Dosje javnega naročila 003465/2020
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Žetale, Žetale 5, 2287 Žetale
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
ZJN-3: Odprti postopek

JN003465/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.06.2020
JN003465/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN003465/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003465/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 106-256008
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale
Žetale 5
2287
SI
Žetale
Slovenija
Roman Gajser
info@pgd-zetale.si
+386 31225878
+386 31225878

Internetni naslovi
http://www.pgd-zetale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355593/RD_Zetale.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18500
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 230.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 230.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2020   13:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo elektronsko na spletni strani ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2020   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale
Žetale 5
2287
Žetale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   21:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialni ponudnik za zahtevano gasilsko vozilo na vašem razpisu, nas zanima ali naj bo zahtevan motor šasije v izvedbi z AdBlue ali brez AdBlue sistema.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik zahteva motor brez AdBlue sistema.

Datum objave: 23.06.2020   21:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da določene naročnikove zahteve niso v povezavi in niso sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu ter v razpisu ni najti objektivno utemeljenih razlogov za postavitev takšnih zahtev. V nadaljevanju bomo pojasnili, zakaj menimo, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna, pisana na kožo prav določenim proizvajalcem, kar nam kot enemu od potencialnih ponudnikov, onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu brez da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi. Zato naročnika pozivamo, da v nadaljevanju opisane kršitve odpravi, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

1. Naročnika opozarjamo, da referenčna zahteva ni sorazmerna predmetnemu javnemu naročilu. Z zahtevo 5 referenc naročnik omejuje konkurenco in očitno preferira točno določenega ponudnika, iz česar sledi, da zahteva krši osnovne principe ZJN-3. Zagotavljanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih določil in korektne odprave napak v garancijski dobi dokazuje v dovoljšni meri že 1 referenčni projekt. Dejstvo je, da je referenca dokazilo o že uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi naročnik ugotavlja tehnično usposobljenost ponudnika. Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št. 018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Torej, ker gre pri predmetnem javnem naročilu za dobavo blaga, ena referenca povsem jasno dokazuje, da je ponudnik sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnika pozivamo, da zahtevo zniža na 1 referenčni projekt in s tem omogoči oddajo konkurenčne ponudbe večjemu številu ponudnikov.

2. V poglavju Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, pri 10. točki navajate, da v primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika. Pogoj je absolutno diskriminatoren in ni v povezavi s predmetnim javnim naročilom. Takšna zahteva ponudnike iz področja Evropske Unije postavlja v nekonkurenčen položaj, zato v izogib revizije predlagamo, da jo črtate. Glede na to, da zahtevate tudi podpisano referenčno izjavo v slovenskem jeziku in priložene fotografije referenčnega vozila ter podpisano izjavo ponudnika o točnosti navedenih in predloženih podatkov, je zgoraj omenjeni pogoj v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. Pozivamo vas, da omenjeno zahtevo črtate iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.

3. V poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika je v 2. točki pri 2. alineji navedeno, da se dodatno točkuje lastnost vozila: vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino. Omenjeno lastnost lahko zagotovi le en ponudnik, natančneje Rosenbauer, iz česar je jasno, da naročnik z dodatnimi 4 točkami nagradi izbranega enega ponudnika, brez da bi za to obstajali utemeljeni objektivni razlogi. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično lastnost črta iz poglavja dodatnega točkovanja tako, da le-ta ne bo v nasprotju z načeli ZJN-3, predvsem enakopravnega sodelovanja, saj je treba pri izvedbi razpisa iskati funkcionalne rešitve. Merilo je element za vrednotenje ponudb in dodatne točke so upravičene, če gre za prednost, ki je objektivno preverljiva. Vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino pa prednosti pred drugimi vozili, ki so na trgu, ne dajejo, ampak neopravičeno druge ponudnike postavljajo v slabši položaj. Glede na namen javnega naročila oz. pri intervenciji, je prednost vozila, ki ima zahtevane vrtljive mehanske stopnice, zanemarljiva oz. je ni. Pri tem ne gre spregledati, da naročnika pri pripravi razpisa, posebej tehničnih specifikacij veže zahteva po gospodarnem ravnanju, ki pa je v tem razpisu, ni najti.

