Dosje javnega naročila 003741/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Storitve tehničnega protivlomnega ter fizičnega varovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.813,00 EUR

JN003741/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2020
JN003741/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2020
JN003741/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2021
JN003741/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003741/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO
Ukmarjev trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Natasa Tašrikent
ursp.box@gov.si
+386 56632120 / 100
+386 56632102

Internetni naslovi
http://www.up.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357182/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18872
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve tehničnega protivlomnega ter fizičnega varovanja
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje storitev tehničnega protivlomnega ter fizičnega varovanja v poslovnih prostorih naročnika na naslovu Kopališko nabrežje 9 v Kopru. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v Prilogi tehnična specifikacija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kopališko nabrežje 9, KOPER
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev tehničnega protivlomnega ter fizičnega varovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2020   12:39
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 9.1.3 ugotavljanja sposobnosti zahteva upoštevanje veljavnega standarda SIST EN 50518 z dokazovanjem strokovnega nadzora o ureditvi in delovanju VNC v skladu s standardom SIST EN 50518. Zbornica za razvoj zasebnega varovanja potrdil ne izdaja ampak potrdila izdajajo pooblaščene institucije za certificiranje . Naročniku predlagamo, da točko spremeni na način, da ponudniki predložijo potrdilo pooblaščene institucije za certificiranje.

ODGOVOR

Točka 9.1.3 in 11.1 razpisne dokumentacije se v delu, ki se nanaša na standard SIST EN 50518 spremeni tako, da se glasi:
Ponudbeni dokumentaciji mora biti glede ureditve in delovanja VNC priložen certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518.

Obrazec "Izjava o izpolnjevanju pogojev" se spremeni tako, da se zadnji odstavek v obrazcu glasi: Prilagamo certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518.Datum objave: 16.06.2020   12:40
VPRAŠANJE
V objavi v Uradnem listu je navedeno, da se storitve tehničnega protivlomnega ter fizičnega varovanja razpisujejo za obdobje 21 mesecev, v vzorcu pogodbe pa je v 18. členu navedeno, da se pogodba sklepa do 31.11. 2021(predvidevamo, da je mišljeno do 31.12. 2021).
Ker sta si podatka nasprotujoča sprašujemo za katero obdobje bo sklenjena pogodba za razpisana dela?

ODGOVOR

Pogodba bo sklenjena do 30.11.2021.


Datum objave: 19.06.2020   10:50
VPRAŠANJE
Na naročnika naslavljamo predhodno opozorilo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN. Razpisna dokumentacija, kot jo je pripravil naročnik, je nezakonita in v nasprotju z načelom zakonitosti, ki je temeljno načelo, ki ga morajo naročniki spoštovati na podlagi same Ustave Republike Slovenije. Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil tako, da očitno privilegira gospodarski subjekt SINTAL. Bolj očitno naročnik niti ne bi mogel pripraviti razpisne dokumentacije, zato naročnika pozivamo, da nemudoma odpravi najmanj naslednjo nezakonitosti, iz razlogov, ki jih bomo podrobneje pojasnili v nadaljevanju:

Naročnik v točki 9.1.3 Pogoji glede tehnične in strokovne sposobnosti izvajalca s področja tehničnega protivlomnega in fizičnega varovanja zahteva, da ponudnik ponudbeni dokumentaciji predloži strokovno mnenja in potrdilo Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja o ureditvi in delovanju VNC v skladu s standardom SIST EN 50518, ki izkazuje, da je razpoložljivost sistema varnostno nadzornih centrov najmanj razreda A1. Opozarjamo naročnika, da mora biti vsak pogoj, ki ga naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji sorazmeren s predmetom javnega naročila in ne sme neupravičeno omejevati konkurence. Navedeni pogoj več kot očitno navedenih načel ne spoštuje, saj ne samo, da navedeni pogoj ni sorazmeren s predmetom javnega naročila, temveč je ta pogoj očitno diskriminatoren in v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence, saj ta pogoj omogoča le gospodarskemu subjektu SINTAL, da odda ponudbo. Kot izhaja iz javno dostopnih objav (medijski članki in podobno) je edini gospodarski subjekt, ki ima VNC v skladu s standardom SIST EN 50518 SINTAL.

