Dosje javnega naročila 003822/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.414.140,40 EUR

JN003822/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN003822/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN003822/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
JN003822/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN003822/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003822/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 116-281989
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18913
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
Referenčna številka dokumenta: 43001-65/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.543.389,25 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.543.389,25 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2020   10:05
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2020   10:34
JN003822/2020-B01 - IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER, datum objave: 16.06.2020 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

1.

Datum prejema: 06.07.2020 11:03


V popisu del, ki je osnova za določanje cene ponudbe, je navedena postavka za posamezen objekt točka 4.2: »Načrt mosta za železnico«, ki ni jasno opredeljen. V projektni nalogi se omenja naslednji objekt: »Na območju prečkanja Glinščice se za levi tir izvede nov most preko Glinščice (razpon ca 65 m)«, ki ni naveden v popisu del.

Glede na to, da se nov most preko Glinščice ne navaja v popisu del sprašujemo:
Ali se v popisu navedeni »Načrt mosta za železnico« nanaša na nov most preko Glinščice?

Odgovor:
Da, v popisu navedena postavka »Načrt mosta za železnico« se nanaša na nov most preko doline Glinščice.

2.

Datum prejema: 02.07.2020 07:55

Spoštovani,

v poglavju projektne naloge 4.2 je pod Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave naveden Načrt APB naprav, a ga v specifikaciji ponudbe ni (poglavje 16.2.4.). Prosimo za pojasnitev ali so SVTK naprave levega tira predmet razpisane dokumentacije - APB, kot tudi GSM-R (radijsko planiranje?) in ostale (SV)TK naprave.

Odgovor:
Načrt za SVTK naprave levega tira so predmet razpisane dokumentacije in vključujejo tudi APB, kot tudi GSM-R (radijsko planiranje) in ostale (SV)TK naprave, kot to določa projektna naloga v tč. 4.2 kjer je navedeno:
»Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave:
­ Načrt preureditev TK in KRS omrežij
­ Načrt prestavitev in zaščite SVTK naprav
­ Načrt APB naprav

Na celotni trasi novega tira, razen zadnji kilometer pred postajo Koper tovorna, kjer je dvotirna proga že zgrajena, bo že z desnim tirom zgrajeno osnovno omrežje SVTK naprav in napeljav. Te naprave bo treba z gradnjo levega tira dograditi, vendar bo obseg del za levi tir v manjšem delu kot za desni tir.«

Stroške za izvedbo vseh potrebnih načrtov na nivoju priprave strokovnih podlag za izdelavo DPN se vključi v postavki v poglavju »16.2.4. Specifikacija ponudbene cene za izdelavo podrobnejših tehničnih rešitev in podrobnejših strokovnih podlag v fazi DPN«, in sicer glede na vsebino v postavki »Načrt preureditev TK in KRS omrežij« in/ali »Načrt prestavitev in zaščite SVTK naprav«.

3.

Vprašanje z dne 08.07.2020 15:22

Spoštovani,

V točki 3.2.3.2 Navodil ponudbe, je za strokovnjaka št. 4 pooblaščeni inženir za področje gradbeništva (projektant premostitvenih objektov) zahtevano, da od dne 1.1.2010 izkazuje najmanj eno referenco kot pooblaščeni inženir/odgovorni projektant premostitvenih objektov z razponom vsaj 300 m pri izdelavi strokovnih podlag v postopku priprave DPN, in/ali IDP in/ali PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN na projektih cestne ali železniške prometne infrastrukture.

Predpostavljamo, da je pri pripravi razpisne dokumentacije prišlo do napake in bi namesto »razpon vsaj 300 m« moralo pisati »dolžina vsaj 300 m«.

Zahteva premostitveni objekt z razponom 300 m, namreč krepko presega predmet naloge in zahteve iz specifikacije naročila.

Naročnika prosimo za korekcijo razpisne dokumentacije.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:

Razpisna dokumentacija se v dokumentu »Navodila za pripravo ponudbe« spremeni v poglavju 3.2.3 Strokovna sposobnost, v členu 3.2.3.2.
Pogoji za sodelovanje strokovnjaka pod točko 4 se spremenijo tako, da se zahteva glasi:


SEZNAM STROKOVNJAKOV STROKOVNA IZOBRAZBA / ČLANSTVO V IZS ali ZAPS ZAHTEVANE REFERENCE
4 pooblaščeni inženir za področje gradbeništva (projektant premostitvenih objektov) vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, z aktivnim poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (PI), za strokovno področje »gradbeništvo« (G) Od dne 1.1.2010 izkazuje najmanj eno referenco kot pooblaščeni inženir/odgovorni projektant premostitvenih objektov z dolžino vsaj 300 m pri izdelavi strokovnih podlag v postopku priprave DPN, in/ali IDP in/ali PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN na projektih cestne ali železniške prometne infrastrukture.

Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo za izdelavo IDP štel sprejeto Uredbo o DPN, za PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN pa zaključeno delo, to pomeni projektna dokumentacija, popravljena po reviziji, recenziji ali strokovnem pregledu naročnika ali prevzeta dokumentacija s strani naročnika.4.

