Dosje javnega naročila 002750/2020
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Storitve: Čiščenje 2020 - 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 713.553,60 EUR

JN002750/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002750/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN002750/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN002750/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN002750/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN002750/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002750/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-207728
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17860
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje 2020 - 2023
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.02-3/2020-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje s prevzemom delavk in čiščenje fasade
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Redna in generalna čiščenja poslovnih prostorov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Redna in generalna čiščenja poslovnih prostorov

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje fasadnih površin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45452000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje fasadnih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2020   17:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da zaradi lažjega izpolnjevanja objavite obrazce tudi v word-u.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
ODGOVOR:
Pozdravjeni.
Na spletni strani bomo objavili tudi obrazce v wordu. Podatke vpisujte v obrazce vpisujte v predvidena polja. Opozarjamo pa da je kakršnokoli spreminjanje prvotno objavljenega besedila v obrazcih strogo prepovedano
--------------------------------
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kaj moramo ponudniki priložiti v ponudbi: potrdila bank in/ali S.BON-1 oz.S.BON-1/P'

ODGOVOR
V dokumentaciji javnega naročila je v razdelku ekonomski in finančni položaj navedeno da ponudnik priloži »
potrdila vseh bank oz. drugih pooblaščenih institucij iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov, ali obrazec S.BON iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov.
Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe tekočo bonitetno oceno od SB1 do SB7 AJPES S.BON ali primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch.«
Torej zahteva se S.BON ki ga predložitev, lahko pa priložite tudi S.BON-1/P, ki je podrobnejša bonitetna informacija za gospodarske družbe in zadruge, ki poda celovit in izčrpen pregled poslovanja z oceno tveganja.
-------------------------------
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali moramo vsi ponudniki že v fazi oddaje ponudbe izpolniti Prilogo 5 pogodbe: Izjava o jamstvu in Prilogo 6 pogodbe: Izjava o varovanju zaupnih podatkov ali ju bo izpolnil samo izbrani ponudnik, ob oddaji ponudbe pa ponudniki obrazce samo žigosamo in podpišemo?

ODGOVOR:
Postopajte kot je navedeno na obrazcih »NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.«


Datum objave: 18.05.2020   16:36
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo reference katere čiščenje še vedno izvajamo vendar že več kot 12 mesecev?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Naročnik bo upošteval reference, ki so bile opravljene do datuma objave javnega naročila tj. do 4.5.2020.


Datum objave: 27.05.2020   09:38
VPRAŠANJA:

1. V 4. členu pogodbe za sklop 1 navajate: Cene na enoto se zaračunajo po ceniku, ki je sestavni del in Priloge 7 te pogodbe.. Ali je kot cenik mišljen OBR 14 Predračun?

2. Obrazec Priloga 5 Izjava o jamstvu in Priloga 6 Izjava o varovanju zaupnih podatkov lahko v celoti izpolni samo trenutni izvajalec, saj ponudniki zaradi narave dela v panogi čiščenja nimamo delavcev "na zalogi". Zaposlimo jih šele ob sklenitvi pogodbe, zato vas prosimo, da zahtevo spremenite tako, da ponudniki obrazce podpišemo in žigosamo, podatke o delavcih pa predloži zgolj izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.


ODGOVORI:
1. Da
2. Ponudnikova odgovorna oseba obrazec parafira. Ponudnik v elektronsko oddani ponudbi predloži skeniran obrazec z zahtevanimi podpisi oz. parafami.


Datum objave: 27.05.2020   16:35
VPRAŠANJE
vezano na JN002750/2020-B01 bi prosili za možne termine ogleda poslovnih prostorov, ki so predmet javnega naročila.
ODGOVOR
Ogled prostorov se bo začel v ponedeljek, 1. 6. 2020 od 15:30 v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana.
Ponudniki se morajo predhodno najaviti na elektronski naslov robert.kozuh@bsi.si in sporočiti prisotne osebe (ne več kot 2 osebi). V Banki Slovenije imamo sprejete preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, zato bomo v primeru, da se bo za ogled prostorov ob istem času prijavilo več ponudnikov, tistim ponudnikom, ki so se prijavili kasneje, omogočili ogled prostorov z enournim zamikom. Pri vstopu v poslovne prostore BS je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask.