V konkretnem primeru dejstvo, da zaradi takega pogoja ponudbo lahko odda le ponudnik SINTAL, preprečuje naročniku, da bi to zahtevo določil kot pogoj. Pogoji morajo biti namreč oblikovani na način, da ne omejujejo oz. (v konkretnem primeru) preprečujejo konkurence. Naročnik mora ravnati gospodarno, v konkretnem primeru pa je očitno, da temu ne bo tako, saj je naročnik razpisne pogoje dejansko pripravil tako, da na javno naročilo dopustne ponudbe ne more oddati nihče razen gospodarski subjekt SINTAL.

Da je pogoj očitno nezakonit, nesorazmeren in v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja dokazuje izhaja iz samega Zakona o zasebnem varovanju. Zakon o zasebnem varovanju je namreč tisti, ki določa pogoje za opravljanje zasebnega varovanja. Med drugim je v ZZasV-1 določeno, kdo lahko upravlja varnostno nadzorni center VNC. To je tisti, ki pridobi licenco s strani Ministrstva za notranje zadeve. Kot izhaja iz ZZasV-1 so pogoji potrebni za pridobitev licence na področju upravljanja varnostno-nadzornega centra VNC, naslednji :
- za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlen varnostni menedžer, ali je sam varnostni menedžer;
- povezane osebe so varnostno preverjene in nimajo varnostnih zadržkov ter povezane osebe niso povezane v pravni osebi, ki ji je bila odvzeta licenca in ukrep prepovedi še traja;
- zoper prosilca ni uveden postopek odvzema licence;
- zoper prosilca v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
- ima v delovnem razmerju ustrezno strokovno usposobljeno varnostno osebje;
- ima lastni ali pogodbeni VNC;
- zavarovanje odgovornosti za škodo;
- interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
- je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji
- ima za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih najmanj deset operaterjev VNC;
- ima prostore in opremo, ki izpolnjujejo predpisane standarde za varnostno-nadzorne centre.

Med pogoji za pridobitev certifikata o licenci torej ni nikakršnega dokazila akreditiranega evropskega laboratorija oziroma kakršnegakoli standarda, ki ga zahteva naročnik. Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, lahko legitimno in legalno opravljajo pogoje za upravljanje z VNC. Obstoječi imetniki licenc za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom imajo torej delujoče in zakonite VNC, tudi novi gospodarski subjekti pa lahko pridobivajo licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, brez da bi Ministrstvo zahtevalo kakršnokoli dokazilo o izpolnjevanju standardov.

Z dikcijo »v skladu s standardom SIST EN 50518« je naročnik določil, da mora VNC center, s katerim (lastniško ali pogodbeno) razpolaga ponudnik imeti tudi standard, s čimer je tehnično zahtevo zaostril do te mere, da od imetnikov licenc za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom zahteva bistveno več, kakor od njih zahteva organ za podeljevanje licenc za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (to je Ministrstva za notranje zadeve). Predpis Ministra je namreč zahteval prilagoditev, ki je podana s tem, da imajo subjekti zagotovljen primarni VNC in »back-up« VNC. Naročniku pa to ne zadostuje in zahteva še »dokazilo pooblaščene institucije«, čeprav sploh ne pove zakaj zahteva takšno dokazilo.

Naročnika pozivamo, da nemudoma umakne navedeno strokovno zahtevo (pogoj), saj je ta v nasprotju z namenom, ki ga imajo javna naročila in onemogoča konkurenco, s tem pa naročniku preprečuje, da bi v postopku javnega naročanja ravnal transparentno, gospodarno in enakopravno obravnaval ponudnike.