Vprašanje z dne 09.07.2020 16:15

1) Točka 2.3.6 Projektne naloge zahteva v okviru Ekonomskega vidika ŠV izdelavo CBA analize stroškov in koristi nove dvotirne proge. Ali se v okviru CBA analize pričakuje tudi ocena eksternih (družbenih) stroškov zaradi obremenitve s hrupom ter emisij onesnaževal zraka in toplogrednih plinov na širšem železniškem in cestnem prometnem omrežju Primorske, na katerem se bodo prometne razmere po izvedbi nove dvotirne proge med Divačo in Koprom spremenile?

Odgovor:
Da. Za potrebe ekonomskega vrednotenja je treba upoštevati najmanj cestno in železniško omrežje, ki je navedeno v poglavju 5.1.1 Izdelava prometne študije.


2) V razpisni dokumentaciji je v točki 4.3.3. Projektne naloge zahtevana izdelava ocene obremenitve s hrupom ob novi in obstoječi proge. Ali je s tem mišljeno, da se zraven določitve potrebnih ukrepov ob novi progi pričakuje tudi izdelava predloga protihrupnih ukrepov za stanovanjska območja ob obstoječi progi?

Odgovor:
Kot izhaja iz tč.4.3.3. Projektne naloge mora izdelovalec izdelati oceno hrupne obremenjenosti za potrebe izdelave OP v fazi ŠV/PIZ med drugim tudi ob obstoječi progi. V oceni morajo biti ocenjeni gabariti potrebnih protihrupnih ukrepov in investicijski stroški njihove izvedbe. Izdelovalec mora v prvi fazi izvedbe naloge pripraviti izhodišča za načrtovanje aktivne protihrupne zaščite in jih predstaviti naročniku. Oceno obremenitev s predlogom ukrepov je treba uskladiti v primeru optimizacije posameznih variant.

Ocena obremenitve s hrupom se izdela tudi za čas gradnje v fazi priprave DPN. Pri oceni je treba upoštevati Načrt organizacije gradbišča ter predvideti morebitne omilitvene ukrepe za čas gradnje.
3) V točki 4.3.3 Projektne naloge je dodatno navedeno, da je treba izdelati oceno obremenitve s hrupom tudi za čas gradnje. Prosimo za informacijo, ali se zahteva nanaša le na opredelitev neposrednega vpliva na gradbišču železniške proge, ali je treba opredeliti tudi povečanje obremenitve s hrupom na širšem prometnem omrežju med Divačo in Koprom, po katerem bo potekal transport izkopnega in gradbenega materiala v času gradnje? Če je zahtevana tudi ocena vpliva na okolje na omrežju transportnih cest vas prosimo za okvirni podatek, koliko kilometrov cestnega omrežja bo treba vključiti v dodatno analizo?

Ker se bodo zaradi transporta materiala po oceni povečale tudi emisije onesnaževal in toplogrednih plinov (TGP), velja enako vprašanje tudi v primeru opredelitve vpliva na kakovost zraka in blaženje podnebnih sprememb ali se v strokovnih podlagah zahteva tudi ocena sprememb emisij onesnaževal in TGP na širšem prometnem omrežju, po katerem po potekal transport v času gradnje?

Odgovor:
Obravnava se neposredni vpliv gradbišča do priključka na javno cesto, ter vplivi zaradi gradnje in povezani ukrepi na neposredno tangiranih javnih cestah. Šteje se, da je ponudnik usposobljen izdelovalec, ki bo glede na opredeljene načrtovane posega v analizo vplivov zajel ustrezno dolžino neposredno tangiranega omrežja cest.


4) V točki 4.3.10 Projektne naloge je zahtevana izdelava Elaborata preveritve morebitnih čezmejnih vplivov. Naročnika sprašujemo, ali je v okviru tega elaborata zahtevana tudi preveritev okoljske zakonodaje v Republiki Italiji ter opredelitev vplivov glede na zahteve zakonodaje sosednje države? Opozarjamo na dejstvo, da so posamezni pogoji okoljske zakonodaje v Republiki Italiji strožji kot v Republiki Sloveniji, zato bi bilo verjetno treba te pogoje na odsekih, ki se približajo mejnemu območju, upoštevati že pri sami izdelavi projektne dokumentacije IDZ.

Odgovor:
Projekt se načrtuje na ozemlju RS. Upoštevati je treba slovensko zakonodajo, posredno to pomeni, da se upošteva vsa zakonodaja in predpisi v EU.


5) V točki 4.4.7 Projektne naloge je zahtevana izdelava elaborata vplivov gradnje predorov na površje (izkopi, miniranje). Ali se obravnava vplivov zaradi vibracij med gradnjo (in obratovanjem) proge zahteva tudi v Okoljskem poročilu, ali se obravnava te sestavine okolja pričakuje šele v fazi pridobivanja OVS?

Odgovor:
PVO, ki je podlaga za OVS, ni predmet tega razpisa. Zahteva se elaborat, kot sledi iz projektne naloge, z namenom, da se ustrezno opredeli meja DPN. Ugotovitve in morebitni ukrepi se ustrezno povzamejo tudi v OP.