Dosje javnega naročila 003972/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova sanitarij vrtca Tinkara
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003972/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2020
JN003972/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN003972/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003972/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Elma Dervišević ; Petra Meža
javna-narocila@velenje.si
+386 38961701
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19101
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova sanitarij vrtca Tinkara
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Obnova sanitarij vrtca Tinkara in zajema:
gradbena in obrtniška dela,
elektro dela,
strojna dela.
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del, vključno s podpisom prevzemnega zapisnika je najkasneje do 27. 8. 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Obnova sanitarij vrtca Tinkara in zajema:
gradbena in obrtniška dela,
elektro dela,
strojna dela.
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del, vključno s podpisom prevzemnega zapisnika je najkasneje do 27. 8. 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1-4. IZKLJUČITVENI RAZLOGI SKLADNO Z ZJN-3

5. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

7. Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila na portalu javnih naročil izvedel:
- vsaj en (1) uspešno dokončan projekt novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV ali
- dva (2) uspešno dokončana projekta novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.

8. Vodja gradnje: pogoji za opravljanje razpisanih storitev skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del;
- je kot odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila na portalu javnih naročil vodil izvedbo: vsaj enega (1) uspešno dokončanega projekta novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV ALI dveh (2) uspešno dokončanih projektov novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.
Imenovani vodja gradnje mora biti zaposlen pri ponudniku, morebitnem partnerju ali podizvajalcu; v nasprotnem primeru ga mora ponudnik nominirati kot podizvajalca.

9. Garancijski rok za izvedena dela: najmanj 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika.

10. Zavarovanje odgovornosti za škodo, zavarovalna vsota: najmanj 50.000 EUR.

11. Temeljne okoljske zahteve sijalke in svetilke

12. Temeljne okoljske zahteve oprema za stranišča na splakovanje

13. Temeljne okoljske zahteve Sanitarne armature

14. Temeljne okoljske zahteve Stenske plošče (1)

15. Temeljne okoljske zahteve Stenske plošče (2)

16. Temeljne okoljske zahteve Stenske plošče (3)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE: Dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menici morata biti predloženi v originalu.
Višina zavarovanja: 3.500,00 EUR. Veljavnost: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo 6. 7. 2020 OB 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2020   09:00

Dodatne informacije:
Ogled lokacije izvedbe javnega naročila je možen po predhodnem dogovoru, in se bo opravil najkasneje do
30. 6. 2020. Kontaktna oseba je Peter Kovač, e-pošta: peter.kovac@velenje.si , tel.: 03-8961-646.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   08:38
VPRAŠANJE
v JN ste zapisali,da moramo priložiti za referenco:
- vsaj en (1) uspešno dokončan projekt novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV ali
- dva (2) uspešno dokončana projekta novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije pod CC-SI 1 stavbe v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.
Vprašanje 7: zahteva je nelogična- ali eno referenco za 70.000 EUR ali dve referenci za 100.000,00 EUR.
Torej je dovolj, da priložimo eno referenco za 70.000,00 EUR?

Ponudnik, mora dokazati, da razpolaga z vodjo gradnje (odgovorni vodja del po stari zakonodaji).
Vprašanje 2: a je lahko VD zaposlen v napem podjetju preko podkemne pogodbe?

ODGOVOR


Ja, dovolj je, da priložite eno referenco za 70.000,00 EUR. V primeru, da ne razpolagate z eno zadostno referenco, pa lahko priložite dve referenci v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.

V primeru, da sodelujete z vodjo del preko podjemne pogodbe, mora ta nastopati v ponudbi kot podizvajalec. Kar pomeni, da mora predložiti vso ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana za podizvajalce.Datum objave: 01.07.2020   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu del v zavihku ndPzap, ZIDARSKA DELA postavka 4. imate navedeno:
Dobava in vgradnja smardotesnega inox okvirja fekalnega kanalizacijskega jaška s pokrovom z možnostjo nadgradnje s talno keramiko.


Prosimo za podrobnejše podatke oz.dimenzije.


Hvala.

Lp

ODGOVOR

Smradotesni inox pokrova dimmenzij 60 x 60 cm.


Datum objave: 01.07.2020   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu imate navedeno: Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
ker je napisano dvoumno, vas lepo prosim če lahko pojasnite za kakšna okna gre..ali so fiksna ali dvokrilna z odpiranjem??


lp

ODGOVOR

Okna so fiksna.


Datum objave: 06.07.2020   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je pogodba na ključ ali po dejanskih količinah?

LP

ODGOVOR
Kot izhaja iz 16. člena vzorca pogodbe se izvršena dela obračunajo v višini pogodbene vrednosti po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah na podlagi izvajalčevega predračuna.