Dosje javnega naročila 002783/2020
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Sanacija po neurju oktober 2018 II. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN002783/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002783/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javno-narocilo-gradbenih-del-sanacije-po-ujmi-2018-na-posameznih-odsekih-loka.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija po neurju oktober 2018 II. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Tržič namerava izvesti sanacijska dela po ujmi s poplavami v oktobru 2018 na posameznih odsekih lokalnih cest Slap - Jelendol in Slap - Lom - Grahovše. Izvedba sanacije je razdeljena na 10 odsekov, ki se bodo izvajali v okviru zagotovljenih sredstev po prioritetnem vrstnem redu, skladno z določili v tej razpisni dokumentaciji.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Tržič namerava izvesti sanacijska dela po ujmi s poplavami v oktobru 2018 na posameznih odsekih lokalnih cest Slap - Jelendol in Slap - Lom - Grahovše, kjer je poškodovana voziščna konstrukcija, elementi odvodnjavanja, na nekaterih mestih so nastali večji usadi, potrebne so vodnogospodarske ureditve in sanacije posameznih mostov. Del sanacije ceste z rekonstrukcijo premostitvenih objektov, izgradnjo podpornih zidov ceste ter izvedbo obrežnih zavarovanj in ureditve struge je Občina Tržič izvedla v preteklem letu, vendar pa je za celovito sanacijo potrebno izvesti še sanacijo na odsekih, ki so predmet tega naročila. Izvedba sanacije je razdeljena na 10 odsekov, ki se bodo izvajali v okviru zagotovljenih sredstev po prioritetnem vrstnem redu, skladno z določili v tej razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca ter utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2020   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

Na portalu JN je objavljeno, da je rok za oodajo ponudb 26.05.2020 do 10:00 ure, medtem ko je na spletni strani Občine Tržič objavljeno, da je rok za predložitev ponudb 27. 5. 2020 do vključno 10.00 ure. Kateri datum je pravilen?

ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za opozorilo. Pravilen rok za oddajo ponudb je 26. 5. 2020, kot je navedeno na portalu javnih naročil. Naročnik bo napako na spletni strani Občine Tržič popravil na pravilen datum.
Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 08.05.2020   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
beremo, da v razpisni dokumentaciji zahtevate nominacijo treh vodji posameznih del, ki morajo imeti pridobljen poklicni naziv vodje del in biti vpisani v imenik IZS. Menimo, da je ta pogoj diskriminatoren in povsem nerealen. Sami smo že večkrat vodili precej večje projekte z enim odgovornim vodjem del. Prosimo, da dopustite možnost, da nominiramo samo enega vodjo del, če izpolnjuje vse referenčne pogoje. LP.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je pogoj zahtevane kadrovske sestave oblikoval sorazmerno predmetu naročila, hkrati pa dopustil kumulativno izpolnjevanje zahtev (z referencami partnerjev in / ali podizvajalcev v ponudbi) ob upoštevanju opomb v tem pogoju, zato zahtevane kadrovske sestave ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Opažamo, da gre za zelo kompleksen projekt z obsežnim popisom del. Rok za oddajo ponudbe je zelo kratek, oddaja je namreč že 26.05.2020. Naročnika vljudno prosimo, da prestavi oddajo za vsaj 14 dni in s tem omogoči ponudnikom kvalitetno pripravo ponudb. Verjamemo, da se naročniku teh 14 dni ne bo poznalo veliko, nam ponudnikom pa bi pomenilo ogromno. Zaradi korona virusa še vedno veliko podjetij dela od doma ali pa sploh ne dela, zato je konkurenčne ponudbe v primernem roku težko dobiti. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ob upoštevanju vseh zunanjih dejavnikov ocenjuje, da zainteresirani ponudniki lahko pripravite ponudbo v roku, kot je določen za to naročilo , zato roka za predložitev ponudb ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.
