Dosje javnega naročila 900070/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN70/2020 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN86/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2020
JN92/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2020
JN70/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2020
JN135/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
Zahtevek za revizijo
    JN70/2020 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja ladij

Datum objave: 22. 6. 2020
Številka objave: JN70/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712584. Telefaks +386 14712762. E-pošta jozica.glavan@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVANJE LADIJSKIH POGONSKIH MOTORJEV IN MENJALNIKOV
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Vzdrževanje ladijskih pogonskih motorjev MTU in menjalnikov ZF na večnamenski ladji Triglav in hitrem patrujnem čolnu Ankaran, ki bo zajemalo tekoče vzdrževanje, redno servisiranje, popravila, dobavo nadomestnih delov in potrošnega materiala in ostalo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50241000 (Storitve popravila in vzdrževanja ladij)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter ze določene podizvajalce.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 2295081,97 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 29. 6. 2020
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju Objektivna merila za izbiro omejenega števila kandidatov: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 249/2019-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 27. 7. 2020
Čas: 11:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 27. 7. 2020
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Informacije o informativnih ogledih ladje so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/6/4421-462963012079552382/MTU
_ZF.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 7. 2020
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 7. 2020
Čas: 10:00
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 6. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN86/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 15. 7. 2020
  • JN92/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 22. 7. 2020
  • JN135/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 1. 10. 2020

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri posredovanih cenikih MTU je ugotovljeno več 100 pozicij, katere niso v uporabi.
Razlogi so lahko: napačne kode, kode so se zamenjale in niso več v uporabi, nepoznane kode.

Pri poserdovanih cenikih za ZF, je teh primerov manj, vendar se tudi pojavljajo

Kako naj postopamo?

Hvala in lp,


ODGOVOR
Ponudnik v rubriko ''opomba'' vnese spremenjeno kataloško številko oz. navede, da navedeni artikel ni več dobavljiv.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vezano na zahtevane reference imam naslednje vprašanje:
ali veljajo tudi reference izvedbe del Q3 na motorjih MTU 20V 4000 M73L in izvedbe del Q3 in Q4 na motorjih MTU 16V 396 TE74L ?
Hvala in lp,

ODGOVOR
Naročnik bo kot reference upošteval izvedbe del Q3 na motorjih MTU 20V 4000 M73L in izvedbe del Q3 in Q4 na motorjih MTU 16V 396 TE74L. Navedeni motorji imajo enako tehnično zasnovo kot naročnikovi in se razlikujejo le po številu valjev in določeni periferni opremi. Nivoji del Q3 in Q4 so vsebinsko sorodni z zahtevami naročnika.


VPRAŠANJE
ZF 9050 A- v ceniku so polja za cene združene po pozicijah: 283-316
ZF 255 BW - v ceniku so polja za cene združena po pozicijah: 230-240; 299-304; 323-333;410-413
Zaradi zgoraj navedenega ni mogoče vnašati cen posameznih postavk

ODGOVOR
Naročnik bo na spletnem portalu za javna naročila objavil popravljeni tabeli v Prilogah C in D.