Dosje javnega naročila 003287/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.292.796,86 EUR

JN003287/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN003287/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
JN003287/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003287/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN003287/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2020
JN003287/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN003287/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003287/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 101-244775
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353675/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18325
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2020   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2020   07:59
VPRAŠANJE št. 1
Spoštovani,
v popisu je pod sklopom popisa B. Hidrologija navedena naslednja postavka: "dobava, dovoz in polaganje PE100, SN16 cevi DN400 s perforiranjem na zgornjih dveh tretjinah". Ker dodatnega opisa nismo zasledili, nas zanima, če temu ustreza cev PE100 SN16 (SDR17) DN400 (notranji premer 353mm) z dvotretjinsko površino perforacije in površino dreniranja velikosti 506 cm2 / tm cevi (zareze so velikosti 7 x 135mm). Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

Skladno s projektom so zahtevane drenažne cevi, ki imajo perforacijo 240 stopinj. Perforacija mora biti izvedena tako, da so drenažne zareze širine najmanj 10 mm, skupna velikost odprtin pa mora znašati vsaj 150 cm2/m1. Posamezna zareza ne sme biti daljša od 1/8 obsega cevi. Cevi morajo imeti nazivni premer 400 mm in obodne nosilnosti razreda SN16.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 10.06.2020   18:30
VPRAŠANJE št. 2

Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj teden dni. Naročniku se podaljšanje ne bo veliko poznalo, nam ponudnikom pa bi teh nekaj dni pomenilo veliko, da bi lahko pripravili kvalitetnejše ponudbe.
Hvala, lep pozdrav!

ODGOVOR št. 2

Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 3. 7. 2020 do 10. ure, popravek bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 10.06.2020   18:35
VPRAŠANJE št. 3
Pozdravljeni,

lepo prosimo naročnika da objavi načrte.

ODGOVOR št. 3

Spoštovani,

Kot je navedeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del so načrti (PGD in PZI) objavljeni na povezavi

http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-razpisne-dokumentacije

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 4

Prosimo naročnika, da v popisih uskladi merske enote z opisi postavk.

ODGOVOR št. 4

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis z usklajenimi merskimi enotami.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 12.06.2020   14:54
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavk "Izdelava drče iz kamna v betonu..". Pri sklopu I. krniški potok je enota mere kom, v opisu postavke pa je naveden m3. Kaj je prav?


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 je objavil nov popis, kjer je navedena ustrezna enota mere.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.06.2020   14:59
VPRAŠANJE
V projektu je zapisano, da se izkopi v preperelem flišu lahko izvajajo brez sidrnih ukrepov tudi nad globino 2,0 m1, če so nakloni brežin 1:1

Predlagamo da spremenite popis del tudi za tako tehnologijo izkopa.

ODGOVOR

Spoštovani,

V projektu je bil predviden izkop za prepust v naklonu 2:1 z varovanjem brežin. Glede na geologijo in globino izkopa je možno naklon izkopa prilagoditi, vendar bodo pogoji znani šele v fazi izvajanja del.

Sklop A2 ponudbenega predračuna se ponudi in se obračuna po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Skupaj dogovorjena cena vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Popisi so informativne narave. Tehnologija izvedbe je stvar ponudnika.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.06.2020   15:00
VPRAŠANJE
Prosimo za popravek popisa del, v postavki 7(I KRNIŠKI POTOK, B. HIDROLOGIJA) je enota m3, gre pa za vgradnjo bentonitnih folij... Prosimo za popravek v m2.
Prav tako sprašujemo za enoto pri naslednji postavki, postavka 8 (izdelava tipskega talnega praga, kjer je enota m2. V tekstu pa piše 1 kom. Prosimo za tolmačenje oz popravek.
Prav tako je pri postavki 5 (VI. drenažno rebro HG-2; B - hidrologije) enota kom, gre pa za dobavo, dovoz in vgradnjo drenažnega zasipa...Ta enota se ponovi še večkrat pri vseh naslednjih rebrih. Prosimo za tolmačenje oz. popravke..

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer so navedene postavke ustrezno popravljene.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 12.06.2020   15:01
VPRAŠANJE
V popisu del postavka 5 v sklopu (B hidrologija, I KRNIŠKI POTOK) nima enote. Prosimo za popravek.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer je navedena postavka ustrezno popravljena.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 12.06.2020   15:03
VPRAŠANJE
10 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (enostranski opaž h=80cm, kmapade po 4,0m) m2 1.529,00
11 Dobava, priprava in montaža podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m. Postavka predvideva opaženje posamezne kampade prepusta. V ceni je potrebno upoštevati razopaženje, čiščenje in ponovno opaženje, opaženje notranje površine prepusta, m2 3.954,00
12 Dobava, priprava in montaža opaža za bočne stranice ločne plošče (čelne stene kampad obloge prepusta, kampade po 4,0m). V ceni je potrebno upoštevati razopaženje, čiščenje in ponovno opaženje. m2 545,00
13 Dobava in vgradnja jeklenih paličnih nosilcev 50-20-30 kot podporna konstrukcija za zunanji opaž (q=11,9kg/m1, raster 1,0m) *zunanji opaž kg 56.369,63

prosimo za pojasnilo popisa in količin tesarskih del ali skico predvidenega opaža

ODGOVOR

Spoštovani,

Prva postavka se nanaša na opaž temeljne plošče, Druga postavka je notranji opaž oboka prepusta. Tretja postavka je čelni opaž oboka prepusta. Četrta postavka so loki paličnih nosilcev, ki se uporabljajo za izvedbo zunanjega opaža iz brizganega betona. Projekt PZI je dosegljiv na spletni strani naročnika na povezavi, ki je navedena v Splošnih tehničnih pogojih in v posebnih tehničnih pogojih razpisne dokumentacije.

