Dosje javnega naročila 004533/2020
Naročnik: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.444,80 EUR

JN004533/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004533/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004533/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2020
JN004533/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2020
JN004533/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN004533/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN004533/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN004533/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004533/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 137-337061

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Koković
maja.kokovic@dsu.si
+386 15894820
+386 15894859

Internetni naslovi
http://www.dsu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353574/razpisna_dokumentacija_-_za_objavo_vzdrzevanje_dvigal.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18060
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih
Referenčna številka dokumenta: 403/20-138-140
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je štiriletno vzdrževanje in servisiranje dvigal v poslovnih objektih v lasti oz. v upravljanju D.S.U., d.o.o., in sicer vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje ter tudi reševanje oseb iz dvigal in odprava napak oz. izredno servisiranje dvigal po naročilu (npr. zaradi poškodb ali odpovedi posameznih delov oz. dvigal, barvanje, zamenjava dekorativnih elementov, modifikacije zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila, modifikacije) sedmih osebnih dvigal v poslovnem objektu Palača DSU.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila, modifikacije) sedmih osebnih dvigal v poslovnem objektu Dunajski kristali.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila, modifikacije) petih dvigal v poslovnem objektu Smelt, in sicer štirih osebnih dvigal in enega tovornega.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razlogi za izključitev:
- Kaznovanost (prvi odstavek 75. člena ZJN-3);
- Dolžnik države (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);
- Negativne reference (a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Prekršek na delovnopravnem področju (b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Postopek insolventnosti ali prenehanja (b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Kršitev poklicnih pravil (c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklosti (f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Pogoj za sodelovanje:
- Registracija dejavnosti (tretji odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoj za sodelovanje:
- Neblokirani transakcijski računi (peti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za prejem ponudb, nima blokiranega transakcijskega računa oz. računov.


III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoj za sodelovanje:
- Reference (deseti odstavek 76. člena ZJN-3):
Za sklopa 1 in 2:
Gospodarski subjekt je v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v najmanj dveh objektih izvajal storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal, primerljivih dvigalom iz sklopa 1 oz. 2.
Za sklop 3:
Gospodarski subjekt je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v najmanj enem objektu izvajal storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal, ki so primerljiva dvigalom iz sklopa 3.


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Storitve iz sklopa 1 sme izvajalec izvajati le s priglašenimi serviserji, za katere ni bilo ugotovljenih varnostnih zadržkov, kot to določa Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 ZDZ; ZODPol).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2020   10:10
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo izvedeno samodejno v informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo zoper morebitne kršitve v postopku oddaje javnega naročila je zagotovljeno z ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k predložitvi ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu. Če naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k predložitvi ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pri naročniku, in sicer v vložišču ali po pošti priporočeno s povratnico. V skladu s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 60/17; ZPVPJN-B) se lahko zahtevek za revizijo vloži tudi preko portala eRevizija. Način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov, pa tudi druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizij določa Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Uradni list RS, št. 32/19).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati podatke in listine iz 15. člena ZPVPJN in biti obrazložen. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj plačati takso za predrevizijski in revizijski postopek, ki v primeru tega javnega naročila znaša 4.000 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, odprti pri Banki Slovenije, št. računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Pri tem zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil.

Pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, mora vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoriti na očitano kršitev.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2020