Dosje javnega naročila 002686/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana - Šentvid
Gradnje: Celovita prenova šolskega igrišča na OŠ Franca Rozmana - Staneta v Ljubljani
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.029.148,49 EUR

JN002686/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002686/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2020
JN002686/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002686/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN002686/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002686/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA
Prušnikova ulica 85
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Božo Starašinič
bozo.starasinic@guest.arnes.si
+386 15124702
+386 15121681

Internetni naslovi
http://www.osfrslj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352413/RD_na_PJN_s_prilogami.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17832
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita prenova šolskega igrišča na OŠ Franca Rozmana - Staneta v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita prenova šolskega igrišča na OŠ Franca Rozmana - Staneta v Ljubljani v skladu z določili razpisne dokumentacije z vsemi prilogami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
45236210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana - Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita prenova šolskega igrišča na OŠ Franca Rozmana - Staneta v Ljubljani v skladu z določili razpisne dokumentacije z vsemi prilogami.
Javno naročilo je podrobno opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA
Prušnikova ulica 85
1210
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2020   16:25
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prepričani smo, da z zahtevanimi referencami krepko pretiravate, ali pa ste se zmotili za kakšno decimalko pri višini, saj šolskega dvorišča, ki bi bilo potrebne obnove v znesku 600.000,00 eurov v Ljubljani ne poznamo.
Prosimo, da preverite višino zahtevanih referenc in jih prilagodite višini razpisanih del primerno.
Hvala lepa
Lep pozdrav

1. ODGOVOR
Naročnik meni, da je potencialni ponudnik narobe razumel višino reference v povezavi s predmetom del, saj je zapisal »šolsko dvorišče«. Naročnik pojasnjuje torej, da gre za obnovo celotnega šolskega športnega in otroškega igrišča z vsemi pripadajočimi zadevami tako, da naročnik vztraja pri navedeni višini reference. Naročnik prosi, da si potencialni ponudniki natančno ogledajo objavljeno dokumentacijo iz katere izhaja predmet naročila.Datum objave: 11.05.2020   16:29
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo glede zahtevanih referenc. Iz tehničnega poročila izhaja da je predmet obravnave igrišče, naročnik pa zahteva kot referenco objekt s klasifikacijo 12630, kar so stavbe za izobraževanje.
Hvala.

2. ODGOVOR
Obrazložitev razvrstitve objekta, ki je predmet razpisa:
Predmet razpisa je prenova šolskega igrišča, ki ga sestavlja več objektov, ki se po Uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo glede na namen njihove uporabe v različne podrazrede:
- Športno igrišče se klasificira po namembnosti v podrazred CC-SI 24110 - Športna igrišča
- Otroško igrišče se klasificira po namembnosti v podrazred CC-SI 24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
- Kolesarnica se klasificira po namembnosti v podrazred CC-SI 12420 - Garažne stavbe - kolesarnice
- Pergola se klasificira po namembnosti v podrazred CC-SI 12740 - Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje - nadstrešnice
- ograje se klasificirajo po namembnosti v podrazred CC-SI 24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje - ograje
Vsi navedeni objekti so pripadajoči objekti glavnega objekta - šolske stavbe, ki se glede na namen uporabe klasificira CC-SI 12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Iz tega dejstva se referenca nanaša na igrišče, ki je bil zgrajeno kot pripadajoči objekt objekta za izobraževanje s klasifikacijo CC-SI 12630, ne glede na to, kako je bilo igrišče klasificirano v projektni dokumentaciji, ki je bila osnova za izvedbo.

Naročnik referenco razširja tudi na reference iz Uredbe o razvrščanju objektov klasifikacije 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, vendar le za podskupino 24110 in 24122 (le otroška in druga javna igrišča), pri čemer mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela kot so predvidena v predmetnem javnem naročilu.Datum objave: 11.05.2020   16:31
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika naprošamo za spremembo referenčnih pogojev ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta ter kadrov, kateri bodo sodelovali pri izvedbi del, objavljenih v razpisni dokumentaciji, pri čemer je zahtevano, da so uspešno zaključili vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 600.000,00 EUR brez DDV iz Uredbe o razvrščanju objektov klasifikacije 12630 z razširitvijo v isti klasifikaciji še na stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno, stavbe za poklicno izobraževanje, stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.
Naročnik naj upošteva reference iz Uredbe o razvrščanju objektov klasifikacije 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, kateri vsebinsko ustrezajo predvideni izvedbi razpisanih del. Naročnik bo s tem povečal konkurenco ter tako dobil možnost pridobitve ugodnejše ponudbe. Z lepimi pozdravi.

3. ODGOVOR
Že odgovorjeno pri 2. odgovoru.Datum objave: 11.05.2020   16:41
4. VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ugotavljamo, da je referenčna zahteva zelo, zelo omejujoča.
Zahtevan je namreč 1 istovsten objekt - to je šolsko igrišče v vrednosti 600.000 EUR brez DDV.
Izvajali smo namreč športno igrišče, ki pa je klasifikacije 2411 - Športno igrišče.
Ta klasifikacija je povsem ustrezna za dela, ki se bodo izvajala na tem projektu - zato prosimo naročnika, da razširi referenčno zahtevo z objekti klasifikacije 2411. Hvala.

4. ODGOVOR
Že odgovorjeno pri 2. odgovoru.Datum objave: 11.05.2020   16:50
5. VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Naročnika prosimo, da objavi popise del. Hvala.

5. ODGOVOR
Popise del bo naročnik ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost, poslal v II. fazi postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 11.05.2020   16:58
6. VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 14 v razpisni dokumentaciji ste navedli: Opomba: Ob pričetku del bo moral gospodarski subjekt zagotoviti tudi vodjo gradnje v skladu s 16. točko 14.čl. Gradbenega zakona in še vodje posameznih del za področje: gradbeno-obrtniških del; elektro inštalacij; strojnih inštalacij. Izbrani gospodarski subjekt bo zavezan, da bo prevzeti posel dejansko opravljal s kadrovsko zasedbo, ki jo bo v fazi podaje prijave navedel in z njo izpolnjeval referenčni pogoj v točki 4. Ali v tej fazi oddaje ponudbe zadostuje navedba vodje del in zahtevane reference oziroma je potrebno imenovati tudi vodjo gradnje, vodje posameznih del za področje: gradbeno-obrtniških del; elektro inštalacij; strojnih inštalacij ?

6. ODGOVOR
V tej fazi postopka javnega naročila je potrebno predložiti vso dokumentacijo za vodjo del v skladu z razpisno dokumentacijo. Za vodjo gradnje in vodjo posameznih del, pa se bo ustrezna dokumentacija predložila pred pričetkom gradnje in ne v fazi postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 14.05.2020   10:05
7. VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je v 4. točki zahtevan vodja del, ki mora biti zaposlen pri vodilnem pogodbeniku (partnerju).
Prosimo vas za potrditev, da je vodja del lahko zaposlen pri partnerju. Hvala in lep pozdrav.

7. ODGOVOR
V primeru skupne ponudbe je lahko vodja del zaposlen tudi pri partnerju skupne ponudbe.Datum objave: 14.05.2020   16:28
Dodatno pojasnilo:
Naročnik pojasnjuje, da so odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov sestavni del razpisne dokumentacije, zato morebitnih sprememb, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo v razpisno dokumentacijo ni potrebno vključiti. Dodatno pojasnilo se nanaša na reference, ki jih je naročnik razširil v odgovoru na vprašanje, ki je na PJN objavljen z dne 11. 5. 2020 ob 16.29 uri.