Dosje javnega naročila 003837/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Medis
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.224.489,60 EUR

JN003837/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN003837/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN003837/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.11.2020
JN003837/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
JN003837/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003837/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 116-281990
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sanja Belko
sanja.belko@ukc-mb.si
+386 23212569
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18909
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Medis
Referenčna številka dokumenta: 461-E-SB 7/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Medis.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje bolnišničnega informacijskega sistema Medis
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje bolnišničnega informacijskega sistema Medis
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki te pogodbe sporazumno podaljšata trajanje te pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve nove pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dodelava bolnišničnega informacijskega sistema Medis
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodelava bolnišničnega informacijskega sistema Medis
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki te pogodbe sporazumno podaljšata trajanje te pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve nove pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   12:01
VPRAŠANJE

Glede na dejstvo, da je bila večina informacijskih BIS sistemov v Sloveniji uvedena pred več kot desetimi leti predvidevamo, da je za izpolnjevanje tega pogoja
dovolj, da je ponudnik v Sloveniji uvedel katerikoli BIS produkt (tudi pred več kot 10 leti) in ga še tekoče vzdržuje ?


Ali je vzdrževanje BIS produktov v Sloveniji dovolj za izpolnjevanje spodnjega pogoja ?


Tehnična in strokovna sposobnost

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.ODGOVOR
Da, vzdrževanje BIS produktov v Sloveniji zadostuje za izpolnjevanje navedenega pogoja.Datum objave: 30.06.2020   12:03
VPRAŠANJE
Zakaj je pogoj implementacija BIS sistema omejena na Slovenijo in število let od zadnje uvedbe ?


ODGOVOR
Vzdrževanje in nadgradnje se nanašajo tudi na zakonske in podzakonske zahteve, nekatere so specifične za območje RS. Ponudnik bo moral začeti izvajanje vzdrževanja takoj ob podpisu pogodbe glej točko 5.10. v Tehnični specifikaciji.Datum objave: 30.06.2020   12:05
VPRAŠANJE
V členu »2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost« razpisne dokumentacije navajate:

»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«

Po našem vedenju, tega pogoja ne more izpolniti noben (ali največ en) ponudnik v Sloveniji, kar pomeni, da se na razpis ne more prijaviti nihče ali pa največ en ponudnik. Za naročnika bi to lahko pomenilo bistveno večje stroške kot, če bi uvedel konkurenčnost. Le to pa bi naročnik dosegel, če bi obdobje od zadnje uvedbe BIS povečal iz 10 let na 15 let.

Sprašujemo torej ali se lahko zgoraj citirani pogoj spremeni v:
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih petnajstih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«


ODGOVOR
Naročnik odstopa od zahteve za implementacijo BIS sistema v zadnjih 10 letih, časovno obdobje uvedbe BISa ni več pogoj, pogoj uvedba BISa na sekundarni ali terciarni ravni pa ostaja (brez časovne omejitve). Zahteva po vzdrževanju zadnjih 10 let ostaja nespremenjena.Datum objave: 30.06.2020   12:06
VPRAŠANJE
V členu »2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost« razpisne dokumentacije navajate:

»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«

Razpisna dokumentacija predvideva vzdrževanje in nadgradnjo BIS sistema, ne pa tudi uvedbe. Zakaj mora torej ponudnik dokazovati usposobljenost za uvedbo BIS sistema v zadnjih desetih letih?

Sprašujemo torej ali se lahko zgoraj citirani pogoj spremeni v:
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) vzdrževal in nadgrajeval BIS sistem.«


ODGOVOR
Zahtevana je uvedba BISa kot celote. Naročnik odstopa od zahteve za implementacijo BIS sistema v zadnjih 10 letih, časovno obdobje uvedbe BISa ni več pogoj, pogoj uvedba BISa na sekundarni ali terciarni ravni pa ostaja (brez časovne omejitve). Zahteva po vzdrževanju zadnjih 10 let ostaja nespremenjena.Datum objave: 30.06.2020   12:19
VPRAŠANJE
V členu »2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost« razpisne dokumentacije navajate:

»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«

Razpisna dokumentacija predvideva vzdrževanje in nadgradnjo BIS sistema, ne pa tudi uvedbe celotne BIS sistema. Zakaj mora torej ponudnik dokazovati usposobljenost za uvedbo celotnega BIS sistema v zadnjih desetih letih? V času trajanja pogodbe se bodo nedvomno razvijali tudi večji programski sklopi, ki jih bo potrebno tudi uvesti. Smiselno se nam torej zdi, da naročnik preverja usposobljenost ponudnika za uvedbo večjih programskih sklopov.

