Dosje javnega naročila 002702/2020
Naročnik: OBČINA STRAŽA, Ulica talcev 9, 8351 Straža pri Novem mestu
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.312,00 EUR

JN002702/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2020
JN002702/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002702/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.06.2020
JN002702/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002702/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351
SI
Straža pri Novem mestu
Slovenija
Matjaž Petruna
matjaz.petruna@obcina-straza.si
+386 73848550

Internetni naslovi
http://www.obcina-straza.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352480/43005-4-Izdelava_PD_za_vrtec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17845
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca
Referenčna številka dokumenta: 43005-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo 12-oddelčnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori (igralnice, sanitarije, garderobe, osrednji prostor, prostori za strokovne delavce, upravni prostori, tehnični prostori,), vključno z zunanjo ureditvijo (igralne površine, dostop in prometna ureditev, parkirišča), ter vgrajeno in premično opremo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo 12-oddelčnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori (igralnice, sanitarije, garderobe, osrednji prostor, prostori za strokovne delavce, upravni prostori, tehnični prostori,), vključno z zunanjo ureditvijo (igralne površine, dostop in prometna ureditev, parkirišča), ter vgrajeno in premično opremo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 126
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2020   07:35
VPRAŠANJE:
Zanima nas vrednost GOI del in vrednost razpisanih del!

ODGOVOR:
Naročnik pričakuje vrednost GOI del med 700 in 1100 /m2.
S strani ponudnikov pričakuje naročnik konkurenčne ponudbe. V postopku oddaje naročila male vrednosti naročniku ni potrebno objaviti ocenjene vrednosti javnega naročila.

Datum objave: 06.05.2020   07:47
VPRAŠANJE:
Kakšen je namen točkovanja za izdelavo PID in PN če pa le-ta nista predmet izdelave?

ODGOVOR:
V času gradnje objekta bo moral projektant aktivno sodelovati pri nadzoru izvajanja gradnje. Projektantski nadzor in izdelava PID bo strošek investitorja (naročnika), ki želi stroške nadzora in izdelave PID zadržati na sprejemljivem nivoju.

Datum objave: 06.05.2020   07:47
VPRAŠANJE:
Ali naročnik razpolaga z geodetskim posnetkom obstoječega stanja?

ODGOVOR:
Da.


Datum objave: 06.05.2020   08:03
VPRAŠANJE:
Ali je treba OBR-6 podpisati in priložiti ponudbi?

ODGOVOR:
Da.
S podpisom OBR-6 - Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ponudnik zagotavlja, da bo na dan predaje projektne dokumentacije naročniku dostavil Menično izjavo z vsebino, ki je zahtevana na OBR-6


Datum objave: 06.05.2020   08:03
VPRAŠANJE:
Ali morajo podizvajalci poleg obrazca 2d in 5a priložiti tudi 3a in 3b.

ODGOVOR:
Da.


Datum objave: 07.05.2020   10:46
VPRAŠANJE 1:
Prosimo za popravek pogoja tehnične in strokovne sposobnosti, saj izgradnja objekta in pridobitev uporabnega dovoljenje nista odvisni od ponudnika, pač pa se investitor po že izdelani projektni dokumentaciji sam odloča o izvedbi projekta.
Iz tega razloga naj se oba pogoja spremenita tako, da je pogoj samo gradbeno dovoljenje.

VPRAŠANJE 2:
Ali lahko naročnik ublaži pogoj, da je potrebno gradbeno in uporabno dovoljenje? Uporabno dovoljenje je namreč vezano na samo izvedbo (ta pa se tako in tako mora odvijati po PZI projektu) in ne odraža veščin projektiranja, prav tako tudi ne PID projektna dokumentacija, ki le povzame izvedeno stanje. Vaša zahteva ni razumljiva.
Naš primer; ustrezamo kriteriju, vendar je vrtec še v gradnji (torej uporabnega dovoljenja še ni)

ODGOVOR na vprašanje 1 in 2:
Naročnik zahteva gradbeno in uporabno dovoljenje za objekt z namenom ugotovitve, da je projektant izdelal projektno dokumentacijo na podlagi katere je bil projektiran objekt tudi realiziran in uspešno predan v uporabo. To dokazuje, da so bile v fazi projektiranja uporabljene rešitve skladne s predpisi in normativi za gradnjo tovrstnih objektov, zgrajeni objekt pa je skladen z zahtevami.
Pogoj za pridobitev reference se ne spreminja.


