Dosje javnega naročila 003911/2020
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Storitve: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA
ZJN-3: Odprti postopek

JN003911/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003911/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN003911/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2020
JN003911/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003911/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 118-286909
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Irena Kalčič
obcina@kocevje.si
+386 18938239
+386 118938230

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354179/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18197
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA
Referenčna številka dokumenta: 43001-23/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71247000
71318000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 558
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA in REFERENČNA POTRDILA STROKOVNEGA KADRA zahtevate podatek

Dolžina zgrajenega cevovoda za odpadno vodo (v m),

predvidevamo, da je prišlo do napake in se zahtevani podatek pravilno glasi:

Dolžina zgrajenega cevovoda-vodovoda (v m).

ODGOVOR
Drži. Ponudniki naj popravijo oziroma dodajo vrstico.
_______________

Datum objave: 16.07.2020   09:48
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno pozivamo za objavo ocenjene vrednosti GOI del, saj je v nasprotnem primeru zelo težko podati korektno ponudbo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
prosimo za informaciji o višini ocenjene vrednosti projekta (GOI del ) in ocenjene vrednosti javnega naročila.
hvala in lp

ODGOVOR
Kot izhaja iz javnega odpiranja prejetih ponudb, se ponudbene vrednosti gibljejo od najnižje 283.069,95 EUR brez DDV in do 385.712,38 EUR brez DDV, pri čemer naročnik še ni izdal odločitve o oddaji javnega naročila.
_________________

Datum objave: 16.07.2020   09:49
VPRAŠANJE
prosimo za informacijo ali je lahko koordinator za varnost in zdravje pri delu hkrati nadzornik katere od faz, seveda ob tem, da zadostuje napisanim pogojem

ODGOVOR
Da.
__________Datum objave: 16.07.2020   09:49
VPRAŠANJE
Ali si pravilno razlagamo, da mora ponudnik predložiti oz. vpisati v obrazec 4: reference in kadri samo reference za ponudnika, vodjo nadzora in nadzornika, ostali strokovnjaki (elektro nadzornik, KVZD) ne potrebuje nobene reference.

ODGOVOR
Da.
___________Datum objave: 17.07.2020   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da mora svetovalni inženir »zagotavljati naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v postopku izvajanja kohezijske politike ter ob zaključku projekta pripraviti celovito poročilo o vseh izvedenih storitvah in dosledno spoštovati veljavna Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Zanima nas ali moramo pri pripravi ponudbe upoštevati, da se navedena zahteva nanaša samo za »samostojni podprojekt« Vodovod Borovec- Gornja Briga, ali ne, kar pa iz naslova trenutno ni razvidno, da je to samostojni projekt ali je potrebno upoštevati celoten projekt iz naslova OSKRBA SPITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA.
Prosimo za natančen odgovor, glede na to, da je to zelo pomemben računski element pri pripravi ponudbe poleg, ostalih nejasnosti. Glede na to, da se projekt »Oskrbe s pitno vodo na območju Sodražice-Ribnice-Kočevje že izvaja, nas zanima v kakšni fazi izvedbe je oz. če je že izdano Potrdilo o izvedbi, in ali bo za ; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA potrebno izdati Potrdilo o prevzemu ali (Delno) in posledično Potrdilo o Izvedbi za ta samostojni odsek vodovoda. V primeru, da bo potrebno izdati Potrdilo o izvedbi za celoten projekt ; PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC -GORNJA BRIGA, kakšna je odgovornost sedanjega Inženirja, glede na pogoje iz prejšnjih pogodb izvajalca in inženirja oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, oz. pogodbe o sofinanciranju , kakor tudi Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;


