Dosje javnega naročila 003846/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003846/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003846/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN003846/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2020
JN003846/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003846/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710596

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik
Referenčna številka dokumenta: JN 8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik želi, na osnovi podpisanega Sporazuma o sanaciji skupnih delov objekta Perovo v Kamniku odpraviti vzroke zamakanja skozi netesno površino atrijev oz. (najprej) atrija na naslovu Ljubljanska 4 fg.
Sanacija vsebuje odstranitev obstoječega tlaka, tesnjenje celotne površine, ki zajema tudi posege na skupni in »privatni« površini oz. atrijih ter izvedbo finalnega sloja, kot je predpisan v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je hkrati tudi vzpostavitev obsežnega oz. celotna zamenjava obstoječega sistema odvodnjavanja z vseh površin in odvodnjavanje skozi preboje nosilne AB plošče ter priključitev na obstoječi cevovod pod stropom v nižje ležeči podzemni garaži.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljanska 4fg, Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik želi, na osnovi podpisanega Sporazuma o sanaciji skupnih delov objekta Perovo v Kamniku odpraviti vzroke zamakanja skozi netesno površino atrijev oz. (najprej) atrija na naslovu Ljubljanska 4 fg.
Sanacija vsebuje odstranitev obstoječega tlaka, tesnjenje celotne površine, ki zajema tudi posege na skupni in »privatni« površini oz. atrijih ter izvedbo finalnega sloja, kot je predpisan v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je hkrati tudi vzpostavitev obsežnega oz. celotna zamenjava obstoječega sistema odvodnjavanja z vseh površin in odvodnjavanje skozi preboje nosilne AB plošče ter priključitev na obstoječi cevovod pod stropom v nižje ležeči podzemni garaži.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razlogi so navedeni v 5. členu Vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   14:45
VPRAŠANJE 1
Po pregledu dokumentacije in razpisnih pogojev naprošamo naročnika naj zmanjša zahtevano referenco izvedbe sanacije iz 400m2 na 200m2, saj pri tem objektu ne gre za tako veliko površino. S tem bi naročnik pridobil večje število konkurenčnih ponudb in morebiti pocenil projekt.
ODGOVOR 1
Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz točke 7.E.6 obrazca ePRO - Navodila pondunikom tako, da se po novem glasi:
Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel tesnjenje površine streh, z materialom opisanim v popisu del, v kumulativni površini 300,00 m2.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ePRO Izjava, točka 1.3 Reference.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)

Naročnik ne bo objavljal popravka obrazca temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudb potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo.

Datum objave: 19.06.2020   13:03
VPRAŠANJE 2
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je en teden za oddaj ponudbe odločno prekratek.
ODGOVOR 2
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter posledično datum odpiranja ponudb na 30. 06. 2020 do/ob 10.00.
Hrati naročnik spreminja tudi rok za odgovore na vprašanja, in sicer bo na vprašanja odgovoril najkasneje do vključno 24. 06. 2020.

Datum objave: 23.06.2020   08:22
VPRAŠANJE 3
Glede na odgovor naročnika datum objave: 18.06.2020 ob 14:45 uri, prosimo, da naročnik jasno navede kolikšna je površina hidroizolacije, ki jo je potrebno izvesti, saj je pod postavko št. 12 predvidena izvedba 504 m2 hidroizolacije in pod postavko št. 18 predvidena izvedba 300 m2 hidroizolacije, kar skupaj znese 804 m2.
ODGOVOR 3
Skladno s popisom del, je treba izvesti bitumensko hidroizolacijo na površini 504 m2 (postavka 12) in visokokvalitetno UV odporno plast hidroizolacije, ki je hkrati tudi finalna plast, na površini 300 m2 (postavka 18). Referenčni pogoj se nanaša na postavko 18.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani
Vezano na zahtevano tehnično in strokovno sposobnost, naročnika sprašujemo ali bo kot ustrezno upošteval tudi izvedbo sanacije zamakanja po postopku vgradnje vodotesnega sloja polyureje na armirano betonskih površinah hidrotehničnih objektov izpostavljenih visokim abrazijskim, kemijskim in tehnološkim obremenitvam, kar je vsekakor večja obremenitev od zahtevane (strehe)?
ODGOVOR 4
Glede na podane informacije (ni navedeno za kakšne hidrotehnične objekte gre in kakšen je sestav tlaka na zgornji strani (površini) teh hidrotehničnih objektov), naročnik ne more odgovoriti, če je takšna referenca ustrezna. Naročnik pri predmetnem javnem naročilu pričakuje, da so reference ponudnika takšne, da je ponudnik saniral (rekonstruiral, obnovil, tesnil,) takšne odprte površine (terase, atrije,) na način:
- da ne pride do zamakanja pod finalni tlak;
- da zaradi zamakanja (navedenega pod prvo alineo) voda ne steče pod stanovanja (predmetni razpis) in v notranjost stanovanj, ki so v istem nivoju z zunanjo površino;
- da voda ne prodre v AB konstrukcijo in v spodnji prostor (v primeru predmetnega razpisa v podzemno garažo).
V kolikor referenčni projekt izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje, bodo takšne reference upoštevane.