Dosje javnega naročila 004336/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
ZJN-3: Odprti postopek

JN004336/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN004336/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN004336/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004336/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 131-321311
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
aktrp@gov.si
+386 15807792
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19370
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODZAP-13/2020; 4301-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za organe javne uprave
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za organe javne uprave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za Ministrstvo za notranje zadeve
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za Ministrstvo za notranje zadeve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2020   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
To skupno javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik) na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-5/2019/3 z dne 19. 12. 2019 (v nadaljevanju sklep) in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju uredba) ter pooblastil in zbranih potreb, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun naročnikov:
SKLOP 1
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Državni zbor RS
GSV
MOP
Kabinet PV
MDDSZ
Inšpektorat RS za delo
MF
FURS
Urad RS za nadzor proračuna
Urad za preprečevanje pranja denarja
MGRT
Tržni inšpektorat RS
Urad RS za intelektualno lastnino
MJU
MKGP
Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
MK
Arhiv Republike Slovenije
Inšpektorat RS za kulturo in medije
MORS
GURS
MP
Direkcija RS za infrastrukturo
Uprava RS za pomorstvo
MIZŠ
Urad RS za meroslovje
MZ
Zdravstveni inšpektorat RS
MZZ
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
MZI
Okrajno sodišče v Ljubljani
ODT na Ptuju
ODT v Kopru
ODT v Kranju
ODT v Krškem
ODT v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
UE Ajdovščina
UE Brežice
UE Celje
UE Cerknica
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska Bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE Krško
UE Laško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljubljana
UE Ljutomer
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE Slovenske Konjice
UE Škofja Loka
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE Zagorje ob Savi
UE Žalec
ARSO
UE Šentjur pri Celju
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Sodni svet RS
UJP
UKOM
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Ustavno sodišče RS
Varuh človekovih pravic RS
Višje sodišče v Mariboru
Protokol RS
Služba Vlade RS za zakonodajo
SURS
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Inšpektorat RS za infrastrukturo
Inšpektorat za javni sektor
Specializirano državno tožilstvo RS
Državnotožilski svet RS
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
AJPES
Delovno sodišče v Celju
DKOM
Državno odvetništvo RS
Informacijski pooblaščenec
JAZMP
Urad predsednika RS
Višje sodišče v Ljubljani
Vrhovno sodišče RS
ZRSZ
Urad RS za kemikalije
SVRK
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Direkcija RS za vode
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Višje sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Novem mestu
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
ODT v Murski Soboti
Delovno sodišče v Mariboru
Uprava Republike Slovenije za probacijo
Javna agencija za knjigo
Uprava za informacijsko varnost
KPK
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Fiskalni svet
SKLOP 2
MNZ
Policija
Inšpektorat RS za notranje zadeve
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
SKLOP 3
Prevzgojni dom Radeče
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora Celje
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Javni gospodarski zavod Rinka

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2020   09:32
1. VPRAŠANJE
V datoteki ponudba_predračun za Sklop 2 je pri zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov navedena zavarovalna vsota 50.000 EUR. Navedena vsota ni v skladu S Sklepom o zavarovanju zdravnikov, objavljenem v Ur.listu 7.3.2019, ki določa zavarovalno vsoto najmanj 130.000 EUR. Predlagamo uskladitev RD z zakonskimi zahtevami.

ODGOVOR
Naročnik ponudbeni predračun za sklop 2 (v zavihku Ponudba/Predračun sklop 2 analitično po lokacijah) usklajuje z veljavnimi zakonskimi določili in navaja, da je pravilna zavarovalna vsota pri predmetu zavarovanja »poklicna odgovornost zdravniki« 130.000 EUR, in sicer se le-ta sedaj pravilno glasi: »Enotna zavarovalna vsota po dogodku: 130.000 EUR, ni agregata«

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v tem delu korigiral predračun, skladno s tem odgovorom. Vse ostalo ostaja nespremenjeno.
Datum objave: 16.07.2020   09:46
POJASNILO
Naročnik pojasnjuje, da se v točki 11.2.2 navodil (Obrazec Predračun in obrazec Ponudbeni predračun), na koncu tretjega odstavka (ki se nanaša na izpolnjevanje obrazca Ponudbeni predračun v zavihku Analitično po lokacijah) doda stavek »Pri zavarovanju odgovornosti ponudnik vpiše premijo v EUR brez DPZP na osebo oz. na žival.«

Ostala določila ostajajo nespremenjena.