v členu 5.2.2 "Tehnična in strokovna sposobnost" v razpisni dokumentaciji v c) točki zahtevate izvedbo kamnito betonskih podpornih ali opornih zidov. Zanima nas, ali boste kot ustrezno referenco sprejeli tudi izvedbo armirano betonskega opornega zidu s takšnimi dimenzijami? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
glede na vsebino predmeta naročila, bo naročnik upošteval le izvedbe kamnito betonskih podpornih in opornih zidov. Armirano betonska izvedba za naročnika ne predstavlja ustrezne reference, saj so vsi predvideni podporni in oporni zidovi predvideni v kamnito betonski izvedbi. Vendar pa naročnik dopušča izkazovanje tega pogoja kumulativno (z referencami partnerjev in / ali podizvajalcev v ponudbi) ob upoštevanju opomb v tem pogoju.
Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 11.05.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za detajlno razlago za kakšen tip cestnih ograj gre v sklopih 7,8,9.

ODGOVOR
Spoštovani,
na vseh treh odsekih gre za jeklene cestne varnostne ograje tipa H1 W4, zabite v bankino vozišča oziroma na delih, kjer je predviden oporni zid, so ograje vijačene v krono zidu.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 11.05.2020   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Najprej prosimo za pojasnilo glede vaših navedb v RD glede pogoja - 5.2.1 Poslovna in finančna sposobnost - POGOJ 7. Zavarovanje odgovornosti, kjer navajate da moramo imeti:
Enkrat » urejeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo« oziroma » sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti "
potem pa v ESPD obrazec moramo vpisati » Zavarovanje poklicne odgovornosti«
Katero odgovornost moramo imeti zavarovano oziroma kaj vpišemo? Saj splošna ali poklicna odgovornost ni eno in isto??!!

2. Višina letne zavarovalne vsote za posamezni zavarovalni primer za ponudnika in za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi ne sme biti nižja od 400.000,00 EUR, medtem ko za podizvajalce velja minimalna vrednost 100.000,00 EUR.
Ali prav razumemo, da v ESPD obrazec vpišemo vrednost naše trenutno veljavne zavarovalne police
( imamo sklenjeno v skladu z GZ 14.člen 50.000,00 eur).
Ali moramo priložiti ob oddaji ponudbe tudi izjavo zavarovalnice, da bo zavarovalnica nudila kritje v zahtevani višini??
Prosimo za malo bolj jasna navodila.
Ali lahko kot dokazilo o neblokadi TRR dokazujemo s obrazcem S.BON-1/P ??
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
1. kot je navedeno v navodilih, naročnik zahteva ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, v predpripravljen obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) pa izpolnjevanje pogoja 7 ponudniki dokazujejo z izpolnitvijo rubrike »Zavarovanje poklicne odgovornosti«. Na poimenovanje rubrik ESPD-ja naročniki namreč nimamo vpliva, zato naj vas poimenovanje rubrike ne moti in sledite opombam v navodilih pri posameznem pogoju.
2. kot je že navedeno v navodilih, bo naročnik od izbranega izvajalca zahteval dokazila o zahtevani višini letne zavarovalne vsote. V kolikor gospodarski subjekti v trenutku predložitve ponudbe oz. izpolnjevanja obrazca ESPD ne razpolagajo z zavarovanjem poklicne odgovornosti v zahtevani višini, to ne bo izključitveni razlog. V obrazec vpišite zneske kot veljajo ob predložitvi oz. izpolnitvi (podpisu) ESPD obrazca. Izjava zavarovalnice , da bo nudila kritje v zahtevani višini ob predlložitvi ESPD obrazca ni zahtevana, lahko pa jo predložite. Kot ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja 8 o boniteti poslovanja naročnik dopušča potrdilo (lahko tudi S.BON-1/P), v kolikor je iz njega razvidno izpolnjevanje pogoja: »Gospodarski subjekt ni imel blokiranih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih za več kot tri dni od objave tega javnega naročila«.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
lahko za dokazovanje reference iz točke 5.2.2 c) predložimo tudi obnovo/sanacijo kamnito betonskega opornega zidu?

