Dosje javnega naročila 003398/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za sanacijo kleti in strehe objekta PP in PPP Murska Sobota
ZJN-3: Odprti postopek

JN003398/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN003398/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.06.2020
JN003398/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003398/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352824/430-75-2020_RD-klet.streha_MS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18521
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za sanacijo kleti in strehe objekta PP in PPP Murska Sobota
Referenčna številka dokumenta: 430-75/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija kleti in strehe objekta PP in PPP Murska Sobota, ki obsega naslednja sklopa:
Sklop 1: Sanacija kleti
Sklop 2: Sanacija strehe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija kleti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt se nahaja v Ulici arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota, parc. št. 1228, k.o. Murska Sobota.
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 Sanacija kleti:
1.1. Preddela
1.2. Sanacija zamakanja oz. zatekanja vode v kletne prostore obsega (od 1.2.1 do 1.2.5):
1.2.1 Sanacija zamakanja vode s strani ploščadi nad kletnimi garažami. - Okvirno območje obravnave »D« je površine 153,00 m²;
1.2. Sanacija zamakanja vode preko odprtega stika med AB ploščo uvozno-izvozne klančine in obodnih AB sten ob klančini. - Okvirno območje obravnave »C« je površine 60,00 m²;
1.2.3 Sanacija zamakanja meteorne vode preko obodnih vkopanih kletnih AB sten in svetlobnih jaškov objekta. - Za vkopane kletne AB stene je okvirno območje obravnave »A«, ki ima obseg 158,00 m in za svetlobne jaške je okvirno območje obravnave »B« površine 129,00 m²;
1.2.4 Sanacija zatekanja podtalne vode v času dviga nivoja podtalnice nad koto finalnega tlaka kletnih garaž. - Okvirno območje obravnave »A« je površine 943,00 m²;
1.2.5 Sanacija zastajanja vode na tlaku kleti v garažnih prostorih. - Okvirno območje obravnave »A« je površine 943,00 m².
1.3 Sanacija zastajanja vode v linijski kanaleti, ki je vgrajena v tlak avtopralnice pritličja. Okvirno območje obravnave »E« je površine 1,70 m².
1.4 Tekoča kontrola
Hidroizolacija na horizontalnih površinah ploščadi (sklop 1, točka 1.2.1) se lepi na podlago po sistemu »Servidek / Servipak«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA80
DODATNE REFERENCE20

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 145
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt se nahaja v Ulici arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota, parc. št. 1228, k.o. Murska Sobota.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija zatekanja meteorne vode s strani ravne strehe komunikacijskega trakta v prostore Arhiva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA80
DODATNE REFERENCE20

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   10:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 29.6. 2020 in se bo začelo ob 11:00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot navedeno zgoraj.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2020   00:00

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
Opomba pod točko II.2.4: Opis in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba k oddelku III: Pogoji so navedeni v razpsni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2020