Sklop A2 ponudbenega predračuna se ponudi in se obračuna po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Skupaj dogovorjena cena vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Popisi so informativne narave. Tehnologija izvedbe je stvar ponudnika.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 12.06.2020   15:06
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov ureditve cestnega priključka, kjer so razvidno koliko del se izvaja na samem priključku in koliko na deviaciji 1-21 pod viaduktom Črni kal.

ODGOVOR

Spoštovani,

Vsi načrti PZI v dopolnjeni verziji PZI (dopolnitev 8. 6. 2020) - so objavljeni na povezavi na portalu naročnika:
http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-razpisne-dokumentacije

Dela na deviaciji 1-21 pod viaduktom Črni Kal niso predmet tega projekta.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.06.2020   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V predračunih je veliko število postavk z napačnimi enotami mere.
Primer:
28 Dobava in vgradnja tesnilnega traku iz PVC širine 25cm ali več, debeline 3mm, na zunanji strani stene prepusta, skupaj z ločilnim geotekstilom, za zaščito pred poškodbami. *na stikih kampad PVC tesnilni trak
m3 2.071,00
29 Dobava in vgradnja PE100 drenažnih cevi d250 mm, 240°, togostnega razreda min. SN8, vključno s končnim čiščenjem in pregledom z video kamero pred predajo naročniku. Drenažne cevi morajo imeti označeno temensko signalno linijo na perforirani strani, da omogčajo ustrezno vgrajevanje
m3 876,00

Prosimo za pregled in popravke

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer so postavke, ki jih navajate, usklajene.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.06.2020   15:11
VPRAŠANJE
Vprašanje št.1
Prosimo za pojasnilo za dobavo drevesnih vrst navedenih v predračunu:

MALI JESEN Fraxinus ornus kos 128,00
NAVADNI ČRNI GABER Ostrya carpinifolia kos 48,00
ČRNI BOR Pinus nigra kos 74,00
PUHASTI HRAST Quercus pubescens kos 166,00
OLJKA Olea spp. Izbor sorte po navodilih agronoma kos 624,00
FIGA Ficus carica npr. Bela petrovka kos 27,00
ŽIŽULA Zizyphus jujuba Mill. kos 27,00
GRANATNO JABOLKO Punica granatum kos 15,00
DREN Cornus mas kos 116,00
ENOVRATNI GLOG Crataegus monogyna kos 133,00
NAVADNI BRIN Juniperus communis kos 98,00
NAVADNA KALINA Ligustrum vulgare kos 45,00
NJIVSKI ŠIPEK Rosa arvensis kos 106,00

Večino tega v Sloveniji ne goji nihče in ni za dobaviti.
Ali je dovoljen uvoz teh drevesnih sadik iz tujine (Italija)

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

uvoz teh sadik je dovoljen iz tujine ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 12.06.2020   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu del je postavka in sicer: Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona , dolžine 110cm in notranje širine dna kanalete 40 cm ...........
enota mere pa je m3 251,00.

Ali je enota mere pravilna v m3 ?
lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer je navedena ustrezna enota mere.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 12.06.2020   15:15
VPRAŠANJE
Kakšna je delovna širina jeklene varnostne ograje pri postavki 1 (3. oprema za zavarovanje prometa)?

ODGOVOR

Spoštovani,

Pri postavki Cestni del, 3. Oprema zavarovanje prometa, postavka 1.; za jekleno varnostno ograjo je prišlo do tipkarske napake, saj nivo zadrževanja ni H2, ampak je N2.

Opis postavke se spremeni tako, da se glasi :
»Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, vključno z vsemi elementi za nivo zadrževanja *N2-W5* m1 44,000«

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.06.2020   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V predračunih je veliko število postavk z napačnimi enotami mere.
Primer:
28 Dobava in vgradnja tesnilnega traku iz PVC širine 25cm ali več, debeline 3mm, na zunanji strani stene prepusta, skupaj z ločilnim geotekstilom, za zaščito pred poškodbami. *na stikih kampad PVC tesnilni trak
m3 2.071,00
29 Dobava in vgradnja PE100 drenažnih cevi d250 mm, 240°, togostnega razreda min. SN8, vključno s končnim čiščenjem in pregledom z video kamero pred predajo naročniku. Drenažne cevi morajo imeti označeno temensko signalno linijo na perforirani strani, da omogčajo ustrezno vgrajevanje
m3 876,00

Prosimo za pregled in popravke

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer so postavke, ki jih navajate, usklajene.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 14 dni. Gre namreč za obsežen projekt, za katerega moramo pridobiti konkurenčne ponudbe dobaviteljev in podizvajalcev. Številna podjetja so po corona virusu komaj odprla svoja vrata in začela dokaj normalno poslovati, zato ponudbe dobivamo s časovnim zamikom. Naročnika prosimo, da premisli in podaljša rok in tako zainteresiranim ponudnikom omogoči, da pripravimo korektne ponudbe.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 3. 7. 2020 do 10. ure (glejte odgovor št. 2, Datum objave: 10.06.2020 18:30).

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za spodnjo postavko iz poglavja A rabimo podatek o številu in dimenzijah zapornic.

I. PREDDELA
7 Dobava in postavitev opozorilno informativnih tabel ter zapornice ob vhodu na območje. kos 1,00


ODGOVOR

Spoštovani,

Predvideni sta dve ročni zapornici dolžine 4,5 m, s podpornim stebričkom in ključavnico.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 15.06.2020   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj teden dni. Naročniku se podaljšanje ne bo veliko poznalo, nam ponudnikom pa bi teh nekaj dni pomenilo veliko, da bi lahko pripravili kvalitetnejše ponudbe.
Hvala, lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 3. 7. 2020 do 10. ure (glejte odgovor št. 2, Datum objave: 10.06.2020 18:30).