Datum objave: 07.05.2020   11:01
VPRAŠANJE:
V točki 5.2.2. Pogoji za sodelovanje
B) Tehnična sposobnost zahtevate:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih šestih letih pred rokom za oddajo ponudbe, izdelal projektno dokumentacijo v obsegu IDP, IDZ/IZP, PGD/DGD, PZI in PID za najmanj 6-oddelčni objekt, ki je po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) razvrščen v klasifikacijo CC-SI: 12630, in je bilo zanj pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
Zanima nas ali lahko zgornji pogoj dokažemo z več pogodbami ali je morala ena pogodba obsegati IDP, IDZ/IZP, PGD/DGD, PZI in PID .
Naročniki namreč naročijo izdelavo projektne dokumentacijo DGD in PZI ne pa tudi PID dokumentacijo, ki jo naroča izvajalec gradnje.

ODGOVOR:
Pridobljena referenca se mora nanašati na isti objekt, za katerega je pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje. Bistvo zahteve je dokazilo, da je bil projektiran objekt tudi zgrajen in uspešno predan v uporabo.
Torej, ni nujno da so bile vse faze projektne dokumentacije naročene istočasno (z isto pogodbo, naročilnico).


Datum objave: 13.05.2020   12:35
VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo podatka o kvadraturi objekta!

ODGOVOR:
Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo na podlagi predpisov, ki urejajo projektiranje objektov za potrebe varstva otrok, ter ob upoštevanju projektne naloge v zvezi s predvidenimi prostori pripravil primerno zasnovo načrtovanega objekta. Nekatere kvadrature so predlagane v že izdelani idejni rešitvi, ki je priložena razpisni dokumentaciji, vendar ti podatki za ponudnika niso zavezujoči.


Datum objave: 13.05.2020   12:36
VPRAŠANJE:
Zakaj je treba pri seznamu kadrov dodati žig, ali ne zadostuje samo št. IZS oz. ZAPS?

ODGOVOR:
Navesti je potrebno št. iz imenika ZAPS ali IZS, pri čemer lahko ponudnik uporabi tudi žig (ni pa to nujno).


Datum objave: 13.05.2020   12:46
VPRAŠANJE:
1. Pri vprašanju glede referenc ste podali pojasnilo, da je primarni cilj naročnikove zahteve namen ugotovitve, da je projektant izdelal projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil projektiran objekt tudi realiziran in uspešno predan v uporabo.
To sta dokumentaciji PZI in PID, deloma tudi PGD/DGD.
Zato nas preseneča, da ste podali kot pogoj za referenco tudi izdelavo IDP in IDZ/IZP, saj omenjeni fazi nista merodajni za doseganje naročnikovega cilja in dokazovanja usposobljenosti ponudnika. Pogosti so namreč bili primeri neposrednega naročanja PGD in PZI na podlagi idejnih osnutkov ali skic, zato v takšnih primerih ponudnik ne razpolaga s potrdilom o izdelavi IDZ ali IDP, četudi je izdelal celotno dokumentacijo, kar lahko dokazuje s potrditvijo izdelane PGD/DGD in PZI.
Predlagamo izločitev nepotrebne zahteve (izdelava IDP, IZP/IDZ)pri referenčnih pogojih za ponudnika in vodjo projekta.
2. V tabeli kadra je zahteva (obrazec 5b), da je potrebno navesti pooblaščenega inženirja s področja geodezije.
V vaših pojasnilih ste podali odgovor, da z načrtom geodezije že razpolagate.
Zato vprašanje, ali boste izbranemu ponudniku predali izdelan načrt geodezije in verjetno zato ni smiselno (nepotreben strošek za naročnika) navajati geodeta. Naprošamo za nedvoumno pojasnilo.
3. V tabeli kadra in niti kje drugje ni razvidno, ali je potrebno v ponudbo vključiti tudi načrt s področja geotehnike (preiskave in študija geomehanike). Ali že razpolagate s podatki omenjenih preiskav in študijo ali pa ... ?