ODGOVOR
Spoštovani,
upoštevajoč specifiko predmeta naročila bo naročnik upošteval le izvedbe kamnito betonskih podpornih in opornih zidov.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 13.05.2020   15:46
VPRAŠANJE
"Gospodarske subjekte še posebej opozarjamo, da se za kader vodja gradnje ni dovoljeno sklicevati na uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Vodja gradnje mora biti zaposlen pri vodilnemu izvajalcu skladno z Gradbenim zakonom."
Ta vaša navedba ni nikakor skladna z Gradbenim zakonom. GZ nikjer ne opredeljuje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem izvajalcu. Pozivamo vas, da to navedbo izbrišete.
ODGOVOR
Spoštovani,
GZ jasno določa, da vodja gradnje vodilnemu izvajalcu odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče, obenem pa nalaga naročniku obveznost določitve vodilnega pogodbenika v primeru nastopa skupne ponudbe. Naročnikova zahteva je skladna z GZ in smiselna, predvsem ob upoštevanju nalog funkcije vodje gradnje in zahteve ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Kakšni so pogoji za reference vodij del za posamezna dela?
ODGOVOR
Spoštovani,
Zahteve v zvezi z referencami kadrov so podrobno in jasno opredeljene v navodilih pod točko 5.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, pogoj 11.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo vas, da umaknete zahtevo po nominaciji 4 različnih vodij del in dopustite, da posamezne reference za vodje del izkazujemo z enim/dvema vodjem del. Veliko večji naročniki od vas dopuščajo možnost kombiniranja, saj vodja del ki je že izvedel premostitveni objekt in npr. rekonstrukcijo cesto poseduje popolnoma isto znanje kot bi ga imela 2 različna vodja del. Projekt pa tudi ni tako tehnično zahteven da bi morala biti prisotna celotna slovenska gradbena stroka.
ODGOVOR
Spoštovani,
kot je razvidno že iz prejšnjih odgovorov, je pogoj zahtevane kadrovske sestave oblikovan sorazmerno predmetu naročila, hkrati pa imate ponudniki dopuščeno možnost kumulativnega izpolnjevanja zahtev z referencami partnerjev in / ali podizvajalcev. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
POGOJ 10 Kadrovska sposobnost:
pogoj 10 kadrovska sposobnost in v nadaljevanju NAVODILO/OPOMBA : pogoj in navodilo/opomba se med seboj vsebinsko izključujeta glede števila nominiranih delavcev. Prosimo vas za jasno navodilo.
Vprašanje: Koliko, število nominiranih delavcev- vodje del ( ki so vpisani v imenik vodij del) mora zagotoviti ponudnik za točko a) , koliko za točko b) , koliko za točko c) , oziroma koliko niminiranim delavcev - vodje del mora zagotoviti ponudnik za celotno predmetno naročilo.
ODGOVOR
Spoštovani,
v pogoju za kadrovsko sposobnost naročnik zahteva nominacijo najmanj 9 delavcev s področja stroke, od česar mora ponudnik nominirati za 4 zahtevane kadrovske funkcije (točke a do vklj. d) najmanj tri različne osebe. Pri vodjih del to poenostavljeno pomeni, da je lahko oseba, nominirana za funkcijo vodje gradnje (točka a) hkrati nominirana tudi za funkcijo enega od vodij posameznih del iz točke b do vklj. točke d.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za bolj natančen opis postavk:
Odsek 2 / Zidarska dela postavka 7 in 8
7 Injektiranje opornikov s cementno maso, vključno z vgradnjo packerjev in tesnenjem reg m2 44,0
injektiranje lica opornikov 44,0
8 Reprofiliranje večjih razpok in gnezd v oporniku s sanacijsko malto - ocena m2 5,0
5,0
Za kakšen obseg sanacije gre, koliko je razpok za injektiranje in kakšne dolžine in globine so,....
Kakšna je debelina reprofilacije razpok?