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 15.06.2020   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če pravilno razumemo zahtevane reference v točki "Tehnična in strokovna sposobnost" in "Kadrovska sposobnost", lahko kot ustrezno referenco iz točke a) predložimo tudi izgradnjo podvoza?

ODGOVOR

Spoštovani,

Da, v kolikor so pri tem izpolnjene vse preostale zahteve naročnika iz navedenega pogoja (zahtevane reference).

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 15.06.2020   14:10
VPRAŠANJE
Pri postavki 3 (V. izdelava pohodnega prepusta): "Dobava in vgradnja tesnilnega traku iz PVC širine 25cm ali več, debeline 3mm, na zunanji strani stene prepusta, skupaj z ločilnim geotekstilom, za zaščito pred poškodbami. *na stikih kampad PVC tesnilni trak" je napisana enota mere m3?
Prosimo za popravek.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer je navedena postavka ustrezno korigirana.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:11
VPRAŠANJE
Zanima nas debelina nasipa pri postavki 4: Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije (prekritje deponiranega materiala - uporabi se material iz izkopov preperine) - glej sklop postavk VIII KONČNA UREDITEV, A. Ureditev območja, pisana je namreč enota mere m2.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer je navedena postavka ustrezno korigirana.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:12
VPRAŠANJE
Pri postavki 3 (sklop VIII končna ureditev, A. Ureditev območja): "Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, kanaleta za odvod vode iz praznotoka; nad dostopno cesto" je napisana enota mere m3 ...
Pri postavki 6 v istem sklopu manjka enota mere...

Prosimo za dopolnitve in popravke.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer sta navedeni postavki ustrezno korigirani.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 15.06.2020   14:13
VPRAŠANJE
Prosimo za popravek enot pri sklopu V. izdelava pohodnega prepusta, A - Ureditev območja, pri postavki 28: "Dobava in vgradnja tesnilnega traku iz PVC širine 25cm ali več, debeline 3mm, na zunanji strani stene prepusta, skupaj z ločilnim geotekstilom, za zaščito pred poškodbami. *na stikih kampad PVC tesnilni trak, kjer je vpisana enota m3 in pri postavki 29" Dobava in vgradnja PE100 drenažnih cevi d250 mm, 240°, togostnega razreda min. SN8, vključno s končnim čiščenjem in pregledom z video kamero pred predajo naročniku. Drenažne cevi morajo imeti označeno temensko signalno linijo na perforirani strani, da omogčajo ustrezno vgrajevanje, kjer je prav tako napisana enota m3.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, kjer je navedena postavka ustrezno korigirana.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:14
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavk 4 in 5 (sklop III priprava območja vnosa materiala, A - ureditev območja).Kaj je zajeto v postavki 4: "Ureditev začasnega odvodnjevanja padavinskih vod za celoten čas polnjenja deponije (odstranitev, čiščenje in ponovna vgradnja koritnic)., 84 mesec"?
Kakšne so količine, kaj je mišljeno pod "Ureditev začasnega odvodnjevanja padavinskih vod?
Kaj je zajeto v postavki 5: "Dobava in vgradnja koritnic za začasno odvodnjavanje platoja območja nasipavanja, 550 m?
Se postavki podvajata?

ODGOVOR


Spoštovani,

S tema postavkama je mišljeno urejanje padavinskih vod na trenutnem platoju ves čas izvajanja del.
Prva postavka predvideva vzdrževanje sistema, druga postavka pa zagotavlja dobavo in polaganje koritnic.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 15.06.2020   14:22
VPRAŠANJE

Predračun A - Ureditev območja
- Poglavje V. Izdelava pohodnega prepusta - postavka 33. - rešetkaste kovinske stene z vrati - potrebujemo dimenzije ter prosimo za objavo detajla.
- Poglavje VI. Izdelava vtočnega jaška - postavka 27. - vtočna rešetka - potrebujemo dimenzije ter prosimo za objavo detajla.

Za pripravo ponudbe potrebujemo zgornje podatke. Glede na rok oddaje ponudbe prosimo za odgovor čim prej.

ODGOVOR

Spoštovani,

Detajla sta obdelana v dokumentaciji PZI (dopolnjeno 8. 6. 20) na povezavi, ki je že predhodno navedena v Splošnih tehničnih pogojih in Posebnih tehničnih pogojih razpisne dokumentacije (glejte odgovor št. 9, Datum objave: 12. 06. 2020 15:06).

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 15.06.2020   14:29
VPRAŠANJE
V tehničnem poročilu sta za opisani dve tehnologiji izvedbe oboka AB prepusta.
V popisu del je zajeta le ena od opisanih tehnologij, kjer se izvede le notranji obok z opažem, na zunanji strani se postavi TH loke, položi geofilc, vgradi torkret in šele nato zabetonira obok. Drugi v tehničnem poročilu predstavljen način izvedbe oboka AB prepusta z dvojnim opažem ni zajet v popisu del.
Prosimo za dopolnitev popisa del tako, da bo omogočal, da lahko izvajalec izvede AB prepust z dvojnim opažem.

ODGOVOR


Spoštovani,

V projektu je predvidena izvedba zunanjega opaža iz brizganega betona, kar je tudi predmet popisa. V tehničnem poročilu je dvostranski opaž omenjen kot alternativa.

Navedena dela se obračunavajo po načelu »skupaj dogovorjena cena« in je popis kot tak informativne narave.
V okviru skupaj dogovorjene cene je tehnologija stvar ponudnika .