ODGOVOR

Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju je bila leta 2012 sprejeta Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Ur. l. RS, št. 24/2012). Navedena odredba za varnostno nadzorne centre (VNC) zahteva standard SIST EN 50518. Naročnik je upravljavec kritične infrastrukture na področju pomorske varnosti, zato je navedena zahteva v razpisni dokumentaciji upravičena in zakonita. Naročnik je dne 16.6.2020 objavil odgovor v katerem je navedeno, da mora ponudnik priložiti certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518. Po pridobljenih informacijah je v Republiki Sloveniji več gospodarskih subjektov, ki imajo pridobljen navedeni standard.


Datum objave: 26.06.2020   12:21
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 19.6.2020 objavil odgovor, s katerim vztraja na zahtevi po standardu SIST EN 50518. Naročnik navaja, da naj bi Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 24/12) zahtevala navedeni standard. Navedeno drži, vendar ne drži, da naj bi bil ta standard pogoj za upravljanje z varnostno nadzornim centrom. Pogoji za pridobitev licence za upravljanje z VNC centrom so določeni v 22. členu Zakona o zasebnem varovanju. Naročnik ne more zahtevati več kot se zahteva v tem členu, saj iz Zakona o zasebnem varovanju, ki je hierarhično višji akt in torej nad Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja opredeljuje, kdo je upravičen upravljati z VNC, to pa je imetnik licence za upravljanje z VNC. Nikakor ne drži, da ne bi mogel opravljati dejavnosti upravljanja z VNC subjekt, ki je imetnik licence za upravljanje z VNC centrom, njegov VNC pa ni skladen z zahtevo standarda SIST EN 50518.

V konkretnem primeru naročnikova zahteva pomeni, da se naročnik postavlja v vlogo Ministrstva za notranje zadeve, ki je po Zakonu o zasebnem varovanju (edini) pristojen za podelitev oz. odvzem licenc za upravljanje z VNC. Naročnik bi posledično moral v okviru pogoja zahtevati le, da ima imetnik VNC centra licenco za upravljanje z VNC centrom.

V kolikor naročnik meni, da zahteva po standardu SIST EN 50518 prinaša kakršnokoli prednost naročniku, bi naročnik moral to zahtevo umestiti med merila, nikakor pa je ni upravičen uvrstiti med pogoje.

V kolikor naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije na način, da v okviru pogoja briše standard SIST EN 50518, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo, o vašem nedopustnem in nezkonitem ravnanju pa obvestiti tudi druge pristojne organe.

Ne drži namreč, da naj bi v Sloveniji več subjektov imelo VNC skladen z zahtevo SIST EN 50518.


ODGOVOR

Zakon o zasebnem varovanju v 22. členu določa, da mora prosilec za pridobitev licence za upravljanje z VNC poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 19. člena zakona izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju najmanj deset operaterjev VNC;
2. imeti prostore in opremo, ki izpolnjuje predpisane standarde za varnostno-nadzorne centre.

Druga točka zgoraj navedenega člena zakona torej zahteva izpolnjevanje predpisanih standardov za VNC. Standardi so predpisani v 13. členu Zakona o zasebnem varovanju, ki določa, da je potrebno zasebno varovanje opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi oziroma se uporabljajo mednarodne norme (IEC, ISO) ali drugi standardi v skladu s pravili stroke. Podrobneje so standardi določeni v Odredbi o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja. Izpolnjevanje se dokazuje z listino o ustreznosti (certifikat). Za varnostno nadzorne centre je določena serija standardov SIST EN 50518, v prehodnem času pa se je uporabljal standard SIST BS 5979. Prehodno obdobje je poteklo 14.4.2017. V skladu z veljavno zakonodajo na področju zasebnega varovanja bi morali torej vsi VNC delovati v skladu s standardom SIST EN 50518, kar se dokazuje s certifikatom.

Zgoraj navedeno stališče smo pridobili s strani Ministrstva za notranje zadeve, ki nam je posredovalo tudi informacijo, da imajo v Republiki Sloveniji v tem trenutku tri gospodarske družbe listino o skladnosti s standardom SIST EN 50518, večina ostalih družb, ki posedujejo licence za upravljanje z VNC, pa so v postopku pridobitve ustreznih listin.