Dosje javnega naročila 004686/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 446.073,32 EUR

JN004686/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN004686/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN004686/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN004686/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN004686/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN004686/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004686/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 142-349724
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dkom@dkom.si
+386 12342800

Internetni naslovi
http://www.dkom.si/slo/

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mzz@gov.si
+386 14782000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/o-ministrstvu/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
Referenčna številka dokumenta: 2020/KPP 1; 4300-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
kot v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2020   11:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani banke
(bančna garancija za resnost ponudbe) ali zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) kot je to določeno v razpisni dokumentaciji v navodilih
gospodarskih subjektom za pripravo ponudbe.


Datum in ura odpiranja ponudb: 31. 8. 2020 ob 15:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/

Ministrstvo za javno upravo izvaja predmetno naročilo v svojem imenu in po pooblastilih v imenu in za račun naročnikov:
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Ministrstvo za zunanje zadeve

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2020   08:30
1. VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije na navedeni povezavi.


ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena.Datum objave: 19.08.2020   11:44
2. VPRAŠANJE
v tehničnih specifikacijah razpisa so navedene zahteve za 7 sklopov (1-7), v krovni pogodbi pa je za predmet pogodbe naveden samo Sklop 7. Prosimo vas za potrditev, da razpis vključuje le storitve vezane na Sklop 7.


ODGOVOR
Da, v skladu s točko 9 navodil razpis vključuje le storitve, ki so vezane na sklop 7. In sicer tudi za sklop 7 veljajo splošne določbe tehničnih specifikacij, razen v delih, kjer za sklop 7 velja drugače.Datum objave: 25.08.2020   12:43
3. VPRAŠANJE
Vezano na razpisno dokumentacijo prosimo za pojasnitev spodaj navedenih nejasnosti:

1.) Prosimo za dokument z navodili UVTP na katerega se v točki 3.1.6 in 3.1.9 sklicuje Tehnična specifikacija.

2.) Prosimo za potrditev, da za namensko opremo za obravnavanje tajnih podatkov ponudnik ni dolžan zagotoviti nadomestne opreme. Določitev v zvezi s tem v točkah 3.1.6 in 3.1.9 je namreč možno razumeti tudi na način, da se nanaša le na čas odprave napake in zagotovitve nadomestne opreme.

3.) 14. člen vzorca krovne pogodbe je v nasprotju z določbami 11. člena vzorca pogodbe, ki določa, da se vse storitve obračunavajo na način določen v prilogi 3 te pogodbe iz česar izhaja, da se pri obračunu cene dela skladno s točko 4.1.1 Tehnične specifikacije upošteva tudi stroške vodenja evidenc o posegih v naročnikovi aplikaciji za spremljanje podpore uporabnikom in oddajo mesečnega poročila o opravljenih storitvah v elektronski obliki in ostale predpisane dokumentacije, določene v tej pogodbi, poslovniku in sklepih poslovnih sestankov.


ODGOVOR
1.) Navodila UVTP niso mišljena kot poseben dokument z vnaprej pripravljenimi navodili, temveč kot sprotno usklajevanje aktivnosti v vsakem posameznem primeru med izvajalcem in UVTP, kot je razvidno v točkah 2.1.7, 3.1.6 in 3.1.9 Tehničnih specifikacij.

2.) Za nadomestno opremo za obravnavanje tajnih podatkov ponudnik ni dolžan zagotoviti namenske opreme.

3.) 14. člen vzorca krovne pogodbeni ni v nasprotju z določbami 11. člena vzorca krovne pogodbe. V 11. členu vzorca krovne pogodbe je določeno, da se vse storitve obračunavajo na način kot je določen v prilog 3 te pogodbe (tj. v tehničnih specifikacijah). Kot je razvidno iz Tehničnih specifikacij iz točke 4.1.5, se cena storitev podpore za vzdrževanje namenske opreme za obravnavanje tajnih podatkov obračuna po količini dejansko opravljenih storitev, kar pomeni, da se obračuna delo ponudnika kot je navedeno v točkah od 4.1.1 do 4.1.4 tehničnih specifikacij, temu se prištejejo še morebitni stroški vgrajenega materiala, stroški opravljenih storitev proizvajalca in/ali certificiranih izvajalcev ter stroški transporta opreme, ki se obračunajo po veljavnem uradnem ceniku izvajalcev oziroma v dejanski vrednosti. Vrednost univerzalne točke dela (UTD) po točki 4.1.2 tehničnih specifikacij določi ponudnik, kar je njegova ponudbena cena, v njej pa mora ponudnik vključiti vse, kar je navedeno v točki 4.1.1. specifikacij, na katero se nanaša določba 14. člena vzorca krovne pogodbe. Torej ponujena cena za UTD mora vključevati tudi stroške vodenja evidenc in izdajanja poročil.Datum objave: 25.08.2020   12:47
POJASNILO:
Rok za postavljanje vprašanj, prejem ponudb in datum in ura odpiranja se spremenijo tako, da se glasijo:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2020 10:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 10.09.2020 10:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 10.09.2020 11:00


Datum objave: 28.08.2020   08:33
4. VPRAŠANJE
V obrazcu vzorca garancije za resnost ponudbe piše: VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) ??


ODGOVOR:
Gre za napako pri zapisu v tem delu obrazca. V skladu s točko 12.2.2.1 navodil lahko ponudnik za finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži kavcijsko zavarovanje ali bančno garancijo za resnost ponudbe.
Datum objave: 01.09.2020   14:34
5. VPRAŠANJE
datum veljavnosti ponudb in posledično datum veljavnosti garancije za resnost ponudbe ostaja nespremenjen - to je 30.10.2020?

ODGOVOR
Datum veljavnosti ponudb iz točke 12.3.6 navodil iz dokumentacije naročila in s tem datum veljavnosti garancije za resnost ponudbe se podaljšata na 31. 12. 2020 (iz 30. 9. 2020).

V skladu z navedenim bo naročnik objavil obrazec »Popravek (EU 14 SL)«, v katerem bo poleg navedenega podaljšal tudi rok za predložitev ponudb in rok za odpiranje ponudb.