4. V poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika je v 2. točki pri 3. alineji navedeno, da se dodatno točkuje lastnost vozila: kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Omenjeno merilo definira tehnološko rešitev brez objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da naročnik preferira enega ponudnika. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično lastnost črta iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. Pri izvedbi razpisa je treba iskati funkcionalne rešitve. Merilo za izbiro ponudnika je element za vrednotenje ponudb in dodatne točke so upravičene le, če gre za prednost, ki je objektivno preverljiva.

5. Naročnik zahteva, da se v ponudbi predložijo navodila za upravljanje z vozilom v slovenskem jeziku. Ponudnik v fazi oddaje ponudbe niti ne ve, ali bo izbran in ali bo sploh prišlo do sklenitve pogodbe, prav tako se vozilo opremi po meri in po želji naročnika tekom proizvodne faze. Iz navedenih dejstev sledi, da je zahteva absolutno preuranjena, zato naročnika pozivamo, da popravi zahtevo tako, da se navodila dostavijo ob izvedbi primopredajnih postopkov ob dobavi vozila.

6. Naročnik zahteva, da se v ponudbi predloži vsa dokumentacija od dobavljene opreme in komponent vozila. Glede na to, da je dobava opreme vozila tudi predmet tega naročila, zahteva namiguje, da je opremo določeni ponudnik že dobavil. Naročnika pozivamo, da zahtevo odstrani, saj je le-ta v nasprotju z načeli ZJN-3, in ga hkrati prosimo, popravi zahtevo po predložitvi dokumentacije tako, da se navodila dostavijo ob izvedbi primopredajnih postopkov ob dobavi vozila.

Glede na temeljno načelo gospodarnosti, ki je vodilo pri izvedbi javnih naročil in enakopravnega obravnavanja ponudnikov, naročnika pozivamo, da tudi ostalim ponudnikom, ki smo sposobni ponudit gasilsko vozilo enake kvalitete, omogoči sodelovanje.


ODGOVOR

Naročnik uvodoma zavrača vse navedbe o domnevni diskriminatornosti, saj je pri pripravi razpisne dokumentacije spoštoval vsa načela javno naročniške zakonodaje. Kot je razvidno iz nadaljevanja, kjer naročnik odgovarja na posamezna vprašanja oziroma pripombe, slednje deloma sprejema in v tem delu ustrezno spreminja oziroma popravlja razpisno dokumentacijo. Na postavljena vprašanja odgovarja po točkah, kot so bila postavljena.


1. Naročnik želi za izdelavo vozila, ki je predmet tega javnega naročila, skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je tovrstna vozila že izdeloval in ima torej z dobavo tovrstnih vozil že izkušnje te pa se nikakor ne pridobijo le pri izdelavi enega vozila. Reference so namreč dober pokazatelj izkušenosti ponudnika pri izdelavi konkretnega predmeta javnega naročila. Z zahtevo, da so bila posamezna referenčna vozila dobavljena različnim naročnikom, pa naročnik zasleduje možnost, da lahko pri več različnih naročnikih preveri izkušnje z dobavljenimi vozili ter s ponudnikovim izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Naročnik namreč deluje v izredno občutljivi in specifični dejavnosti zaščite in reševanja, pri kateri mora imeti na voljo tudi brezhibno delujoče vozilo takšnega pa lahko izdela le ustrezno usposobljen in zanesljiv ponudnik. Naročnik zato vztraja pri navedeni zahtevi in ne spreminja razpisne dokumentacije v delu referenčnega pogoja.

2. Naročnik sprejema vašo pripombo in iz razpisne dokumentacije črta besedilo: » v primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.«

