Dosje javnega naročila 003590/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj
Blago: Nakup novega gasilskega vozila AC-35/75
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003590/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.06.2020
JN003590/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN003590/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003590/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ
Belokranjska cesta 10
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
BORIS KAMBIČ
gz.cr@gz-crnomelj.si
+386 41799353

Internetni naslovi
https://www.pgd-crnomelj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356577/Razpisna_dokumentacija_PGD_CRNOMELJ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18729
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega gasilskega vozila AC-35/75
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup novega gasilskega vozila AC-35/75 za potrebe PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ČRNOMELJ.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup novega gasilskega vozila AC-35/75 za potrebe PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ČRNOMELJ.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2020   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri vsebini ponudbe dokumentacije imate pri točki 1 napisano, da se mora skupaj s ponudbo oddati tudi tehnične lastnosti vozila v razdelek predračun. Na UL se v razdelek predračun po navadi odda samo prva stran ponudbe na katerem je razvidna cena. Vse ostale tehnične lastnosti se oddaja v razdelek drugo.
Ali lahko tudi pri vas oddamo vse tehnične lastnosti vozila pod razdelek drugo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

prvo stran obrazca Ponudba pripnite v razdelek "Predračun", vso ostalo dokumentacijo pa v razdelek "Drugo".

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 20.06.2020   00:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da določene naročnikove zahteve niso v povezavi in niso sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu ter v razpisu ni najti objektivno utemeljenih razlogov za postavitev takšnih zahtev. V nadaljevanju bomo pojasnili, zakaj menimo, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna, pisana na kožo prav določenim proizvajalcem, kar nam kot enemu od potencialnih ponudnikov, onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu brez da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi. Zato naročnika pozivamo, da v nadaljevanju opisane kršitve odpravi, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

1. Glede na številne neutemeljene zahteve, ki jih je potrebno pregledati in popraviti ali brisati iz dokumentacije javnega naročila, da le ta ne bodo v nasprotju z ZJN-3, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za najmanj 14 dni, ter s tem zagotovi oddajo ponudbe več ponudnikom.

2. V poglavju Merila naročnik navaja ceno kot najmočnejše merilo izbire, s kar 81 točkami. Pod točko 1 v tem poglavju pa med drugim navaja tudi, da bo le v primeru neobičajno nizke ponudbene cene, zahteval dodatna pojasnila v opravičilo za tako nizko ceno. Če bo ponudnik zadostil minimalnim zahtevam, ki so opredeljeni v dokumentaciji javnega naročila, to opredelil v predloženi ponudbi in z vsemi izjavami jamčil, da so podatki točni, zapis namiguje na to, da naročnik preferira predhodno izbranega ponudnika in se boji, da bi kateri od drugih proizvajalcev ponudil cenovno ugodnejšo rešitev, kar pa ni sorazmerno z namenom javnega naročanja, ki naj bi spodbujal in ne omejeval konkurenco. Višja cena zagotovo ne more biti merilo, da je produkt boljši. Naročnika prosimo, da zadnji odstavek v 1. točki poglavja Merila, izbriše iz razpisne dokumentacije.

3. V 2. točki poglavja Merila pod zadnjo alinejo naročnik navaja, da ponudnik dobi dodatne 3 točke v kolikor ponudi kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štiri stopnje na visokem tlaku brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je namreč mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Prav tako ni dokazano, da črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku daje prednost naročniku pred drugimi črpalkami po standardu. Omenjeno merilo definira tehnološko rešitev brez objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da naročnik preferira enega ponudnika. Naročnika pozivamo, da omenjeno merilo črta iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja.

4. V poglavju Tehnična sposobnost, Reference, naročnik navaja, da v primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika. Pogoj je absolutno diskriminatoren in ni v povezavi s predmetnim javnim naročilom. Takšna zahteva ponudnike iz področja Evropske Unije postavlja v nekonkurenčen položaj, zato v izogib revizije predlagamo, da jo črtate. Glede na to, da zahtevate tudi podpisano referenčno izjavo v slovenskem jeziku in priložene fotografije referenčnega vozila ter podpisano izjavo ponudnika o točnosti navedenih in predloženih podatkov, je zgoraj omenjeni pogoj v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. Naročnika pozivamo, da omenjeno zahtevo črta iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.

5. V poglavju Tehnična sposobnost, Reference, naročnik navaja, da zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, ponudniki ne smejo deliti, z česar sledi, da zahteva krši osnovne principe ZJN-3. Zagotavljanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih določil in korektne odprave napak v garancijski dobi dokazuje v dovoljšni meri že 1 referenčni projekt, vi pa zahtevate 3 reference različnim strankam v različnem času oz. kot referenco zahtevate navedbo 3 projektov in ne proizvodnje 3 gasilskih vozil, ki ustrezajo minimalnim zahtevam. Dejstvo je, da je referenca dokazilo o že uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi naročnik ugotavlja tehnično usposobljenost ponudnika, ne glede na to, kdo je naročnik, če le ustreza minimalnim zahtevam, ki jih navajate pri opredeljevanju referenc. Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št. 018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Torej, ker gre pri predmetnem javnem naročilu za dobavo blaga, referenca kot samostojen ali kot en večji projekt, ki zajema dobavo 3 primerljivih vozil, povsem jasno dokazuje, da je ponudnik sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnika pozivamo, da izbriše zahtevo po 3 referenčnih poslih in jo popravi tako, da bo štelo vsako proizvedeno vozilo, tudi če je šlo za en posel, ter s tem omogoči oddajo konkurenčne ponudbe večjemu številu ponudnikov.

