Dosje javnega naročila 002851/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 238.755,32 EUR

JN002851/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN002851/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2020
JN002851/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN002851/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
JN002851/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002851/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 091-217328
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210
SI
Sežana
Slovenija
anita.lesar@zd-sezana.si,klara.peternelj@zd-sezana.si
tajnistvo@zd-sezana.si
+386 57311400
+386 57311426

Internetni naslovi
http://www.zd-sezana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353089/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_ZAVAROVANJE_ZD_SEŽANA_29.4.2020_(2)z_espd.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17954
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD SEŽANA
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navajate, da je potrebno vzorec pogodbe podpisati ter žigosati na mestu za podpis pogodbe. Prosimo za potrditev, da zadostuje, da potencialni ponudniki vzorec pogodbe le parafirajo, izbrani ponudnik pa bo opravil podpis in žigosanje pogodbe na mestu, ki je označeno za podpis. Predlog utemeljujemo: potencialni ponudnik s parafo potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.

ODGOVOR

Zadostuje, da pogodbo parafirate.


Datum objave: 14.05.2020   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za uskladitev datumom roka za oddajo ponudbe. Namreč na Portalu javnih naročil navajate datum za oddajo ponudbe:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2020 ob 12:00 uri,

v razpisni dokumentaciji navajate rok za oddajo ponudbe: 10.06.2020 do 10 ure.

ODGOVOR

Veljaven je rok objavljen na portalu javnih naročil: 11.06.2020 do 12:00.
Smo pozabili poravit v razpisni dokumentaciji, se opravičujemo.


Datum objave: 14.05.2020   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da potencialni ponudniki le parafiramo vzorec pogodbe. S parafo potencialni ponudnik potrdi, da se strinja s samo vsebino vzorca pogodbe.
Sam podpis pogodbe ter žigosanje le te pa bo opravil izbrani ponudnik po zaključku JN ter pozivu naročnika.

ODGOVOR

Da, lahko le parafirate,


Datum objave: 15.05.2020   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora potencialni ponudnik predložiti finančno zavarovanja za resnost ponudbe (str. 24) z veljavnostjo najmanj še 120 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

Hkrati navajate (str. 30), da mora ponudba veljati 90 dni po datumu roka za oddajo ponudb.

Naročnika seznanjamo, da mora biti rok veljavnosti ponudbe usklajen z rokom veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zato naprošamo, da rok veljavnosti ponudbe ter rok veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe uskladite in primerno korigirate v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR


Zahteva za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe se spremeni in znaša 90 dni (kot zahteva za veljavnost ponudbe same) in ne 120 dni.

Datum objave: 15.05.2020   11:57
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za jasno opredelitev kakšne osebne podatke iz uradnih evidenc želi pridobivati na podlagi izjave za pridobitev osebnih podatkov (obrazec 4)?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora potencialni ponudnik predložiti finančno zavarovanja za resnost ponudbe (str. 24) z veljavnostjo najmanj še 120 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

Hkrati navajate (str. 30), da mora ponudba veljati 90 dni po datumu roka za oddajo ponudb.

Naročnika seznanjamo, da mora biti rok veljavnosti ponudbe usklajen z rokom veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zato naprošamo, da rok veljavnosti ponudbe ter rok veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe uskladite in primerno korigirate v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR

Naročnik bo iz uradnih evidenc pridobil osebne podatke o pooblaščenih osebah ponudnika v skladu z 75. členom ZJN-3.


Datum objave: 15.05.2020   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za izključitev zahteve, da ponudnik k predračunu priloži osnutke zavarovalnih polic.

ODGOVOR

zahteve ne bomo izključili


Datum objave: 15.05.2020   14:17
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo vzorca finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za izključitev zahteve, da ponudnik k predračunu priloži osnutke zavarovalnih polic.

ODGOVOR:Prilagamo

VZOREC menične izjave za resnost ponudbe

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik: _____________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca ZD Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe v postopku javnega naročanja za .., skladno z določili dokumentacije javnega naročila in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 5.000,00 EUR.

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih:
­ če izbrani ponudnik po pozivu k podpisu pogodbe te ne podpiše v postavljenem roku
­ če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po roku za odpiranje ponudb (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne) ali
­ če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali
­ če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Menični znesek se nakaže upravičencu ZD Sežana na račun št. . odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.
Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika ZD Sežana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO spodaj navedeni banki iz naslednjega našega računa:
Naziv banke:
Št. TRR:________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________
IZDAJATELJ MENICE
(podpis in žig)


Priloga:
- bianco menicaDatum objave: 15.05.2020   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno naprošamo za izključitev tretjega odstavka 12. člena v vzorcu pogodbe. Namreč ponudbena cena potencialnih ponudnikov že vključuje vse predvidene popuste.