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 16.06.2020   14:37
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.
Objavili ste nov popis del, vendar nikjer ni označenih sprememb. Kakšen so spremembe? Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 7 dni.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, v katerem so merske enote usklajene z opisi postavk. Posamezne dopolnitve oz. popravki so deloma razvidni iz posameznih objavljenih vprašanj in odgovorov. Naročnik v novem popisu del ni spreminjal same vsebine ali števila postavk, kot tudi ne obsega del, ki se obračunava po načelu »skupaj dogovorjena cena« ali po »ceni na enoto mere«.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 16.06.2020   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani. Opazili smo da ste objavili popravek popisa 8.6.. Niste označili kjer so spremembe. Prosimo jasno napišite kjer je prišlo do spremembe Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je dne 8. 6. 2020 objavil nov popis, v katerem so merske enote usklajene z opisi postavk. Posamezne dopolnitve oz. popravki so deloma razvidni iz posameznih objavljenih vprašanj in odgovorov. Naročnik v novem popisu del ni spreminjal same vsebine ali števila postavk, kot tudi ne obsega del, ki se obračunava po načelu »skupaj dogovorjena cena« ali po »ceni na enoto mere«.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 16.06.2020   14:45
VPRAŠANJE

Dne 9.6.2020 naročnika prosimo, da sproti odgovarja na zastavljena vprašanja in nam tako omogoči pripravo ponudbe. Če pa odgovorov še nima, pa naj podaljša rok ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik odgovarja skladno z roki določenimi z ZJN-3. Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan (glejte odgovor št. 2, datum objave: 10.06.2020 18:30).

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 16.06.2020   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik dne 8.6.2020 objavlja dopolnjen popis del - pozivamo ga k ustreznem podaljšanju roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan (glejte odgovor št. 2, datum objave: 10.06.2020 18:30).

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 16.06.2020   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost zahteva vodjo gradnje in vodjo del, ki ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva.
Na trgu relevantnih ponudnikov imamo tudi ponudnike, ki razpolagajo s strokovnimi kadri, ki nimajo strokovne izobrazbe s področja gradbeništva temveč strokovno izobrazbo drugih tehničnih smeri (kot n. pr. rudarstvo in geotehnologija), pri čemer izpolnjujejo vse pogoje za pooblaščene inženirje, imajo opravljen strokovni izpit po ZGO oz. GZ, so vpisani v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije in izpolnjujejo zahtevano referenco navedeno v točki 3.2.3.
2. Kadrovska sposobnost, kot sledi:
za vodjo gradnje oz. vodjo del: v zadnjih desetih letih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb vodil izgradnjo (novogradnjo) vsaj enega (1) samostojnega armirano-betonskega objekta (pohodni prepust ali kanal ali druga AB konstrukcija) svetle razpetine vsaj 4 m in dolžine vsaj 10 m na vodni ali komunalni ali prometni infrastrukturi
ali oz. in
vodil izvedbo enega (1) projekta na področju zemeljskih gradbenih del za trajno reliefno preoblikovanje terena ali na področju zemeljskih gradbenih del v nizkih gradnjah (izdelava nasipov) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV za vsak projekt. (Klasifikacija objekta 3111-Trajno reliefno preoblikovanje ali 31110-Nasip).

Prosimo naročnika, da zahtevo vezano na izobrazbo kadra preuredi na način, da lahko pogoj za vodjo del izpolnjujejo tudi inženirji z izobrazbo drugih tehničnih smeri, saj bo na ta način pridobil večje število ponudb in omogočil konkurenco med ponudniki.


ODGOVOR


Spoštovani,

Skladno s 14. členom veljavnega Gradbenega zakona se za vodjo gradnje določi vodja del, ki glede na vrsto del prevladuje. Pri predmetnem naročilu prevladujejo gradbena dela, zato je naročnik določil strokovno izobrazbo s področja gradbeništva. Zaradi navedenega naročnik predmetne zahteve ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 16.06.2020   15:37
VPRAŠANJE
1, VPRAŠANJE:

Zanima nas na kakšen način je naročnik določil časovni okvir izvedbe del (kot ga je opisal v poglavju DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA ) kajti iz razpisne dokumentacije niti ni možno razbrati na katere projekte se nanaša deponiranje odvečnega materiala poleg materiala iz drugega tira?

2. VPRAŠANJE:

V točki 3.2.3.1 so opredeljeni referenčni pogoji ki jih mora izkazati ponudnik. Pod točko b) navajate da je potrebno izkazati referenco izvedbe del v vrednosti vsaj 500.000,00 eur na področju 3111 trajno reliefno preoblikovanje ali 31110 Nasip. Naročnika opozarjamo, da je klasifikaciji razvrščanja objektov točka 31110 NASIP ena od podtočk točke 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena. Zanima nas, ča se je besedica »ali« po pomoti prikradla v tekst.
Po sami naravi posla bi bilo sklepati, da naročnik želi pridobiti usposobljenega izvajalca za izvedbo točno takih del, ki so ekzaktno vpisana pod klasifikacijo 31110 NASIPI kajti sem spadajo: -spreminjaje nivelete z nasipavanjem in utrjevanjem z gradbenimi deli.
Nasprotno pa je 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena po našem mnenju preširok pojem. Sem primeroma spadajo tudi zgolj izkopi, izvedeni z gradbenimi deli. Torej povedano drugače: tako kot je napisano v pogoju sedaj, bo naročnik kot ustrezno moral priznati tudi referenco npr: izvedbe kanalizacije kjer je bilo izvedenih 500.000,00 eur izkopov, kar pa nima nobene zveze s tako imenovanim trajnim reliefnim preoblikovanjem terena.

Če želi naročnik dobiti usposobljenega izvajalca za dela, ki jih razpisuje naj točneje zapiše referenčni pogoj na tak način, da bo ustrezna le klasifikacija 31110 NASIPi, kar je verjetno v osnovi bilo tudi mišljeno.


ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor št. 1

Material, ki se bo vnašal na območje Bekovca je v celoti material, ki bo nastal pri gradnji drugega tira - gradnji 8 predvidenih predorov. Gre torej za material, ki bo nastajal izključno v okviru izvedbe tega projekta. Časovni okvir tako sledi predvideni čarovnici izvajanja tunelov drugega železniškega tira Divača-Koper.

Odgovor št. 2

Veljajo zahtevani pogoji tako kot je objavljeno.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 22.06.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu pogoje pod katerimi lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe smo ugotovili določena neskladja med vzorcem garancije in pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji:

RAZPISNA:
a)če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b)če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali
c)če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali
d)če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.
VZOREC:
1.naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2.če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe); ali
3.izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
4.izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Vsled nejasnosti naj naročnik zapiše enake pogoje v obeh dokumentih.


ODGOVOR

Spoštovani,

Točka 2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe, se v šestem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v naslednjih primerih:
a) če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik na poziv naročnika pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) ne dostavi zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe; ali
c) če ponudnik na poziv upravičenca ne podpiše pogodbe; ali
d) če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.«


Posledično se spremeni tudi vzorec garancije. Popravek bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 22.06.2020   14:42
VPRAŠANJE
Po preučitvi razpisne dokumentacije in možnosti nastanka raznih zavarovalnih primerov zaključujemo, da so zahtevane zavarovalne vsote pretirane, prav tako razširitve kritja na elementarne nesreče, potres, požar, itd.
Apeliramo, da naročnik s ciljem racionalizacije izvedbe projekta ( visoke zavarovalne premije prek dražje ponudbe na koncu plača naročnik), svoje zahteve ponovno preuči in določi razumne zavarovalne pogoje.
V nasprotnem primeru bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi nesorazmernih pogojev.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik spreminja posebne pogoje pogodbe, in sicer Podčlen 18.3 in Podčlen 18.4.


Podčlen 18. 3 se spremeni tako, da se glasi:

»Podčlen 18.3 - Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju

V podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 500.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse škodne dogodke znotraj enega leta skupaj znaša najmanj 1.000.000,00 EUR.«

Dodata se zahtevi, ki glasita:
- »Zavarovalna polica mora vsebovati kritje za ekološke škode v skladu z evropsko Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 z zavarovalno vsoto najmanj 100.000,00 EUR; pri čemer maksimalno kritje za vse škodne dogodke znotraj enega leta skupaj znaša najmanj 200.000,00 EUR. Območje zavarovalnega kritja je Slovenija in Italija.
- Odbitna franšiza soudeležba pri škodi za poškodbe oseb znaša 0 EUR in za škode na premoženju ne sme znašati več kot 10.000,00 EUR na škodni dogodek.««Podčlen 18.4 se spremeni tako, da se glasi:

»Podčlen 18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

V Podčlenu se drugi odstavek podčlena nadomesti z:
»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika in inženirja, izvajalca zunanje kontrole kakovosti in varnostnega inženirja.«

Podčlenu se dodajo odstavki, ki glasijo:
»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.«

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 100.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke znotraj enega leta skupaj znaša najmanj 200.000,00 EUR.«

- V kritje mora biti vključeno tudi osebe podizvajalcev.
- Odbitna franšiza soudeležba pri škodi na osebah znaša 0 EUR in pri škodah na premoženju ne sme znašati več kot 10.000,00 EUR na škodni dogodek.««


Popravek bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 23.06.2020   13:56
VPRAŠANJE
V tehničnem poročilu je glede izvedbe pohodnega prepusta navedeno: Tako temelji, kot obok prepusta se bo izvajal po kampadah od spodaj (JZ del prepusta) navzgor (SV del prepusta). Prepust se izvede v vsaj dveh fazah in sicer najprej se izvede temeljna plošča in nato obok. Predvidena dolžina
kampade je 4 m.
Temeljna plošča je debeline 1m in se betonira v eni fazi. Iz temeljne plošče se skladno z armaturnim načrtom
prepušča armaturne palice v stene oboka. Obok se lahko izvaja na dva načina in je odvisen od izbrane tehnologije
izvajalca. Prvi način je tehnologija kot jo poznamo pri portalnih konstrukcijah predorov, kjer se najprej izvede
zunanja stena oboka, ki v času betoniranja oboka hkrati predstavlja zunanji opaž. Zunanja stena se izvede tako, da
se v rastru 1,5m postavi jeklene loke TH 16.5, nanj položi armaturno mrežo Q189 in zaščitno plast geotekstila. Nato
se površino prebrizga z brizganim betonom C25/30 v debelini 10cm. Nastala lupina predstavlja zunanjo steno
oboka.
Notranjo stran prepusta se zaopaži s podprtim kovinskim opažem. Vmesni prostor se nato armira in zalije z
betonom C30/37. Dolžina kampade znaša 4 m. Na mestih stikov kampad se izvedejo dilatacijski stiki, prikazani na
risbi G.5.2.
Drugi način je uporaba dvostranskega vezanega opaža kot se uporablja pri klasičnih betonskih konstrukcijah. V
obeh primerih je potrebno betonsko mešanico vgrajevati na dveh višinah ter na dveh mestih na vsaki strani oboka,
da ne pride do segregacije betona.

