Dosje javnega naročila 004298/2020
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 693.000,02 EUR

JN004298/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004298/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN004298/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2020
JN004298/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
JN004298/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
JN004298/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.09.2020
JN004298/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004298/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Uroš Pečaver
uros.pecaver@jhl.si
+386 14740848
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jh-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19400
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
Referenčna številka dokumenta: VKS-123/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden v razpisni dokumentaciji ter v ponudbenem predračunu (popisu del) in v predmetnem seznamu opreme, ki predstavljata sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden v razpisni dokumentaciji ter v ponudbenem predračunu (popisu del) in v predmetnem seznamu opreme, ki predstavljata sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   15:17
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 11 postavlja pogoj za reference in sicer:

"Ponudnik tipske komunalne čistilne naprave mora s potrjenimi referenčnimi izjavami s strani dejanskih investitorjev v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, kvalitetno in pravočasno ter v skladu s sklenjeno pogodbo izvedel:
najmanj dve (2) izvedbi gradnje/obnove javnih vodovodov iz nodularne litine DN150 ali več v skupni dolžini vsaj 5.000m'
o od tega DN200 ali več v dolžini vsaj 200m'
najmanj ena (1) izvedba hišnih priključkov, kjer se je obnovilo min. 60 hišnih priključkov (znotraj ene pogodbe/sklopa)"

Prosimo za razlago, ali je pravilen stavek, da pri vodovodnih referencah naročnik zahteva "tipsko komunalno čistilno napravo"?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik pri vodovodnih referencah ne zahteva "tipsko komunalno čistilno napravo". V navedenem stavku se je pojavila napaka, zato se iz navedenega stavka črtajo naslednje besede: «tipske komunalne čistilne naprave«.Datum objave: 10.07.2020   14:15
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju 3.2.6. Reference pod točko 1) in 2) od ponudnikov zahteva, da izkažejo izpolnjevanje referenčnih pogojev za zadnjih 5 let pred oddajo ponudbe.
Glede na to, da je naročnik za podjetje in vodjo gradnje predvidel zelo zahtevne reference, ga naprošamo, da rok izpolnjevanja referenčnih pogojev iz 5 let pred oddajo ponudbe podaljša tako, da bo upošteval reference od 1. 1. 2015 naprej.
S tem naročnik ne bo na noben način ogrozil ali zmanjšal strokovnosti in tehnične ter kadrovske sposobnosti ponudnikov, temveč bo zgolj omogočil večim strokovno in kadrovsko usposobljenim ponudnikom, da bodo lahko oddali ponudbo za predmetno javno naročilo. Na ta način bo povečana učinkovitost in ekonomičnost javnega naročila, kar je eno od temeljnih načel postopkov javnega naročanja skladno z ZJN-3. Hkrati bo na tak način postavljen pogoj tudi bistveno bolj nedvoumen, saj bi se denimo v primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb (ki je trenutno 22. 7. 2020) lahko zgodilo, da bi ponudnikova referenca za posel, končan recimo 21. 7. 2015, v primeru podaljšanja roka oddaje za isto javno naročilo za nekaj dni, ne veljala več, bi pa veljala, če rok ne bi bil podaljšan. Slednje seveda ni smoterno in gotovo ni namen naročnika.
Naročnika tako prosimo, da potrdi, da bo kot ustrezne reference pod točko 1) in 2) v poglavju 3.2.6., upošteval referenčna dela, izvedena od 1. 1. 2015 dalje.
Prosimo za čim hitrejši odgovor.
Hvala.


ODGOVOR

Kot je že v svoji utemeljitvi vprašanja ponudnik izpostavil se pogoj za reference šteje za obdobje od dneva oddaje ponudb t.j. v danem razpisu 22.07.2020. Referenčno delo, ki je bilo zaključeno 21.07.2015 v tem primeru že tako ali tako ne izpolnjuje naročnikovih zahtev ne glede na morebitna prestavljanja rokov oddaje ponudb. Tudi če bi se naročnik odločil prestaviti rok oddaje ponudb je z različnimi odločitvami odgovornih institucij zavezan upoštevati osnovni, prvotno določeni datum za oddajo ponudb, kar ponudnikom ne predstavlja nobenih novih pogojevanj.