ODGOVOR:
1. Naročnik umika izdelavo IDP in IDZ/IZP kot obvezni pogoj za referenco.
Izdelava PGD/DGD in PZI ostaja obvezen pogoj za izkazovanje referenc.
2. V obrazcu 5b ponudnik navede s katerimi strokovnjaki namerava pri izdelavi projektne dokumentacije sodelovati.
Naročnik razpolaga z že izdelanim geodetskim načrtom, ki bo ponudniku lahko na voljo. V primeru, da bo ponudnik uporabil že izdelan geodetski načrt, mu ni potrebno navajati pooblaščenega inženirja s področja geodezije.
3. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.) in mora vsebovati vse zahtevane vsebine za projektiranje objekta za varstvo otrok, na podlagi katerih bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti gradnjo objekta.
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva tudi izdelavo načrta s področja geotehnologije. Naročnik ne razpolaga z geomehanskim poročilom ali študijo.


Datum objave: 13.05.2020   12:48
VPRAŠANJE:
V odgovoru z dne 6.5.2020 ste podali, da pričakujete vrednost GOI del med 700 in 1100 EUR/m2.
Smo izvajalsko podjetje in prejeli smo vprašanje, ali lahko danes zgradimo objekt tako nizke kakovosti, ki pa bi še šel "skozi".
Seveda se najprej poraja vprašanje upoštevanja DDV. Ker javni naročniki pogosto operirate z zneski z DDV, postane podana vrednost še bolj nenavadna (smešna).
Naj opozorimo, da so danes stroški dela in materiala bistveno višji ter da ni moč dosegati cen iz kriznega obdobja. Sicer pa tudi vsi vemo, kaj se je zgodilo z gradbenimi izvajalci, ki so na trgu nastopali z dumping cenami. Pa kakšna je kakovost tako zgrajenih objektov ...
Tudi tehnične zahteve danes obvezne gradnje skoraj nič energijskih stavb dodajajo svoje k ceni.
Zato vam sporočamo, da sodobni standardi gradnje pomenijo ceno gradnje za GOI dela v višini 1.200 - 1.500 EUR/m2 brez DDV.

ODGOVOR:
Naročnik se zahvaljuje za podane informacije.
Objavljene pričakovane vrednosti za GOI dela so povzete po podatkih ZAPS.


Datum objave: 13.05.2020   12:50
VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila:
1. IDP po veljavni zakonodaji (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) več ne obstaja in zanj niso opredeljene vsebine. Zato je zahteva za izdelavo nečesa, kar zakonodaja več ne pozna in katerih vsebin več ne opredeljuje, nezakonita, saj za to ni moč dati ponudbe ali izdelka, niti je možno preverjati, kaj je izdelano. Pozivamo za ukinitev nezakonite zahteve.
Razni dokumenti, ki bi morebiti opredeljevali, kaj je IDP, nimajo pravne osnove brez njihove objave in potrditve s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Predlagamo, da kot naročnik raje podate v okviru IZP izdelavo razširjenih vsebin in te vsebine opredelite.
2. Zaradi omenjenega dejstva, da IDP več ni opredeljen v nobeni veljavni zakonodaji (vse od 2018 s sprejemom Gradbenega zakona in pripadajočega pravilnika), je tudi nelogična in nesmiselna zahteva, da je IDP pogoj za priznavanje reference. Nenazadnje, za vsakega naročnika je bistvena dokumentacija PGD/DGD in PZI, ki sta zakonsko edini merodajni dokumentaciji. Nekdanji IDP je bil izdelan na nižjem nivoju glede na PDG in PZI in le redki so bili naročniki, ki so naročali tudi IDP.
Torej je zahteva za IDP kot referenco danes nezakonita, takšnih naročil je bilo navsezadnje izjemno malo.
Pozivamo za umik zahteve za izdelavo IDP kot pogoj za priznavanje reference.