Zanima nas zakaj je v popisu del zajet le prvi način izvedbe del? Prosimo, da objavite načrte izvedbe zunanjega opaža z uporabo jeklenih lokov, zaščitne plati geotekstila, armature in torkret betona.
Pričakujemo, da se dopolni popis del tako, da bo zajel tudi drugi način izvedbe del tj. z uporabo dvostranskega vezanega opaža.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, glejte odgovor Datum objave: 15.06.2020 14:29.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 23.06.2020   15:02
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo "Celostni načrt monitoringa v času gradnje in v času obratovanja".
Brez tega težko ovrednotimo sklop "MONITORING IN OSTALE STORITVE".
Ali je v postavki 5 "Dobava in vgradnja piezometrov globine 30m" zajeta tudi merilna oprema?

ODGOVOR
Spoštovani,

vsi okoljski dokumenti se nahajajo na povezavi http://www.drugitir.si/drugi-tir/pomembni-dokumenti datoteka: »Okoljski dokumenti«, kar je tudi navedeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del v poglavju 1.9 Priloge.

Da, postavka ki jo navajate vključujejo tudi dobavo in vgradnjo merilne opreme.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 23.06.2020   15:04
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo detajla ograje, ki je zajeta v postavki 6 (I. preddela, A- Ureditev območja). Na kakšni razdalji so stebrički ograje, ali so vmes kakšna vrata?
Prosimo za projektno rešitev ograje.

ODGOVOR

Spoštovani,

V postavki 6 gre za gradbiščno varnostno ograjo. Razdalja med stebrički ni predpisana. Vrata niso predvidena.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 23.06.2020   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika pozivamo, da spremeni del referenčnega pogoja za ponudnika in vodjo gradnje (alineja b.), tako da bodo kot referenca za priznanje sposobnosti veljala zemeljska dela v višini 500.000 na vseh objektih nizke gradnje (Enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI 2).

Navedeno utemeljujemo z dejstvom, da so taka dela popolnoma primerljiva z razpisanimi in z dejstvom, da bo na tak način naročnik pridobil več ekonomsko konkurenčnih ponudb izvajalcev, kateri so usposobljeni za tovrstna dela.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pogojev ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 23.06.2020   15:06
VPRAŠANJE
Dne 3.6.2020 ste odgovorili glede vprašanja o ceveh drenažnih reber nepopolno.
Definirano je:" Skladno s projektom so zahtevane drenažne cevi, ki imajo perforacijo 240 stopinj. Perforacija mora biti izvedena tako, da so drenažne zareze širine najmanj 10 mm, skupna velikost odprtin pa mora znašati vsaj 150 cm2/m1. Posamezna zareza ne sme biti daljša od 1/8 obsega cevi. Cevi morajo imeti nazivni premer 400 mm in obodne nosilnosti razreda SN16.".
Gre za gladke cevi, drugače se zgornjih zahtev ne da izpolniti. Kako se te cevi spajajo?
Ali je dovoljeno spajanje z drsnimi spojkami?
Zanima nas tudi zakaj je potrebno vgraditi cevi s takimi karakteristikami, ker gre za zelo drage cevi?
Imamo namreč deponijo odpadnega materiala. Prosimo za dodatna pojasnila.


ODGOVOR
Spoštovani,

Cevi se lahko spajajo z drsnimi spojkami. Izbrane zahteve so podane zaradi zagotavljanja visoke drenažne sposobnosti.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 23.06.2020   15:17
VPRAŠANJE
Dne 15.62020 ste na vprašanje glede pojasnila postavk 4 in 5 (sklop III priprava območja vnosa materiala, A - ureditev območja) odgovorili nepopolno. Vprašanje ponavljamo, glede postavke 4: Kakšne so količine, kakšen sistem začasnega odvodnjavanja padavinskih voda je projektant predvidel na trenutnem platoju ves čas izvedbe del? Projekt ni v domeni izvajalca, ampak naročnika, ki mora imeti to projektno rešeno. Prav tako prosimo za načrte te ureditve.
Ali pri postavki 5 mišljena tudi odstranitev koritnic, če gre za začasno ureditev? Imate kakšen načrt polaganja koritnic, kakšne so dimenzije teh koritnic?
Brez teh podatkov težko ocenimo vrednost teh postavk.


ODGOVOR
Spoštovani,

Faznost polnjenja območja je opisana splošno in je odvisna od dinamike polnjenja materiala iz izkopa in drugih gradbišč na sklopih 1 in 2 gradnje drugega železniškega tira Divača - Koper. Ravno tako je težko predvideti vrsto in zrnavost materiala, ki se bo v posameznih obdobjih vgrajevala. Lokacija postavljanja koritnic s projektom ni določena, saj se mora stalno prilagajati dinamiki nasipavanja. V ta namen je predvidena postavka za vgradnjo koritnic in njihovo premeščanje glede na potek napredovanja.

Predvidena je vgradnja klasičnih betonskih koritnic, ki odgovarjajo pretoku skozi cev DN300 oz. 0,224 m3/s.

Postavka vključuje tudi odstranitev koritnic po končanem nasipavanju materiala.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 23.06.2020   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo naslednjih postavk iz popisa:

A2/ V.IZDELAVA POHODNEGA PREPUSTA

Postavka 13. Dobava in vgradnja jeklenih paličnih nosilcev 50-20-30
-kaj pomenijo številke v opisu in v kakšni merski enoti so mišljene?
-ali je količina 56.369,63kg mišljena za cel prepust?
-v opisu piše da je to podporna konstrukcija za zunanji opaž, postavke za izvedbo zunanjega opaža ne najdemo
Ali ta postavka manjka v popisu?

Postavka 16. Dobava in vgradnja brizganega cementnega betona*zunanji opažprosimo za pojasnilo
postavke kaj je namen te postavke in kam se brizga ta beton v načrtih tega nismo zasledili?