Ne glede na zgoraj zapisano se je naročnik odločil, da »odpre« in »nekaterim ponudnikom bolj jasno« opredeli termin v zadnjih 5 letih s tem, da določi presečni datum 01.01.2015! Torej, naročnik bo kot ustrezna referenčna dela upošteval tista, ki so bila zaključena in prevzeta v obdobju med 1.1.2015 in dnevom, določenim za oddajo ponudb.Datum objave: 10.07.2020   14:17
VPRAŠANJE
Pri referenci za vodjo gradnje piše,da mora imeti vsaj eno referenco za vodovod 150 ali več dolžini vsaj 2500m. Kaj to pomeni,da mora imeti eno za celo dolžino 2500m,ali lahko ima dve in skupaj data dve recimo nekaj čez 2500m? Ker za firmo imate napisano,da mora vsaj z dvema dati referenco za skupaj vsaj 5000m in to pomeni,da lahko naprimer tudi s tremi doseže to dolžino.
Je isto dovoljeno za vodjo gradnje in lahko tudi več kot z eno referecno dokaže 5000m vode dn150?

ODGOVOR

Naročnik pri prvi alineji referenčnih pogojev za ponudnika omogoča seštevanje referenčnih dolžin zgrajenih oz. obnovljenih vodovodov. Torej teoretično ponudnik pogoj »najmanj dve (2) izvedbi gradnje/obnove javnih vodovodov iz nodularne litine DN150 ali več v skupni dolžini vsaj 5.000m'« izpolni lahko tudi npr. z desetimi referenčnimi deli.

Zahtevi »od tega DN200 ali več v dolžini vsaj 200m'« in »najmanj ena (1) izvedba hišnih priključkov, kjer se je obnovilo min. 60 hišnih priključkov (znotraj ene pogodbe/sklopa)« pa morata biti izpolnjeni z po enim referenčnim poslom.

Pri zahtevah po referenčnih delih vodje gradnje oz. vodje del pa je naročnik postavil kriterij enak kot bodo izvedene dolžine vodovodov na projektu. In od te zahteve zaradi narave dela, obsežnosti in težavnosti izvedbe ne odstopa.Datum objave: 10.07.2020   14:20
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 11 postavlja pogoj za reference in sicer:
"Ponudnik mora s potrjenimi referenčnimi izjavami s strani dejanskih investitorjev v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, kvalitetno in pravočasno ter v skladu s sklenjeno pogodbo izvedel:
- najmanj dve (2) izvedbi gradnje/obnove javnih vodovodov iz nodularne litine DN150 ali več v skupni dolžini vsaj 5.000m'
o od tega DN200 ali več v dolžini vsaj 200m'
- najmanj ena (1) izvedba hišnih priključkov, kjer se je obnovilo min. 60 hišnih priključkov (znotraj ene pogodbe/sklopa)"
Naročnik bo štel eno pogodbo za eno referenco.

Glede na to, da navajate, da se bo štela ena pogodba za eno referenco nas zanima ali to velja tudi za izvedbo hišnih priključkov. Menimo, da ni smiselno, da bi morali za hišne priključke prilagati svojo referenco, saj se izvajajo z isto pogodbo, kot se izvaja vodovod. Prosimo, da omogočite, da referenčni pogoj za hišne priključke izpolnimo z eno od dveh referenc, ki jih bomo priložili za izpolnjevanje gradnje/obnove vodovoda.
To velja za izpolnjevanje referenčnega pogoja za podjetje in za vodjo gradnje.

ODGOVOR

Naročnik s pogojem »najmanj ena (1) izvedba hišnih priključkov, kjer se je obnovilo min. 60 hišnih priključkov (znotraj ene pogodbe/sklopa)« zahteva dokazilo o referenčnem delu, kjer so je znotraj ene pogodbe obnovilo (ali zgradilo) vsaj 60 hišnih priključkov.