ODGOVOR
Spoštovani,
Injektiranje je predvideno na starih kamnitih zidov opornikov, ki so po zunanji strani prevlečeni z tanko plastjo preparelega betona. Stanje opornikov je razvidno na sliki 2 in 3 tehničnega poročila.
Injektiranje je potrebno do globine ca 0.6m (toliko je bila upoštevana debelina opornikov in kril). Injekcijske cevke se prilagodi glede na potrebo na posameznem mestu zidu. Dolžine razpok niso bile merjene, poleg tega je možno, da se bo v času izvedbe pokazalo, da so na nekaterih delih betoni pod površino segregirani. Zaradi te predpostavke je podana količina v m2. Injektiranje je predvideno sistematično na celotni površini zidov opornikov, saj le z delnim injektivom lahko še poslabšamo stabilnost določenih predelov na stiku togega (injektiranega) dela in neinjektiranega obstoječega zidu. Predviden je osnovni raster vgradnje packerjev 30/30cm.
Debelina reprofilacije razpok in odpadlih delov površin znaša do ca 15 cm. izjemoma so lahko na nekaterih delih debeline tudi večje, predvsem kar se tiče sanacije odpadlih delov površinskega betona. Stanje je razvidno na fotografijah 2,3,5,6 tehničnega poročila.
Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
še enkrat prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je za tako obsežen projekt in 2mio vreden posel, 21 koledarskih dni definitivno premalo. Sploh, ker smo pri izdelavi ponudbe odvisni od različnih dobaviteljev, proizvajalcev, podizvajalcev..., kateri tudi potrebujejo določen čas za preučitev projektne dokumentacije in izdelavo kvalitetne in konkurenčne ponudbe.
Hvala in lp.
ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik roka za predložitev ponudb ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Prosimo, če lahko referenčne pogoje razširite na obdobje iz zadnjih 10 let. V zadnjih 5 letih se veliko tovrstnih sanacij namreč ni izvajalo. Z razširitvijo pogoja bi omogočili sodelovanje več usposobljenim ponudnikom in prejeli bi več konkurenčnih ponudb. Lep pozdrav!
ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik časovno obdobje zahtevanih referenc v okviru pogoja 9 (reference ponudnika) in pogoja 11 (reference kadrov) razširja na obdobje zadnjih 10 let pred objavo tega naročila. Ponudniki referenčne posle, na katere se sklicujete, vpišite v obstoječe obrazce, naročnik bo skladno z določili razpisne dokumentacije pri pregledu ponudb upošteval podana pojasnila in odgovore kot sestavni del razpisne dokumentacije.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 14.05.2020   17:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za pripravo konkurenčne ponudbe moramo ponudniki pridobit ponudbe za izvajalne storitev in dobavo materiala.
Ob uvedenih ukrepih zaradi epidemije kovid virusa nastajajo težave pri pridobivanju ponudb naših podizvajalcev in dobaviteljev.
Prosimo naročnika, da upošteva posledice razglasitve epidemije virusa in podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 1 teden.
S tem bo omogočil potencialnim ponudnikom prijavo na JN, naročniku pa večjo konkurenčnost (v kolikor mu je v interesu)..
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
ob upoštevanju zahtev razpisne in ponudbene dokumentacije naročnik ocenjuje, da ponudniki lahko pripravite ponudbe v danem roku, zato roka za sprejem ponudb ne bo spreminjal.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na zahtevo in objavljene obrazce glede referenčnih pogojev za delo in vodjo gradnje imate pod točko a) in točko c) zahtevo, da vpišemo tudi vrednost posameznih referenčnih del.
Glede na to, da pogoj ni omejen z vrednostjo vas sprašujemo, ali se tukaj lahko vpiše komplet vrednost sklenjene pogodbe za izvedbo del, saj je težko »izluščiti« točno vrednost referenčnih del.
Zanima nas, če prav razumemo, da zahtevate referenco za imenovanega vodjo gradnje in sicer za cesto in premostitveni objekt in eno referenco za podporne zidove za enega od imenovanih vodje del??
