Dosje javnega naročila 003718/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.487.774,75 EUR

JN003718/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN003718/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
JN003718/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.08.2020
JN003718/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2020
JN003718/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN003718/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003718/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 113-274577
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.dvk@dvk-rs.si
+386 14322002

Internetni naslovi
https://www.dvk-rs.si/index.php/si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18768
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
Referenčna številka dokumenta: ODisDVK-40/2019; 4302-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju
z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2020   15:00
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46.člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2020   11:00

Dodatne informacije:
To javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana na podlagi pooblastila v imenu in za račun naročnika Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana


Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 1. 7. 2020 do 10. ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2020   08:43
1. VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije na navedeni povezavi.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 17.06.2020   09:40
2. VPRAŠANJE
Ocenjujemo, da je rok prekratek za pripravo kvalitetnega idejnega koncepta. Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo vprašanj ter oddajo idejnega načrta.

ODGOVOR
Naročnik je roke določil ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije. Roki se ne spremenijo.Datum objave: 24.06.2020   11:40
3. VPRAŠANJE
Prosimo da naročnik pojasni: ali je potrebno izpise/dokumente npr.:
zapisnik o delu volilnega odbora,
zapisnik o ugotovitvi končnega izda volitev pristojne volilne komisije,
potrdilo o izvolitvi.

"personalizirati" za posamezno volilno komisijo (občinsko, okrajno) --> grb, glava dokumenta, noga dokumenta, podpisnik,...?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 24.06.2020   11:41
4. VPRAŠANJE
1. Kaj je uradni vir za šifrante:
- četrtna skupnost,
- vaška skupnost,
- krajevna skupnost,
- volišče za lokalne volitve,
- volišče za državnozborske volitve,
- volilna enota za lokalne volitve,
- volilni okraj za državnozborske volitve,
- volilna enota za državnozborske volitve ?

2. Dodatno nas tudi zanima: kakšna frekvenca osveževanja teh šifrantov je predvidena?

ODGOVOR
1. Za šifrante je uradni vir podatkov Geodetska uprava RS: https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/nepremicnine/register-prostorskih-enot/

2. Avtomatsko periodično in na zahtevo naročnika.


Datum objave: 24.06.2020   14:34
5. VPRAŠANJE
1. pregledali smo specifikacije in to kar smo našli še za morebitna podrobnejša pojasnila na spletu. Ali za Volitve predsednika, Volitve v Državni zbor, Volitve v Državni svet obstajajo podobna pojasnila in komentarji, kot so na voljo za Lokalne volitve?

"Lokalne volitve 2018 - z uvodnimi pojasnili in komentarjem k Zakonu o lokalnih volitvah"
https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/lokalne-volitve-2018

2. Prosimo tudi za pojasnilo: Je potrebno te komentarje upoštevati kot obvezne za pravilno interpretacijo procesov in algoritmov za izračune pravilnega vrstnega reda oz. izidov volitev?

ODGOVOR
1. Da
Naslov: Predpisi o volitvah v Državni zbor 2008
Avtor. Franc Grad
Leto izdaje: 2008
Založba Uradni list RS

2. Informacijski sistem mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo za področje volitev. V ta namen si lahko ponudniki pomagajo tudi z zgoraj navedenima gradivoma.