Datum objave: 17.07.2020   14:50
2. VPRAŠANJE
Glede objavljenih podatkov o škodah prosimo za informacijo na kateri datum so podatki zbrani in na kakšen način - ali so podatki v tabelah podani na način "po datumu škode" ali po "datumu izplačila škode"?

ODGOVOR
Vsi podatki o škodah so zbrani po datumu nastanka škode.Datum objave: 17.07.2020   14:54
3. VPRAŠANJE
V 7. členu Krovne pogodbe je opredeljen rok za izračun udeležbe na pozitivnem škodnem rezultatu, kje je določeno, da se izračun opravi v 90 dneh po preteku vsakega zavarovalnega leta. Ker, predvsem pri odgovornostnih zavarovanjih, prihaja do večjega časovnega zamika pri prijavi škod, to pomeni, da določene škode v tem roku ne bi mogli upoštevati pri izračunu. Zato predlagamo, da se za zadnje leto rok za izračun podaljša na 270 dni, kar pomeni da se izračuna do 30.9.2024. V nasprotnem primeru je izračun nekorekten, saj lahko pride do situacije, da določene škode sploh ne bodo prijavljene do roka izračuna, zavarovalnica pa je dolžna vrniti del premije.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da navedeni rok ostaja, kot je določen v dokumentaciji naročila. Naročnik je naravo predmetne odgovornosti upošteval tako, da je v formuli za izračun udeležbe na pozitivnem škodnem rezultatu uvedel postavko FU / faktor upoštevanja, ki je nižji pri odgovornostnem zavarovanju (faktor pri predmetnem zavarovanju je 0,33, pri ostalih vrstah pa 1) in s tem izravnava daljše časovno obdobje za uveljavljanje škod.Datum objave: 17.07.2020   14:59
4. VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji ODZAP-13_2020 Navodila ponudnikom, številka: 4301-5/2020/79, na strani 8, v točki 9.3. Ekonomski in finančni položaj, navajate, da mora imeti ponudnik veljavno ustrezno bonitetno oceno.
Prosimo za potrditev, da bo naročnik priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal da ima kot zavarovalnica oziroma kot zavarovalna skupina ustrezno bonitetno oceno od bonitetnih hiš kot je zapisano v Navodilih ponudnikom.

Podatek o bonitetni oceni je lahko tudi javno dostopen. Prosimo za potrditev, da lahko ponudniki kot dokazilo navedemo spletno mesto, kjer je razviden podatek o bonitetni oceni in je javno objavljen.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal, da ima kot zavarovalnica oz. kot zavarovalna skupina bonitetno oceno, kot je zahtevana v točki 9.3. navodil.

Obenem naročnik potrjuje, da ponudniki lahko kot dokazilo navedejo spletno mesto, iz katerega izhaja javna objava podatka o bonitetni oceni vendar si obenem pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb od ponudnika lahko zahteva dokument, izdan s strani bonitetne hiše oz. agencije, kot navedeno v odstavku predmetne točke, kjer so določena dokazila za dokazovanje izpolnjevanja predmetnega pogoja.
Datum objave: 22.07.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:

1.Prosimo za definicijo časovne klavzule.

2.Požarno zavarovanje
Prosimo za ločitev zavarovalne vsote za riziko žledu in meteornih vod s strehe.

3.Splošna civilna odgovornost
Prosimo za določitev skupnega letnega izplačila odškodnin letnega agregata.
Prosimo za podatek o površini kmetijskega zemljišča, ki ga obdelujete.
Ali veljajo za zavarovanje čistih premoženjskih škod in ekoloških škod ter stvareh, ki jih ima zavarovanec na skrbi enake zavarovalne vsote kot za temeljno kritje?

Hvala.

