Dosje javnega naročila 002748/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 503.860,00 EUR

JN002748/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002748/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN002748/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN002748/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN002748/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2020
JN002748/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN002748/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002748/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-207730
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Splošni in kadrovski oddelek
bojan.zupan@sid.si
+386 12007573
+386 12007575

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17793
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Referenčna številka dokumenta: JN 135/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je najem licenc za Microsoft programsko opremo, v okviru programa Microsoft Open Value Subscription Agreement oz. Cloud Solution Provider Agreement, za obdobje treh (3) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je najem licenc za Microsoft programsko opremo, v okviru programa Microsoft Open Value Subscription Agreement oz. Cloud Solution Provider Agreement, za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2020   11:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2020   14:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2020   13:46
VPRAŠANJE
Kje se nahaja razpisna dokumentacija?
Na navedeni povezavi je ni.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 135/2020 se nahaja na spletni strani naročnika https://www.sid.si/Javna-narocila.Datum objave: 25.05.2020   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu razpisne dokumentacije smo odkrili nekaj (očitno nenamernih) nedoslednosti, in sicer:

1. V pogl. 17.5 (Specifikacije) je navedena količina 350 (točki 2 in 7 v tabeli A) ter 240 (točki 3 in 5 tabeli B). Enake količine so navedene v pogl. 17.6 (Ponudbeni predračun). V pogl. 17.9 (Vzorec pogodbe) pa je v 2. členu za isto stvar navedena količina 370 oz. 260. Predvidevamo, da je prišlo v vzorcu pogodbe do napake in je pravilna tista količina, ki je zapisana v specifikacijah (in na predračunu). Prosimo za odgovor.

2. V pogl. 14.2.3 (Tehnična sposobnost) so v prvi alineji navedene druge kompetence kot v pogl. 17.8 (Izjava o statusu ponudnika). Glede na naravo razpisa predvidevamo, da je do napake prišlo v poglavju 17.8 in da so pravilne kompetence zapisane v pogl. 14.2.3. Prosim za odgovor.

3. Ravno tako v pogl. 14.2.3 (Tehnična sposobnost) je navedeno, da mora ponudnik imeti certrificiran CPLS izobraževalni center. Izraz CPLS je zastarel in se ga ne uporablja več. Lahko smatramo, da je dovolj, če ima ponudnik svojo učilnico tj. da bi se tekst v celoti glasi "Ponudnik mora biti usposobljen za izvajanje uradnih MOC izobraževanj v svoji učilnici oz. izobraževalnem centru na področju Republike Slovenije"? Prosim za odgovor.

ODGOVOR
ADD 1) Naročnik potrjuje, da so v Specifikaciji (obrazec št. 17.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in Ponudbenem predračunu (obrazec št. 17.6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) navedene količine licenc pravilne in veljavne, zato se v 2. členu Vzorca pogodbe (obrazec št. 17.9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) količine licenc spremenijo; ''Windows E3 - per device'' na 340 kos, ''System Center Configuration Manager'' na 340 kos, ''Windows Server CAL - 1 Device CAL'' na 240 kos in ''O365 E3'' na 240 kos.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo navedene spremembe.
Naročnik za navedene spremembe količin licenc ne bo pripravljal čistopisa Vzorca pogodbe (obrazec št. 17.9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), bo pa spremembe količin določenih licenc upošteval pri pripravi čistopisa pogodbe za podpis.

ADD 2) Naročnik potrjuje, da so v točki 14.2.3 Tehnična sposobnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedene zahtevane kompetenca pravilne in veljavne, v točki oz. obrazcu št. 17.8 Izjava o statusu ponudnika pri proizvajalcu Microsoft pa napačne. Naročnik bo pripravil nov obrazec št. 17.8 Izjava o statusu ponudnika pri proizvajalcu Microsoft dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ga objavil na svoji spletni strani.

ADD 3) Naročnik spreminja oz. dopolnjuje tretji odstavek točke 14.2.3 Tehnična sposobnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na način, da mora biti ponudnik usposobljen za izvajanje uradnih MOC izobraževanj v certificiranem izobraževalnem centru na področju Republike Slovenije oziroma v učilnici ponudnika.Datum objave: 27.05.2020   09:11
Naročnik podaja pojasnilo oz. popravek k odgovoru ADD 1) objavljenem dne 25. 5. 2020.