ODGOVOR
Tretjega odstavka 12. člena ne izključujemo.Datum objave: 15.05.2020   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavljeni obrazec cenovne tabele s predračunom nas malo bega, zato naročnika vljudno naprošamo, da ponovno pregledate razpisno dokumentacijo ter korigirate specifikacijo ponudbene cene (obrazec cenovne tabele s predračunom) z železnimi tehničnimi specifikacijami: minimalne zahteve.

V tehničnih specifikacijah namreč nimate vrste zavarovanj:

- strojelom na kanalizacijskem omrežju varianta 1 in varianta 2
- zavarovanje odg. iz naslova upravljanja in posesti pristanišč
- zavarovanje plovila
- zavarovanje poklicne odgovornosti arhitekturne in inženirske dejavnosti
- zavarovanje plavajočih zaves
- itp.

ODGOVOR
Se opravičujemo za napako. V tabelo vpišite vrednosti pod zaporednimi številkami 1, 2,5,6,7,8 in 11.
Hvala za razumevanje.
Datum objave: 20.05.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da vzorec menične izjave za resnost ponudbe objavi v Wordovem dokumenti na povezavi do razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Danes smo poslali dopolnitev razpisne dokumentacije v kateri je tudi vzorec menične izjave.
Hvala.Datum objave: 20.05.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da vzorec menične izjave za resnost ponudbe objavi v Wordovem dokumenti na povezavi do razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Osnutki polic
Na str.34 razpisne dokumentacije naročnik navaja, da mora ponudnik predračuna priložiti osnutke zavarovalnih polic, po zavarovalnih vrstah iz katerih je razvidna premijska stopnja, popusti, končna cena zavarovanja z in brez davka.
Prosimo za pojasnilo ali se kot osnutek zavarovalnih polic smatra tudi ponudbeni obračun zavarovalne premije, kjer je razvidna premijska stopnja, popusti, končna cena z davkom in brez.
Ker so vse postavke, skladno z navodili RD razvidne iz ponudbenih obračunov, prosimo za potrditev, da ni potrebno prilagati dodatno še osnutkov zavarovalnih polic.

2. Garancija za resnost ponudbe
Skladno z določili iz razpisne dokumentacije na str. 24 prosimo za navodila glede predložitve menice za resnost ponudbe. Zanima nas, ali se original menica pošlje na naslov naročnika oz. se ponudbi predloži le scan menice.

3. Zanima nas ali predložitev obrazca-izjave in pooblastila za pridobitev podatke iz kazenske evidence za pravne osebe ni predviden.

ODGOVOR

1. Potrjujemo, da ponudbeni obračun, kot navajate v vprašanju zadostuje.
2. Zadostuje scan menice
3. Obrazec izjave in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe, smo poslali kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo izpolniti, podpisati in žigosati, ter ponudbi priložiti tudi ta obrazec.
OBRAZEC IZJAVE IN POOBLASTILA ZA PRAVNE OSEBE


IZJAVA IN POOBLASTILO PRAVNE OSEBE


Podpisani direktor družbe ponudnika v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za družbo (podatki v nadaljevanju), na dan za predložitev ponudb za predmetno javno naročilo, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. čl. ZJN-3

in

pooblaščamo javni zavod Zdravstveni do Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, da lahko za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA«


za nas kot gospodarskega subjekta z naslednjimi podatki:

Polno ime podjetja: _________________________________

Sedež podjetja: ____________________________________

Občina sedeža podjetja: _____________________________

Matična številka: ___________________________________

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.Datum: ________________________ Žig: Ime in priimek zakonitega
zastopnika:

______________________________
(podpis)Datum objave: 20.05.2020   08:44
VPRAŠANJE
V specifikaciji obrazca 1 Cenovne tabele s predračunom ni predvidena vrsta zavarovanja za zavarovanje odgovornosti zdravnikov, uslužbencev v zdravstveni negi, zdravstvenih delavcev in sodelavcev. V razpisni dokumentaciji na str. 11 pa je predmetno zavarovanje kot ločena postavka.
Prosimo za dopolnitev oz. popravek Cenovne tabele s predračunom, z izključitvijo vrst zavarovanj, ki niso predmet JN ter vključitvijo postavke za Poklicno odgovornost zdravnikov in zdr.osebja.