Ali lahko za vodjo gradnje vpišemo referenco za premostitveni objekt in podporne konstrukcije, cesto pa vodji del??
Hvala za hiter odgovor.
lp

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik kot pogoj določa minimalno vrednost izvedenih del le pri referenčnem poslu premostitvenega objekta, pri ostalih zahtevanih referenčnih poslih vrednostne omejitve ni. Vseeno priporočamo, da navedete vrednost izvedenih referenčnih del posla, na katerega se sklicujete. V kolikor to ni mogoče (velja le za reference, kjer naročnik ne omejuje vrednostno!), pa ob vrednosti navedite ali gre za vrednost celotnega posla ali le vrednost referenčnih del.
Da, nominiran vodja gradnje mora izkazovati usposobljenost z referenčnim poslom za ceste in premostitveni objekt, eden od nominiranih vodij del pa izkazuje usposobljenost z referenčnim poslom za podporne zidove. Nominiran kader za vodjo gradnje torej mora izkazovati referenčni pogoj za ceste.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
pogoj 11 - Reference kadrov iz razpisne dokumentacije izpolnjujemo z enim vodjem gradnje. Prosimo za natančen odgovor, če lahko torej za zadostitev pogoju 11 -Reference kadrov vpišemo reference enega vodje del in za zadostitev pogoju 10 -Kadrovska sposobnost nominiramo še dva druga vodja del?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
da: v kolikor kader, ki ga nominirate za funkcijo vodje gradnje, prevzema tudi funkcijo enega od zahtevanih vodij posameznih del iz pogoja 10, lahko ta kader hkrati izkazuje vse zahtevane reference nominiranih kadrov iz pogoja 11. Seveda ob izpolnjevanju vseh zahtev iz pogoja 10 in 11, kar pomeni tudi nominacija še dveh oseb za prevzem funkcije posameznih vodij del, kot ugotavljate sami.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
boste kot ustrezno referenco iz POGOJA 9 in 11 glede kamnito betonskih podpornih zidov upoštevali tudi izgradnjo kamnito betonskega podpornega zidu v zahtevanih dimenzijah v sklopu sanacije zemeljskega plazu, kjer je bilo izvedeno tudi globinsko in površinsko odvodnjavanje (mulde, koritnice, drenaže, meteorne odvodnje, jaški in prepusti) ? Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo kot ustrezno referenco za izpolnjevanje pogoja 9-c in 11-b upošteval tudi izgradnjo kamnito betonskega zidu pri sanaciji zemeljskega plazu, seveda ob izkazovanju vseh zahtevanih karakteristik dimenzij.
Lepo pozdravljeni.


VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da objasnite navodila:
Gospodarski subjekt mora za ves čas izvajanja predmeta naročila zagotoviti vodje del, ki bodo izvajali dela in so v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila sodelovali pri najmanj enem (1) uspešno dokončanem poslu s področja predmeta javnega naročila z naslednjimi značilnostmi:
a) kot odgovorni vodja gradišča ali odgovorni vodja del po ZGO-1 je nominiran kader iz prejšnjega pogoja, ki bo nastopal v vlogi vodje gradnje, sodeloval
pri:
o sanaciji, obnovi, rekonstrukciji ali izgradnji asfaltiranih cest po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 211 (Ceste) v neprekinjeni dolžini najmanj 500 m,
o sanaciji, obnovi, rekonstrukciji ali izgradnji premostitvenega objekta svetle razpetine nad 10m po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 214 (Mostovi, viadukti, predori in podhodi) v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
b) kot odgovorni vodja gradišča, odgovorni vodja del ali vodja posameznih del po ZGO-1 je nominiran kader iz prejšnjega pogoja, ki bo nastopal v vlogi
vodje del sodeloval pri:
o izvedbi kamnito betonskih podpornih ali opornih zidov ceste v strugi
vodotoka skupne dolžine najmanj 12m in višine s temeljem nad 3m.