Sprašujemo torej ali se lahko zgoraj citirani pogoj spremeni v:
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe večjega programskega sklopa (kot npr. BIS sistem za Urgenco, BIS sitem za Fizioterapijo ) v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«


ODGOVOR
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe BIS v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«

Naročnik odstopa od zahteve za implementacijo BIS sistema v zadnjih 10 letih, časovno obdobje uvedbe BISa ni več pogoj, pogoj uvedba BISa na sekundarni ali terciarni ravni pa ostaja. Zahteva po vzdrževanju zadnjih 10 let ostaja nespremenjena.


Razpisna dokumentacija predvideva vzdrževanje in nadgradnjo BIS sistema, ne pa tudi uvedbe celotne BIS sistema. Zakaj mora torej ponudnik dokazovati usposobljenost za uvedbo celotnega BIS sistema v zadnjih desetih letih? V času trajanja pogodbe se bodo nedvomno razvijali tudi večji programski sklopi, ki jih bo potrebno tudi uvesti. Smiselno se nam torej zdi, da naročnik preverja usposobljenost ponudnika za uvedbo večjih programskih sklopov.

Naročnik odstopa od zahteve za implementacijo BIS sistema v zadnjih 10 letih, časovno obdobje uvedbe BISa ni več pogoj, pogoj uvedba BISa na sekundarni ali terciarni ravni pa ostaja (brez časovne omejitve). Zahteva po vzdrževanju zadnjih 10 let ostaja nespremenjena.


Sprašujemo torej ali se lahko zgoraj citirani pogoj spremeni v:
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:
1. da je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključil vsaj en (1) projekt uvedbe večjega programskega sklopa (kot npr. BIS sistem za Urgenco, BIS sitem za Fizioterapijo ) v Sloveniji na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva in ju še vedno vzdržuje.«

Zahtevana je uvedba BISa kot celote. Naročnik odstopa od zahteve za implementacijo BIS sistema v zadnjih 10 letih, časovno obdobje uvedbe BISa ni več pogoj, pogoj uvedba BISa na sekundarni ali terciarni ravni pa ostaja (brez časovne omejitve). Zahteva po vzdrževanju zadnjih 10 let ostaja nespremenjena.
Datum objave: 30.06.2020   12:19
VPRAŠANJE
V členu »2.17 Variantne ponudbe« je zapisano, da variantne ponudbe niso dovoljenje.

Zanima nas ali lahko izvajalec, ki nastopa kot podizvajalec v eni ponudbi, nastopa kot nosilec druge ponudbe (primer: podjetje A nastopa v eni ponudbi kot podizvajalec, v drugi ponudbi pa kot izvajalec).


ODGOVOR
Točka 2.17 »Variantne ponudbe« prepoveduje različne opcije v okviru ene ponudbe.
Ponudnik, ki nastopa kot podizvajalec v eni ponudbi, lahko predloži samostojno ponudbo.
Datum objave: 30.06.2020   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1) Ali je zadnja izvorna koda rešitev, ki je predmet vzdrževanja dostopna na lokaciji?

2) Ali je izvorna koda ustrezno dokumentirana?

3) Ali bo naročnik za potencialne ponudnike organiziral vpogled v izvorno kodo?

ODGOVOR
1) Ali je zadnja izvorna koda rešitev, ki je predmet vzdrževanja dostopna na lokaciji?
Da

2) Ali je izvorna koda ustrezno dokumentirana?
Podatkovni model je dokumentiran.

3) Ali bo naročnik za potencialne ponudnike organiziral vpogled v izvorno kodo?
Da v podatkovni model na predhodno željo ponudnikov.
Datum objave: 30.06.2020   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, v zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Ali je zadnja izvorna koda rešitev, ki je predmet vzdrževanja dostopna na lokaciji?

Ali je izvorna koda ustrezno dokumentirana?

Ali bo naročnik za potencialne ponudnike organiziral vpogled v izvorno kodo?


ODGOVOR
1) Ali je zadnja izvorna koda rešitev, ki je predmet vzdrževanja dostopna na lokaciji?
Da

2) Ali je izvorna koda ustrezno dokumentirana?
Podatkovni model je dokumentiran.

3) Ali bo naročnik za potencialne ponudnike organiziral vpogled v izvorno kodo?
Da v podatkovni model na predhodno željo ponudnikov.