Dosje javnega naročila 004357/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.540.973,90 EUR

JN004357/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN004357/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN004357/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN004357/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN004357/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2021
JN004357/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2021
JN004357/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.09.2021
JN004357/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004357/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dominik Dežman
dominik.dezman@vokasnaga.si
+386 15808331

Internetni naslovi
https://www.vokasnaga.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359875/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19438
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice
Referenčna številka dokumenta: 430-1141/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v vzorcih pogodb (priloga B in B/1) in v projektni dokumentaciji:
o PZI Rekonstrukcija Jakšičeve ulice LK-216614 od Parmove ceste do križišča s Pleteršnikovo ulico v Ljubljani št. U09/1196-16 z oktobra 2019, ki jo je izdelal K Projekt L, d.o.o., Ljubljana;
o PZI Ureditev ulice BEŽIGRAD, LZ-212151 v Ljubljani št. U05/1611-19, Ljubljana, maj 2020, ki jo je izdelal K Projekt L, d.o.o., Ljubljana,
ki sta na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01/306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2020   12:48
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj, in sicer I. točko: Cesta s sočasno izvedbo komunalne infrastrukture in cestne razsvetljave. Dejstvo, da zahtevate, da se v istem poslu izkaže cesta kot tudi cestna razsvetljava z elementi inteligenčne in varčne razsvetljave, jasno kaže na favoriziranje določenih ponudnikov. Poleg tega referenčni pogoj takšne razsvetljave zahtevate samo v Mestni občini Ljubljana, ki ga lahko izpolni samo peščica elektro podjetij. Naročniku, kot porabniku državnega proračuna, bi moralo biti v interesu, da pridobi čim več konkurenčnih ponudb, ne pa da z referenčnimi pogoji zapira krog ponudnikov. Od naročnika zahtevamo, da dosledno upošteva temeljna načela ZJN-3, ter ga, v izogib vloženi reviziji, pozivamo, da spremeni referenčni pogoj pod I. točko, tako, da lahko ponudniki izkažemo dva posla ceste s sočasno izvedbo komunalne infrastrukture ločeno od referenčnih poslov cestne razsvetljave z elementi inteligenčne in varčne razsvetljave, ki ju pa lahko izkažemo skupaj s podizvajalcem.

ODGOVOR
Naročniku je interes, da pridobi usposobljenega izvajalca za izvedbo del. Naročnik ne bo spreminjal referenc.Datum objave: 13.07.2020   12:48
VPRAŠANJE
Zaradi časa koriščenja letnih dopustov in zaradi časa covid 19 vas prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe ta 7 dni.

hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo prijav.Datum objave: 15.07.2020   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas, da v skladu z zakoni, spremenite zahtevo za vodjo del, da mora že biti vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS, na način, da naj bo nominirani vodja del, ki še ni vpisan v IZS, najkasneje do uvedbe v delo, oz. do podpisa pogodbe, vpisan v IZS.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje 3. Kadrovske zmogljivosti glede vodje del, ki prevzema funkcijo vodje gradnje.

1. VODJA DEL, ki prevzema funkcijo vodje gradnje
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot vodja del (ki prevzema funkcijo vodje gradnje) izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju GZ) in izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
- vpisan je v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz - vodja del, Gradbenim zakonom (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju GZ) oz. za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,
- imeti reference, da je v obdobju od 1.1.2015 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo vodje del pri:
- dveh (2) istovrstnih poslih v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV za posamezen posel, v okviru katerega je bila izvedena izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ali mestne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v dolžini vsaj 400 m;
- 1 gradnji oz. obnovi javne kanalizacije premera fi700 ali več v min. dolžini 140m';
- 1 gradnji oz. obnovi javnega vodovoda iz nodularne litine DN100 ali več v min. dolžini 500m'.

Kot zaključek del se šteje datum uspešne primopredaje celotnega referenčnega objekta naročniku.

