Dosje javnega naročila 003087/2020
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.278,00 EUR

JN003087/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.05.2020
JN003087/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2020
JN003087/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN003087/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN003087/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2020
JN003087/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
JN003087/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003087/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18232
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2
Referenčna številka dokumenta: JN-S-008/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik lahko iz naslova okoliščin povezanimi z izvajanjem ukrepov zaradi korona virusa COVID-19, podaljša rok izvedbe tega javnega naročila, in sicer do 28. 2. 2021.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi s predmetnim javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2020   11:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2020   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, v nadaljevanju podajamo nekaj pozivov in vprašanj v zvezi z dokumentacijo:
1. Med pogoji v zvezi s kadrovsko sposobnostjo je pri obeh točkah vključena omejitev na izkušnje pridobljene v Sloveniji (tako pri makroeknomski analizi gradnje in obratovanja, kot pri analizi makroekonomskih učinkov na slovensko gospodarstvo). Glede na to, da gre za makroekonomsko analizo, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za izdelavo investicijske dokumentacije, omejevanje na slovenske izkušnje ni smiselno, saj na ta način ponudnik izloči mednarodna svetovalna podjetja s pomembnimi mednarodnimi izkušnjami ne le pri gradnji in obratovanju energetskih infrastrukturnih objektov, ampak specifično na področju gradnje jederskih elektrarn. Naročnika pozivamo, da navedeni pogoj v obeh točkah umakne, ali obrazloži njegovo smotrnost in nujnost.
2. Prosimo za razlago kriterija za ocenjevanje glede "Aktivnosti vključenega kadra". Kaj pomeni, da "kader strokovno vodi in organizira spletno ali drugače javno dokumentirano in dostopno debato o makroekonomskih učinkih v Sloveniji"?
3. Pri ocenjevalnih pogojih naročnika pozivamo k spremembi točkovanja na način, da se sorazmerno več točk nameni izkušnjam, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Trenutno je kar 40 točk od 50ih povezanih z javno razpravo, kar je nesorazmerno glede na predmet in obseg dela predviden v tehnični specifikaciji.
4. Upoštevajoč predlagane popravke predlagamo tudi podaljšanje roka za oddajo javnega naročila.

ODGOVOR

Spoštovani,

na zastavljena vprašanja v zvezi z dokumentacijo za oddajo javnega naročila Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2 (v nadaljevanju dokumentacija) vam podajamo naslednje odgovore:
1. Naročnik je pripravil spremembo dokumentacije, ki jo bo objavil na svoji spletni strani https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi.
2. Z zahtevo naročnika pri merilih za oddajo javnega naročila v zvezi s kriterijem "Sodelujoči kader strokovno vodi in organizira spletno ali drugače javno dokumentirano in dostopno debato o makroekonomskih učinkih v Republiki Sloveniji" želimo podeliti dodatne točke kadru, ki ima že tovrstne izkušnje. Za naročnika je ključno, da pri komunikaciji s strokovno javnostjo sodeluje kader, ki ima zahtevane izkušnje in bo zaradi svoje strokovnosti in prepoznavnosti kredibilno prezentiral rezultate javnega naročila. Zahtevani kriterij ni pogoj za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.
3. Pri odločanju za projekt JEK2 bo ključna tudi komunikacija z javnostjo glede makroekonomski učinkov projekta JEK2 zato je naročniku, ki že prepoznava pozitivne učinke JEK2, pomembno da se le-ti strokovno predstavijo javnosti. Naročnik meni, da je tu komunikacijska podpora ključna in neposredno povezana z rezultati predmetnega javnega naročila, zato ponderjev pri merilih za oddajo javnega naročila ne bo spreminjal.
4. Naročnik v zvezi z javnim naročilom spreminja naslednje roke:
- rok za postavljanje vprašanj je 1.6.2020 do 12:00 ure.
- rok za oddajo ponudbe je 3.6.2020 do 11:00 ure.
- odpiranje ponudb bo potekalo preko aplikacije e-JN 3.6.2020 ob 11:15 uri.
Naročnik bo nove roke objavil tudi v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.Datum objave: 28.05.2020   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne pogoj, da morajo vsi sodelujoči v projektu komunicirati v slovenskem jeziku in ga spremeni na način, da mora naročnik zagotoviti, da komunikacija z naročnikom in v procesu javnega dialoga potekati v slovenskem jeziku. Naročnik je namreč omogočil vključitev tujih ekspertov in njihovih referenc na področju izdelave modela in priprave študije, za te pa le stežka pričakujemo znanje Slovenskega jezika. Vključenost tujih ekspertov v proces dialoga lahko ponudnik reši na način, da zagotoviti prevajanje.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik obvešča ponudnike glede naslednje spremembe dokumentacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom:

Naročnik spreminja drugi in tretji odstavek točke 12.2. Pogoji v zvezi s kadrovsko sposobnostjo za oddajo javnega naročila tako, da se glasi:
»Projektna ekipa mora biti sestavljena iz sodelujočih, ki bodo kumulativno imeli izkušnje pri obeh navedenih projektnih aktivnostih. Ponudnik mora komunicirati z naročnikom v slovenskem jeziku.
Nominirani sodelujoči, ki bodo sodelovali tudi pri izvedbi aktivnosti Podpore in izvedbi javnih predstavitev morajo komunicirati v slovenskem jeziku.«

Naročnik spreminja tudi obrazec izjava o pogojih za sodelovanje.

Naročnik bo obvestilo o spremembi dokumentacije objavil tudi na svoji spletni strani vključno s spremembo obrazca Izjava o pogojih za sodelovanje, in sicer na spletnem naslovu https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/skupina-gen.