V odgovoru navedeni količini licenc ''Windows E3 - per device'' in ''System Center Configuration Manager'' 340 kos vsake je napačna. Dejansko gre za količino 350 kos vsake licence, kot navedeno v Specifikaciji (obrazec št. 17.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in Ponudbenem predračunu (obrazec št. 17.6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Torej, vezano na vprašanje oz. odgovor ADD 1) bo naročnik pri pripravi čistopisa pogodbe za podpis, v 2. členu Vzorca pogodbe (obrazec št. 17.9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) upošteval naslednje količine licenc ''Windows E3 - per device'' 350 kos, ''System Center Configuration Manager'' 350 kos, ''Windows Server CAL - 1 Device CAL'' 240 kos in ''O365 E3'' 240 kos.


Datum objave: 28.05.2020   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
 
V tabeli, v prvi vrstici, pod zaporedno številko 1. je navedena Windows Server Standard licenca. V stolpcu »Koda« je navedena CIS Standard licenca (CISSteStdCore). CIS Standard licenca je paket, ki pokriva Windows Server Standard in System Center Standard strežnik, zaradi česar je licenca dražja.  

Prosimo za potrditev, ali želite v ponudbi ceno samo za Windows Server Standard licenco ali za CIS Standard licenco?

ODGOVOR
Naročnik potrebuje CIS Standard licenco s kodo »CISSteStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic«.

Datum objave: 29.05.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
 
V tabeli, v prvi vrstici, pod zaporedno številko 1. je navedena Windows Server Standard licenca. V stolpcu »Koda« je navedena CIS Standard licenca (CISSteStdCore). CIS Standard licenca je paket, ki pokriva Windows Server Standard in System Center Standard strežnik, zaradi česar je licenca dražja.  

Prosimo za potrditev, ali želite v ponudbi ceno samo za Windows Server Standard licenco ali za CIS Standard licenco?

ODGOVOR
Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in odgovora naročnika na prejeto vprašanje glede izvajanja uradnih MOC izobraževanj objavljenega dne 25. 5. 2020 izhaja, da mora biti ponudnik usposobljen za izvajanje uradnih MOC izobraževanj v certificiranem izobraževalnem centru na področju Republike Slovenije oziroma v učilnici ponudnika. Naročnik ne zahteva, da ima ponudnik lasten certificiran Microsoft izobraževalni center.Datum objave: 29.05.2020   14:01
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 14.2.3 Tehnična sposobnost navaja, da mora biti ponudnik usposobljen za izvajanje uradnih MOC izobraževanj v certificiranem CPLS izobraževalnem centru na področju Republike Slovenije.

Naročnik si s takšno tehnično zahtevo zapira in onemogoča dostop do najugodnejših cen oz. boljših cenovnih pogojev, saj javno naročilo omejuje samo na tiste ponudnike, ki takšen pooblaščeni center za izvedbo Microsoft izobraževanj imajo, izloča pa vse ostale ponudnike z veljavnim Microsoftovim statusom za prodajo licenc, ki uradnega Microsoft izobraževalnega centra nimajo in naročniku prav tako lahko omogočijo oz. zagotovijo izvedbo zahtevanega 2-krat pet (5) dnevnega MOC izobraževanja (Course 230345-1B Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019) v enem izmed takšnih pooblaščenih Microsoftovih izobraževalnih centrov v Sloveniji.

Pogoj za prodajo Microsoft licenc preko količinskega licenciranja ponudnik izkazuje z veljavnim statusom pri proizvajalcu programske opreme Microsoft, nikakor pa ne more biti pogoj za prodajo Microsoft licenc to, da ima ponudnik pooblaščen Microsoft izobraževalni center.

Navsezadnje naročnik v dokumentih Specifikacija in Ponudbeni predračun od ponudnika zahteva, da ločeno cenovno ovrednoti posamezen sklop naročenega programa, vključno s postavko izobraževanja. Prav tako naročnik navaja, da bo ponudnika izbiral na podlagi merila najnižje skupne ponudbene cene brez DDV.

Prosimo naročnika, da tehnične specifikacije spremeni na način, da bodo pogojem ustrezali tudi ostali ponudniki licenc, ki takšnega centra nimajo, a lahko naročniku izobraževanje omogočijo v enem izmed pooblaščenih MOC centrov.

ODGOVOR
Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in odgovora naročnika na prejeto vprašanje glede izvajanja uradnih MOC izobraževanj objavljenega dne 25. 5. 2020 izhaja, da mora biti ponudnik usposobljen za izvajanje uradnih MOC izobraževanj v certificiranem izobraževalnem centru na področju Republike Slovenije oziroma v učilnici ponudnika. Naročnik ne zahteva, da ima ponudnik lasten certificiran Microsoft izobraževalni center.Datum objave: 29.05.2020   14:08
Naročnik ponudnike obvešča, da gre pri danes ob 13:59 uri objavljen odgovor na vprašanje glede Windows Server Standard licence za redakcijsko napako in da je odgovor naročnika na to vprašanje objavljen dne 28. 5. 2020 veljaven.