Dosje javnega naročila 002597/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija viadukta Ponikve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 173.115,09 EUR

JN002597/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002597/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN002597/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2020
JN002597/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002597/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351599/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17746
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija viadukta Ponikve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija viadukta Ponikve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija viadukta Ponikve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2020   15:17
VPRAŠANJE št. 1
Vezano na zahteve v tč. 2.2.3 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST sprašujemo:
Ali bo naročnik upošteval sanacijo zahtevnega premostitvenega objekta na regionalni in/ali občinski cesti (primerljivo predmetu javnega naročila), v skupni vrednosti del v minimalni skupni višini 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo upošteval sanacijo zahtevnega premostitvenega objekta tudi na regionalni in/ali občinski cesti (primerljivo predmetu javnega naročila), v skupni vrednosti del v minimalni skupni višini 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco.Datum objave: 04.05.2020   15:18
VPRAŠANJE št. 2
Vezano na zahteve v tč. 2.2.3 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST sprašujemo:
Ali bo naročnik upošteval obnovo ali sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta na občinski cesti svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo upošteval obnovo ali sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta tudi na občinski cesti svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m.Datum objave: 04.05.2020   15:24
VPRAŠANJE št. 3

Naročnika prosimo za potrditev, da na obrazcu "Obrazec - Referenca - POGOJ" izpolnjevanje odseka "Skupna vrednost (EUR brez DDV)" ni potrebna, če vrednost ni predmet izpolnjevanja referenčnega pogoja navedenega v točki 2.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, 1.

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da je izpolnjevanje odseka "Skupna vrednost (EUR brez DDV)" na obrazcu "Obrazec - Referenca - POGOJ" potrebna, v primeru, da gre za predložitev reference, ki se nanaša na izpolnjevanje prve alineje 1. točke poglavja 2.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost'.


Datum objave: 04.05.2020   15:32
VPRAŠANJE št. 4
Prosimo za potrditev, da boste kot ustrezno referenco šteli tudi obnovo/sanacijo/rekonstrukcijo zahtevnega objekta na hitrih cestah, ne samo na avtocestah.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo kot ustrezno referenco štel tudi obnovo/sanacijo/rekonstrukcijo zahtevnega objekta na hitrih cestah, ne samo na avtocestah.Datum objave: 05.05.2020   13:26
VPRAŠANJE št. 5
Lahko kot ustrezno dokazilo iz razpisne dokumentacije 2.2.2 "Ekonomska in finančna sposobnost" iz točke 1. in 2. priložimo zgolj obrazec S.BON-1? V njem je namreč informacija o kratkoročni plačilni sposobnosti iz zadnjih 6 mesecev in letni promet.
In še. Lahko predložimo S.BON-1 obrazec, ki je bil izdan v začetku aprila 2020?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ponudnik za točko 1 in 2, poglavja 2.2.2 Ekonomska in finančna sposobnost, lahko priloži zgolj obrazec S.BON-1, v kolikor ta vsebuje vse zahteve iz točke 1 in 2, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Naročnik sporoča, da ponudnik lahko predloži S.BON-1 obrazec, ki je bil izdan v začetku aprila 2020.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel sledeča dokazila za izpolnjevanje točke 1 in 2, poglavja 2.2.2 Ekonomska in finančna sposobnost:
- Dokazilo iz katerega je razvidno, da v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni ali lastna izjava;
- Dokazilo iz katerega je razviden letni promet ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca (kot npr.: letno poročilo, S.BON-1 ali S.BON-1/P, lastna izjava ponudnika )

Kot izhaja iz prej navedenih alinej, lahko ponudnik, v kolikor ima težavo po pridobitvi konkretnih dokazil, priloži le lastno izjavo o izpolnjevanju točk 1 in 2, poglavja 2.2.2 Ekonomska in finančna sposobnost.

Datum objave: 05.05.2020   13:35
VPRAŠANJE št. 6
Kam na obrazec II - Ponudbeni predračun (ki bo viden na odpiranju) napišemo ime ponudnika? Prav tako ni predvidenega prostora za podpis in žig ponudnika. Prosimo za hiter odgovor, saj je rok za oddajo ponudb zelo kratek.

ODGOVOR
Ime ponudnika na obrazec II Ponudbeni predračun napišete kamorkoli.
Žig in podpis na določenih obrazcih ni potreben, saj oddaja ponudb preko elektronskega načina, za katerega ima vsak ponudnik svoje geslo oz. USB ključ, nadomešča fizičen podpis. Na obrazcih kjer je žig in podpis potreben, pa je na samem obrazcu to tudi navedeno.

