Dosje javnega naročila 003780/2020
Naročnik: GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje
Storitve: Sanacija elektroinštalacij za objekt Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.237,63 EUR

JN003780/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003780/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003780/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN003780/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.07.2020
JN003780/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003780/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
Gimnazijska cesta 10
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Jelena Keršnik
jelena.kersnik@gess.si
+386 35625500
+386 35625508

Internetni naslovi
http://gess.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357333/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18554
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija elektroinštalacij za objekt Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Referenčna številka dokumenta: JN/2020-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava PZI in PID projektne dokumentacije, sanacija elektroinštalacij za objekt Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje ter spremljevalna montažerska in pleskarska dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
45442100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava PZI in PID projektne dokumentacije, sanacija elektroinštalacij za objekt Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje ter spremljevalna montažerska in pleskarska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.06.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2020   11:10
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni

V popisih je navedena tudi izdelava PZI dokumentacije.Kako so narejeni popisi brez projektov in kako je predviden začetek del takoj po podpisu pogodbe če ni projektov?
V postavki dolblenje sten in groba sanacija je predviden 1 komplet.Koliko dolblenja in prebojev je predvidenih.To bi moralo biti izraženo vsaj v tekočih metrih in koliko prebojev ter debelina sten?
Ali so za razsvetljavo narejene meritve osvetljenosti pred izvedbo in ali so narejeni izračuni osvetljenosti za število luči iz popisa ,glede na to da je pogodba na ključ?


ODGOVOR:

Spoštovani,

začetek del takoj po podpisu pogodbe pomeni, da se takrat začne z izdelavo projektov. Del razpisne dokumentacije pa je ocena okvirni popis del in materiala.

Za preboje in dolbenje je sledeča ocena: 7 krat dolbenje širine 40 cm, globne 10 cm višine 4 metre ter dolbenje kanalov v skupni predvideni dolžini 80 metrov širine 4 cm in globine 3 cm, prebojev pa je 60 komadov, debelina stene je cca 50 do 70 cm, premer od 20 do 40 mm.
V skladu z razpisno dokumentacijo je možen tudi ogled objekta.

Osvetljenost: Narejene so redne meritve, obvezne po zakonu, in bodo na razpolago izbranemu ponudniku, izračuni končnega stanja pa se bodo vključili v PZI.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 17.06.2020   15:57
VPRAŠANJE:

1. Vzorec pogodbe 18. člen PREVZEM DEL
Glede na 15. člen vzorca pogodbe prosimo naročnika, da popravi prvi stavek 18. člena vzorca pogodbe in sicer tako, da se »tehnični pregled« spremeni v »kvalitetni pregled«.

2. Vzorec pogodbe 19. člen ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
Ker pri predmetu javnega naročila ne gre za izvedbo del, ki bi lahko vplivala na stabilnost objekta in glede na to, da se za tovrstna dela skladno Obligacijskem zakoniku, zahteva 2-letni jamčevalni rok, prosimo naročnika, da:
- popravi 1. odstavek 19. člena vzorca pogodbe in sicer tako, da ta glasi:
»Izvajalec nudi splošni garancijski rok za izvedena dela in vgrajene naprave in opremo 2 leti.«
- Črta 3. odstavek 19.člena vzorca pogodbe

3. Vzorec pogodbe 20. člen JAMSTVA IN ZAVAROVANJE

Prosimo naročnika, da namesto bančnih garancij oz. kavcijskega zavarovanja kot zavarovanje za dobro izvedbo in zavarovanje za odpravo napak sprejme izvršnici ali menici in temu ustrezno popravi ta člen.

V kolikor bo naročnik upošteval našo pripombo iz 2. točke, prosimo, da popravi tudi čas veljavnosti zavarovanja za odpravo napak na 2 leti.


ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik je upošteval vse zgoraj navedene pripombe, z izjemo črtanja tretjega odstavka 19. člena pogodbe. Spremenjeno razpisno dokumentacijo in obrazce je naročnik objavil na portalu. Spremembe so v razpisni dokumentaciji označene z rdečo barvo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.06.2020   15:59
VPRAŠANJE:
Vezano na razpisno dokumentacijo vam v nadaljevanju sporočamo naše pripombe:

1. Obrazec št. 6:
popraviti veljavnost garancije: namesto teksta »veljavnosti pogodbe« vpisati »roka za dokončno izvedbo posla« (glej določila na str. 21 RD);
zadnji stavek 1. Odstavka: dopolniti v tem smislu, da služi za zavarovanje potrjenih, zapadlih in neplačanih obveznosti do podizvajalcev;

2.. Obrazec št. 7:
v odstavku »OSNOVNI POSEL:« za tekstom »obveznost naročnika zavarovanja« dopisati »za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«;
v odstavku »ZNESEK IN VALUTA«: »z« nadomestiti z »brez« - tako je določeno na str. 21 RD; enako velja za 2. Stavek 20. Člena Vzorca pogodbe;

3. Obrazec št. 8: prvi odstavek dopolniti s tekstom », z veljavnostjo 5 leto od prevzema del«;

4. VZOREC POGODBE:
7. Člen, zadnji odstavek: omenjen je geodetski posnetek?; - črtati
22. Člen: dopolniti, da je v primeru iz zadnjega odstavka tega člena naročnik dolžan plačati izvajalcu do prekinitve sporazuma (pogodbe) že izvedena in še neplačana dela.


ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik je upošteval vaše pripombe in v ta namen objavil spremembo razpisne dokumentacije na Portalu. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

Lep pozdrav.