ODGOVOR
1.V zavarovalno-tehnični dokumentaciji, ki je del dokumentacije predmetnega naročila, so zapisane definicije zavarovanih nevarnosti po posameznih vrstah zavarovanj. Pri nobeni nevarnosti ni opredeljen časovni interval oz. časovna klavzula, ki bi (časovno) omejevala kritje za določeno nevarnost.

2.Naročnik pojasnjuje, da navedeno ostaja tako kot je določeno v dokumentaciji naročila, torej v eni postavki združeni dodatni nevarnosti požarnega zavarovanja »žled« in »meteorne vode« z enotno zavarovalno vrsto na prvi riziko.

3.Zavarovanje bo sklenjeno z enotno kritno zavarovalno vsoto 50.000 EUR (le za zavarovanje zdravniške odgovornosti 130.000 EUR v sklopu 2) brez letnega limita/ letnega agregata. Obseg zavarovalnega kritja ostaja nespremenjen saj posameznim naročnikom nudi ustrezno zavarovalno jamstvo, skladno z njihovo dejavnostjo.

Naročnik pojasnjuje, da naročnik in končni naročniki ne obdelujejo kmetijskih zemljišč.

Za zavarovanje čistih premoženjskih škod, ekoloških škod ter kritje za stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi veljajo enake zavarovalne vsote kot za temeljno kritje, t.j. 50.000 EUR (le za zavarovanje zdravniške odgovornosti 130.000 EUR).
Datum objave: 22.07.2020   08:48
6. VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbi/predračunu navajate, da pri dogovornosti ni letnega agregata. Zavarovalniška praksa je do sedaj pokazala, da je potrebno omejiti letni agregat, lahko je n-kratnik, samo da je omejen. Prosim vas za potrditev.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom (3. točka) objavljenim dne 22.07.2020 ob 08:41 uri.Datum objave: 22.07.2020   09:55
7. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
del RD so tudi podatki o škodah. Objavili ste samo podatke za leto 2018 in 2019. Prosimo, da objavite tudi podatke za prvo polovico leta 2020, da so na voljo vsaj podatki za 2,5-letno obdobje.
Hvala.

ODGOVOR
Posredujemo zaprošeni podatek o škodah, ki se nahaja v Excelovi tabeli (dokument - Škode na dan 30 06 2020.xlsx) na spletnem naslovu: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_761_761 (na povezavi "Škode").Datum objave: 27.07.2020   11:58
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za razdelitev zavarovalnih vsot po zavarovancih za posamezno požarno območje (objekt, oprema, zaloge itd.),
podatke potrebujemo zaradi določitve PML-a posameznega območja - samo za sklop 3.
Hvala.

ODGOVOR
V sklopu 3 je zajeto premoženje Uprave RS za izvajanje kazenskih sankcij, vseh zaporov, vključno z zaporom za mladoletnike, prevzgojni dom in JGZ Rinka.
Predmeti zavarovanja so locirani na 154 naslovih.
Vsaka lokacija (točno določen naslov) je opredeljena tako po predmetu zavarovanja (nepremičnina/objekt, oprema in zaloge), kot tudi z zavarovalno vsoto - za zavarovanje objekta in opreme na novo dogovorjeno vrednost, za zaloge na flotantni osnovi.
To pomeni, da so zavarovalne vsote že razdeljene za vsako posamezno lokacijo na zavarovalno vsoto za nepremičnino/objekt, za opremo in za zaloge.
Datum objave: 27.07.2020   12:00
9. VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pripravi ponudbe za SKLOP 1 prihaja do odstopa skupne vrednosti za potresna zavarovanja. Glede na podatke iz obrazca "ODZAP-13_2020 ponudba predračun SKLOP 1" znaša skupna zavarovalna vsota za potres 358.194.743 EUR. Po seštevku vrednosti objektov za potresna zavarovanja iz obrazca "Podatki in zavarovalno kritje JN 2021-2023 SKLOP 1" pa znaša seštevek 367.308.656 EUR.
Prosimo za pojasnilo in potrditev kateri podatki so pravilni.

Hvala.


