Dosje javnega naročila 003094/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.987.710,78 EUR

JN003094/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.05.2020
JN003094/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN003094/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN003094/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2021
JN003094/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2021
JN003094/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN003094/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN003094/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN003094/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN003094/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2022
JN003094/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003094/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dominik Dežman
dominik.dezman@vokasnaga.si
+386 15808331

Internetni naslovi
https://www.vokasnaga.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352911/Objava_1_faza.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18242
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza
Referenčna številka dokumenta: 430-2196/2019-
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce na odseku ud Legatove do AC nadvoza z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, plinovod), razdeljeno po naročnikih:
- Naročnik MOL: Rekonstrukcija ceste na Brdo in Ceste na Bokalce (odsek Legatova AC nadvoz), obnova javne razsvetljave, obnova vodovoda (odsek 3, 4 in 6a)
- Naročnik JP VOKA Snaga: obnova kanalizacije, obnova vodovoda (odsek 5 in 6)
- Naročnik Energetika Ljubljana: obnova plinovoda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
45200000
45300000
45330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti.

Predmetni projekt obravnava naslednja dela:
- novogradnja nove povezovalne ceste v dolžini 1.400 m s tremi krožišči in navezavo na obstoječe ceste,
- pripadajoča krajinska ureditev nove ceste,
- cestna razsvetljava nove ceste,
- odvodnjavanje meteorne vode s cestišča s ponikanjem preko lovilcev olj,
- rekonstrukcija/prestavitev vodovoda na dveh odsekih,
- pokablitev 20 kV daljnovoda v dolžini 800 m,
- novogradnja elektro kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja TK kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja plinovoda na tangiranem območju.

Gospodarski subjekt bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2020   12:07
VPRAŠANJE
Prosimo, da postavite zahteve, ki so sorazmerne s predmetom JN. Zahtevate:
Gospodarski subjekt mora imenovati še vodje posameznih del za področje: - elektro inštalacij; - strojnih inštalacij, Pooblaščeni inženirji posameznih del morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturi in inženirski dejavnost (ZAID) za vodjo del (Vz) zahtevane posamezne stroke in se morajo v obdobju od 1.1.2014 do oddaje ponudbe izkazati vsak z najmanj 1 (enim) uspešno zaključenim referenčnim poslom za navedeno področje posameznih del: - strojna dela izvedba montažnih del na glavnem plinovodnem omrežju ali javnem vodovodnem omrežju, - elektroinštalacijska dela izvedba elektroinštalacijskih del na javni razsvetljavi z elementi inteligentne in varne razsvetljave.

Zahtevate naziv pooblaščeni inženir (PI).

Enakovredno lahko funkcijo vodje del opravljajo posamezniki, ki so vpisani v imenik vodij del in izpolnjujejo pogoje po GZ.

ODGOVOR
Ponudnik naj v okviru svoje prijave, upoštevajoč ostale pogoje iz razpisne dokumentacije, imenuje kader za posamezna dela za področje elektro in strojnih inštalacij, ki skladno z GZ izpolnjuje pogoje za vodjo del in je vpisan v imenik vodij del pri IZS oz. OZS oz. GZS za vodjo del (Vz) zahtevane posamezne stroke.Datum objave: 27.05.2020   09:35
VPRAŠANJE
Vaše zahteve po referencah za vsako zahtevo po dvakrat, je pretirana. Že tako imate zelo zahtevne reference in nato ožate izbor ponudnikov še z zahtevo po dveh istih referenčnih objektih. Če je gospodarski subjekt ali vodja del izvedel eno tako referenčno delo, je usposobljen za tako vrsto del, saj zato se imenuje referenca, ker izkazuje usposobljenost. Zato vas pozivamo, da pri referenčnih zahtevah tako za gospodarski subjekt kot za vodjo del nemudoma umaknete zahtevo po dveh identičnih referenčnih poslih.

ODGOVOR
Naročnik referenčnih zahtev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
V točki 3. Pogojev za sodelovanje, ste pri referencah pri koncu zapisali, da lahko ponudniki za izvedbo del za zahtevane referenčne posle pod tč. II do IV izkazujemo kumulativno z ločenimi referencami na različnih objektih. Prosimo, razložite nam, ker ne razumemo, kaj mislite s tem, glede na to, da zahtevate za vsako alinejo po dva referenčna objekta, kar že apriori nakazuje, da je to refer. objekt x 2. Kje je tukaj kumulativa z ločenimi referencami?

ODGOVOR
To pomeni, da morate izkazati za vsako zahtevo po dve referenci, ki pa nista nujno pridobljeni na istem projektu.

VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da v skladu z zakoni, spremenite zahtevo za vodjo del, da mora biti najkasneje do oddaje ponudbe vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS, na način, da naj bo nominirani vodja del, ki še ni vpisan v IZS, najkasneje do uvedbe v delo, oz. v primeru pridobitve naročila, vpisan v IZS.
Hvala.

ODGOVOR
Vodja del mora biti najkasneje do podpisa pogodbe vpisan v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.