Dosje javnega naročila 003589/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Brv in kolesarska pot Irča vas
ZJN-3: Odprti postopek

JN003589/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
JN003589/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN003589/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN003589/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN003589/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003589/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Brv in kolesarska pot Irča vas
Referenčna številka dokumenta: 431-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Brv in kolesarska pot Irča vas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Brv in kolesarska pot Irča vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka za oddaj ponudbe. Glede na to, da gre za naročilo velike vrednosti je rok razmeroma kratek.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 3.7.2020, do 12. ure.
Podaljšanje rokov in spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljena jutri 24. 6. 2020.

Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   14:11
VPRAŠANJE


Prosimo vas da zahtevo v točki 19.1.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost tako za ponudnika kot za odgovornega vodjo del spremenite na način :

Ponudnik / odgovorni vodna del mora izkazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno in kvalitetno izvedel vsaj 1 (eno) primerljivo gradnjo. Kot primerljiva gradnja se šteje novogradnja objekta s klasifikacijo CC SI 21410 po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) - most, viadukt, nadvoz ali nadhod, ki je bila izvedena po tehnologiji prednapenjanja, dolžine 120 m, z vsaj eno statično razpetino med dvema podporama min. 40 m ali več in v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Pri tem posebej opozarjamo, da je s tehnologijo prednapenjanja mišljena prednapetost konstrukcije mostu kot celote in ne posameznega (npr. prefabriciranega betonskega) elementa konstrukcije mostu


ODGOVOR

Naročnik bo spremeni referenco tako, da se razpon med podporami zmanjša s 60 m na 40 m.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije in obrazcev.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   14:13
VPRAŠANJE
Naročnika zavoljo kratkega roka in kompleksnega zahtevnega projekta vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Pred nami je tudi praznik, ki se bo podaljšal kar v podaljšan vikend, kar je znova 4 dni manj za pridobitev ponudb in pripravo kalkulacij.
Menimo, da se vam 10 dni ne bo poznalo pri oddaji javnega naročila, ponudnikom pa bo zelo koristilo.
Hvala za razumevanje, lep dan.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 3. 7. 2020.
Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanje A:
Projekt predvideva uporabo šestih 47 vrvnih kablov v HDPE ceveh (4 v gladkih, 2 v rebrastih) v premostitvenem traku. V grafiki so navedeni 6 x 47 vrvni kabli (št.risbe 2/1.1.22), v popisu pa 4 x 47 in 2 x 55 vrvni. Kateri podatek je pravilen?

Vprašanje B:
Vprašanje glede tehnologije gradnje: Ali projekt zahteva da so posamezne vrvi kabla »paralelne« (to pomeni da se posamezna vrv v kablu vzdolž celotnega razpona od sidrišča do sidrišča ne prepleta oz. se ista vrv kabla začne in konča na točno zrcalnih pozicijah sidrišča na opornikih) podobno kot pri mostovih z ravnimi zategami (stay cables)?

Vprašanje C:
Prosim da za točko popisa 5.2.4 TEHNOLOŠKO IZVEDBENI PROJEKTI natančnje opredelite obseg zadnji dveh alinej:
- dodatne računske analize deformacij v fazi gradnje
- monitoring, spremljava in kontrola deformacij mostu v fazi gradnje

Vprašanje D:
V popis točka 5.2.5 OPREMA ZA MONITORING V FAZI GRADNJE IN FAZI UPORABE, je zahtevana vgradnja in izvedba MERITEV!!! (tri vrste meritev):
Prosim da natančneje opredelite:
1. Položaj merilnih naprav (predvsem merilnikov pospeškov in merilnih celic na pramenih kablov)
2. Način merjenja v času gradnje: odvzema podatkov (kdaj - katerih fazah oz. količin meritev), oblika zapisov poročil
3. Način merjenja v fazi uporabe: kako si naročnik predstavlja meritve s strani izvajalca v fazi uporabe torej življenske dobe objekta (npr. 100 let)

Lep pozdrav


ODGOVOR
A:
Pravilen je podatek iz popisa. V načrtih, ki bodo objavljeni s spremembo razpisne dokumentacije, bo popravljeno število kablov v tehničnem poročilu (datoteki 0.1 vodilni nacrt.pdf in _2_1.1 MOST REDNIK 1.pdf). Popravljena bo tudi kabelska risba (datoteka _2_1.2 MOST REDNIK 1.pdf).

B:
Vrvi morajo biti paralelne od glave do glave.

C:
Točka 5.2.4 Popisa del bo dopolnjena.
Objavljen bo popravek Popisa del.

D:
Točka 5.2.5 Popisa del bo korigirana.
Objavljen bo popravek Popisa del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.06.2020   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

V postavki 3.4.2 (Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra 7 x 150 mm2.....) so natančno navedene dolžine sider. Prosim če preverite navedeno količino v kg oz. podatke (dolžine/kom), ker se le ti medsebojno ne ujemajo.

ODGOVOR

Količina postavke 3.4.2 Popisa del bo korigirana.
Objavljen bo popravek Popisa del.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Tole je en velik obsežen razpis, vmes so prazniki, dopusti.
Dajte ponudnikom priložnost, da pripravimo dobro ponudbo.

Hvala!ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 3. 7. 2020, do 12. ure.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas za dopolnitev razpisne dokumentacije z:
- Geološkogeomehansko poročilo (Geologija d.o.o. Idrija, Idrija, dec. 2016, št. 3299151/201501),
- GEOLOŠKO GEOMEHANSKI ELABORAT (ELEA iC, Ljubljana, april 2019, št. 351180495/GG).


ODGOVOR
Navedeni dokumenti bodo objavljeni.

naročnik Mestna občina Novo mesto