklop 1: v zadnjih petih (5) letih je izgradil ali prenovil vsaj tri (3) objekte visokih gradenj v vrednosti del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV) za posamezni objekt oz. naročilo.
- Sklop 2: v zadnjih petih (5) letih je izgradil ali prenovil vsaj tri (3) objekte visokih gradenj v vrednosti del minimalno 150.000,00 EUR (z DDV) za posamezni objekt oz. naročilo.
V kolikor ponudnik ponuja izvedbo obeh sklopov, mora za posamezni sklop izkazati različne reference.

Prosimo, da ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo nova izhodišča v celoti, za kar bo objavljen tudi popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.03.2012   16:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da objavite načrt strojnih instalacije za prenovo prezračevanja kuhinje in likalnice na Pobrežju. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Vse ponudnike obveščamo, da je načrt strojnih instalacije objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na povezavi: http://www.danica-vogrinec.si/index.php/javna-narocila.

Datum objave: 20.03.2012   16:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo glede izvedbe fasade na betonskih delih objektov Pobrežje, kjer je povečini predvideno oblaganje s toplotno izolacijo iz mineralne kamene volne deb. 4 cm. Po ogledu se nam poraja pomislek, da je možno, v kolikor obstoječa sestava, ki se odstranjuje (predvideno: izolacija 3 cm, zračni sloj 3 cm in klinker opeka 12 cm), ni debeline 18 cm, ampak manj, da bo potrebno betonske dele oblagati z debelejšo toplotno izolacije (možno tudi do 8 cm).

Prosimo za pojasnilo!

ODGOVOR:
Debelina topotne izolacije 4 cm izhaja iz potrebe po sanaciji toplotnega mostu in poravnavi fasadne površine (glej detajl št. D5), pri čemer pa dopuščamo možnost, da bo v praksi prišlo do odstopanja. Neglede na navedeno mora biti fasadna površina poravnana na predpisano debelino izolacije 22 cm na površinah, kjer se odstranjuje fasadna opeka, kot je razvidno iz detajlov, ter kar mora ponudnik pri ceni določila pogodbe »na ključ« upoštevati.

Datum objave: 20.03.2012   16:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da spremeni pogoj glede bonitete podjetja, in sicer vsaj na boniteto SB6.

Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 5.

Datum objave: 20.03.2012   16:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v razpisni dokumentaciji ste postavili pogoj da, mora ponudnikova bonitetna ocena znašati najmanj SB5. Prosimo, da omenjeni kriterij oz. pogoj ustrezno spremenite, tako da bo možno sodelovanje ponudnikov z bonitetno oceno SB6.
Citiramo uradno stališče AJPESA in sicer:
»Kljub dejstvu, da je vec kot polovici vseh slovenskih podjetij pripisana bonitetna ocena SB5 ali boljša, pa je zaradi eksponentnega narašcanja verjetnosti neplacila po bonitetnih ocenah povprecna napovedana verjetnost neplacila v 7 bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) približno enaka povprecni verjetnosti neplacila kot velja za vsa slovenska
podjetja. Bonitetna ocena SB6 torej pomeni nadpovprecno, ocena SB7 pa povprecno zmožnost podjetja za poravnanje svojih obveznosti.
Ker se zavedamo, da se pri prijavah na javne razpise velikokrat zahteva bonitetna ocena SB5 (kot zadnja investicijska ocena po lanskem modelu), bomo o letošnjih novostih v procesu ocenjevanja kreditnega tveganja v naslednjem tednu obvestili zavezance za javna narocila in Državno revizijsko komisijo.«
Prosimo vas, da premislite glede bonitetne ocene in upoštevate zgoraj navedeno uradno stališce AJPESA.
Prosim, da upoštevate gornje navodilo in razpis v tej točki ustrezno spremenite.

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 5.

Datum objave: 22.03.2012   11:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zaradi vseh sprememb in kratkega roka od objave naročila do oddaje ponudbe, prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj 14 dni. Hvala

ODGOVOR:
Vse ponudnike naprošamo, da upoštevajo korekcijo poglavja II.9. in II.12. razpisne dokumentacije in sicer na sledeč način:

II. 9. Postopek za oddajo ponudb:
PREJ:
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče) na naslov: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – tajništvo.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 30.03.2012 do 11.00 ure.

SPREMEMBA:
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče) na naslov: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – tajništvo.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 06.04.2012 do 11.00 ure.

II. 12. Odpiranje ponudb:
PREJ:
Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb dne 30.03.2012 ob 13:00 uri, v prostorih DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

SPREMEMBA:
Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb dne 06.04.2012 ob 13:00 uri, v prostorih DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Sprememba bo objavljena kot popravek št. 2 na Portalu JN.


Datum objave: 23.03.2012   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!

Glede na to, da ste razpis razdelili na sklope nas zanima vrednost zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe
za :

sklop 1
sklop 2
oba sklopa

Prav tako nas zanima, kdo je v prumeru skupne ponudbe dolžan dati garancije :
1. poslovodeči
2. eden izmed ponudnikov v skupni ponudbi
3. ??

hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Skladno s točko II.4.K. razpisne dokumentacije mora ponudnik priložiti 1 (eno) garancijo banke za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, neglede na število sklopov, ki jih ponuja.

V primeru skupne ponudbe je bančne garancije dolžan predložiti poslovodeči.Datum objave: 23.03.2012   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Ali lahko v primeru skupne ponudbe bančno garancijo za resnost ponudbe in izjave banke priloži soponudnik in ne poslovodeči ponudnik?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
V primeru skupne ponudbe je bančne garancije in izjave bank dolžan predložiti poslovodeči.

Datum objave: 23.03.2012   16:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti za sklop 2 referenca samo za prezračevanje v višini 150.000,00EUR?

ODGOVOR:
Skladno s pogojem iz točke II.2.B.3. razpisne dokumentacije so za sklop 2 zahtevane sledeče reference: v zadnjih petih (5) letih je izgradil ali prenovil vsaj tri (3) objekte visokih gradenj v vrednosti del minimalno 150.000,00 EUR (z DDV) za posamezni objekt oz. naročilo.

Na razpisnem obrazcu 7/2 je napaka, zato bo ta obrazec korigiran kot popravek na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 27.03.2012   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede nas to, da se je podaljšal rok za oddajo ponudbe nas zanima ali se posledično podaljša tudi rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Vsa dokazila, za katera je v razpisni dokumentaciji naročnika zahtevano, da ne smejo biti starejša od 30 dni od roka oddaje ponudb velja, da se navedeni rok šteje od tistih datumov oddaje ponudb, ki jih je uradno objavil naročnik t.j. 30.03.2012 in 06.04.2012.

Garancija za resnost ponudbe mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb (t.j. od 06.04.2012).


Datum objave: 28.03.2012   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Ali bodo priznane reference podizvajalca, če jih ponudnik sam nima oziroma jih ima manj od zahtevaih ?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija za reference ponudnika ne upošteva referenc podizvajalca