Datum objave: 02.06.2020   16:59
VPRAŠANJA:
Spoštovani,
1. Na strani 77 razpisne dokumentacije navajate delovni čas izvajanja rednega čiščenja. Zanima nas, ali bo moral izbrani izvajalec zagotoviti prisotnost čistilnega osebja celotni čas, kateri je naveden pod točko a), kar pomeni, da bo ena čistilka prisotna na objektu Slovenska cesta 35 od 6:30 do 14:30, nato druga čistilka od 14:00 do 22:00 ter tretja čistilka od 18:00 do 22:00 ure?
2. Kdo zagotavlja čistilo za pomivalni stroj?
3. Na strani 84 razpisne dokumentacije navajate, da je površina dopoldanskega čiščenja 1.862,40 m2. Celotna površina čiščenja je 13.545,60 m2. Zanima nas, ali se dnevno čisti celotna površina (13.545,60m2)?
4. Zanima nas, ali se preostala kvadratura (11.683,20 m2), katera ni predmet dopoldanskega čiščenja, čisti samo v popoldanskem času?
5. Na katerih lokacijah se izvaja dopoldansko čiščenje 1.862,40 m2?

ODGOVORI:
1. Da, s tem, da je navedeni čas med 18:00 in 22:00 uro omejeni čas, ko je potrebno izvajati čiščenje v 1. nadstropju ter v avli pritličja in ga lahko izvaja katerakoli čistilka, ki dela med 14:00 in 22:00 uro.
2. Zagotavlja naročnik.
3. Da, dnevno se čisti celotna površina 13.545,60 m2.
4. Da, površina 11.683,20 m2 se čisti samo v popoldanskem času.
5. Dopoldansko čiščenje se izvaja samo na lokaciji Slovenska 35.


Datum objave: 10.06.2020   08:40
VPRAŠANJE:
v zadnjih dveh letih je imela sprememba minimalne plače konkreten vpliv na ceno storitve. Ali je glede predvidene 3 letne pogodbe in kljub jasni opredelitvi v razpisni dokumentaciji vseeno možno usklajevanje cene v primeru povečanja minimalne plače ?

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija ne predvideva usklajevanja cen.


Datum objave: 11.06.2020   11:26
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na navedene podatke o prevzeti delavki, da je bila v letu 2019 odsotna 137 dni, nas zanima ali je bilo teh 137 dni razporejenih po celotnem letu, ali je bila boleznina v enem kosu in zato posledično refundirana?

ODGOVOR:
Delavka je bila na bolniški čez celo in ne v enem kosu.Datum objave: 11.06.2020   11:29
VPRAŠANJE
ali prav razumemo (DA/NE) da obrazca 11: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA ni potrebno potrditi s strani končnega naročnika, ampak ga ponudnik le izpolni?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je prišlo do napake v navodilu za izpolnjevanje tega obrazca. Pravilno navodilo se glasi:
NAVODILO: Odgovorna oseba končnega naročnika obrazec izpolni, datira in podpiše. Ponudnik v elektronsko oddani ponudbi predloži skenirane obrazce z zahtevanimi podpisi.

Obrazec Izjava končnega naročnika mora potrditi naročnik, kot je navedena na obrazcu 11. Na obrazcu 11 je navedeno "Naročnik: ____________ potrjujem, da je ponudnik___________". Torej naročnik potrdi obrazec, kot je navedeno na obrazcu.

Datum objave: 11.06.2020   11:36
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili za druga javna naročila in izkazujejo vse podatke na vašem obrazcu 11: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA?

ODGOVOR:
Praviloma ponudnik izpolni obrazec 11: Izjava končnega naročnika iz razpisne dokumentacije. Lahko pa tudi priloži referenčna potrdila iz drugih razpisov, v kolikor referenčna potrdila po vsebini ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vse podatke, ki so zahtevani na Obrazcu 11.

------------------
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za izpolnjevanje ekonomskega in finančnega zavarovanja mora ponudnik predložiti potrdila vseh bank oziroma BON obrazec iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov. Prosimo, da spremenite zahtevo, da BON obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, saj ponudnik ni mogel vedeti, če se bo prijavil na razpis še pred objavo javnega naročila.

ODGOVORA:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Zahtevano je, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti.

Datum objave: 11.06.2020   11:43

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, prosim za informacijo, kdo podpiše Obrazec 11: Izjava končnega naročnika?

Na dnu obrazca piše, citiram:
NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

Izjavo podpiše končni naročnik ali ponudnik?

Zaradi trenutnega dela od doma podpisnikov in posledično oteženega podpisovanja, prosimo za čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR:
Glejte odgovor: Datum objave: 11.06.2020 11:29

Datum objave: 11.06.2020   11:47
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali lahko predložimo kopijo referenc, katere smo pridobili za potrebe drugih razpisov, in prikazujejo vse potrebne podatke, ki jih zahtevate na Obrazcu 11: Izjava končnega naročnika?

ODGOVOR:
Glej prvi odgovor na vprašanje z Datumom objave: 11.6.2020 ob 11:36