6. Naročnika opozarjamo, da je tehnična zahteva, po kateri se mora na streho kabine namestiti poliestrska streha z vgrajenimi LED modrimi lučmi, glede na namen javnega naročila (dobava gasilskega vozila) brezpredmetna in pomanjkljivo opisana, pri tem pa ostale ponudnike, ki tehnične rešitve s poliestrskim dodatkom nimajo, postavlja v neenakopraven položaj. Dejstvo je, da je bolj kot sam pliestrski dodatek pomembna kakovost luči. LED luči pa je mogoče vgraditi na streho kabine na več različnih načinov, ki zagotavljajo sodoben in estetski izgled. Glede na to, da naročnik navaja tehnično rešitev brez objektivno utemeljenega razloga, s tem absolutno onemogoča sodelovanje v predmetnem javnem naročilu več ponudnikom, zato predlagamo, da naročnik to zahtevo črta.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik uvodoma zavrača vse navedbe o domnevni diskriminatornosti, saj je pri pripravi razpisne dokumentacije spoštoval vsa načela javno naročniške zakonodaje. V nadaljevanju naročnik odgovarja na posamezna vprašanja po točkah, kot so bila postavljena:

1. Glede na spodaj navedene odgovore na vprašanja utemeljujemo, da razpisne dokumentacije ni potrebno popravljati, zato ne podaljšujemo roka za odpiranje ponudb.

2. Naročnik je dolžan neobičajno nizko ceno preveriti skladno s 86. členom ZJN-3, zato razpisne dokumentacije v predmetnem delu ne spreminja.

3. Naročnik zahteva črpalko, ki mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-400. Zmogljivosti črpalke morajo biti na srednjem tlačnem delu: pretoka 3000l/min pri minimalnem tlaku 10bar in pretoka 400l/min pri minimalnem tlaku 40bar na visokotlačnem delu navijaka. Naročnik ve, da na trgu obstajajo črpalke, ki imajo različne tlačne stopnje na srednjetlačnem in visokotlačnem delu. Naročnik z dodatnimi točkami točkuje ponudnika, ki ponudi črpalko z eno tlačno stopnjo na srednjetlačnem delu in štiri tlačne stopnje na visokotlačnem delu. Naročnik smatra, da zaradi kapacitete črpalke na srednjetlačnem delu (3000 l/minuto) ena tlačna stopnja povzroča manjšo obrabo statorja in rotorja zaradi kavitacije, predvidevamo pa, da se bo večino časa črpalko v vozilu uporabljajo v srednjetlačni stopnji. Prednost visokotlačne črpalke, ki je izdelana iz štirih stopenj, je po našem mnenju lažje doseganje višjega tlaka, saj končen visok tlak voda tako doseže skozi pet tlačnih stopenj, če vemo, da vsaka tlačna stopnja tlak duplicira, sama črpalka pa lahko deluje pri manjšem številu motornih vrtljajev. To po našem mnenju znatno vpliva na prihodnje vzdrževalne posege v črpalko. Glede na navedeno naročnik ne spreminja meril. Pri tem posebej poudarjamo, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu, zato so vse navedbe o domnevni diskriminatornosti neutemeljene.

4. Navedbe v razpisni dokumentaciji ne onemogočajo možnosti, da ponudnik zagotovi ogled vozila na naslovu naročnika ali v bližini, manjši od 200 km, v kolikor se hoče izogniti stroškom ogleda s strani komisije v breme ponudnika. Prav tako omenjeno določilo omogoča ogled v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška), kar ponudnike iz področja Evropske Unije ne postavlja v nekonkurenčen položaj. V poglavju Tehnična sposobnost, Reference, je navedeno: »V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.«

5. Naročnik želi za izdelavo vozila, ki je predmet tega javnega naročila, skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je tovrstna vozila že izdeloval in ima torej z dobavo tovrstnih vozil že izkušnje te pa se nikakor ne pridobijo le pri izdelavi enega vozila. Zahtevo, da so bila vozila dobavljena različnim naročnikom, pa naročnik utemeljuje s tem, da lahko sam preveri izkušnje teh naročnikov z dobavljenimi vozili ter s ponudnikovim izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Naročnik namreč deluje v izredno občutljivi in specifični dejavnosti zaščite in reševanja, pri kateri mora imeti na voljo tudi brezhibno delujoče vozilo takšnega pa lahko izdela le ustrezno usposobljen in zanesljiv ponudnik. Naročnik zato vztraja pri navedeni zahtevi in ne spreminja razpisne dokumentacije v delu referenčnega pogoja.

6. Naročnik je v okviru raziskave trga, ki jo je opravil pred objavo predmetnega javnega naročila, ugotovil, da večina proizvajalcev gasilskih vozil že uporablja to tehnologijo vgradnje dodatne poliestrske strehe z vgrajenimi modrimi lučmi na kabino šasije, zato zavrača navedbe o neenakopravnosti in vztraja pri navedeni zahtevi.

Lepo pozdravljeni.