Dosje javnega naročila 003769/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: GRADNJA POVEZOVALNEGA VODOVODA VH VOLAVLJE - VH JANČE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 614.575,46 EUR

JN003769/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003769/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN003769/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2020
JN003769/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2020
JN003769/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.09.2020
JN003769/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003769/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003769/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357097/ZA_OBJAVO_Volavlje-Jance.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357097/espd/MOL_ESPD_Volavlje_-_Jance.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18906
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA POVEZOVALNEGA VODOVODA VH VOLAVLJE - VH JANČE
Referenčna številka dokumenta: 430-268/2020-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja povezovalnega vodovoda VH Volavje VH Janče ter obnova dela vodovoda Janče-Gabrje na odseku v skupni trasi (565 m).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45231000
45232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana; Volavlje - Janče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja povezovalnega vodovoda VH Volavje VH Janče ter obnova dela vodovoda Janče-Gabrje na odseku v skupni trasi (565 m).
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v popisu del, vzorcu pogodbe in projektni dokumentaciji .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine "Sožitje med mestom in podeželjem".
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2020   10:10
Kraj: Preko sistema eJN (https://ejn.gov.si)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za rok za dokončanje del navajate 180 dni od podpisa pogodbe ter vsa gradbena dela v roku 90 dni od podpisa pogodbe s komplet dokumentacijo ki jo naročnik zahteva. Ker je pri izvedbi vodovoda ogromno spremljajočih del še pred začetkom in po koncu izvajanja (zakoličbe, pridobitev cestnih zapor, posnetek izvedenih del,izvedba PID dokumentacije...) se nam zdi rok 90 dni za vse pretiran. Naročnika naprošamo da rok 90 dni spremeni v rok dokončanja gradbenih del brez izvedbe PID dokumentacije.

lp

ODGOVOR
Naročnik spreminja roke za izvedbo del.

Drugi odstavek 7. člena pogodbe se po novem glasi:

"Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom izvedbe del in jih dokončati najkasneje v roku 180 (sto osemdesetih) koledarskih dni od sklenitve te pogodbe, pri čemer morajo biti:
- gradbena dela izvedena skladno s podrobnim potrjenim terminskim planom gradnje indokončana v roku 120 (sto dvajset) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe. Šteje se, da so gradbena dela po tej pogodbi končana, ko je objekt zgrajen in pripravljen za tehnični pregled izvedenih del, izdelana PID dokumentacija, oddana vsa izvedbena dokumentacija, uspešno opravljen komisijski pregled za vsa pogodbena dela, odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem in tehničnem pregledu, ter podan zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja.
- končni obračun in končni prevzem objekta izvedeni najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. O končnem prevzemu se sestavi zapisnik."