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

Ostalo pri predmetnem pogoju za sodelovanje se ne spreminja.Datum objave: 15.07.2020   08:44
VPRAŠANJE
1. Ali pravilno razumemo vašo referenčno zahtevo za gospodarski subjekt pod I. in sicer:
zahtevate dve referenci, vsako v vrednosti 1 mio. EUR brez DDV v okviru katerega je bila pri vsaki izvedena zahteva pod a) IN pod b) hkrati??

2. Če je zgorjni odgovor pritrdilen, vas pozivamo, da spremenite pogoj tako, da zahtevate samo eno (1) tako referenco, saj menimo, da je gospodarski subjekt usposobljen izvesti vaše javno naročilo, če je v preteklosti že uspešno izvedel točno tako referenčno delo, kot ga zahtevate vi.

3. Prav tako je pretirano podvajanje zahtev pri gradnji oz. obnovi kanalizacije fi300..., dveh gradnjah oz. obnovi javnega vodovoda... ter tudi po dveh referenčnih zahtevah pri vodji del in vodji posameznih del za področje elektro inštalacij. Pozivamo vas, da spremenite te referenčne zahteve samo na eno tako referenco pri posameznih zahtevah iz istega razloga kot zgoraj.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
1. Da.

2. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

3. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.
Datum objave: 15.07.2020   08:44
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto referenčnega obrazca kot ga predvidevate za potrditev referenc (Priloga 4/1 in Priloga 5/1) priložimo od naročnika potrjene reference na drugačnih obrazcih in ki izkazujejo vaše zahteve?

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti vsebuje vse podatke, zahtevane v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.07.2020   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas, da spremenite referenčni pogoj v poglavju POGOJI ZA SODELOVANJE pod točko 2. REFERENČNI POGOJ: 1. Cesta s sočasno izvedbo komunalne infrastrukture in cestne razsvetljave tako, da znižate vrednost vsakega posla na 900.000,00 brez DDV.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 16.07.2020   13:28
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor naročnika z dne 13. 7. 2020 12:48 je nedvoumno, da so referenčni pogoji spisani za točno določenega, vnaprej izbranega ponudnika. Dejstvo je, da naročnik ne more pridobiti izvajalca, ki bi bil hkrati usposobljen za izvedbo gradbenih del in za elektro dela. Glede na to, da naročnik vztraja pri nesmiselnih referenčnih pogojih kot je I. točka Cesta s sočasno izvedbo komunalne infrastrukture IN cestne razsvetljave, jasno kaže na favoriziranje nekaterih ponudnikov. Ponovno pozivamo naročnika, da dosledno upošteva temeljna načela ZJN-3 in spremni referenčni pogoj pod I. točko, tako, da lahko ponudniki izkažemo dva posla ceste s sočasno izvedbo komunalne infrastrukture ločeno od referenčnih poslov cestne razsvetljave z elementi inteligenčne in varčne razsvetljave, ki ju pa lahko izkažemo skupaj s podizvajalcem. Vse kar zahtevamo je, da se referenca deli na dva dela, kjer lahko referenco javne razsvetljave izkažemo s partnerjem ali podizvajalcem. S tem bo naročnik pridobil dva usposobljena izvajalca, enega strokovnjaka na gradbenem področju in drugega na elektro področju.

ODGOVOR
Naročnik zavrača očitke, da z referenčnimi pogoji favorizira določene ponudnike.
Pogoji so smiselni in sorazmerni s predmetom javnega naročila. Referenčni pogoj je utemeljen, ker naročnik želi izvajalca z izkušnjami na področju tovrstnih gradenj z usposobljenimi vodji del.
Datum objave: 16.07.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani, tako kot zahtevate vodjo gradnje in vodjo posameznih del za elektro instalacije, ločite referenčni pogoj pod točko I. na dva posla izgradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne ali mestne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v dolžini vsaj 400 m in ločeno dva posla izvedbe kabelske kanalizacije, električne inštalacije in električne opreme pri izvedbi ali obnovi cestne razsvetljave z elementi inteligenčne in varčne razsvetljave, vključno s svetilkami in navezavo na center vodenja v skupni dolžini najmanj 400 metrov. Torej skupaj štiri reference pod točko I. Referenčnih pogojev.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.