ODGOVOR

Prilagamo pravilno Cenovno tabelo. Ponudniki naj izpolnijo to tabelo. -dopolnitev razpisne dokumentacije smo poslali danes
OBRAZEC CENOVNE TABELE S PREDRAČUNOM

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA

NAVODILO ZA IZPOLNITEV OBRAZCA IN PRIPRAVO PREDRAČUNA
Ponudnik izpolni obrazec »predračun« za vse zahtevane zavarovalne vrste
Ponudnik predračunu priloži osnutke zavarovalnih polic, po zavarovalnih vrstah iz katerih je razvidna premijska stopnja, popusti, končna cena zavarovanja z in brez davka.
Ponudnik »pradračunu« priloži natisnjene ter podpisane in žigosane kopije v nadaljevanju navedene »Tehnične specifikacije: minimalnih zahtev«.
Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in ožigosati.

1) PONUDBENA CENA


SPECIFIKACIJA:

Vrsta zavarovanja Vrednost letne premije brez DPZP
1. Požarno zavarovanje

2. Strojelomno zavarovanje

3. Računalniško zavarovanje
4 Zavarovanje vloma, ropa

5. Zavarovanje stekla

6. Zavarovanje splošne odgovornosti

7. Zavarovanje zdravniške odgovornosti
8. Zavarovanje vozil


REKAPITULACIJA:

SKUPAJ LETNA PREMIJA brez DPZP
EUR

DPZP
EUR

KONČNA LETNA PREMIJA SKUPAJ Z DPZP
EUR
Datum objave: 20.05.2020   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Podatki o izplačanih škodah
V razpisni dokumentaciji ste navedli, da so objavljeni podatki o škodah za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2019; dejansko pa so objavljeni podatki po letih za 5 let (2015-2019); prosim za objavo podatkov za 10-letno obdobje po posamezni zavarovalni vrsti.

2. Vzorec pogodbe 12.člen
V vzorcu pogodbe v tč. 3., 12.člena navajate, da če se letna zavarovalna premija plača v enkratnem znesku, bo zavarovalnica naročniku priznala dodaten popust v višini 3% neto premije.
Glede na stanje na finančnih trgih, obrestno politiko ter zaostrene razmere na področju naložb je težko upravičiti kakršen koli popust za plačilo v enkratnem znesku. Prosimo za izključitev možnosti dodatnega popusta za enkratno plačilo premije.ODGOVOR

1. V zvezi z škodnim dogajanjem ne bomo objavljali dodatnih podatkov.
2. Odločili smo se, da izključiimo popust za enkratno izplačilo, pogodba bo v tem členu spremenjena


Datum objave: 21.05.2020   08:56
VPRAŠANJE
Požarno zavarovanje - prosimo za potrditev, da so navedene vrednosti objektov in opreme novo nabavne vrednosti.

ODGOVOR

Pri vseh zavarovalnih vrstah kjer je to relevantno, je v zavarovalno-tehničnem delu javnega naročila navedeno, da so podatki (osnova za obračun premije) knjigovodske nove nabavne vrednosti objektov in opreme.


Datum objave: 21.05.2020   08:57
VPRAŠANJE
Pri požarnem zavarovanju je opredeljen način zavarovanja na novo vrednost. V RD v nadaljevanju ni opredeljenih pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da je premoženje lahko zavarovano na novo vrednost - določena sedanja vrednost. Predlagano dopolnitev RD, da je premoženje lahko zavarovano na novo vrednost, če stopnja odpisanosti ni večja od 40 %. V primeru, da je, je tako premoženje zavarovano na sedanjo vrednost. Navedeno dopolnitev predlagamo v smislu preprečitve obogatitve, ki je tudi zakonsko urejena.

ODGOVOR

V zavarovalno-tehničnem delu javnega naročila je navedeno, da so podatki (osnova za obračun premije) knjigovodske nove nabavne vrednosti objektov in opreme. Kot navajate sami - v smislu zakonsko prepovedane obogatitve se pri zavarovanju na novo vrednost upošteva pravilo, da je v primeru, če je objekt dejansko amortiziran več kot 40%, le-ta zavarovan na sedanjo - dejansko vrednost.