3.Vrtljive mehanske stopnice, se točkujejo z dodatnimi točkami, saj po mnenju naročnika predstavljajo najboljšo tehnološko rešitev vstopa v kabino za posadko . Naročnik želi pri vozilu mehansko rešitev izvedbe stopnic za vstop v kabino za posadko, ker vse ostale rešitve (elektro pogoni, pnevmatski pogoni,...) predstavljajo večje tveganje za odpoved sistema (da stopnice v primeru odpovedi ostanejo v odprti ali zaprti legi), kar za naročnika glede na naravo dejavnosti, v kateri deluje, ni sprejemljivo. Odprta lega stopnic predstavlja nevarnost za poškodbo vozila, garaže (naročnik razpolaga z zelo ozko garažo) in navsezadnje tudi za promet in okolico, v kolikor napake ni mogoče odpraviti takoj. V primeru, da bi stopnice ostale v zaprti legi, pa bi onemogočale neovirano uporabo vozila in bi s tem ogrožale potek intervencije in sodelujoče. Tudi vzdrževanje mehanske izvedbe stopnic je enostavnejše. Za naročnika iz vidika varnosti posadke ni sprejemljiva niti izvedba stopnic v obliki lestve, saj morajo stopnice pri odprtju ustvariti poševno lego, ki služi za varen vstop in izstop posadke iz kabine. Rotirajoče stopnice se odpirajo z odpiranjem vrat stopenjsko, kar predstavlja prednost pri ozkih predelih in parkiranih vozilih -zgibne stopnice se namreč odprejo v polno lego že pri delni odprtosti vrat. Prav tako rotirajoče stopnice zagotavljajo polno stopno površino (ni mogoče stopiti skozi stopnico).
Omenjene tehnične rešitve tudi ne zagotavlja samo en izdelovalec gasilskih vozil, zato so navedbe o preferiranju točno določenega ponudnika neutemeljene. Naročnik glede na vse navedeno ne spreminja predmetnega merila, pri čemer posebej poudarja, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.

4. Naročnik zahteva črpalko, ki mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-2000 in FPH 40-400. Iz zapisanega je razvidno, da kot naročnik zahtevamo kombinirano gasilsko črpalko nameščeno v zadnjem delu vozila. Zmogljivosti črpalke morajo biti na srednjem tlačnem delu: pretoka 2500l/min pri minimalnem tlaku 10bar in pretoka 400l/min pri minimalnem tlaku 40bar na visokotlačnem delu navijak. Naročnik ve, da na trgu obstajajo črpalke, ki imajo različne tlačne stopnje na srednjetlačnem in visokotlačnem delu. Naročnik z dodatnimi točkami točkuje ponudnika, ki ponudi črpalko z eno tlačno stopnjo na srednjetlačnem delu in štiri tlačne stopnje na visokotlačnem delu. Naročnik smatra, da zaradi kapacitete črpalke na srednjetlačnem delu (2500 l/minuto) ena tlačna stopnja povzroča manjšo obrabo statorja in rotorja zaradi kavitacije, predvideva pa, da bo večino časa vozilo gasilo z uporabo srednjetlačne stopnje. Visokotlačna črpalka, ki je izdelana iz štirih stopenj je po mnenju naročnik najprimernejša za izdelavo kvalitetne mešanice vode in penilnega sredstva na visokotlačnem delu. To utemeljuje s tem, da sama mešanica potuje skozi večje število statorjev in rotorjev, kot če bi naročnik zahteval visokotlačno črpalko z manj stopnjami. Druga prednost štirih stopenj na visokotlačnem delu je lažje doseganje višjega tlaka, saj končen visok tlak voda tako doseže skozi pet tlačnih stopenj, če vemo, da vsak tlačna stopnja tlak duplicira, sama črpalka pa lahko deluje pri manjšem številu motornih vrtljajev. To po mnenju naročnika znatno vpliva na prihodnje vzdrževalne posege v črpalko.
Naročnik zato ne spreminja meril, pri čemer posebej poudarja, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.

5. Naročnik sprejema pripombo in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da je ponudnik dolžan naročniku izročiti navodila za upravljanje z vozilom v slovenskem jeziku ob prevzemu vozila.

6. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo za glavne komponente vozila (črpalka, stolp, generator, hidravlično orodje in šasijo), medtem ko je dolžan dokumentacijo za preostalo opremo predložiti ob prevzemu vozila.Datum objave: 23.06.2020   21:28
VPRAŠANJE
Dear all. We are European manufacturer of fire trucks. We would like to participate on the public tender but we found that the requirements are discriminatory at certain points. For example, in a chapter about the references there is a condition that the seller needs to pay all travelling costs for 5-member commission if the reference vehicles are more than 200 km away from the buyer`s Fire Brigade.
This requirement puts us in a non-competitive position and imposes greater obligations on us compared to manufacturers from domestic and neighboring countries. We are asking you to exclude this condition from the tender documentation, otherwise we will be forced to appeal.

ODGOVOR


Contracting authority has already answered to this question.

Datum objave: 25.06.2020   21:17
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika v 3. alineji 2. točke ponudnika dodatno nagradi s 4 točkami, če ponudi kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štiri stopnje na visokem tlaku brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila).
Črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku ter črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in tremi stopnjami na visokem tlaku zagotavljata enak pretok oziroma tlak. Črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in tremi stopnjami na visokem tlaku, ki jo lahko ponudimo, celo omogoča maksimalen pretok 590 L/min pri 40 bar, medtem ko črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku omogoča maksimalen pretok le 500 L/min pri 40 bar, iz česar sledi, da je črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in tremi stopnjami na visokem tlaku celo zmogljivejša od črpalke z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku.
Razlika je le, da črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku doseže višji tlak z nekoliko manjšim številom vrtljajev motorja, kot pa črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in tremi stopnjami na visokem tlaku, kar pa ne vpliva na samo delovanje črpalke, njeno zmogljivost in kot ponudnik visokokakovostnih gasilskih vozil priznanega evropskega proizvajalca s servisno službo v Sloveniji potrjujemo, da lastnost ne vpliva na prihodnje vzdrževalne posege.
Prav tako v gasilstvu obstajajo standardi za črpalke, ki se vgrajujejo v vozila in kot ponudnik visokokakovostnih gasilskih vozil potrjujemo, da je tudi črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in tremi stopnjami na visokem tlaku izdelana po standardu SIST EN 1028.
Dodatne 4 točke ponudniku, ki ponudi črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku, pomenijo več kot 5 % oz. cca 15.000 EUR višjo ceno gasilskega vozila. Kot ponudnik visokokakovostnih gasilskih vozil priznanega evropskega proizvajalca menimo, da je zapisano merilo povsem neutemeljeno, saj naročniku ne nudi tolikšne prednosti, da bi naročnik upravičil toliko višjo ceno. Gasilsko vozilo je namenjeno za gašenje požarov in reševanje ter prevoz moštva in opreme na intervencijo. Zaradi črpalke z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku gasilsko društvo ne bo nič bolj učinkovito pogasilo požara.
Javna naročila temeljijo na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Opisanih načel ZJN-3 v opisanih merilih za izbiro ponudnika ni zaznati, saj naročnik želi z merili vnaprej izločiti ostale ustrezne ponudnike gasilskih vozil na račun manjšega števila točk, kar je absolutno diskriminatorno. Naročnika pozivamo, da odpravi zapisano merilo, da z njim ne bo spravljal ponudnikov v neenakovreden položaj. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.


ODGOVOR

Naročnik je na tako vprašanje že odgovoril.


Datum objave: 25.06.2020   21:18
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika v 2. alineji 2. točke ponudnika dodatno nagradi s 4 točkami, če ponudi vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila).
Proizvajalci gasilskih vozil izdelujejo stopnice za vstop in izstop iz kabine za posadko po standardu DIN EN 1846. Ne glede na obliko stopnic, izdelava po omenjenem standardu zagotavlja varen vstop in izstop iz kabine, zagotavlja polno stopno površino in preprečuje zdrs ter možnost, da bi gasilec stopil skozi stopnico. Kot ponudnik visokokakovostnih gasilskih vozil priznanega evropskega proizvajalca s servisno službo v Sloveniji tudi sami lahko ponudimo stopnice po omenjenem standardu z razliko, da so stopnice, ki jih lahko mi ponudimo, kakovostne zgibne pnevmatske, in se odpirajo pogojeno z odpiranjem vrat. Na osnovi izkušenj lahko potrdimo, da mehanske stopnice ne zagotavljajo enostavnejšega ali cenejšega vzdrževanja kot pnevmatske stopnice, pri katerih ob rednem vzdrževanju redko kdaj pride do okvare. Zgibne pneumatske stopnice, ki jih lahko ponudimo, v zloženem položaju zavzamejo manj prostora od vrtljivih, zaradi česar pridobimo na višini v kabini za posadko in posledično večje udobje za gasilce. Dodatna prednost za posadko s polno gasilsko opremo je ta, da se v primeru zgibnih stopnic vrata lahko odprejo 90°, vrtljive stopnice pa omogočajo manjši kot odpiranja vrat.
Vrtljive mehanske stopnice se odpirajo s silo vrat stopenjsko, kar bi lahko predstavljalo prednost v ozkih predelih in ob parkiranih vozilih. Zgibne pneumatske stopnice pa se vedno odprejo v polno lego, pri čemer se vrata lahko odprejo po želji v ozkih predelih manj. Zgibne stopnice v polni legi zagotavljajo stopno površino in iz gabarita vozila gledajo le toliko, da zagotavljajo enostaven in varen vstop in izstop gasilca. V primeru, da se vrtljive stopnice odprejo manj kot je stopna površina, gasilec niti ne more izstopiti ali vstopiti v kabino.
Dodatne 4 točke ponudniku, ki ponudi črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku, pomenijo več kot 5 % oz. cca 15.000 EUR višjo ceno gasilskega vozila. Kot ponudnik visokokakovostnih gasilskih vozil priznanega evropskega proizvajalca menimo, da je zapisano merilo povsem neutemeljeno, saj naročniku ne nudi tolikšne prednosti, da bi naročnik upravičil toliko višjo ceno. Gasilsko vozilo je namenjeno za gašenje požarov in reševanje ter prevoz moštva in opreme na intervencijo. Vrtljive stopnice iz zapisanega ne predstavljajo bistvene funkcionalne prednosti pred zgibnimi pnevmatskimi.
Javna naročila temeljijo na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Opisanih načel ZJN-3 v opisanih merilih za izbiro ponudnika ni zaznati, saj naročnik želi z merili vnaprej izločiti ostale ustrezne ponudnike gasilskih vozil na račun manjšega števila točk, kar je absolutno diskriminatorno. Naročnika pozivamo, da odpravi zapisano merilo, da z njim ne bo spravljal ponudnikov v neenakovreden položaj. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.


ODGOVOR

Naročnik je na tako vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 25.06.2020   21:26
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika v 3. točki ponudnika dodatno nagradi s 4 točkami, če ponudi odlog plačila do 80.000 EUR do julija 2023. Dodatno pojasnilo rok za dobavo vozila je 1.3.2022. To merilo je nesorazmerno, saj ni nobenega utemeljenega razloga, da bi s 4 točkami naročnik nadgradil ponudnika, ki ponuja odlog plačila, kot je opredeljeno v 3 točki poglavja Merila za izbiro ponudnika. Dejstvo je, da mora imeti naročnik že takrat, ko sprejme sklep o pričetku javnega naročanja, zagotovljena finančna sredstva za realizacijo javnega naročila. Torej naročnik sredstva ima. S tem merilom pa neutemeljeno nagrajuje ponudnike, ki mu bodo omogočili odlog plačila, čeprav za odlog ni moč najti utemeljenega objektivnega razloga. Naročnika pozivamo, da merilo črta iz poglavja dodatnega točkovanja tako, da le ta ne bo v nasprotju z načeli ZJN-3, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

ODGOVOR
ZJN-3 v 66. Členu določa, da mora naročnik ob sprejemu sklepa o začetku postopka, torej na samem začetku postopka oddaje javnega naročila, navesti vir in obseg sredstev za financiranje predmeta javnega naročila. Nakup gasilskega vozila za naročnika prestavlja veliko investicijo, za katero je sestavil finančno konstrukcijo in terminski plan prilivov (proračunskih) sredstev. Možnost delnega odloga plačila mu pri tem predstavlja določeno PREDNOST (zaradi načina financiranja) zato ponudbi ponudnika, ki tako možnost ponuja, dodeli nekaj dodatnih točk. Pri tem naročnik poudarja, da gre zgolj za merilo, in ne za pogoj za sodelovanje na razpisu.


Datum objave: 25.06.2020   22:18
VPRAŠANJE
V 2.2.4. naročnik zahteva črpalko z oznako FPN 10-2000 in FPH 40-400. Črpalka mora imeti zmogljivost najmanj 2500 L/min pri 10 barih. Tehnična zahteva je diskriminatorna, saj z navajanjem točno določene oznake črpalke naročnik očitno preferira izbranega ponudnika. Tehnična zahteva ni napisana v skladu z določbami ZJN-3, ki opredeljujejo, da se v javnem naročilu navajajo funkcionalne lastnosti rešitev in ne rešitve same. Razpisna dokumentacija mora dopuščati možnost, da ponudnik ponudi enakovredno rešitev. Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči tudi s kombinirano črpalko FPN 10-2000 in FPH 40-250, ki v celoti ustreza standardu DIN EN 1028. Naročnika pozivamo, da omogoči dobavo enakovredne črpalke na način, da bo določil, kaj enakovredno pomeni (nivo kakovosti) oziroma dovoli, da kot ustrezni ponudnik ponudimo črpalko z oznako FPN 10-2000 in FPH 40-250 po DIN 1028.

ODGOVOR

Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev glede črpalke.