Dosje javnega naročila 003994/2020
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava programabilnih črpalk za intratekalno dovajanje zdravila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 291.151,55 EUR

JN003994/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN003994/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN003994/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN003994/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003994/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 120-291456

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ajda Gobec Jerele
ajda.gobec@ir-rs.si
+386 14758100
+386 14372070

Internetni naslovi
https://www.ir-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ir-rs.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19079
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava programabilnih črpalk za intratekalno dovajanje zdravila
Referenčna številka dokumenta: 460-1/2020-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33661000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava programabilnih črpalk za intratekalno dovajanje zdravila po odprtem postopku (40. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3). Programabilne črpalke uporabljamo za zdravljenje spastičnosti in bolečine pri bolnikih z ustrezno indikacijo. Črpalka je lahko bolniku implantirana prvič ali ponovno (reimplantacija) po izteku trajanja baterije na obstoječi črpalki.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 263.892,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33661000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava programabilnih črpalk za intratekalno dovajanje zdravila po odprtem postopku (40. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3). Programabilne črpalke uporabljamo za zdravljenje spastičnosti in bolečine pri bolnikih z ustrezno indikacijo. Črpalka je lahko bolniku implantirana prvič ali ponovno (reimplantacija) po izteku trajanja baterije na obstoječi črpalki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 263.892,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik dovoljuje variantne ponudbe, ob izpolnjevanju minimalnih zahtev kot so določene v OBR3Priloga1. To so:
programabilne intratekalne baklofenske črpalke
brez možnosti odčitavanja dejanskega volumna zdravila v rezervoarju
življenjska doba baterije vsaj 5 let
garancija za mehanske in elektronske okvare v času življenjske dobe baterije
možnost priključitve črpalke na obstoječe katetre po izteku trajanja baterije. V URI Soča vstavljamo elektronske programabilne črpalke (Synchromed II, Medtronic Inc, ZDA).
Črpalka mora imeti vgrajen računalniški program, ki s sistemom varnostnih zvočnih signalov ali na drug način opozori na izpraznjen rezervoar, iztrošenost baterije ali nenadno ustavitev črpalke zaradi kateregakoli vzroka. Programator mora omogočati določanje velikosti odmerkov in način dovajanja zdravila (stalno ali prekinjeno v daljših časovnih obdobjih)
Dobavni čas 48 ur od sprejema naročila
Tehnična podpora 24/7

Variantna ponudba mora biti vsebinsko povezana z opisom javnega naročila kot je določeno v tabeli in minimalnih zahtevah OBR3Priloga1. Ponudnik predloži osnovno ali variantno ponudbo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
a. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

b. Gospodarski subjekt je vpisan:
 v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji) oziroma
 da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva) (v primeru tujega ponudnika).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2020   09:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2020