Datum objave: 21.05.2020   08:57
VPRAŠANJE
Pri požarnem zavarovanju je opredeljen način zavarovanja na novo vrednost. V RD v nadaljevanju ni opredeljenih pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da je premoženje lahko zavarovano na novo vrednost - določena sedanja vrednost. Predlagamo dopolnitev RD, da je premoženje lahko zavarovano na novo vrednost, če stopnja odpisanosti ni večja od 40%. V primeru, da je, je tako premoženje zavarovano na sedanjo vrednost.

ODGOVOR


V zavarovalno-tehničnem delu javnega naročila je navedeno, da so podatki (osnova za obračun premije) knjigovodske nove nabavne vrednosti objektov in opreme. Kot navajate sami - v smislu zakonsko prepovedane obogatitve se pri zavarovanju na novo vrednost upošteva pravilo, da je v primeru, če je objekt dejansko amortiziran več kot 40%, le-ta zavarovan na sedanjo - dejansko vrednost.

Datum objave: 22.05.2020   09:12
VPRAŠANJE
Kdaj lahko pričakujemo objavljeno korigirano razpisno dokumentacijo oz. obrazce:
- predračun
- vzorec menične izjave za resnost ponudbe

ODGOVOR

V objavo smo poslali 20.05.2020 , naj bi bilo objavljeno v petih dnehDatum objave: 22.05.2020   13:13
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov se zahteva tudi kritje
škod v povezavi z okužbami z HIV/AIDS, hepatitis in
škod zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti.

Gre za klasični izključitvi v zavarovalnih pogojih, zato predlagamo, da se iz RD umakne zahteva po navedenih kritjih. V primeru, da boste pri teh kritjih vztrajali, ponudbe žal ne bomo mogli oddati.


ODGOVOR


V razpisni dokumentaciji za JN moramo posredniki vedno podati tudi zahteve za tovrstna kritja, ki pa jih v praksi kasneje večinoma izključimo, kajti zavarovalnice niso pripravljene podati omenjenega kritja. Tako v tem primeru sami presodite, če se umakne zahteva po kritju škod v povezavi z okužbami HIV/AIDS hepatitis in škod zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti.

Datum objave: 22.05.2020   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu cenovne tabele s predračunom - PREDRAČUN navajate zahtevo: Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in ožigosati.

Glede na to, da se dokument, ki je naložen v razdelek predračun podpiše elektronsko s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila, prosimo naročnika, da ni potrebe po temu, da se dokument še fizično podpisuje.


ODGOVOR

Glede na to, da se dokument, ki je naložen v razdelek predračun podpiše elektronsko s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila, prosimo naročnika, da ni potrebe po temu, da se dokument še fizično podpisuje. NI POTREBEN ŠE FIZIČEN PODPIS


Datum objave: 22.05.2020   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navajate, da zadostuje, da se finančni instrument za resnost ponudbe - menica, predloži v sken obliki. Naročnika seznanjamo, da skladno z Navodili o unovčevanju menic pri bankah navodila narekujejo, da se menice banki predložijo na unovčenje v originalu.

Po priporočilih MJU naprošamo za izključitev navedene zahteve, ki se nanaša na predložitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

V ta namen prilagamo tudi navedbe MJU:
V trenutnih razmerah oziroma v uvidu ukrepov v zvezi z virusom SARS-CoV-s pa do umiritve epidemiološke situacije v Slovenije naročnikom priporočamo, da kot zavarovanje za resnost ponudbe ne zahtevajo menice, ki predstavlja vrednostni papir, izdan v papirni obliki, ki mora biti vedno originalno ter lastnoročno podpisan ter je lahko predložen zgolj v fizični obliki.ODGOVOR


Za zavarovanje za resnost ponudbe zahtevamo menico, ki jo poleg skena predložite tudi v fizični obliki (pošta ali osebno).
Datum objave: 25.05.2020   12:02
VPRAŠANJE
To je vaš odgovor na predlog, da se iz RD umakne zahteva po dveh kritjih, ki sta sicer klasični izključitvi:

"V razpisni dokumentaciji za JN moramo posredniki vedno podati tudi zahteve za tovrstna kritja, ki pa jih v praksi kasneje večinoma izključimo, kajti zavarovalnice niso pripravljene podati omenjenega kritja. Tako v tem primeru sami presodite, če se umakne zahteva po kritju škod v povezavi z okužbami HIV/AIDS hepatitis in škod zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti."