Hvala in lep pozdrav!
ODGOVOR

Spoštovani,

Številke predstavljajo tip paličnega nosilca. Količina je mišljena za celoten prepust. Vse štiri postavke v popisu del, ki imajo opombo zunanji opaž, sestavljajo konstrukcijo zunanjega opaža.
Opis tehnologije izvedbe je sestavni del projektne dokumentacije (PZI objavljen na spleti strani naročnika).
Navedena dela se obračunavajo po načelu »skupaj dogovorjena cena« in je popis kot tak informativne narave.
V okviru skupaj dogovorjene cene je tehnologija stvar ponudnika.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 23.06.2020   15:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo naj se izjasni o dejanskih količinah bodočih vnosov materiala v deponijo. V posebnih tehničnih pogojih je namreč navedeno »Predvidoma bo v okviru zgoraj navedene skupne predvidene količine izkopnega materiala najmanj 454.000,00 m3 nehomogenega apnenčastega in flišnega materiala-mešanice zemlje, kamenja in mineralov, kar so za gradnjo neprimerni materiali« torej iz tega lahko sklepamo, da bo pričakovana količina odpadnega material iz projekta drugega tira, ki se bo deponirala na deponiji Bekovec okvirno 454.000,00 m3.
V popisih del je navedena bistveno večja količina in sicer 742.000,00 m3, kar ustreza količini, ki jo lahko deponija Bekovec sprejme.
Iz razpisne dokumentacije torej ni jasno od kje naj bi nastala razlika odpadnega materiala. Kako naj ponudniki sploh oblikujemo ceno, če ne vemo za koliko odpadnega materiala ki naj bi bil deponiran dejansko gre? Kalkulacija temelji na analizi, ki izhaja iz normativa, ta pa je odvisen od potrebne količino mehanizacije in delavcev ki v časovnem obdobju opravijo potrebno delo.
Torej ni vseeno ali bomo v predvidenem terminu morali vnesti 454.000,00 m3 ali 742.000,00 m3. To ima namreč bistven vpliv na oblikovanje cene na enoto.
Prosimo naročnika, da pripravi tako razpisno dokumentacijo, ki ne bo zavajala ponudnikov, bodisi namerno ali pa po pomoti!


ODGOVOR

Spoštovani,

Razlika v količini je razlika med ocenjeno kapaciteto območja Bekovec in projektantsko oceno količine »odpadnega« izkopnega materiala, ki se bo v času gradnje lahko povečala. V popisu je predvidena polna količina vnosa in vgradnje, medtem ko se obračun izvede po dejanskih količinah.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 23.06.2020   15:29
VPRAŠANJE
Naročnik je v posebnih pogojih zapisal:

TOČKA 1.5: Od Izvajalca se zahteva, da izvajanje del usklajuje z izvajalci pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper na odseku Divača Črni Kal in odseku Črni Kal Koper, ki bosta dovažala nevgradljive in viške izkopanih materialov v odlagališče za trajno odlaganje. Izvajalec je dobavljene materiale v odlagališče dolžan prevzeti na lokaciji tega odlagališča, na mestu vgrajevanja. Dostavljene materiale je Izvajalec dolžan prevzemati ves čas izvajanja del pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper, vse do zapolnitve celotnega razpoložljivega prostora odlagališča. Delovni čas pri prevzemanju, razgrinjanju in vgrajevanju dobavljenega materiala, je Izvajalec dolžan uskladiti z izvajanjem del ter odvozom nevgradljivih in viškov materialov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper. Izvajalec del, ki so predmet tega javnega naročila, bo dolžan sodelovati z navedenimi izvajalci, ter pri delu upoštevati njihove zahteve in navodila.

1. Vprašanje: Glede na to, da je količina odpadnega materiala, ki bo predvidoma nastala pri izvedbi izkopov za 2 tir bistveno manjša od količine ki jo lahko sprejme deponija Bekovec in je to navedeno v popisih del nas zanima, iz katerega projekta in kateri izvajalci bodo dovažali razliko? Gre kar za 288.000,00 m3 kar je več kot 1/3 vse predvidene količine.

2. Vprašanje: kako naj glede na navedeno ponudniki sploh oblikujemo ceno, za prevzem odpadnega materiala, če trenutno še ni niti malo ni znano kako bo terminsko potekal prevzem materiala? Naročnik naj se zaveda, da je lahko v primeru, da je potrebno prevzem materiala organizirati 24 ur na dan (za neznane količine) cena oblikovana bistveno previsoko, kot bo realno potrebno. Torej bo lahko naknadno prišlo do očitkov, da je naročnik negospodarno porabil javna finančna sredstva.

Naročnika pozivamo, da razpisne pogoje jasno določi da bo možno pripraviti čimbolj ekonomično ponudbo. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Območje Bekovca je izključno namenjeno vgrajevanju viškov materialov, ki bodo nastali pri gradnji drugega tira v okviru 8 predvidenih predorov. Postopki javnega naročanja za izbor izvajalcev za glavna dela so v teku.
Razlika v količini je razlika med ocenjeno kapaciteto območja Bekovec in projektantsko oceno količine »odpadnega« izkopnega materiala, ki se bo v času gradnje lahko povečala. V popisu je predvidena polna količina vnosa in vgradnje, medtem ko se obračun se izvede po dejanskih količinah.