ODGOVOR:
Naročnik umika zahtevo za izdelavo IDP.
Predmet javnega naročila je tako izdelava IZP, DGD in PZI v predvidenem številu izvodov.
Kljub umiku izdelave IDP mora ponudnik pred izdelavo projektne dokumentacije še vedno izvesti preveritev možnosti daljinskega ogrevanja iz obstoječe kotlovnice v OŠ.
V obrazcu 1b ponudnik ne izpolni postavke za izdelavo IDP. V primeru, da bo za postavko vrednost kljub temu vpisana, le te naročnik pri ocenjevanju ponudbe ne bo upošteval.


Datum objave: 13.05.2020   12:53
VPRAŠANJE:
V zahtevah za reference ste podali, da je ponudnik (in vodja projekta) v zadnjih šestih letih izdelal celotno projektno dokumentacijo za objekt, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bil zgrajen in je pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.
Ugotavljamo, da je zahtevano obdobje zelo kratko, če je potrebno v tem obdobju zajeti vse od načrtovanja do zaključka gradnje in predaje v uporabo.
Takšnih objektov in referenc je sorazmerno malo in obstaja veliko ponudnikov s kadrom in izkušnjami v daljšem obdobju, ki pa so pod objavljenimi pogoji onemogočeni pri pripravi ponudbe.
Predlagamo, da ker je potrebno zajeti celoten proces načrtovanje in gradnje, da podaljšate obdobje na 10 let.

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje obdobje za veljavnost predloženih referenc na 10 let.
Pogoj za sodelovanje se v točki b) Tehnična sposobnost po navedenih spremembah glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe, izdelal projektno dokumentacijo v obsegu PGD/DGD in PZI za najmanj 6-oddelčni objekt, ki je po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) razvrščen v klasifikacijo CC-SI: 12630, in je bilo zanj pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.«


Datum objave: 13.05.2020   12:54
VPRAŠANJE:
V RD je navedeno, da je potrebno imeti reference v 6 letih, v obrazcu 4a pa je navedeno v 5 letih. Kaj je pravilno?

ODGOVOR:
Naročnik je podaljšal obdobje za veljavnost predloženih referenc na 10 let


Datum objave: 13.05.2020   13:00
VPRAŠANJE:
1. Idejne rešitve v kopici opcijskih variant podajajo zaključni predlog za dvoetažni objekt in prikazano površino 1200 m2. V tekstu je celo podana opcija (K)+P+1, torej možnost kletne etaže.
Projektna naloga nima tovrstnih opredelitev, podaja zgolj splošni opis.
Glede na kratke roke in da izdelava IDP/IZP ni predvidena v variantah, pozivamo naročnika za objavo opredelitve izhodiščnega koncepta.
Torej:
- etažnost P+1?
- pričakovana ocenjena površina 1200 m2 je skupna bruto površina ali površina ene etaže (kolikšna je torej pričakovana in razpisana bruto površina vseh etaž)?
2. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih predvideva, da mora naročnik pred pričetkom gradnje zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Po Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, varnostni načrt ni sestavni del projektne dokumentacije.
Zakaj je potemtakem v seznamu strokovnjakov predviden Pooblaščeni inženir s področja varstva pri delu?
3. V pogodbi v terminske planu manjka pridobitev mnenj. Mnenja so nujna za gradbeno dovoljenje, ta pa je pogoj za podpis PZI dokumentacije (zagotavljanje skladnosti z GD). Predlagamo dodatno alinejo "pridobitev mnenj" in podaljšanje skupnega roka za 30 dni.