Datum objave: 24.06.2020   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko ponudnik referenčni pogoj:
a) tri (3) objekte novogradnje/obnove javnega vodovoda
iz nodularne litine (NL DN) premera 80 mm ali več, z dolžino vsakega posameznega objekta najmanj 2.500,00 m in vrednosti najmanj 500.000,00 EUR (Z DDV),
Izkaže z eno referenco na kateri je izvedel več kot 10 km in vrednosti več kot 5 mio EUR brez DDV.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 24.06.2020   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za vodjo gradnje zahtevate, da je po izobrazbi gradbene stroke. Glede na montažna dela na vodovodu in instalacijska dela na vodohranu, mogoče prevladuje strojna stroka. Prosimo naročnika, da v skladu z določbami gradbene zakonodaje, ki veleva, da mora biti Vodja gradnje iz stroke, ki glede na naravo dela prevladuje, lahko tudi strojni inženir.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 24.06.2020   07:46
VPRAŠANJE
Ali lahko referenco izpolnimo z 2000 m duktila in 500 m PE cevi - vse več kot DN 80
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 24.06.2020   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu je naveden sledeči opis za cevi:
''NL Natural cev C40''
Prosimo, da dopišete ''ali enakovredno'', saj je to poimenovanje cevi od točno določenega proizvajalca.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V popisu del je pri vodovodih dodana opomba, da je naveden priporočljiv material in da je dovoljena zamenjava z materialom enake ali višje kvalitete. Dodan je list Obrazec vodovodni material (Obrazec 1), kjer je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami.Datum objave: 24.06.2020   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko spremenite referenčni pogoj za ponudnika, vodjo gradnje in vodjo gradbenih del z vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z DDV na vrednost najmanj 250.000,00 EUR z DDV.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 24.06.2020   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V zavihku "Povezovalni vod" pri delu cevi in večini obojčnih kosov navajate "VI" spoj, za katerega velja maksimalni obratovalni tlak 16bar. Pri večjem delu armatur navajate PN25. Prosimo vas, da pojasnite kakšen je dejanski obratovalni tlak in v primeru, da je dejansko PN25 prilagodite takšnemu tlaku cevi in obojčne kose, v nasprotnem primeru da je obratovalni talk PN16, popravite zahtevo pri nekaterih fazonskih kosih in armaturah.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Na portalu je objavljen popravljen popis del, v katerem sta spremenjeni dolžini cevi povezovalnega vodovoda pod točko 4,1 in 4,2 in dodana točka 4,2-1. Na najnižjem odseku trase so predvideni max. tlaki cca. 18 bar. Pri lomih cevi, kjer je tlak višji od 16 bar, se pred in za lomom vgradita dve cevi tip C64.Datum objave: 24.06.2020   07:49
VPRAŠANJE
Prosimo za omilitev referenčnega pogoja in sicer za gospodarski subjekt točka 2.b, da ponudnik lahko priloži referenco tudi za NOVOGRADNJO vodohrana ki vsebuje elektro in strojno instalacijska dela v vrednosti min. 45.0000 EUR z ddv, S strokovnega vidika je novogradnja zahtevnejša glede izvedbe, kot pa sama sanacija/dograditev vodohrana.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 24.06.2020   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika naprošamo da omili pogoj priznavanja reference odgovornega del vsaj za rekonstrukcijo elektro in strojnih inštalacij v vodohranu ali črpališču iz 5 na 8 let. Izkušenost izvajanja s strani posameznika zaradi treh let časovne razlike ni nič manjša in za investitorja ne predstavlja nikakršnje bojazni o slabši izvedbi del.
lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 30.06.2020   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V rekapitulaciji imate za "VODOVOD VOLAVLJE JANČE" navedeno količino 2556,00 m cevi DN80, v popisu pa je v zavihku "Povezovalni vodovod" navedenih 2202 m cevi DN80 ter 354 m DN100 (VI spoj seštevek C40 in C64). Glede na to, da so v rekapitulaciji navedene samo DN80 cevi in so vsi fazoni v zavihku "Povezovalni vodovod" DN80 nas zanima ali je mogoče prišlo do napake v popisu pri dimenzijah cevi.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Cevi na povezovalnem vodovodu Volavlje-Janče so DN80.
Na portalu je objavljen popravljen popis del s pravimi dimenzijami na zavihku Povezovalni vodovod, točki 4,2 in 4,2-1.
Datum objave: 30.06.2020   09:36
VPRAŠANJE
Na podlagi konkurenčnega dialoga ZJN-3 vas pozivamo, da omilite referenčne pogoje, tako za gospodarski subjekt kot za kader. Naročnikom naj bi bilo v interesu, da dobi čimveč konkurenčnih ponudb pri vas očitno ni tako, saj favorizirate določeno podjetje. Reference ki jih zahtevate so pretirane, saj se v zadnjih 5 letih na trgu ni bilo veliko poslov v zvezi z sanacijam/dograditvami vodohranov.Poleg tega menimo, da je podjetje, ki je zgradilo 2km vodovoda zmožno zgraditi tudi 500m več se pravi skupno 2,5km.
Še enkrat vas prosimo za omilitev referenčnih pogojev.


