Dosje javnega naročila 002713/2020
Naročnik: OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Gradnje: Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 845.593,63 EUR

JN002713/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002713/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
JN002713/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN002713/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2020
JN002713/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2020
JN002713/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2020
JN002713/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2020
JN002713/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN002713/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002713/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410
SI035
Zagorje ob Savi
Slovenija
Ivo Vrtačnik
ivo.vrtacnik@zagorje.si
+386 35655703
+386 35664011

Internetni naslovi
http://www.zagorje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352715/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17866
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova mestnih ulic v KS Jože Marn in obnova drugih občinskih cest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn v letu 2020
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn v letu 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.06.2020
Konec: 15.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn v letu 2021
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova mestnih ulic v KS Jože Marn v letu 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova občinskih cest
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova občinskih cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410
Zagorje ob Savi
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2020   07:14
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k objavi projektne dokumentacije v neomejeni obliki.

ODGOVOR

Naročnik je objavil celotno razpoložljivo projektno dokumentacijo.Datum objave: 13.05.2020   07:14
VPRAŠANJE
Naročnik naj objavi projektno dokumentacijo v celoti

ODGOVOR

Naročnik je objavil celotno razpoložljivo projektno dokumentacijo.


Datum objave: 13.05.2020   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosim za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Nikjer v nobenem popisu ni zaslediti postavke za izdelavo PID dokumentacije in posnetka po izvedenih delih, medtem ko v postavki 43 841 TV kamera vgrajenih cevi (po končani izvedbi, predaja investitorju v sklopu PIDa). Prosimo, da v kolikor bo zahtevano, da dodate postavke za:
a) geodetski posnetek (m1)....
b) PID dokumentacija (kos).....
c) Projektantski nadzor (ur).....

- Postavka 24 218 Zasip z zrnato kamnino-4. kategorije z dobavo iz kamnoloma frakcije 0-22 mm. Čemu je namenjena takšna frakcija zasipa, glede na to, da je postavka 31 132 po frakciji identična?

- Postavka 24 475 je podana v enoti (m2), prosimo, da v vseh sklopih preverite količine, ker so nekje zelo majhne, glede na površino predvidenega asfalta?

- Postavka 36 111 Bankine je podana v enoti (m3), prosimo, da se v vseh sklopih ponovno preveri izračun količin ali napisanih enot (m3, m2), nekje so enormne glede na dolžino posameznih odsekov cest?

- Sklop ULICA TALCEV 1, prosimo za objavo detajlov predvidenih parapetnih in betonskih zidov, kot je navedeno v samem opisu del.

- Prosimo za oceno/podatek o količini predvidenega betona m3/m1 podbetoniranja temeljev obstoječih zidov.

lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila k posamezni alineji vprašanja:

Vezano na prvo alinejo naročnik pojasnjuje, da izdelava PID-a, geodetskega posnetka in projektantskega nadzora ni zahtevana oziroma predvidena.

Vezano na drugo alinejo naročnik pojasnjuje, da je postavka pri mestnih ulicah namenjena za zasipanje kanalizacije, prepustov, jaškov. Ponudniki naj upoštevajo predpisane količine iz popisov.

Vezano na tretjo alinejo naročnik pojasnjuje, da so predpisane količine iz popisov točne. Greda se vgrajuje samo tam, kjer so potrebne plombe na obstoječem asfaltu.

Vezano na četrto alinejo naročnik pojasnjuje, da so količine v popisih pravilne. Pri mestnih ulicah (datoteka »Popis del_Mestne ulice KS JM_ZFO 2020.xlsx«) je enota količin v m3. Pri občinskih cestah (datoteka »Popis del za razpis_OBNOVA OBČINSKIH CEST 2020.xlsx«) je enota količin v m1.

Vezano na peto alinejo naročnik pojasnjuje, da je iz opisane postavke razbrati, da mora ponudnik predvideti, podbetoniranje in/ali obbetonirati obstoječi oporni zid s sidranjem armature v le-tega, ki vključujejo vsa potrebna dela za izvedbo.

Vezano na zadnjo alinejo naročnik pojasnjuje, da je pri ponudbi potrebno upoštevati količino 0,7 m3/m1.