Dosje javnega naročila 003766/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 249.252,10 EUR

JN003766/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003766/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN003766/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN003766/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2020
JN003766/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003766/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001458/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18879
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
Referenčna številka dokumenta: 43001-393/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 110
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se referenca za subjekt in vodjo del na posameznem objektu lahko nanaša na izgradnjo železniške infrastrukture?
Hvala!


ODGOVOR


V Navodilih za pripravo ponudbe je v peti alineji točke 3.2.3.3 naveden pogoj za vodjo del, ki mora izkazati, da je:
v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil:
- katerokoli gradnjo v pogodbeni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR (brez DDV)
- namestitev podajno lovilnih ograj v skupni dolžini vsaj 120 m
- namestitev podajno lovilne ograje energijskega razreda vsaj 1000 kJ

Prav tako je v točki 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe naveden pogoj za gospodarski subjekt, ki mora izkazati izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:
a) katerokoli gradnjo v pogodbeni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR (brez DDV)
b) namestitev podajno lovilnih ograj v skupni dolžini vsaj 120 m
c) namestitev podajno lovilne ograje energijskega razreda vsaj 1000 kJ


Glede na to bo naročnik reference, pridobljene na objektih železniške infrastrukture za vodjo del in gospodarski subjekt, smatral kot neustrezne.
Datum objave: 24.06.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Iz projekta je mogoče razbrati, da so predvidene generalno 2 liniji postavitve v dolžinah 60+180m. V tekstualnih opisih in pogledu je razvidno da so PLS sistemi višinsko nekoliko zamaknjeni, poleg tega so podane zahteve kaj mora omogočati sistem med posameznimi polji.

Ali je predvidena enotna postavitev posamezne linije ali bo potrebno posamezno linijo razbijati v več ločenih linij PLS. Prosimo za eksakten odgovor koliko linij v kakšnih dolžinah je predvideno in kakšna je razporeditev (dolžinska razlika) med posameznimi polji.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Podajno lovilni sistem (SISTEM 1) E = 1000 kJ, L = 60 m in H = 4 m je predviden v eni linij postavitve.

Podajno lovilni sistem (SISTEM 2) E = 2000 kJ, L = 180 m in H = 5 m je predviden v eni liniji postavitve.
Predvidena razdalja med posameznimi stebri je 10m. Možna so posamezna odstopanja glede na morfologijo terena.Datum objave: 03.07.2020   09:08
VPRAŠANJE
Hvala za odgovor. S tehničnega vidika je izvedba objekta, ki je predmet razpisa, na železniški infrastrukturi enaka tisti na cestni infrastrukturi oz. pripadajoči tip infrastrukture ne vpliva bistveno na potek izvedbe del. Navajamo primer: za izvedbo betonskega zidu se uporabljajo enake tehnike in materiali tako v cestni kot železniški infrastrukturi. Razlika je zgolj v samem prometu tekom gradnje, ki je v cestogradnji cestni, v železniški infrastrukturi pa vlakovni. Faktorji tveganja, kot so stopnja nevarnosti, prilagajanje prometu, usklajevanje prometa, faznost del, elektrifikacija omrežja, dostopnost terena, dostava materiala na lokacijo idr. so v železniškem prometu bistveno zahtevnejši in predstavljajo večje tveganje kot izvedba v cestnem prometu, zato menimo, da se lahko za dotičen razpis upoštevajo tudi reference s področja gradnje objektov v železniški infrastrukturi. Poleg tega menimo, da je tovrstno "kupčkanje" po infrastrukturnih oddelkih nesmotrno in s strani zdrave konkurence neustrezno. Navedeni pogoji onemogoča nekaterim izkušenim izvajalcem zadevnih objektov prijavo na predmetni razpis.

Investitorja naprošamo, da spremeni oz. izbriše pogoj, ki določa predložitev referenc iz cestogradnje, kajti le tako se lahko zagotovi zdrava konkurenca, transparentna in nepristranska potrošnja davkoplačevalskega denarja in kvalitetna izvedba.

V kolikor investitor ne bo spremenil pogojev bomo primorani sprožiti postopek pritožbe oz. podajo problematike ustreznim inštitucijam.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe spreminja peto (5) alinejo točke 3.2.3.3, kjer je naveden pogoj za vodjo del, ki se glasi:

- V zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti ali železniški infrastrukturi vsaj enkrat vodil:
o katerokoli gradnjo v pogodbeni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR (brez DDV)
o namestitev podajno lovilnih ograj v skupni dolžini vsaj 120 m
o namestitev podajno lovilne ograje energijskega razreda vsaj 1000 kJ

Prav tako se v Navodilih za pripravo ponudbe spremeni v točki 3.1.3.4 navedeni pogoj za gospodarski subjekt, ki mora izkazati izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti ali železniški infrastrukturi v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:
a) katerokoli gradnjo v pogodbeni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR (brez DDV)
b) namestitev podajno lovilnih ograj v skupni dolžini vsaj 120 m
c) namestitev podajno lovilne ograje energijskega razreda vsaj 1000 kJ