2. V razpisni dokumentaciji je rok izvajanja celotnega projekta in posameznih sklopov jasno definiran. Sklop vnašanja materiala sledi dinamiki izvajanja predorov drugega tira v tem času mora biti območje Bekovca na razpolago. Kot je navedeno v Dodatnih zahtevah naročnika ter v Vzorcu pogodbe je v 10. členu pogodbenih določil jasno določeno, da se dela izvajajo ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dneh, določenih z veljavnimi predpisi.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 24.06.2020   07:22
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo zakaj je sprejel v izvedbo tako drago rešitev. Izvedba pohodnega prepusta in drenažnih reber predstavlja ukrep, ki cenovno ni ugoden in predstavlja izvedbo deponije za nenevaren zemeljski material, ki obsega veliko količino del, da se deponija sploh uredi.
Prav tako iz tehničnega poročila izhaja dvom ali bodo te rešitve sploh delovale in bo mogoče v prihodnosti potrebno izdelovati nova drenažna rebra. Torej stroški vzdrževanja deponije niso ocenjeni in najverjetneje sploh ne bodo majhni.
Obstaja dilema koliko bo sploh materiala, ki se bo vgradil v deponijo. V kolikor se bo vgradilo le 454.000 m3 ( in ne 742.000 m3) so stroški ureditve deponije še toliko višji glede na količino vgrajenega materiala.
Naročnika resno vprašujemo ali je potrebno izvesti tako drago deponijo, v katero se od celotne količine iz predorov izkopanega materiala vgradi v najboljšem primeru le 20 % materiala? V bližini je namreč veliko degradiranih površin, ki se dajo urediti hitreje in ceneje.


ODGOVOR

Spoštovani,

Portal e-naročanje je namenjen pojasnilom razpisne dokumentacije z namenom priprave dopustne ponudbe. Predmetno vprašanje ni relevantno za pripravo dopustne ponudbe.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 24.06.2020   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste čistopis Razpisne dokumentacije.
V navodilih v točki 2.3.8 navajate spremembo veljavnosti garancije za resnost ponudbe, ki mora biti v veljavi do 23.11.2020.
V navodilih v točki 2.3.8 je navedeno tudi: "Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije."

V vzorcu garancije za resnost ponudbe je navedeno: "DATUM VELJAVNOSTI: 9. 11. 2020"

Prosimo za objavo ustrezna vzorca garancije za resnost ponudbe. Prosimo tudi za uskladitev vzorca garancije za resnost ponudbe s točko 2.3.8 navodil vezano na unovčitvene razloge.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je dne 22. 6. 2020 poslal v objavo popravek, kjer je ustrezno korigiran vzorec garancije za resnost ponudbe tako v delu unovčitvenih razlogov, kot tudi v datumu veljavnosti.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 24.06.2020   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva, da mora ponudnik predložiti zavarovanje prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke) ter da se prvovrstnost presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija, pri čemer mora banka za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno, izključuje ostale banke, ki imajo dovoljenja vseh nadzornih organov za delovanje in katere nadzorujejo državne centralne banke in ECB. Enako velja za zavarovalnice, katere nadzoruje Agencija za zavarovalni nadzor. Pri tem naj opozorimo na dejstvo, da so na primer številne zavarovalnice, ki ne dosegajo vaših protizakonskih zahtev, povezane v partnerstvo z mednarodnimi pozavarovalnicami z odličnimi bonitetnimi ocenami, kar povečuje zmogljivost zavarovalnice in finančno varnost pri prevzemanju tveganj. Trenutne naročnikove zahteve izključujejo velik obseg ponudnikov, ki lahko zagotovijo zavarovanja pri bankah oz. zavarovalnicah, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje za delovanje, vendar jih naročnik ne priznava kot ustrezne. S temi zahtevami kršite temeljna načela ZJN-3, s čimer ne morete zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseči cilje svojega delovanja, določena skladno s predpisi. Zato naročnika pozivamo, da odmakne zahtevo o bonitetni oceni bank oz. zavarovalnic.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik navedene zahteve ne bo spreminjal, saj ima zaradi kompleksnosti in dolžine projekta legitimno težnjo, da bi v primeru nastopa unovčitvenega razloga razpolagal s kvalitetnim finančnim zavarovanjem, ki mu bo dajalo čim večjo možnost, da se bo lahko ob nastopu unovčitvenega razloga poplačal iz predloženega finančnega zavarovanja. Izpostavljeni cilj pa lahko naročnik doseže predvsem z določitvijo bonitetnih ocen bank, saj garancija banke z boljšo bonitetno oceno za naročnika predstavlja manjše tveganje, da ne bo poplačan iz predloženega finančnega zavarovanja, kot garancija banke s slabšo bonitetno oceno. Kvaliteta finančnega zavarovanja je namreč lahko odvisna tudi od izdajatelja tega finančnega zavarovanja, saj je tudi od stabilnosti in finančne sposobnosti izdajatelja finančnega zavarovanja odvisno, ali bo naročnik, če bodo izpolnjeni unovčitveni razlogi, dejansko poplačan iz predloženega finančnega zavarovanja.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 24.06.2020   10:42
Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da je odgovoril na vsa postavljena vprašanja, v izogib nejasnostim in lažji pripravi ponudbe pa v povezavi z odgovorom objavljenim dne 16.06.2020 (Datum objave: 16.06.2020 15:37) dodatno pojasnjuje dikcijo v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe, ki se glasi:
»izvedba enega (1) projekta na področju zemeljskih gradbenih del za trajno reliefno preoblikovanje terena ali na področju zemeljskih gradbenih del v nizkih gradnjah (izdelava nasipov) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV za vsak projekt. (Klasifikacija objekta 3111-Trajno reliefno preoblikovanje ali 31110-Nasip).«
na vseh mestih v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost (kjer se ta zahteva/pogoj pojavlja).

Navedena zahteva (pogoj) se razume kot izvedba:

- zemeljskih gradbenih del za trajno reliefno preoblikovanje terena (klasifikacija objekta 31110- Nasipi)
ali
- zemeljskih gradbenih del v nizkih gradnjah (izdelava nasipov)

v vrednosti vsaj 500.000 EUR brez DDV za vsak projekt.

Lep pozdrav,
2TDK