Ponudniki lahko referenco izkažejo skupaj z izvedbo vodovoda po isti pogodbi (v kolikor ustreza min. pogojem »nodularna litina in DN150 ali več) na enem referenčnem potrdilu iz katerega mora biti jasno razvidno in s strani naročnika referenčnega dela potrjeno, da so bila dela dejansko izvedena.

Z navedbo »Naročnik bo štel eno pogodbo za eno referenco.« je naročnik ponudnikom zgolj onemogočil delitev referenc iz ene (1) večje pogodbe na večje število manjših referenc, da bi zadostil zahtevi po min. številu referenčnih objektov.Datum objave: 15.07.2020   12:39
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. VKS-123/20 Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 11 zahteva, da je Vodja gradnje polno zaposlen pri glavnem izvajalcu v skupni ponudbi, skladno z zahtevo GRADBENEGA ZAKONA (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Prosimo naročnika, da spremeni kadrovski pogoj, da je lahko Vodja gradnje zaposlen pri partnerju ali podizvajalcu.

ODGOVOR:
Naročnik opozarja ponudnike, da je vloga vodje gradnje pri izvedbi pogodbenih del pomembna tudi s stališča odgovornosti že citirani Gradbeni zakon med drugim opredeljuje njegovo vlogo z »Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«.
Iz zapisanega je moč razbrati, da je prisotnost vodje gradnje na gradbišču že z vidika odgovornosti in vodenja gradbišča obvezna.
Naročnik je mnenja, da glavni izvajalec svoje odgovornosti (iz naslova vodje gradnje) ne more prenesti na drugo pravno osebo, razen če le ta ni neomejeno solidarna odgovorna do naročnika glede izpolnitve vseh obveznosti (tč. 1.16) t.j. partner v skupni ponudbi.

VPRAŠANJE:
Prosimo za natančnejšo specifikacijo (vrsta in količina označb) kaj upoštevamo v spodnji postavki.
Vzpostavitev označb na vozišču v prvotno stanje (material za označevanje skladen s SIST EN 1436) kpl 1,0

ODGOVOR:
Gre za vzdolžne označbe na delu ceste, kjer obnova vodovoda posega izven območja obnove prometnih površin. Ocenjeno 50m vzdolžnih prekinjenih in neprekinjenih črt širine do 15cm.


Datum objave: 17.07.2020   11:33
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. VKS-123/20 Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 11 zahteva, da je Vodja gradnje polno zaposlen pri glavnem izvajalcu v skupni ponudbi, skladno z zahtevo GRADBENEGA ZAKONA (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Prosimo naročnika, da spremeni kadrovski pogoj, da je lahko Vodja gradnje zaposlen pri partnerju ali podizvajalcu.

ODGOVOR:
Naročnik opozarja ponudnike, da je vloga vodje gradnje pri izvedbi pogodbenih del pomembna tudi s stališča odgovornosti že citirani Gradbeni zakon med drugim opredeljuje njegovo vlogo z »Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«.
Iz zapisanega je moč razbrati, da je prisotnost vodje gradnje na gradbišču že z vidika odgovornosti in vodenja gradbišča obvezna.
Naročnik je mnenja, da glavni izvajalec svoje odgovornosti (iz naslova vodje gradnje) ne more prenesti na drugo pravno osebo, razen če le ta ni neomejeno solidarna odgovorna do naročnika glede izpolnitve vseh obveznosti (tč. 1.16) t.j. partner v skupni ponudbi.

VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite pregledno situacijo obravnavanega območja.

ODGOVOR:
Naročnik je na svoji spletni strani objavil pregledno situacijo.

VPRAŠANJE:
Prosimo, da nam sporočite kdo je projektant. Potrebujemo informacijo za pridobitev ponudbe za PIDe,

ODGOVOR:
Projektant je KONO B d.o.o., Grablovičeva 30, Ljubljana.