Dosje javnega naročila 003335/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija strehe večstanovanjske stavbe na naslovu Bavdkova 1, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.488,19 EUR

JN003335/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2020
JN003335/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2020
JN003335/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2020
JN003335/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN003335/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2020
JN003335/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003335/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18468
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe večstanovanjske stavbe na naslovu Bavdkova 1, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija strehe večstanovanjske stavbe na naslovu Bavdkova 1, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija strehe večstanovanjske stavbe na naslovu Bavdkova 1, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18468


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2020   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- prosimo da se naročnik opredeli glede kritine in njene garancije. V splošnih pogojih navajet garancijsko dobo 10 let, v popisu del zahtevate 15 let.
Prosimo tudi da navedete točno debelino in vrsto polnila trapezne kritine in ali je na spoodnji strani al FOLIJA ALI PLOEVINA?ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti garancijo za odpravo napak, ki pomeni finančno zavarovanje, veljavno 10 let od podpisa primopredajnega zapisnika v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Ponudnik mora za dobavljeno strešno kritino nuditi garancijo 15 let.

Debelina polnila je 60 mm, polnilo trapezne pločevine je poliuretan, na spodnji strani je pločevina.

JSS MOL


Datum objave: 03.06.2020   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri strokovni sposobnosti (razpisna dokumentacija) prosimo za pojasnilo vezano na funkcijo vodje del, pri katerem navajate kriterije, da mora imeti izobrazbo gradbene smeri, biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženiriski dejavnosti (Ur.list,št.61/17); v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv VZ-vodja del, Gradbenim zakonom (Ur.l., št.61/17, v nadaljevanju GZ) in mora izpolnjevati pogoje, da lahko opravlja funkcijo vodje del skladno z GZ.

Prosimo, da upoštevate GZ in v nadaljevanju dovolite, da ima vodja del in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan ali v imenik vodij del pri IZS, izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva ali bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS). Pogoj za vodjo del je prav tako izpolnjen, če bo v času izvedbe projekta izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, lahko imel nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS. Pogoj za vodjo del lahko izpolnjuje tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik katere od zgoraj pristojnih zbornic.

Z določitvijo referenčnih pogojev za funkcijo vodje del želi naročnik zagotoviti, da bodo razpisana dela izvedena uspešno in usposobljenost preverja z vsaj eno osebno referenco, da je opravljal funkcijo vodje posameznih del za področje gradbeništva pri projektu sanacije (prenove) strehe.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik se strinja z navedbami ponudnika in kot vodja del pri izvajanju sanacije strehe lahko nastopa tudi tisti, ki izpolnjuje pogoje za:
- mojstra s področja gradbeništva ali bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
- delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije

Pogoje za vodjo del izpolnjuje tudi ponudnik, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, in je nosilec dejavnosti vpisan v imenik vodij del pri Obrtni zbornici Slovenije.

Pogoj za vodjo del lahko izpolnjuje tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik katere od j pristojnih zbornic.

JSS MOLDatum objave: 03.06.2020   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ni nam jasen pogoj naročnika in izpolnjevanje pogoja 10 zaposlenih. Naročnik s tem pogojem močno omejuje konkurenco in pogoj v nadaljevanju sploh ni sorazmeren s predmetim naročilom. Prosim, da pogoj umaknete.
LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik naj iz razpisne dokumentacije odstrani Prilogo št.3/b in naj jo nadomesti z zavezujočo izjavo, da ponudnik izpolnjuje kadrovsko usposobljenost in umakne poimenski seznam zaposlenih in datum sklenitve zaposlitve (zakon o varstvu osebnih podatkov) in naj ta podatek zahteva le od izbranega ponudnika v kolikor ga potrebuje.

Lp,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da se merilo "število zaposlenih" umakne, ker je po našem mnenju diskriminatorno in nedoločeno ter pogoj ne kaže ne na sposobnost ali kvaliteto ponudnika. Zahteva naročnika ni sorazmerna s predmetom javnega naročila s predpostavko, da je naročnik določil rok izvedbe 45 dni. Izpolnjevanja pogojev ponudnikov naročnik v nadaljevanju preverja s tehnično in strokovno sposobnostjo in predložitvijo vsaj treh referenc.
Naročnik mora spoštovati načelo zagotavljanja konkurence in ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki ter spoštovati načelo transparentnosti javnega naročanja(ZJN-3).


ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da spreminja pogoj, ki se nanaša na strokovno sposobnost in število redno zaposlenih oseb pri ponudniku na naslednji način:

Ponudnik se zavezuje, da razpolaga z zadostnim številom zaposlenih, s katerimi bo izpolnil pogodbene obveznosti v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj strokovne usposobljenosti glede števila zaposlenih oseb izpolnjujejo partnerji skupaj. Izpolnjevanje pogoja ponudnik dokazuje z izpolnjenim obrazcem ESPD.
Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja ponudb od posameznega ponudnika zahteva predložitev seznama zaposlenih, s katerimi bo izvedel javno naročilo. Ponudnikom priloge 3/b ni potrebno izpolnjevati.

JSS MOL


Datum objave: 04.06.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji zahtevate 10 letno garancijo za strešno kritino, v ponudbenem predračunu s tehničnimi zahtevami pa 15 let. Pri podanem odgovoru je razvidno, da zahtevate 15 letno garancijo, zato zahtevamo tehnično in pravno utemeljitev zahteve po 15 letnem garancijskem roku.
Vaš trenutni zapis neupravičeno preferira samo enega proizvajalca, kar pa je v nasprotju z ZJN.
Pričakujemo, da boste upoštevali 10 letni garancijski rok in s tem omogočili udeležbo tudi drugih dobaviteljev ne le enega.

Naročnik naj opredeli barvo (RAL) strešne kritine.
Hvala

ODGOVOR


Naročnik se strinja z opozorilom ponudnika.

Naročnik bo upošteval 10 letni garancijski rok in ne 15 letni garancijski rok.

Glede barve pa se naročnik odloča za svetlejši barvni ton in sicer RAL 9002 ali RAL 7035.

JSS MOL