ODGOVOR
Inženir izvaja storitev izključno za OSKRBA SPITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA.
_________________Datum objave: 17.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Na strani 32 razpisne dokumentacije v delu POGODBA, je v poglavju VIII Trajanje pogodbe v 2 odstavku 9. člena definirano podaljšanje storitev po tej pogodbi, in sicer so definirani robni pogoji, po katerih Inženir nima pravico do povečanja pogodbene cene. Ta člen je najprej v neskladju s predhodnim odstavkom, kjer so definirani posamezni roki in sicer ter dodatni pogodbeni rok po izdaji potrdila o izvedbi, ki znaša 90 dni. Prosimo za obrazložitev, kdaj dejansko nastopijo pogoji za pravico inženirja do povečanja pogodbene vrednosti rokov v smislu 20 dnevnega podaljšanja.
Formula, ki definira vrednost posameznega dneva je neustrezna, najmanj pa nepoštena in zavajajoča do ponudnikov, saj se ne more enačiti storitev inženirja v času dokončanja del, s tistimi, ki jih pri Inženir opravlja v času uvedbe v delo in reklamacijo napak, zato je zelo pomembno kateri rok se podaljša, saj to za posledico potegne različno velike stroške inženirja. S predvideno formulo pa se ob enostavni simulaciji ugotovi, da gre za pod cenjeno vrednost posameznih storitev oz. neustrezno povečanje zgolj na podlagi celotnega pogodbenega roka.
Naročnik je za delitelj pogodbene vrednosti uporabil celotno število dni, tudi dodatne po izdaji Potrdila o izvedbi, ko pa je jasno, da intenziteta del inženirja ni enaka po posameznih fazah dela. Vzrok za povečan obseg dela Inženirja je podaljšanje Roka dokončanja Izvajalcu. V tem roku, ki je skladen s pravili FIDIC Rdeča knjiga in ga opredeljuje začetek dokument Uvedbe v delo Izvajalca in izdaja Potrdila o prevzemu Izvajalca Inženir in nadzor opravi cca. 95% vseh storitev po Pogodbi. V primeru podaljšanja roka Izvajalcu in posledično Inženirju je edino logično in pošteno, da se dodatno ovrednotijo dodatni dnevi Inženirjevih storitev do izdaja Potrdila o prevzemu, ostale obveznosti do izdaje potrdila o izvedbi oz. do zaključka pogodbenega roka pa ostanejo, v kolikor se ne podaljšajo v veljavi in se vrednostno ne spremenijo. V kolikor pa se tudi to spremeni, se mora povečanje nanašati na dejanske stroške, ki inženirju s takšnim podaljšanjem nastanejo. Predlagamo formulo, ki stopi v veljavo po 20 dnevnem roku predvidenega Roka dokončanja po izvajalski Pogodbi. Vrednost za podaljšan dan Pogodbena cena z DDV: 75 dni X število podaljšanja. Za to vrednost se z Dodatkom k Pogodbi poveča Pogodbena vrednost.

ODGOVOR
Pogoji za povečanje pogodbene cene zaradi podaljšanja roka nastanejo v trenutku spremembe roka za dokončanje ali spremembe roka za reklamacijo napak.
Naročnik določbe ne bo spremenil. Navedena določba navaja samo spremembo ponudbene vrednosti vezano na spremembo roka izvajanja storitve in ne za morebitne dodatne storitve.
_____________

Datum objave: 17.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
pozdravjeni.
Kot Naročnika vas pozivamo, da ponudnikom dopustite, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, namesto bančne garancije / kavcijsko zavarovanje predložiti bianco menico z menično izjavo, saj s tem ko zahtevate bančno garancijo (znesek res minimalen 600 EUR) ponudnikom povzroča nepotrebne stroške, efekt ene in druge listine pa je v končni fazi isti.

ODGOVOR
Naročnik vrste finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo spremenil.
___________Datum objave: 17.07.2020   09:20
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, ki se nanaša na Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe in sicer:
Ponudbena vrednost - največ 80 točk
usposobljenost kadra - največ 20 točk

Iz tabele v nadaljevanju sledi, da je možno pri ponudbeni ceni dobiti največ 90 točk, pri usposobljenosti kadra 10 točk (to je tako pogoj???) in pri dodatnih referencah vodje nadzora še največ 10 točk.

Prosimo za natančno definiranje meril (ponudbena cena 90 ali 80 točk?), dodatne reference????

ODGOVOR
Kot izhaja iz točkovanja se merilo za izbiro najugodnejše ponudbe glasi:
Ponudbena vrednost - največ 90 točk
usposobljenost kadra - največ 10 točk
___________