Datum objave: 05.05.2020   13:47
VPRAŠANJE št. 7
Spoštovani. Na nobenem obrazcu, ki bi ga naj ponudnik/partner/podizvajalec podpisal, za to ni predvidenega mesta. To pomeni, da obrazcev ne podpisujemo in žigosamo? Niti pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence?

ODGOVOR
Naročnik je na obrazcih, ki se morajo podpisati in žigosati, to navedel na posameznih obrazcih. Niti pooblastil za pridobitev potrdil iz kazenske evidence ni potrebno podpisati.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora določene obrazce izpolniti tudi za podizvajalca (npr. na obrazcu V Izjava za ponudnika, ipd.) kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Teh obrazcev se ne podpisuje niti ne žigosa, saj predložitev ponudbe v elektronski obliki odpravlja določene obličnosti.

Datum objave: 05.05.2020   13:56
VPRAŠANJE št. 8
Hvala za hiter odgovor, glede podpisov. Kaj pa naredimo v primeru partnerja oz. podizvajalca? Podpisati morajo določene obrazce, ponudbo pa odda vodilni partner...

ODGOVOR
Določene obrazce za podizvajalce, kot jih predvideva razpisna dokumentacija, izpolni vodilni partner, oz. sam podizvajalec. V kolikor podizvajalec karkoli podpiše, vodilni partner ta dokument skenira in odda celotno ponudbo, skupaj tudi z dokumentacijo od podizvajalca.Datum objave: 05.05.2020   14:51
VPRAŠANJE št. 9
Pri pogoju letnih prihodkov iz poslovanja, nas zanima kaj mislite z letnimi prihodki iz naslova storitev, ki so primerljive predmetu javnega naročila in kako točno se to dokazuje? V uradnih evidencah je zaveden prihodek podjetja iz poslovanja, bo potrebno predložiti vse izdane račune za zadnja 3 leta? Hvala

ODGOVOR
Pri ekonomski in finančni sposobnosti, točka 2 mora ponudnik izkazati, da so njegovi letni prihodki iz poslovanja iz naslova storitev, ki so primerljive predmetu javnega naročila ta navedba zajema dela iz področja gradbeništva.

Ponudnik ne rabi predložit vseh izdanih računov za zadnja 3 leta, saj je naročnik med navedbami dokazil navedel, da lahko ponudnik predloži med drugim tudi lastno izjavo.

Glej odgovor na vprašanje št. 5.
Datum objave: 05.05.2020   14:55
VPRAŠANJE št. 10
Prosimo za spremembo navedbe na referenčnih potrdilih, kjer od naročnikov zahtevate "pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo"...
Naročniki del niso direktni izdajatelji teh potrdil, saj jih izdajo izvajalcu (ta jih lahko po potrditvi spremeni...) in jih ta posreduje dalje (v ponudbo). Na to so nas že večkrat opozorili potrjevalci referenc (javni naročniki), ki nam kljub že potrjenim referenčnim delom obrazca s tako izjavo ne morejo podpisati. Tudi zakoniti zastopnik DUTB verjetno ni pripravljen podpisati takšnega referenčnega obrazca izvajalcem. Verjamemo, da zadostuje navedba, da so bila pogodbena dela opravljena strokovno in kvalitetno ter da lahko naročnik navedbe preveri pri naročniku del.

ODGOVOR
Naročnik soglaša z mnenjem ponudnika, da ponudniki iz obrazca 'IV. Obrazec Kadrovska referenca POGOJ' izbrišejo besedilo, ki se glasi: »pod kazensko in materialno odgovornostjo«.Datum objave: 06.05.2020   11:33

Ponudnik je zastavil sledeče vprašanje:
VPRAŠANJE št. 7
Na nobenem obrazcu, ki bi ga naj ponudnik/partner/podizvajalec podpisal, za to ni predvidenega mesta. To pomeni, da obrazcev ne podpisujemo in žigosamo? Niti pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence?

Naročnik popravlja prvi del odgovora na zastavljeno vprašanje št. 7. Ta se glasi:
Naročnik je na obrazcih, ki se morajo podpisati in žigosati, to navedel na posameznih obrazcih. Ponudnik mora izpolniti, podpisati tudi VII. Obrazec Izjava o nekaznovanosti za fizično osebo, kakor tudi VIII. Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe kot je to navedeno na obeh obrazcih.

Naročnik sporoča, da naj ponudniki natančno preberejo kaj piše na vsakem obrazcu, saj je na konca obrazca točno napisano, kateri obrazec je tisti, ki se ga izpolni, podpiše, žigosa, ipd. Poleg zgoraj navedenih, so to še drugi.