ODGOVOR
Naročnik v tej točki ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 30.06.2020   09:36
VPRAŠANJE
Očitno favorizirate določeno podjetje. Ponovno vas pozivamo da omilite referenčni pogoj in sicer pod točko 2. a) vodovod dolžine 2km in točka 3. 1. in 3.2 dolžina 2km. Hkrati vas prosimo, da omilite pogoj vodohrana (2.b in 3.1) in sicer da lahko predložimo tudi referenco za novogradnjo vodohrana

ODGOVOR
2.a) Naročnik v tej točki ne bo spreminjal referenčnih pogojev.
2.b, 3.1) Naročnik spreminja referenčne pogoje, da za referenco poleg sanacije/dograditve vodohrana šteje tudi novogradnja vodohrana.
Datum objave: 30.06.2020   09:37
VPRAŠANJE
Ponovno Vas prosimo za omilitev referenčnega pogoja in sicer za gospodarski subjekt točka 2.b, in točka 3.1 za vodjo gradnje, da ponudnik lahko priloži referenco tudi za NOVOGRADNJO vodohrana ki vsebuje elektro in strojno instalacijska dela v vrednosti min. 45.0000 EUR z ddv, S strokovnega vidika je novogradnja zahtevnejša glede izvedbe, kot pa sama sanacija/dograditev vodohrana.

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčne pogoje, da za referenco poleg sanacije/dograditve vodohrana šteje tudi novogradnja vodohrana.Datum objave: 30.06.2020   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo da se referenčni pogoj za izgradnjo vodovoda pod točko 2a za gospodarski subjekt in točko 3. 2 za vodjo gradbenih del omili na dolžino vodovoda 1,5km. Menimo, da je izvajalec ki je v preteklosti zgradil 1,5km vodovoda sposoben zgraditi tudi 2,5km

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 30.06.2020   09:37
VPRAŠANJE
Vaša imenovanja oz. nazivi kadrov niso v skladu z GZ (po GZ se imenuje vodja gradnje in vodja del)
Prosimo, da se naziv vodja gradbenih del popravi v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

ODGOVOR
Za vodjo gradbenih del se šteje vodja del po GZ. Referenčni pogoji našteti v alinejah pod točko 3.2) se ne spreminjajo.Datum objave: 30.06.2020   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V VH Janče je popis materiala za napeljavo vzorčne vode ki se klorira, vendar v popisih ne zasledim analizatorja prostega klora?
Prosim za vaš odgovor, ali dopolnitev popisa.
lep pozdrav

ODGOVOR
Na portalu je objavljen popravljen popis del s pravimi dimenzijami na zavihku VH Janče, točke 6,7, 7,8 in 7,9.Datum objave: 30.06.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da omilite referenčni pogoj za gospodarski subjekt in sicer točka b) da vodohran ni v sklopu objekta iz točke 2.a), saj boste s tem povečali konkurenčnost med ponudniki.
Hkrati vas prosimo, da omilite tudi referenčni pogoj za kadre - za vodjo gradnje ravno tako da se vodohran ne navezuje na gradnjo trase vodovoda.
Gradnjo vodohrana z elektro in strojno instalacijskimi deli je domena vodje strojnih del, tako da vas prosimo, da jasno ločite kakšno referenco mora imeti vodja gradnje gradbene smeri in vodja del strojne smeri. Ravno tako vas opozarjamo, da naziv vodja gradbenih del ni v skladu z Gradbenim zakonom kateri pozna izraz vodja gradnje in vodja del.
Prosimo za popravek!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.
Za vodjo gradbenih del se šteje vodja del po GZ. Referenčni pogoji našteti v alinejah pod točko 3.2) se ne spreminjajo.
Datum objave: 30.06.2020   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo da ste spremenili popise del, vas naprošamo da podaljšate rok za oddajo ponudb za en teden.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov za oddajo ponudbe.