ODGOVOR:
1. Idejna rešitev, ki je predstavljena v razpisni dokumentaciji, je le predlog in služi kot prikaz možne umestitve objekta v prostor in za ponudnika nikakor ni zavezujoča. Je pa ta idejna rešitev predvidenega objekta v gabaritih P+1 za naročnika zanimiva in všečna.
Naročnik pričakuje od ponudnika, da bo na podlagi predpisov, ki urejajo projektiranje objektov za potrebe varstva otrok, ter ob upoštevanju projektne naloge v zvezi s predvidenimi prostori pripravil primerno zasnovo načrtovanega objekta.
2. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih predvideva tudi, da je varnostni načrt sestavni del projektne dokumentacije. Varnostni načrt mora predvideti izvajanje potrebnih ukrepov tako v fazi gradnje kot tudi v fazi uporabe objekta.
Zaradi navedenega želi naročnik pridobiti varnostni načrt že v fazi izdelave projektne dokumentacije.
3. Pred oddajo DGD za pridobitev GD morajo biti pridobljena vsa mnenja soglasodajalcev, zato naročnik podaljšuje rok za dokončanje izdelave celotne dokumentacije za 28 dni (4 tedne) na skupaj 154 dni (22 tednov).


Datum objave: 14.05.2020   09:46
VPRAŠANJE:
V odgovorih smo zasledili, da nekdo sprašuje za reference za vodjo projekta. Tega obrazca v RD ni, je samo OBR-4b za ponudnika. Prosimo za objavo obrazca, ali pa ta ni potreben?

ODGOVOR:
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo projekta skladno z razpisno dokumentacijo. Odgovornega vodjo projekta vpiše v obrazec 5b.
Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe imenovati (nominirati) odgovornega vodjo del in zanj izkazati potrebne reference.

Datum objave: 14.05.2020   11:34
VPRAŠANJE:
Glede na to, da ni več faze IDP, prosimo za popravek terminskega plana oz. roka oddaje za IZP!

ODGOVOR:
Objavljen terminski plan je zgolj želja naročnika.
Skladno z razpisno dokumentacijo bo moral izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe izdelati terminski plan in ga posredovati v potrditev naročniku.
Skrajni rok za izdelavo celotne naročene dokumentacije je po spremembi (objavljeno v enem od prejšnjih odgovorov) 22 tednov oz. 154 dni. Ta skrajni rok ne sme biti prekoračen.

Datum objave: 15.05.2020   12:31
VPRAŠANJE:
Naročnik pod pogoji za sodelovanje - strokovna sposobnost navaja, da mora ponudnik (projektant) imenovati vodjo projekta, ki ima referenco v vseh zapisanih fazah projektne dokumentacije. Ker ni nujno, da je odgovorni vodja projekta v vseh fazah tudi odgovorni projektant arhitekture in obratno, naročnika sprašujemo ali lahko ponudnik pod zahtevane reference poda tudi reference realizacij v katerih nastopa kot odgovorni projektant arhitekture?

ODGOVOR:
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo projekta skladno z razpisno dokumentacijo.
Običajno je pooblaščeni arhitekt tudi odgovorni vodja projekta. Kljub temu lahko ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo za odgovornega vodjo projekta namesto pooblaščenega arhitekta imenuje tudi pooblaščenega inženirja stroke, ki prevladuje glede na namen gradnje. Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe imenovati (nominirati) odgovornega vodjo del in zanj izkazati potrebne reference.
Odgovornega vodjo projekta vpiše v obrazec 5b, ki je objavljen v aktivni obliki in ga je možno dopolniti (npr. dodati vrstico v preglednici).

Datum objave: 15.05.2020   12:32
VPRAŠANJE:
Naročnik je v odgovorih na zastavljena vprašanja na portalu JN izvedel kar nekaj popravkov podatkov iz razpisne dokumentacije, zato ga pozivamo po dopolnitvi razpisne dokumentacije in podaljšanju roka za oddajo ponudbe, saj kot ponudnik želimo oddati pravilno izpolnjeno in korektno ponudbo.

ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo se vsa zastavljena vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil, štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
Naročnik smatra da so odgovori na zastavljena vprašanja jasni in nedvoumni. Zaradi navedenih odgovorov ni potrebno spreminjati razpisne dokumentacije ali podaljševati roka za oddajo ponudbe. Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen.