Dosje javnega naročila 003562/2020
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Sanacija usada na Kranjski cesti, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.600,08 EUR

JN003562/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2020
JN003562/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN003562/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.07.2020
JN003562/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
JN003562/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN003562/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003562/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI04
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javno-narocilo-gradbenih-del-sanacije-usada-na-kranjski-cesti.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18659
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija usada na Kranjski cesti, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je rekonstrukcija ceste na območju usada in porušenega podpornega ukrepa pod voziščem na Kranjski cesti v Tržiču.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45233220
45233320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis in tehnična specifikacija predmeta naročila je razvidna iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnejši opis je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.06.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2020   13:29
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
7 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično bitumensko zalivno zmesjo za stike (robnik-cestišče) m2 70,00
VPRAŠANJE
Predvidevamo da je merska enota za to postavko m1 .
Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
da, merska enota za to postavko je m1.
Lepo pozdravljeni.Datum objave: 11.06.2020   14:57
Spoštovani,
naročnik podaja pojasnila na vprašanja kot sledi:

VPRAŠANJE
7 Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 75 mm, dolžine 60 cm
Opomba: Izcednice na dnu AB vezne grede pod 5%, na rastru 1,50 m kos 44,00
6 Dobava in vgradnja podaljška izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi na podložni beton, premera 10 cm, do izpusta na teren, dolžine 220 cm, vključno priključek na izcednico v AB vezni gredi.
Opomba: Izcednice na dnu AB vezne grede pod 5%, na rastru 1,25 m m1 96,80
Prosimo za vskladitev profilov cevi in razdalje med njima.

ODGOVOR
44 kosov na medosni razdalji 1,5 m, količine so navedene pravilno.


VPRAŠANJE
1 Nabava in vgradnja - izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 50cm, dolžine do 10m - uvrtani mikropiloti premera 50cm, C25/30,XC2, PV-I,Dmax=16mm (54 kom minipilotov dolžin 5,00m). Izkop s cevitvijo v 3. in 4. ktg, izkop 20% v 3.ktg (vezljive zemljine/zrnate kamnine), 50% v 4.ltg. (mehke kamnine) in 30% v 5.ktg. (kamnine m1 225,00
Kvaliteta betona v popisu del se razlikuje od kvalitete betona v grafičnih prilogah. Ali naj upoštevamo popis del C25/30,XC2, PV-I,Dmax=16mm ali grafične priloge C30/37, XC2, PV-I, Dmax=16mm

ODGOVOR
V popisu je napaka, upoštevajte podatke iz grafičnih prilog in tehničnega poročila: C30/37, XC2, PV-I, Dmax=16mm, prav tako je v postavki tipkarska napaka glede števila minipilotov: pravilno je 45 kom minipilotov.

VPRAŠANJE
7 Humuziranje brežine ali zelenice z valjanjem, v debelini cca 20 cm - strojno in zatravitev s semenom in zasaditev nizkih grmovnic m2 150,00
Katere vrste grmovnic naj upoštevamo. Prosimo za količino grmovnic/m2.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo za zasaditev grmovnic. Postavka se glasi: "Humuziranje brežine ali zelenice z valjanjem, v debelini cca 20 cm - strojno in zatravitev s semenom."

VPRAŠANJE
Dobava in vgradnja drenažnega zasipa zemljine/zrnate kamnine - 3.kategorije - drenažni sloj gramoza 8-16mm, Evd>30MN/m3 (zasip pod gredo in za gredo do cestnega ustroja
Popis del se ne sklada z grafičnimi prilogami v razpisni dokumentaciji. Razlika je: gramoz oz- drobljenec in različna navedena granulacija.
Prosimo za uskladitev popisa in grafičnih prilog.

ODGOVOR
Drobljenec kamniti agregat 16-32 mm Evd>35 MN/m3.

VPRAŠANJE
Dobava in vgradnja ločilnega geotekstila (filc) na koherentno zemljino pod drenažni sloj m2 175,00
Prosimo za tehnične karakteristike geotekstila.

ODGOVOR
Ločilni in filtrirni geosintetik: Srednja natezna trdnost >=14 kN/m2, CBR >= 2100 N. (npr. TenCate Polyfelt TS 40).

VPRAŠANJE
3 Rezkanje asfaltne plasti v debelini nad 10 cm in odvoz na deponijo po izbiri naročnika do 2 km. m2 450,00
Glede na količino novo položenega asfalta predvidevamo, da je ni potrebno rezkaje asfaltne plasti temveč rušitev asfaltne plasti.
Prosimo da navodila, kaj naj upoštevamo.

ODGOVOR
Postavka je pravilna, izvede se rezkanje.

VPRAŠANJE
Ali bo naročnik sprejel referenco vgradnje katerekoli vgradnje pilotov, tudi večje dimenzije?

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi referenčni posel s piloti večjih dimenzij.

Datum objave: 12.06.2020   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali bo naročnik dopolnil popis in objavil popravljen popis?
Ponudniki ne moremo popravljati popisa.
lp

ODGOVOR
Spoštovani,
objavljena pojasnila in posledično popravki popisa v rubriki Dodatna pojasnila z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so kot taki obvezujoči. Ponudniki vpišite cene v objavljen popis, upoštevajoč popravke karakteristik v opisu posameznih postavk. Ker se pojasnila ne nanašajo na spremembo količin v predračunu, naročnik ne bo objavljal popravka popisa.
Lepo pozdravljeni.