ODGOVOR
Pri pripravi dokumentacije za JN so se podatki črpali iz spletne aplikacije ZAvMf.si, kjer posamezni končni naročniki vnašajo podatke o stvarnem premoženju.

Pred objavo javnega naročila se podatki preverjajo in tako je v obrazcu ODZAP- 13_2020 ponudba predračun SKLOP 1 zbirni podatek preverjen in je točen.

V datoteki Podatki in zavarovalno kritje JN 2021 2023 pa so izvoženi podatki surovi in niso naknadno obdelani zato je tudi predmetni podatek v tem dokumentu le informativne narave.

Naročnik ob tem dodatno pojasnjuje, da je bila glede predmetnega podatka ugotovljena napaka pri vnosu za končnega naročnika ID 133, kjer zapisana zavarovalna vsota za stanovanje na Štihovi cesti 24, 1000 Ljubljana, ID objekta 484, ni 9.248.751 EUR, ampak je le-ta za 9.113.913 EUR nižja, tolika je tudi ugotovljena razlika med obema seštevkoma v obrazcu Ponudba predračun in podatki in zavarovalno kritje JN 2021 2023.
Datum objave: 27.07.2020   12:55
10. VPRAŠANJE
Spoštovani!

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v točki 9.4. (kadrovska sposobnost) kot dokazilo določeno, da ponudnik izpolni ESPD obrazec, obrazec Kadrovska sposobnost in predloži veljaven M obrazec za normiran kader. M obrazci so obrazci ZZZS za vlaganje prijav, sprememb in odjav iz obveznih zavarovanj v Republiki Slovenji. V skladu s točko 9.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je ustrezen tudi ponudnik - zavarovalni subjekt, ki ima sedež v tujini in opravlja zavarovalno dejavnost v RS neposredno ali preko podružnice.

Prosimo za pojasnilo, ali zavarovalni ponudnik s sedežem v tujini, ki opravlja zavarovalno dejavnost v RS neposredno ali preko podružnice, izkazuje kadrovsko sposobnost s predložitvijo veljavnega obrazca za prijavo v obvezna zavarovanje države, v kateri ima sedež (namesto slovenskega M obrazca)? Oziroma na kakšen način ustrezno dokazuje obstoj delovnega razmerja zavarovalni ponudnik s sedežem v tujini, ki ne razpolaga s slovenskimi M obrazci za zaposlene?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo za dokazovanje kadrovske sposobnosti oz. zaposlitve nominiranega kadra (dokazila iz točke 9.4 navodil), v primeru, da ima ponudnik sedež v tujini, namesto veljavnega M obrazca, upošteval tudi enakovreden, veljaven obrazec za prijavo v obvezna zavarovanja države, v kateri ima ponudnik sedež.Datum objave: 27.07.2020   13:39
11. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V 1. in 10. členu vzorca Krovne pogodbe je opredeljen 15-dnevni rok za izstavitev zavarovalnih polic. Glede na številko končnih naročnikov in s tem število
posameznih zavarovalnih polic predlagamo podaljšanje tega roka na 30 dni kot je to bilo opredeljeno v prejšnjem javnem naročilu.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na to, da je naročnik ponudil možnost elektronsko podpisanih polic (ter tudi nekaterih zbirnih polic, kot npr. za upravne enote) ostaja rok, določen za sklenitev le-teh, in sicer 15 delovnih dni od podpisa krovne pogodbe.Datum objave: 29.07.2020   12:01
12. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V dokumentu Podatki in zavarovalno kritje JN 2021-2023 SKLOP 1 je na lokaciji Tržaška cesta 21, Ljubljana evidentirana vrednost stacionarne in prenosne računalniške opreme v višini več kot 30 MIO EUR.
Prosimo za podatek o dejanski višini tovrstne računalniške opreme, ki se nahaja na Tržaški cesti 21, Ljubljana.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ocenjeno je, da se na lokaciji Tržaška 21 nahaja 1/3 računalniške opreme, ki jo ima Ministrstvo za javno upravo.
Ostala oprema se nahaja na 600 lokacijah po RS in se dnevno premešča, skladno s potrebami državne uprave.