Dosje javnega naročila 004073/2020
Naročnik: OBČINA ŠENTRUPERT, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
Gradnje: Izvedba gradbenih del za komunalno opremljanje obrtno podjetniške cone Šentrupert
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 689.588,75 EUR

JN004073/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN004073/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.07.2020
JN004073/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN004073/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN004073/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004073/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 121-293928
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTRUPERT
Šentrupert 33
8232
SI
Šentrupert
Slovenija
Anne Marie Valentar
obcina@sentrupert.si
+386 73434600
+386 73434601

Internetni naslovi
http://www.sentrupert.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358235/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19160
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih del za komunalno opremljanje obrtno podjetniške cone Šentrupert
Referenčna številka dokumenta: JN1-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih del potrebnih za komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert. Dela obsegajo predvsem izgradnjo ceste, kamnite zložbe in zidu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221111
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba del skladno s projektom Obrtno podjetniška cona Šentrupert (OPC Šentrupert), projektant GPI d.o.o., št. projekta P2019/34 ter projektom Rekonstrukcija mostu preko potoka Bistrica v Šentrupertu, projektant Mozaik Ivan Avguštin s.p., št. projekta 011112 (v nadaljevanju projektna dokumentacija). Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika https://www.sentrupert.si/.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2020   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTRUPERT
Šentrupert 33
8232
Šentrupert
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2020   11:15
VPRAŠANJE
Pozivamo vas da nemudoma objavite celotno tehnično dokumentacijo.

ODGOVOR

Spoštovani,

tehnična dokumentacija je objavljena na strani: https://sentrupert.si/objava/268275

Datum objave: 09.07.2020   08:00
VPRAŠANJE
Ali lahko pokrivamo referenco tudi z rekonstrukcijo mostu, glede na to,
da se na projektu izvaja rekonstrukcija mostu?

Hvala, lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani,

predmet naročila, ki se nanaša na most je skladno s projektno dokumentacijo gradnja novega mostu. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudnikom, ki bodo izkazali istovrstne reference, kot so določene z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 21.07.2020   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas, da spremenite pogoj po bonitetni oceni in sicer iz SB5 na vsaj SB6.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja pogoj glede bonitetne ocene, tako da se točka 12.10 Navodil ponudnikom glasi:
Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60% ocen na lestvici, bodo izločene kot nepravilne.
Datum objave: 21.07.2020   13:28
VPRAŠANJE
Prosimo, da podaljšate veljavnost starost referenc na sedem let.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja prvi stavek točke 12.11 Navodil ponudnikom tako da se glasi: Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo tega javnega naročila že uspešno izvedel najmanj naslednje referenčne posle, ki so obsegali:
- vsaj dva projekta vzdrževalnih oziroma gradbena dela na objektih prometne infrastrukture, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list, št. 37/18) spadajo v skupino 21121, pri čemer je vrednost del znašala vsaj 350.000,00 EUR brez DDV in
- gradnjo vsaj ene zložbe višine vsaj 4 metre in
- gradnjo vsaj enega mostu ali viadukta svetle razpetine vsaj 9 metrov.
Datum objave: 21.07.2020   13:31
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da ugodi zahtevi glede reference in to za gradnjo mostu ali viadukta, prosimo če se za izpolnitev pogoja šteje tudi gradnja nadvoza.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo kot ustrezno referenco priznal tudi gradnjo nadvoza, ob upoštevanju drugih zahtev glede referenc. Zadnja alineja prvega odstavka točke 12.11 navodil ponudnikom se glasi: "gradnjo vsaj enega mostu ali viadukta ali nadvoza svetle razpetine vsaj 9 metrov".

Datum objave: 21.07.2020   13:33
VPRAŠANJE
Prosimo, da starost referenc podaljšate na 7 ali 10 let.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo kot ustrezne priznal reference za dela izvedena v zadnjih 7 letih pred objavo javnega naročila.


Datum objave: 21.07.2020   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas, da spremenite pogoj po bonitetni oceni in sicer iz SB5 na vsaj SB6.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 21.07.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za en teden. Gre namreč za čas dopustov in ker bodo vsa pojasnila in dopolnitve znane šele v četrtek 23.7., Vas resnično vljudno prosim za ugoditev prošnji.

Najlepša hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 21.07.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
SKLOP CESTA:
- Za odvodnjavanje so predvideni jaški iz umetne mase. Prosimo, če lahko definirate iz katere umetne mase ponudnimo jaške.
SKLOP MOST:
- Prosimo za objavo detajla mostne ograje pod postavko 58 111.

lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Uporabijo se lahko katerikoli jaški iz umetnih mas (PE, PVC, poliester), pomembno je, da so kompatibilni s PVC cevmi za odvodnjavanje in da imajo ustrezne tehnične karakteristike za cestogradnjo.

Naročnik bo detajl objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 22.07.2020   10:58
VPRAŠANJE
V popisu so računske napake. Vljudno prosim za popravke in objavo novih popisov. Hvala

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo na portalu objavil popravek, s popravljeno datoteko rekapitulacija.Datum objave: 23.07.2020   12:58
Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za podajo odgovorov na zastavljena vprašanja, določen v 3. točki Navodil ponudnikom, do torka 28.8.2020 do 16:00 ure.Datum objave: 23.07.2020   20:35
VPRAŠANJE
Ali morajo biti vgrajena geotehnična sidra Dywidag?

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik lahko ponudi tudi geotehnična sidra drugega proizvajalca, ki so trajna geotehnična sidra in enakih karakteristik predpisanih v projektu.


Datum objave: 31.07.2020   13:35
Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da je rok za dokončanje del določen z navodili ponudnikom 90 dni, pri čemer se v rok za dokončanje del upošteva le čas dejanske izvedbe del. Ponudnik bo pred pričetkom del pripravil terminski plan upoštevajoč maksimalni rok izvedbe ter roke dokončanja posameznih del kot jih bo določil naročnik. Naročnik si pridržuje pravice zahtevati izvedbo del v več časovnih obdobjih (s vmesnimi obdobji v katerih se dela ne izvajajo), pri čemer izvajalec ni upravičen do kakršnihkoli nadomestil zaradi opisanega načina izvaja del. To pojasnilo se šteje kot del razpisne dokumentacije.