Lahko prosim pojasnite na kakšen način se vaš predlog realizira v praksi. Če oddamo ponudbo pomeni, da pristajamo na vključitev sicer izključenih jamstev in naknadne izključitve seveda niso dopustne. Zapis pri javnem razpisu, da določena kritja v praksi kasneje večinoma izključite, pa je neresen.

Prosimo torej za nedvoumni odgovor oz. pojasnilo, ali jamstvo za škode v povezavi z okužbami HIV/AIDS hepatitis in škode zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti ostajajo v zahtevanem kritju ali ne. Na podlagi vašega jasnega odgovora se lahko odločimo ali bomo ponudbo oddali ali ne.

ODGOVOR

V KOLIKOR LAHKO PODATE PONUDBO S TOVRSTNIMI KRITJI, JIH PODAJTE; V NASPROTNEM PRIMERU PA PODAJTE PONUDBO BREZ OMENJENIH KRITIJ.Datum objave: 27.05.2020   11:33
VPRAŠANJE
Vezano na vaš drugi odgovor glede zavarovalnega jamstva pri odgovornosti zdravnikov za zahtevke iz naslova pojasnilne dolžnosti in škode v povezavi z okužbami HIV/AIDS hepatitis prosimo za pojasnila:
1. kako boste primerjali ponudbe, za katere očitno ni nujno, da ponujajo enaka kritja, kriterij pa je samo cena;
2. ali ni ponudba, ki jo oddamo kot ste navedli (V KOLIKOR LAHKO PODATE PONUDBO S TOVRSTNIMI KRITJI, JIH PODAJTE; V NASPROTNEM PRIMERU PA PODAJTE PONUDBO BREZ OMENJENIH KRITIJ) itak nedopustna?
3. kako lahko oddamo ponudbo brez navedenih kritij glede na zapis v RD str. 38 -" Potem, ko smo pregledali in preučili razpisno dokumentacijo potrjujemo, da v celoti sprejemamo in soglašamo z vsemi razpisanimi pogoji in zahtevami v vseh njenih delih".

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR


Ponudbo pripravite v skladu z zahtevami JN, s podanim kritjem za zavarovanje HIV/AIDS hepatitis pri zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov!

Datum objave: 01.06.2020   11:12
VPRAŠANJE
Zavarovanje računalnikov:
Prosimo za potrditev, da se zavarovanje računalnikov za obnovitev podatkov na pomnilnikih zavaruje na način »I.rizika« do 2.500 eur.


ODGOVOR


DA, POTRJUJEMO da se zavarovanje računalnikov za obnovitev podatkov na pomnilnikih zavaruje na način »I.rizika« do 2.500 eur.

Datum objave: 01.06.2020   11:15
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
V vzorcu menične izjave za resnost ponudbe je potrebno vpisati št. računa upravičenca.
Prosimo za objavo št. računa oz. navedbo, da se predmetna rubrika v vzorcu menične izjave pusti prazna in jo bo upravičenec v primeru unovčenja izpolnil sam.
"Menični znesek se nakaže upravičencu ZD Sežana na račun št. . odprt pri Banki Slovenije."ODGOVOR:

SI56 0131 1603 0924 051 odprt pri Banki Slovenije."Datum objave: 05.06.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju vozil prosimo za potrditev, da so naslednja vozila homologirana kot specialna in ne kot osebna vozila (podatki registra vozil)
KPV1-638, KP V1-639, KPU2-690, KPU2-680, KPU2-670, KP50-06E.


ODGOVOR


Vseh 6 vozil je homologiranih kot specialna vozila.

Datum objave: 05.06.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju strojeloma je v RD na strani 7 naveden podatek, da je v zavarovanje vključen zobni digitalni aparat (12.000 eur) in ultrazvočni aparati ter sonde vseh aparatov, ki delujejo s sondami.
Prosimo za pojasnilo ali je vrednost zobnega digitalnega aparata kakor tudi UZ aparatov že vključena v vrednosti medicinske opreme (790.352,94 eur)ODGOVOR


Da, vrednost zobnega digitalnega aparata kakor tudi UZ aparatov je že vključena v vrednosti medicinske opreme.

Datum objave: 05.06.2020   14:56
VPRAŠANJE
Pri strojelomnem zavarovanju prosimo za podatek ali so sestavni del medicinskih aparatov tudi rentgenske in ventilske cevi. Če da, prosim za ločeno vrednost.


ODGOVOR

Sestavni del je tudi rtg cev na zobnem aparatu KODAK 2200 v vrednosti cca 1.000 eur.