Kdo mora izpolnjevati zahtevo pod točko a) prvo alinejo, kdo pod točko a) drugo alinejo, kdo pod točko b) ? Kaj mora izpolnjevati vodja gradnje? Kaj vodja del za izvedbo rekonstrukcije ceste? Kaj Vodja del za izvedbo podpornih in opornih konstrukcij? Kaj vodja del za izvedbo premostitvenih objektov?
Da na bo nejasnosti, napišite za vsakega posebaj.

ODGOVOR
Spoštovani,
pod točko a so zahtevani referenčni pogoji za nominiranega vodjo gradnje, pod točko b so zahtevani referenčni pogoji za nominiranega vodjo del, pri čemer naročnik dopušča izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi referenčnimi posli kateregakoli nominiranega vodje del, kot je že razvidno iz navodil pod pogojem 11: »Naročnik dopušča kumulativno izpolnjevanje pogoja iz b točke tega pogoja med nominiranimi vodji posameznih del.«
Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Glede na število zahtevanih vodij del preferirate inženiringe?

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik za izvedbo naročila zahteva kadrovsko sestavo sorazmerno in glede na predvidena dela. Naročnik dopušča samostojen nastop, nastop v skupni ponudbi in nastop s podizvajalci.
Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
POGOJ 10 Kadrovska sposobnost
na naše vprašanje v zvezi z pogojem 10 Kadrovska sposobnost ste odgovorili, da se zahteva nominacija najmanj 9 delavcev s področja stroke.
S tem ugotavljamo, da predmetno JN ni v skladu z Zakonom o javnem naročanju- ZJN-3, kršen je 7. in 8.člen ZJN-3.
Prosimo, da določite novo kadrovsko sposobnost POGOJ 10 v skladu z ZJN-3, v nasprotnem bomo zadevo predali na Državno revizijsko komisijo.
PONOVNO vas sprašujemo:
1.Skupno koliko najmanj vodij del je potrebno nominirati za kadrovske funkcije ( točka b do vklj. d)
2. koliko vodij del je potrebno nominirati za kadrovsko funkcijo pod točko b.

ODGOVOR
Spoštovani,
1. imenovati je potrebno najmanj 3 osebe za 4 funkcije vodje gradnje, vodje del za ceste, vodje del za podporne in oporne konstrukcije ter vodje del za premostitvene objekte, saj naročnik dopušča, da funkcijo vodje gradnje prevzame eden izmed treh nominiranih vodij posameznih del.
2. za kadrovsko funkcijo pod točko b tega pogoja (vodja del za ceste) je potrebno nominirati eno osebo, enako velja tudi za zahtevane funkcije ostalih vodij posameznih del
Naročnik ponovno pojasnjuje, da morate ponudniki imenovati 9 delavcev s področja stroke predmeta naročila, od tega vsaj 3 različne osebe za 4 zahtevane funkcije, s čimer boste ponudniki dokazovali strokovno usposobljenost izvedbe predmetnega naročila. Torej, poleg nominiranih kadrov za zahtevane funkcije vodij del morate v primeru imenovanja 3 oseb za vodje del imenovati še najmanj 6 drugih oseb, za katere ni zahtevan pridobljen poklicni naziv vodje del.
Naročnik zavrača očitke o neupoštevanju posameznih načel javnega naročanja, saj je so zahteve oblikovane sorazmerno z naravo, zahtevnostjo in obsegom predmeta naročila z namenom, da pridobi ustrezno usposobljenega izvajalca za izvedbo predmetnega naročila. Ob upoštevanju načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti naročnik upravičeno zahteva določeno stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj, ki so potrebne za izvedbo konkretnega naročila, upoštevane so smernice za javno naročanje gradenj, gradbena in javnonaročniška zakonodaja.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 15.05.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da vztrajate pri nespremenjenem roku za oddajo ponudbe prosimo vsaj za podaljšanje roka za vprašanja, saj je res težko v tako kratkem roku preučiti razpisno in projektno dokumentacijo ter izdelati ponudbo.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik rokov ne bo podaljševal.
Lepo pozdravljeni.